ORDIN nr. 3.628 din 31 martie 2008privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 21 aprilie 2008  În temeiul art. 19 şi 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele de studii universitare de masterat cuprinse în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de masterat menţionate la art. 1 se face începând cu anul universitar 2008-2009.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală strategii şi programe universitare, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, precum şi instituţiile de învăţământ superior menţionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiBucureşti, 31 martie 2008.Nr. 3.628.  +  Anexa 1 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniilede studii universitare de licenţă şi programele de studiiuniversitare de masterat acreditate
  *Font 8*
      1. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Zootehnie Zootehnie Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice ZI 90
  Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară ZI 90
      2. Universitatea din Bucureşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de GeografieGeografieClimatologie şi hidrologieZI120
    Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi ruraleZI120
    Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastruZI120
    Managementul resurselor şi activităţilor turisticeZI120
    Ştiinţa mediuluiEvaluarea integrată a stării mediuluiZI120
    2.Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele ComunicăriiŞtiinţe ale comunicăriiTeorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicăriiZI120
    Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publiceZI120
    Comunicare corporativăZI120
    Managementul instituţiilor mass- mediaZI120
    Producţie multimedia şi audiovideoZI120
    Jurnalism tematicZI120
    Consultanţă şi expertiză în publicitateZI120
    3.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăTeoria literaturii şi literatură comparatăZI120
    Cultură şi civilizaţie ebraicăZI120
    Didactici ale disciplinelor filologiceZI120
    Teoria şi practica edităriiZI120
    Etnologie, antropologie culturală şi folclorZI120
    Studii literare româneştiZI120
    Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii româneZI120
    Ştiinţe ale comunicăriiGestionarea informaţiei în societatea contemporanăZI120
    4.Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăStudii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceriZI120
    Discurs şi argumentareZI120
    Strategii comunicaţionale interculturale în EuropaZI120
    Formarea interpreţilor de conferinţăZI120
    Traducerea textului literar contemporanZI120
    Traducere specializată şi studii terminologiceZI120
    Studii culturale britaniceZI120
    Studii americaneZI120
    Studii franceze şi francofoneZI120
    Studii canadieneZI120
    Management interculturalZI120
    Studii culturale slaveZI120
    RomanisticăZI120
    Studii de cultură maghiarăZI120
    Studii est asiaticeZI120
    Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţiZI120
    Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţiiZI120
    5.Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieArtă sacră în contemporaneitateZI120
      3. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Reabilitarea orală implanto-protetică ZI 120
      4. Academia de Studii Economice din Bucureşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de EconomieEconomieEconomie europeanăZI120
    Comunicare în afaceriZI120
    Analize şi strategii economiceZI120
    2.Facultatea de Economie Agroalimentară şi a MediuluiEconomieManagementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regionalăZI120
    Economia şi administrarea afacerilor agroalimentareZI120
    Economie ecologicăZI120
    3.Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba germană)ZI120
    Administrarea afacerilor (în limba română şi engleză)ZI120
    Administrarea afacerilor (în limba engleză)ZI120
    Administrarea afacerilor (în limba franceză)ZI120
    MBA româno-german "Management antreprenorial" - în limba germanăZI120
    Finanţe şi control de gestiune (în limba franceză)ZI120
    Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limba română şi francezăZI120
    4.Facultatea de ComerţAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor comercialeZI120
    Administrarea afacerilor în turismZI120
    Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatoruluiZI120
    Economia şi managementul serviciilorZI120
    Managementul calităţiiZI120
    Administrarea afacerilor în industria hotelierăZI120
    BusinessZI120
    Management şi marketing în turismZI120
    LogisticăZI120
    5.Facultatea de ManagementManagementConsultanţă în management şi dezvoltarea afacerilorZI120
    Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorialZI120
    Managementul resurselor umaneZI120
    Managementul serviciilor de sănătateZI120
    Managementul afacerilorZI120
    Managementul şi evaluarea investiţiilorZI120
    Managementul afacerilor prin proiecteZI120
    Management şi marketing internaţionalZI120
    Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţionalăZI120
    ManagementZI120
    Economie bazată pe cunoştinţe şi managementZI120
    Managementul proiectelorZI120
    Ştiinţe administrativeManagementul instituţiilor publiceZI120
    Administraţie şi management publicZI120
    Administraţie publică şi integrare europeanăZI120
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publică europeană - BRIEZI120
    6.Facultatea de MarketingMarketingMarketing şi comunicare în afaceriZI120
    Relaţii publice în marketingZI120
    Marketing internaţionalZI120
    Marketing strategicZI120
    Managementul marketinguluiZI120
    Cercetări de marketingZI120
    7.Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică EconomicăCibernetică, statistică şi informatică economicăManagementul informatizat al proiectelorZI120
    Baze de date-suport pentru afaceriZI120
    E-BusinessZI120
    Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economiceZI120
    Cibernetică şi economie cantitativăZI120
    StatisticăZI120
    Informatică economicăZI120
    8.Facultatea de Finanţe Asigurări, Bănci şi Burse de ValoriFinanţeBănci şi politici monetareZI120
    Finanţe publiceZI120
    Pieţe de capitalZI120
    Asigurări comerciale şi socialeZI120
    Finanţe corporativeZI120
    Management financiar şi bursier - DAFIZI120
    Finanţe şi bănci - DOFINZI120
    9.Facultatea de Contabilitate şi Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limba română şi engleză)ZI120
    Contabilitatea afacerilor(în limba engleză) - ACCAZI120
    Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCAZI120
    Analiză financiară şi evaluareZI120
    Audit financiar şi consiliereZI120
    Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţionalZI120
    Contabilitate internaţionalăZI120
    Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiareZI120
    Contabilitate, control şi expertizăZI120
    Economia proprietăţilor imobiliareZI120
    Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniuluiZI120
    Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilorZI120
    10.Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleManagementul afacerilor internaţionaleZI120
    Managementul riscului financiar internaţionalZI120
    Economie internaţională şi afaceri europeneZI120
    Geopolitică şi relaţii economice internaţionaleZI120
    Managementul fondurilor structurale ale UEZI120
    Managementul proiectelor internaţionaleZI120
    Afaceri internaţionaleZI120
      5. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane ZI 120
  Activităţi motrice de timp liber ZI 120
  Performanţă în sport ZI 120
  Activităţi fizice adaptate ZI 120
  Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive ZI 120
  2. Facultatea de Kinetoterapie Educaţie fizică şi sport Recuperare - reeducare motrică şi somato-funcţională ZI 120
  Nutriţie şi remodelare corporală ZI 120
      6. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Ştiinţe PoliticeŞtiinţe PoliticeTeorie şi analiză politicăZI120
    Politici, gen şi minorităţiZI120
    Politici publice şi integrare europeanăZI120
    Management şi guvernareZI120
    Ştiinţe politiceZI120
    Analiza şi soluţionarea conflictelorZI120
    Relaţii internaţionale şi integrare europeanăZI120
    Guvernare şi societateZI120
    Politici de dezvoltare locală şi regionalăZI120
    Politică şi economie europeanăZI120
    2.Facultatea de Comunicare şi Relaţii PubliceŞtiinţe ale comunicăriiManagementul proiectelorZI120
    PublicitateZI120
    Comunicare şi relaţii publiceZI120
    Management şi comunicare în afaceriZI120
    Comunicare politică. Marketing politic şi electoralZI120
    Comunicare managerială şi resurse umaneZI120
    Comunicare audio-videoZI120
      7. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Istorie şi Filologie Limbă şi literatură Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) ZI 120
  Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon ZI 120
  Limba, literatura şi cultura engleză în context european ZI 120
  Confluenţe literare şi culturale româno-franceze ZI 120
  Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno- americane ZI 120
  Literatură şi cultură românească în context european ZI 120
  Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române ZI 120
  2. Facultatea de Ştiinţe Contabilitate Auditul şi controlul agenţilor economici ZI 120
  Contabilitate Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale ZI 120
  Contabilitate Contabilitatea şi auditul în instituţii publice ZI 120
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii ZI 120
  Administrarea dezvoltării regionale durabile ZI 120
      8. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de InginerieInginerie industrialăProductica sistemelor industrialeZI120
    Controlul şi expertiza produselor textileZI120
    Inginerie mecanicăSisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviareZI90
    2.Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia MediuluiInginerie chimicăBiotehnologii aplicateZI120
    Ingineria produselor alimentareManagementul calităţii produselor alimentareZI120
    Inginerie alimentară şi mediul înconjurătorZI120
    3.Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţare şi management în administraţie publicăZI120
    Buget public, pieţe financiare şi bănciZI120
    ContabilitateSisteme informatice de gestiuneZI120
    Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiZI120
    4.Facultatea de TeologieTeologieTeologie practicăZI120
    Teologie sistematicăZI120
    Studii teologico-lingvisticeZI120
      9. Universitatea din Bacău
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportPerformanţă sportivăZI120
    Activităţi motrice curriculare şi de timp liberZI120
      10. Universitatea de Nord din Baia Mare
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) ZI 120
  Literatura română şi modernismul european ZI 120
  Studii culturale Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural ZI 120
  Etnologie şi antropologie socială ZI 120
  Studii canadiene ZI 120
  Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană ZI 120
  2. Facultatea de Ştiinţe Matematică Matematici computaţionale şi tehnologii informatice ZI 120
  Matematică didactică ZI 120
      11. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de AgriculturăAgronomieProtecţia plantelorZI90
    Agricultură organicăZI90
    Dezvoltare ruralăZI90
    Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montanăZI90
    Ingineria produselor alimentareManagementul calităţii alimentelorZI90
    Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentareZI90
    2.Facultatea de HorticulturăHorticulturăProiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verziZI90
    Managementul producţiei horticole în climat controlatZI90
    Ştiinţe horticoleZI90
    Inginerie şi managementEconomie agroalimentarăZI90
    AgribusinessZI90
    3.Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiZootehnieManagementul creşterii animalelor şi acvaculturăZI90
      12. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematică computaţională (în limba maghiară)ZI120
    Modelare interdisciplinară (în limba maghiară)ZI120
    MatematicăZI120
    Matematică aplicatăZI120
    Matematică didacticăZI120
    Matematică didactică (în limba maghiară)ZI120
    InformaticăMetode formale în programare (în limba engleză)ZI120
    Programare bazată pe componente (în limba engleză)ZI120
    Sisteme inteligente (în limba engleză)ZI120
    Modelare şi simulare (în limba engleză)ZI120
    Sisteme distribuite în internetZI120
    Baze de dateZI120
    Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară)ZI120
    2.Facultatea de FizicăFizicăBiofizică şi fizică medicalăZI120
    Fizică computaţionalăZI120
    Fizica corpului solidZI120
    Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansateZI120
    3.Facultatea de GeografieGeografieTurism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară)ZI120
    4.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLiteratura germană din Europa Centrală şi de Sud-EstZI120
    Studii irlandezeZI120
    Studii culturale britaniceZI120
    Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofonZI120
    Studii de lingvistică şi literatură maghiarăZI120
    Direcţii actuale în lingvisticăZI120
    Studii literare româneştiZI120
    Istoria imaginilor - istoria ideilorZI120
    Limba română în context romanicZI120
    Studii culturaleCultură şi societate - tradiţie şi modernitateZI120
    5.Facultatea de Istorie şi FilosofieIstorieArheologie şi studii clasiceZI120
    Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitateZI120
    Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară)ZI120
    Istorie, memorie, oralitate în secolul XXZI120
    Istoria şi socioantropologia epocii moderneZI120
    Istoria Europei de Sud-EstZI120
    Relaţii internaţionale şi studii europeneIstorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară)ZI120
    Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europeneZI120
    Ştiinţe politiceManagementul securităţii în societatea contemporanăZI120
    Studii culturaleStudii iudaiceZI120
    Ştiinţe ale comunicăriiŞtiinţele informării şi documentăriiZI120
    FilosofieFilozofie antică şi medievalăZI120
    Investigaţii filosofice aplicateZI120
    Filozofie, cultură, comunicareZI120
    6.Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăAsistenţă socialăGerontologie socialăZI120
    Asistenţa socială pentru sănătate mentalăZI120
    Masterat european în drepturile copiilorZI120
    SociologieAntropologie aplicatăZI120
    Cercetare sociologică avansatăZI120
    7.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiŞtiinţe ale educaţieiConsiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogicăZI120
    PsihologiePsihologie educaţională şi consiliere în şcoalăZI120
    Consultanţă şi intervenţie psihologicăZI120
    Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapieZI120
    8.Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorManagementAdministrare şi comunicare internaţională în afaceriZI120
    Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză)ZI120
    Managementul resurselor umaneZI120
    Managementul dezvoltării afacerilorZI120
    MarketingMarketing şi gestiunea organizaţiei (în limba franceză)ZI120
    Strategii şi politici de marketingZI120
    FinanţeBănci şi pieţe de capitalZI120
    Finanţe corporative - asigurăriZI120
    Gestiune financiară corporativă (în limba maghiară şi engleză)ZI120
    ContabilitateDiagnostic şi evaluareZI120
    Expertiză contabilă şi auditZI120
    Management contabil, audit şi controlZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleManagement internaţional (în limba germană)ZI120
    Afaceri internaţionaleZI120
    EconomieGestiunea şi evaluarea proiectelorZI120
    AgrobusinessZI120
    Dezvoltare regională durabilăZI120
    Economia resurselor naturaleZI120
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerţ şi serviciiZI120
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăE-BusinessZI120
    Sisteme de asistare a deciziilor economiceZI120
    9.Facultatea de Studii EuropeneRelaţii internaţionale şi studii europeneSocietate mediaticăZI120
    Afaceri europene şi management de programeZI120
    Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est (în limba germană)ZI120
    Studii politice europene comparate (în limba franceză)ZI120
    Ştiinţe ale educaţieiManagement educaţionalZI120
    Studii culturaleŞtiinţă şi religieZI120
    EconomieStrategia europeană a dezvoltării durabileZI120
    ManagementManagement performantZI120
    10.Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorManagement hotelierZI120
    Administrarea afacerilorZI120
    11.Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale ComunicăriiŞtiinţe politiceGen şi oportunităţi egaleZI120
    Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele socialeZI120
    Managementul organizaţiilor politiceZI120
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare mediaticăZI120
    Relaţii publiceZI120
    PublicitateZI120
    Comunicare socioculturală - în limba maghiarăZI120
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăZI120
    Politici de sănătate şi management sanitarZI120
    Managementul crizelor şi conflictelorZI120
    12.Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică, fitness şi agrement în turismZI120
    Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotorZI120
    Antrenament şi performanţă sportivăZI120
    13.Facultatea de Teologie Greco-CatolicăTeologieTeologie biblicăZI120
    Arheologie creştinăZI120
    14.Facultatea de Teologie ReformatăTeologieTeologie aplicatăZI120
    15.Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie, cultură şi societateZI120
    Consiliere pastoralăZI120
    16.Facultatea de Teatru şi TeleviziuneTeatruTeatru, film şi multimediaZI120
      13. Universitatea "Ovidius" din Constanţa
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăStudii anglo-americaneZI120
    Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul europeanZI120
    Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul europeanZI120
    Studii de românisticăZI120
    2.Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeIstorieAntropologie şi istorie europeanăZI120
    Politică mondială şi europeanăZI120
    3.Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeŞtiinţe administrativeGuvernare şi administraţie publică europeanăZI120
      14. Universitatea din Craiova
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorManagementManagementul resurselor umaneZI120
    Managementul organizaţiilor publiceZI120
    Managementul afacerilorZI120
    Antreprenoriat şi administrarea afacerilorZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleDezvoltare regională şi proiecte europeneZI120
    Economie şi afaceri europeneZI120
    Economie şi administrarea afacerilor internaţionale (în limba engleză)ZI120
    MarketingMarketing şi comunicare în afaceriZI120
      15. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de NaveInginerie navală şi navigaţieArhitectură navală în limba englezăZI120
    2.Facultatea de Ştiinţa CalculatoarelorIngineria sistemelorSisteme informatice de conducere avansatăZI120
    3.Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa MaterialelorIngineria materialelorMateriale metalice avansateZI120
    Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgieZI120
    Nanotehnologii şi materiale multifuncţionaleZI120
    4.Facultatea de inginerie din BrăilaInginerie mecanicăAnaliza asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologiceZI120
    5.Facultatea de ŞtiinţeFizicăAnalize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediuZI120
    ChimieChimia fizică a sistemelor disperseZI120
    6.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăDiscurs specializat. Terminologii. TraduceriZI120
    Traducere şi interpretariatZI120
    Teoria şi practica textuluiZI120
    7.Facultatea de Istorie, Filosofie şi TeologieIstorieSpaţiul Românesc între Orient şi OccidentZI120
    FilosofieFilosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelorZI120
    8.Facultatea de Ştiinţe EconimiceEconomie şi afaceri internaţionaleAdministrarea afacerilor internaţionaleZI120
    MarketingMarketing şi comunicare în afaceriZI120
    9.Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportManagementul activităţilor sportiveZI120
      16. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de BiologieBiologieBioprocedee în domeniul agroalimentarZI120
    Biologia dezvoltăriiZI120
    BioantropologieZI120
    Genetică molecularăZI120
    Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelorZI120
    Biotehnologii microbiene şi celulareZI120
    Ştiinţa mediuluiEducaţie ecologică pentru dezvoltare durabilăZI120
    Consiliere de mediuZI120
    2.Facultatea de ChimieChimieChimia şi biochimia heterociclurilorZI120
    Didactica chimieiZI120
    Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediuluiZI120
    Chimie coordinativă aplicatăZI120
    3.Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieManagementul mediului şi al resurselor naturaleZI120
    Afaceri internaţionale şi strategii interculturaleZI120
    Administrarea afacerilorManagement turistic şi hotelierZI120
    FinanţeBănci şi pieţe financiareZI120
    Finanţe-AsigurăriZI120
    ContabilitateContabilitate, expertiză şi auditZI120
    Sisteme informaţionale contabileZI120
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăSisteme informaţionale pentru afaceriZI120
    Statistică şi econometrieZI120
    Metode cantitative în economieZI120
    Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătateZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleZI120
    ManagementManagement interculturalZI120
    Achiziţii, distribuţie, logisticăZI120
    Managementul organizaţiilorZI120
    Managementul şi dezvoltarea resurselor umaneZI120
    MarketingAnaliză şi strategie de marketingZI120
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăZI120
    InterdisciplinarEconomia şi dreptul afacerilorZI120
    4.Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportManagement şi marketing în sportZI120
    5.Facultatea de FilosofieFilosofieFilozofie aplicată şi management culturalZI120
    Ştiinţe politicePolitici publice şi management instituţionalZI120
    Marketing politic şi comunicareZI120
    Studii europene de integrare şi securitateZI120
    Ştiinţe ale comunicăriiRelaţii publice şi publicitateZI120
    Asistenţă socialăFamilia şi managementul resurselor familialeZI120
    Supervizare şi planificare socialăZI120
    Masterat european de protecţie a drepturilor copiluluiZI120
    Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilorZI120
    SociologieSecuritate comunitară şi controlul violenţeiZI120
    6.Facultatea de FizicăFizicăMetode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicalăZI120
    Modelare şi simulareZI120
    Biofizică şi fizica medicalăZI120
    Materiale avansate. NanotehnologiiZI120
    Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareZI120
    Fizica şi protecţia mediuluiZI120
    Fizică didacticăZI120
    7.Facultatea de Geografie şi GeologieGeografieTurism şi dezvoltare regionalăZI120
    Riscuri naturale şi amenajarea teritoriuluiZI120
    Ştiinţa mediuluiMediul actual şi dezvoltare durabilăZI120
    GeologieGeologie de sondă şi ambientalăZI120
    Geochimia mediuluiZI120
    8.Facultatea de InformaticăInformaticăIngineria sistemelor softwareZI120
    Sisteme distribuiteZI120
    Optimizare computaţionalăZI120
    Lingvistică computaţionalăZI120
    9.Facultatea de IstorieIstorieRelaţii, instituţii şi organizaţii internaţionaleZI120
    Studii egeo-mediteraneeneZI120
    Istoria comunismului în RomâniaZI120
    Muzeologie şi restaurareZI120
    Istoria evreilor şi ebraisticăZI120
    Instituţii şi ideologii ale puterii în EuropaZI120
    Arheologie, civilizaţie şi artă anticăZI120
    Patrimoniu şi turism culturalZI120
    10.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăTraducere şi terminologieZI120
    Studii americaneZI120
    Lingvistică aplicată - Didactica limbii englezeZI120
    Limbă, literatură şi civilizaţie româneascăZI120
    Literatură universală şi comparatăZI120
    Limbi, literaturi şi civilizaţii străineZI120
    Lingvistică generală şi româneascăZI120
    Literatură română şi hermeneutică literarăZI120
    Cultură germană în context europeanZI120
    Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturalăZI120
    Studii francofoneZI120
    Ştiinţe ale comunicăriiTehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimediaZI120
    11.Facultatea de MatematicăMatematicăStructuri matematice fundamentaleZI120
    Calculul ştiinţific şi ingineria programăriiZI120
    Modele matematice şi statistică aplicatăZI120
    Matematici financiareZI120
    12.Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologieRelaţii umane şi comunicareZI120
    Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personaluluiZI120
    Psihologie clinică şi psihoterapieZI120
    Terapii de cuplu şi de familieZI120
    Psihologie educaţională şi consiliereZI120
    Psihologia medierii conflictelorID120
    Ştiinţe ale educaţieiMedierea conflictelor în educaţieZI120
    Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe specialeZI120
    Relaţii şi strategii interculturaleZI120
    13.Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologiePatrimoniu culturalZI120
    Hermeneutică şi teologie biblicăZI120
    Teologie sistematică în context contemporanZI120
    Viaţa bisericii-istorie şi actualitateZI120
    Teologie practică şi pastoral- misionarăZI120
    14.Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieStrategii ale carităţii creştineZI120
    15.Centrul de Studii EuropeneStudii culturaleStudii europeneZI120
      17. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de MedicinăSănătateEpidemiologie clinică. Metodologia de studiu în bolile multicauzaleZI60
    Bazele nutriţiei cliniceZI60
    Toxicologie clinicăZI90
    2.Facultatea de Medicină DentarăSănătateLogopedie pediatricăZI90
    Management sanitar, bioinformatică şi biostatisticăZI90
    Sănătate publică oro-dentarăZI60
    Reabilitatea orală pe implanturiZI90
    Tehnici moderne de reabilitare complexă în edentaţia parţială şi în pierderile de substanţăZI60
    Metode şi tehnici de reabilitare morfo-funcţională odonto-periapicalăZI60
    Reabilitare paradontală prin terapii complexe convenţionale şi chirurgicaleZI90
    3.Facultatea de FarmacieSănătateManagement şi marketing farmaceuticZI60
    Produse de origine vegetală: medicament, supliment nutritiv, alimentZI60
      18. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicalăZI120
    2.Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi TeatruMuzicăMuzicologie, compoziţie, dirijatZI120
    Educaţie muzicalăZI120
    TeatruArtele spectacolului teatralZI120
    3.Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi DesignArte plastice, decorative şi designDesignZI120
    Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto-videoZI120
    Arte decorative - Artă murală, Modă-Design vestimentarZI120
    Arte plastice şi decorativeZI120
      19. Universitatea din Oradea
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionaleIstorieStudii euroregionale şi relaţii transfrontaliereZI120
    Integrarea europeanăZI120
    Istoria vestului românescZI120
    Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXIZI120
    GeografieEvaluarea calităţii şi protecţia mediuluiZI120
    2.Facultatea de LitereLimbă şi LiteraturăCultură şi civilizaţie europeanăZI120
    Literatura română - Relevanţe europeneZI120
    Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofonZI120
    3.Facultatea de MuzicăMuzicăElemente de complementaritate pentru educaţia muzicalăZI120
    Pedagogia artei dirijoraleZI120
    4.Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelorZI120
    Biologia celulelor procariote şi eucarioteZI120
    FizicăFizica explorărilor şi terapiilor biomedicaleZI120
    Fizică computaţionalăZI120
    Fizică didacticăZI120
    ChimieChimieZI120
    5.Facultatea de Ştiinţe EconomiceContabilitateaContabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilorZI120
    FinanţeFinanţe, bănci, asigurăriZI120
    ManagementManagementul organizaţieiZI120
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor regionaleZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleRelaţii economice europeneZI120
    MarketingMarketing şi comunicare în afaceriZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleAdministrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlociiZI120
    Administrarea afacerilorEconomia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţiiZI120
    6.Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele ComunicăriiŞtiinţe politicePolitici publice europeneZI120
    7.Facultatea de Ştiinţe Socio-UmanePsihologiePsihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţionalăZI120
    Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapieZI120
      20. Universitatea din Piteşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de LitereLimbă şi literaturăStructura limbii române actualeZI120
    Literatura română modernă şi contemporanăZI120
    Studii literare francezeZI120
    2.Facultatea de Mecanică şi TehnologieIngineria autovehiculelorIngineria asistată pentru autoturismeZI90
    Optimizarea constructivă a autoturismelorZI90
    Managementul calităţii în industria de automobileZI90
    Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţieZI90
    Inginerie industrialăIngineria şi managementul fabricaţiei produselorZI90
    Inginerie şi managementManagementul logisticiiZI90
    InterdisciplinarŞtiinţa şi tehnologia materialelorZI90
    3.Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie sistematică şi practicăZI120
    EcumenismZI120
    Apologetică şi duhovnicieZI120
    Asistenţă socialăManagementul serviciilor sociale şi de sănătateZI120
    4.Facultatea de Ştiinţe EconomiceManagementManagementul strategic al resurselor umaneZI120
    Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizăriiZI120
    5.Facultatea de Educaţie Fizică şi SportEducaţie fizică şi sportKinetoterapia la persoanele cu dizabilităţiZI120
    Sport, turism şi activităţi de timp liberZI120
    Performanţă în sportZI120
    Activităţi motrice curriculare şi extracurriculareZI120
      21. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Inginerie Mecanică şi ElectricăInginerie mecanicăManagementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimicZI90
    Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilorZI90
    Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrolier şi petrochimicZI90
    Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolierZI90
    Inginerie şi managementIngineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimicZI90
    Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustieZI90
    Ingineria sistemelorAutomatizări avansateZI90
    2.Facultatea de Ingineria Petrolului şi GazelorMine, petrol şi gazeTehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilorZI90
    Inginerie de zăcământZI90
    Forajul sondelorZI90
    Extracţia petroluluiZI90
    Management în industria petrolierăZI90
    Inginerie geologică Geologia petroluluiZI90
    3.Facultatea de Tehnologia Petrolului şi PetrochimieInginerie chimicăTehnologii avansate în prelucrarea petroluluiZI90
    Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimieZI90
    Ingineria mediuluiTehnologii avansate în ingineria protecţiei mediuluiZI90
    4.Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltareZI120
    ManagementManagementul sistemelor microeconomiceZI120
    Managementul sectorului publicZI120
    5.Facultatea de Litere şi ŞtiinţeLimbă şi literaturăConcepte şi strategii de comunicare interculturalăZI120
    Studii culturale româneşti în context europeanZI120
    InformaticăTehnologii avansate pentru prelucrarea informaţieiZI120
    Ştiinţe ale educaţieiConsiliere şcolară şi dezvoltarea cariereiZI120
      22. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de TeologieTeologieTeologie sistematicăZI120
    Teologie practicăZI120
    Teologie istoricăZI120
    Teologie biblicăZI120
    2.Facultatea de Litere şi ArteLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăZI120
    Modernism şi postmodernism în literaturăZI120
    Restituiri şi revizuiri în literatura românăZI120
    Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-francezeZI120
    Limba şi literatura englezăZI120
    Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura românăZI120
    Limba şi literatura germanăZI120
    Studii germanistice şi interculturale europeneZI120
    3.Facultatea de Istorie şi PatrimoniuIstorieElite politice româneşti (secolele XVIII-XX)ZI120
    Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştineZI120
    Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoricZI120
    Relaţiile internaţionale ale României în secolul XXZI120
    Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est. Transilvania (sec. XVIII-XX)ZI120
    Istoria arteiZI120
    4.Facultatea de InginerieInginerie şi managementManagementul afacerilor industrialeZI120
    Managementul proiectelor europeneZI120
    Inginerie industrialăStructura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNCZI90
    Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plasticăZI90
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiEmbedded systems (Sisteme încorporate) - în limba englezăZI120
    Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) - în limba englezăZI120
    Inginerie industrialăFabrică digitalăZI120
    Logistică industrialăZI120
    5.Facultatea de ŞtiinţeMatematicăMatematică didacticăZI120
    Matematică informatică aplicatăZI120
    6.Facultatea de MedicinăSănătateManagement sanitarZI60
    Managementul medicinei munciiZI60
    7.Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia MediuluiIngineria produselor alimentareManagementul procesării moderne a alimentelorZI120
    Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelorZI120
    8.Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor internaţionaleZI120
    Administrarea afacerilor în turism şi serviciiZI120
    Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmeiZI120
    Strategii şi politici de management şi marketing ale firmeiZI120
    FinanţeBurse şi asigurăriZI120
    FinanţeZI120
    BănciZI120
    9.Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii EuropeneŞtiinţe politiceManagementul combaterii terorismului şi criminalităţii transfrontaliereZI120
    Securitate judiciarăZI120
      23. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Inginerie AlimentarăIngineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareZI120
    2.Facultatea de Istorie şi GeografieGeografieTurism şi dezvoltare regionalăZI120
    GIS şi planificare teritorialăZI120
    IstorieStudii europeneZI120
    Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religiosZI120
    Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniuluiZI120
    Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliereZI120
    3.Facultatea de SilviculturăSilviculturăConservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilorZI90
    Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnuluiZI90
    4.Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie PublicăAdministrarea afacerilorManagement şi administrarea afacerilorZI120
    Administrarea afacerilor europeneZI120
    ContabilitateContabilitate, audit financiar şi expertiză contabilăZI120
      24. Universitatea "Valahia" din Târgovişte
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Ştiinţe EconomiceManagementManagementul organizaţieiZI120
    MarketingMarketingZI120
    ContabilitateContabilitateZI120
    FinanţeManagement financiar bancarZI120
    2.Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi PoliticeDreptDreptul afacerilorZI60
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publică europeanăZI120
    3.Facultatea de TeologieTeologieDoctrină, ştiinţă, misiuneZI120
    4.Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi RoboticăIngineria materialelorMateriale avansateZI90
    Inginerie mecanicăEchipamente şi instalaţii industrialeZI90
    5.Facultatea de Ingineria Mediului şi BiotehnologiiAgronomieDezvoltarea durabilă a zonei montaneZI90
    Ingineria mediuluiSisteme de control şi evaluare a calităţii mediuluiZI90
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza alimentareZI90
      25. Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană ZI 120
      26. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Inginerie Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor calităţii ZI 90
  Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie ZI 90
  Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale ZI 90
      27. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Teatru Teatru Arta actorului - în limba maghiară ZI 120
  Arta actorului ZI 120
      28. Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Mecanică Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice ZI 120
      29. Universitatea de Vest din Timişoara
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Litere, Istorie şi TeologieLimbă şi literaturăTraductologieZI120
    Studii britaniceZI120
    Studii americaneZI120
    Creative writing (Scriere creatoare)ZI120
    2.Facultatea de Ştiinţe EconomiceEconomieFormare-Cercetare-Inovare în knowledge societyZI120
    Economie şi dezvoltare durabilăZI120
    Management în retailZI120
    Economia şi administrarea afacerilor agroalimentareZI120
    Economie europeană şi politici aplicateZI120
    Studii europene şi relaţii internaţionaleZI120
    Economia şi administrarea afacerilorZI120
    Administrarea afacerilorManagement şi marketing în turismZI120
    Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi serviciiZI120
    Economie şi afaceri internaţionaleManagement şi integrare europeanăZI120
    Negociere şi administrarea afacerilor internaţionaleZI120
    ManagementManagementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului de afaceriZI120
    Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionaleZI120
    Managementul resurselor umaneZI120
    Managementul dezvoltării regionale durabileZI120
    Management antreprenorialZI120
    Administrarea financiară a afacerilorZI120
    Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilorZI120
    Administrarea organizaţiilor de afaceriZI120
    Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliareZI120
    MarketingMarketing şi managementul vânzărilorZI120
    Publicitate şi promovarea vânzărilorZI120
    3.Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptul afacerilorZI120
    Drept penal şi ştiinţe penaleZI120
      30. Academia Tehnică Militară din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Sisteme Integrate de Armament Inginerie de armament, rachete şi muniţii Tehnologii şi management în structurile logistice pentru apărare şi securitate ZI 90
  Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate ZI 90
  Ingineria autovehiculelor Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor ZI 90
  2. Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru securizarea frontierei ZI 90
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea tehnologiei informaţiei ZI 90
      31. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare şi informaţii Securitate naţională şi comunicare publică ZI 90
  Conducere interarme-forţe terestre ZI 120
  Conducere interarme-forţe aeriene ZI 120
  Conducere interarme-forţe navale ZI 120
  Managementul programelor şi proiectelor ZI 120
  Management economico-financiar ZI 120
  Management logistic ZI 120
  Securitate şi apărare ZI 120
  Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale ZI 120
  NATO senior executiv master course ZI 120
      32. Academia Naţională de Informaţii din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Informaţii Ştiinţe militare şi informaţii Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională ZI 120
  Psihologie - Informaţii ZI 120
  Comunicare şi relaţii publice - Informaţii ZI 120
  Managementul educaţional în cultura de securitate ZI 120
  Managementul informaţiilor de securitate naţională ZI 120
  Managementul informaţiilor în combaterea terorismului ZI 120
      33. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Poliţie Drept Combaterea traficului ilicit de droguri ZI 90
  Comunicare socială proactivă a poliţiei ZI 90
  Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi ZI 90
  Investigarea criminalistică a infracţiunilor ZI 90
  Ştiinţe penale ZI 90
  Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică ZI 90
  Tehnică criminalistică ZI 90
  Drept administrativ ZI 90
  Combaterea criminalităţii organizate ZI 90
  Poliţie judiciară ZI 90
  Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională ZI 90
  Investigarea fraudelor ZI 90
  Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale ZI 90
  2. Facultatea de Pompieri Ingineria instalaţiilor Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor ZI 90
  Managementul situaţiilor de urgenţă ZI 90
  3. Facultatea de Arhivistică Istorie Limbi vechi şi paleografii ZI 120
  Observaţie: Având în vedere necesitatea transparenţei şi relevanţei, inclusiv internaţionale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licenţă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească şi domeniul de licenţă aferent programului de master, astfel: "Domeniu de licenţă Denumirea propriu-zisă a programului".
   +  Anexa 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate,domeniile de studii universitare de licenţă şi programele de studiiuniversitare de masterat acreditate    1. Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Drept Drept Ştiinţe penale ZI 60
  Medierea conflictelor în drept ZI 60
  Dreptul afacerilor ZI 60
  Drept internaţional şi european ZI 60
      2. Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Drept Drept Ştiinţe penale ZI 60
  Drept internaţional comunitar ZI 60
  Dreptul afacerilor ZI 60
  2. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate Finanţe Management financiar bancar şi bursier ZI 120
  Finanţe şi asigurări ZI 120
  Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare ZI 120
      3. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Economia Turismului Intern şi InternaţionalAdministrarea afacerilorAdministarea afacerilor în turismZI120
    Economie şi afaceri în industria ospitalităţiiZI120
    2.Facultatea de Informatică ManagerialăCibenetică statistică şi informatică economicăInformatică economicăZI120
    3.Facultatea de Management - MarketingManagementManagementul strategic al firmeiZI120
    4.Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi InternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleZI120
    Gestiunea şi auditul afacerilorZI120
      4. Universitatea Ecologică din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Drept Drept Ştiinţe penale şi criminalistică ZI 90
  Conducere şi organizare judiciară ZI 90
  Drept social român şi european ZI 90
  Dreptul informaţiilor şi al securităţii private ZI 90
  Drept intern şi internaţional al mediului ZI 90
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport ZI 120
  3. Facultatea de Inginerie Managerială Inginerie şi management Ingineria şi managementul integrat al mediului în activităţi industriale ZI 90
  4. Facultatea de Management Finanţe Management financiar ZI 120
  5. Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie Ştiinţa mediului Gestionarea efectelor schimbărilor climatice ZI 120
  Managementul resurselor naturale ZI 120
      5. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Drept Criminalistică ZI 90
      6. Universitatea "Artifex" din Bucureşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Finanţe şi ContabilitateFinanţeFinanţe-bănci şi pieţe de capitalZI120
    2.Facultatea de Management - MarketingManagementManagement organizaţionalZI120
    MarketingMarketing strategicZI120
      7. Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Ştiinţe JuridiceDreptOcrotirea familiei şi asistenţă socialăZI120
    Medierea - Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelorZI120
    2.Facultatea de Ştiinţe EconomiceMarketingMarketingul şi managementul firmeiZI120
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism şi serviciiZI120
    ContabilitateAudit şi expertiză contabilăZI120
    3.Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi AdministrativeLimbă şi literaturăLimbi moderne aplicate în afaceriZI120
    IstorieRelaţiile internaţionale ale României în secolele XIX-XXZI120
    4.Facultatea de Ştiinţe ale NaturiiBiologieAnalize de laborator utilizate în domeniul biomedicalZI120
      8. Universitatea "George Bacovia" din Bacău
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Contabilitate Management financiar contabil ZI 120
  2. Facultatea de Economia Afacerilor Marketing Management marketing ZI 120
      9. Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Ştiinţe Economice Management Managementul organizaţiilor sportive ZI 120
      10. Universitatea "Danubius" din Galaţi
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de DreptDreptDrept comunitarZI90
    Drept şi administraţie publică europeanăZI90
    Ştiinţe penaleZI90
    2.Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeManagement financiar public şi privatZI120
    Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul europeanZI120
      11. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Drept Drept Managementul investigaţiei penale ZI 90
  2. Facultatea de Ştiinţe Economice Finanţe Management financiar ZI 120
      12. Universitatea "Emanuel" din Oradea
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Teologie Asistenţă socială Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială ZI 120
  Teologie Teologie pastorală şi misiologie ZI 120
      13. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
               
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăProgramul de studiu de master acreditatForma de învăţământNumărul de credite
    1.Facultatea de Management, Marketing în Afaceri EconomiceManagementManagement în administraţie şi servicii publiceZI120
    Managementul resurselor umaneZI120
    Managementul afacerilorZI120
    Management financiar-bancarZI120
    Managementul economic al unităţilor şcolareZI120
    MarketingMarketingul serviciilorZI120
    Business to business marketingZI120
    2.Facultatea de Finanţe- ContabilitateContabilitateStandarde, reglementări şi politici contabileZI120
      14. Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  1. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare Management Managementul organizaţiilor ZI 120
  Observaţie: Având în vedere necesitatea transparenţei şi relevanţei, inclusiv internaţionale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licenţă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească şi domeniul de licenţă aferent programului de master, astfel: "Domeniu de licenţă Denumirea propriu-zisă a programului".
   +  Anexa 3 Fundaţia Şcoala Postuniversitară de Afaceri Româno-Americană - ASEBUSS din Bucureşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studiu de master acreditat Forma de învăţământ Numărul de credite
  Administrarea afacerilor Executive Master of Business Administration ZI 120
  Observaţie: Având în vedere necesitatea transparenţei şi relevanţei, inclusiv internaţionale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licenţă, s-a avizat de către Consiliul ARACIS ca în denumirea masterului să se regăsească şi domeniul de licenţă aferent programului de master, astfel: "Domeniu de licenţă Denumirea propriu-zisă a programului".------