ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 16 aprilie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008    Luând în considerare faptul că în bugetele unor ordonatori principali de credite aprobate pe anul 2008 sunt prevăzute sume pentru acordarea tichetelor cadou,în vederea evitării situaţiilor de discriminare ce s-ar crea ca urmare a sistării acordării tichetelor cadou personalului din sistemul bugetar comparativ cu personalul din sectorul economic, care beneficiază de acest drept,ţinând seama de faptul că de la interdicţia de achiziţionare a imobilelor nu au fost exceptate monumentele istorice pentru care statul şi autorităţile publice locale au drept de preempţiune la achiziţia acestora, potrivit art. 4 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi imobilele care se achiziţionează în vederea păstrării patrimoniului cultural naţional,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) imobilele care intră sub incidenţa art. 4 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi imobilele care se achiziţionează în vederea păstrării patrimoniului cultural naţional;".2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, indiferent de modul de finanţare, acordă tichete cadou, în baza Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, în cadrul limitei fondurilor care se aprobă prin bugetul propriu. (2) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale şi ai instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală pot acorda tichete cadou, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, din bugetele acestora, în limita veniturilor proprii încasate."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 43.________