ORDIN nr. 34 din 14 aprilie 2008pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 63.320 din 10 aprilie 2008, întocmit de Direcția de igienă și sănătate publică veterinară și Referatul de aprobare nr. 37.497 din 10 aprilie 2008, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,luând în considerație prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004,având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 853/2004/CE și organizarea unor controale oficiale prevăzute de regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului nr. 854/2004/CE și nr. 882/2004/CE , de derogare de la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE și de modificare a regulamentelor nr. 853/2004/CE și nr. 854/2004/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 338 din 22 decembrie 2005,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale sunt cele atestate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 3(1) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, realizate în unitățile care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare și au fost înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, se comercializează numai pe piața națională.(2) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, realizate în unitățile care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale și care au solicitat și au obținut derogări de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE , pot fi comercializate în Uniunea Europeană numai dacă provin din unități autorizate sanitar veterinar, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va notifica Comisiei Europene derogările de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate unităților care dețin atestat pentru realizarea produselor ce prezintă caracteristici tradiționale, în termen de 12 luni după acordarea acestora.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  București, 14 aprilie 2008.Nr. 34.  +  ANEXĂNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintăcaracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului Europeanși al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilirea procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentrusiguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintăcaracteristici tradiționale