HOTĂRÂRE nr. 408 din 16 aprilie 2008privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia nr. 764 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) poziţia nr. 10 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.142/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Csutak-Nagy LaszloSecretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 408.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul privat al statuluişi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în domeniul public al statului şi înadministrarea Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Municipiul Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorConstrucţie C1 (S+P+2):
    - suprafaţă utilă totală = 664,80 m2
    - suprafaţă desfăşurată = 949,80 m2
    Terenul aferent = 384,32 m2
  ------------