LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 18 aprilie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte regimul juridic al personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă, denumit în continuare personal tehnic, activităţile tehnice îndeplinite, categoriile de personal aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia, indiferent de forma de proprietate a organizaţiilor/unităţilor angajatoare.  +  Articolul 2Personalul tehnic desfăşoară activităţi specifice, având drept scop asigurarea exploatării corecte a tehnicii de aviaţie, menţinerea ei în condiţii de disponibilitate, în deplină siguranţă şi securitate, în conformitate cu legislaţia internă, cu reglementările europene, precum şi cu standardele şi practicile recomandate de organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, prin personal aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă se înţelege: a) personalul tehnic certificat, având ca atribuţii organizarea, urmărirea, controlul, executarea şi atestarea lucrărilor de întreţinere, de reparaţii şi de exploatare a aeronavelor civile, precum şi a motoarelor, echipamentelor/instalaţiilor de bord şi a elicelor acestora; b) personalul operativ de protecţie tehnică a navigaţiei aeriene, având ca atribuţii asigurarea funcţionării, operarea din punct de vedere tehnic, întreţinerea şi repararea mijloacelor de navigaţie aeriană aflate la sol şi a celor necesare serviciilor de dirijare, control şi informare aeronautică şi meteorologică a zborurilor, precum şi a telecomunicaţiilor aeronautice; c) personalul operativ de meteorologie aeronautică, având ca atribuţii asigurarea serviciilor de informare şi protecţie meteorologică aeronautică a traficului aerian şi veghea meteorologică a spaţiului aerian naţional; d) personalul operativ de telecomunicaţii aeronautice, având ca atribuţii asigurarea activităţilor de telecomunicaţii aeronautice; e) personalul operativ de sol certificat, având ca atribuţii pregătirea şi organizarea zborurilor, obţinerea şi transmiterea de informaţii care pot influenţa desfăşurarea ulterioară a zborului, organizarea, supravegherea, controlul şi executarea activităţilor de handling aeroportuar, repararea şi întreţinerea mijloacelor şi instalaţiilor tehnice aeroportuare.  +  Capitolul II Pregătirea şi certificarea personalului tehnic  +  Articolul 4Personalul tehnic va putea să îndeplinească sarcinile de serviciu numai în condiţiile efectuării pregătirii de specialitate, examinării şi obţinerii certificării corespunzătoare, care va fi înscrisă, după caz, în documentul de certificare emis de către organismul abilitat, conform legii.  +  Articolul 5Categoriile de personal tehnic supuse certificării, precum şi documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităţilor aeronautice tehnice civile sunt stabilite prin norme comunitare sau prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 6Programele de pregătire profesională pentru personalul tehnic sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabileşte şi procedurile de echivalare şi criteriile de certificare a pregătirii, perfecţionării şi acordării licenţei acestei categorii de personal, prin efectuarea de cursuri în ţară sau în străinătate, în unităţi care funcţionează în baza unei autorizări sau echivalări emise de aceasta.  +  Articolul 7Specialităţile, criteriile de selecţionare, duratele de şcolarizare şi formele concrete de pregătire a personalului tehnic se stabilesc în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, specifice fiecărei categorii profesionale, emise în conformitate cu procedurile, standardele şi recomandările organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte.  +  Articolul 8 (1) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt licenţele şi/sau autorizaţiile emise conform reglementărilor specifice naţionale, comunitare şi/sau internaţionale. (2) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt documente nominale, obligatorii, cu valabilitate pe întreaga durată a desfăşurării activităţii ca personal aeronautic tehnic nenavigant.  +  Articolul 9Documentele de certificare ale personalului tehnic vor fi luate în considerare la stabilirea vechimii în muncă şi încadrării în condiţii speciale de muncă.  +  Capitolul III Obligaţiile şi răspunderile personalului tehnic  +  Articolul 10Personalul tehnic are următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să posede temeinice cunoştinţe teoretice de specialitate şi să îşi formeze deprinderile practice necesare asigurării unui înalt grad de siguranţă şi calitate a acţiunilor pe care trebuie să le efectueze, în concordanţă cu certificarea înscrisă în documentul de certificare aeronautică deţinut şi, respectiv, cu sarcinile ce decurg din funcţia pe care o îndeplineşte; b) să cunoască şi să aplice în mod corect normele şi instrucţiunile ce reglementează activitatea aeronautică civilă pe care o desfăşoară; c) să cunoască şi să respecte tehnologiile, procesele tehnologice şi prescripţiile de calitate şi de siguranţă a zborului stabilite pentru activitatea aeronautică tehnică civilă pe care o desfăşoară; d) să respecte cu stricteţe normele de siguranţă a zborului şi de securitate aeronautică; e) să respecte normele de sănătate şi securitate a muncii, pe cele privind protecţia împotriva incendiilor şi să acţioneze pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă; f) să se prezinte la examenele medicale periodice, conform reglementărilor în vigoare, şi să raporteze pe cale ierarhică existenţa oricărei stări de inaptitudine medicală; g) să îi informeze pe conducătorii ierarhici în cazul constatării unor nereguli în exploatarea la sol şi în zbor a aeronavei, a echipamentelor şi a instalaţiilor aeroportuare sau a oricăror abateri de la regulile stabilite pentru buna desfăşurare a activităţii aeronautice civile; h) să contribuie, în limita competenţelor acordate prin atribuţiile funcţionale, la îmbunătăţirea continuă, la creşterea eficienţei şi a calităţii procesului de instruire teoretică şi practică pentru formarea personalului aeronautic tehnic civil; i) să cunoască, să respecte şi să aplice la locul de muncă regulile stabilite privind paza şi securitatea aeronautică, de intrare în zonele cu acces limitat, condiţionat sau interzis; j) să poarte uniforma, echipamentul de lucru sau de protecţie în conformitate cu reglementările în vigoare; k) să respecte limitele de timp de muncă şi de odihnă stabilite prin reglementările aplicabile în vigoare.  +  Articolul 11Personalul tehnic trebuie să dovedească înaltă competenţă şi etică profesională, să respecte întocmai normele privind ordinea şi disciplina în îndeplinirea corectă şi integrală a sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu.  +  Capitolul IV Drepturile specifice personalului tehnic  +  Articolul 12 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul tehnic din aviaţia civilă poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă şi la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi are o vechime de cel puţin 25 de ani în activităţile prevăzute la art. 3 din prezenta lege. (2) Dovada vechimii în profesiile prevăzute la art. 3 se face cu adeverinţă eliberată de angajator, care poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în aceasta.  +  Articolul 13 (1) În caz de restructurare sau reorganizare a activităţii angajatorului, personalul tehnic disponibilizat beneficiază de pensie dacă a împlinit vârsta de 55 de ani, a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi are o vechime de cel puţin 20 de ani în activităţile prevăzute la art. 3 din prezenta lege. (2) Personalului tehnic nu i se poate desface contractul de muncă din motive neimputabile lui, dacă mai are 2 ani până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12.  +  Articolul 14Până la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pensia stabilită în condiţiile art. 12 şi 13 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 15 (1) Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului. (2) Drepturile de pensie prevăzute de prezenta lege se stabilesc prin decizie emisă de casa teritorială de pensii competentă.  +  Articolul 16 (1) La pensionarea pentru limită de vârstă în condiţiile prezentei legi, personalul tehnic beneficiază de 18 salarii compensatorii, eşalonate lunar, suportate de angajator în cuantum egal cu salariul brut realizat în ultima lună de activitate, anterioară pensionării. (2) În cazul în care personalul tehnic nu îndeplineşte prevederile art. 12 în ceea ce priveşte vechimea în activitate, dar îndeplineşte cerinţele privind vârsta şi stagiul complet de cotizare, va primi mai puţin, pentru fiecare an lipsă de vechime în activităţile prevăzute la art. 3, câte un salariu compensatoriu, în conformitate cu alin. (1), dar nu pentru mai mult de 5 ani.  +  Articolul 17Personalul tehnic va beneficia, pe lângă drepturile prevăzute la art. 16, de un salariu compensatoriu brut, suportat de angajator, pentru fiecare an ce depăşeşte 25 de ani vechime în activităţile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 18În cazul decesului personalului tehnic pensionat, plăţile compensatorii prevăzute la art. 16 şi 17 vor reveni de drept moştenitorilor legali, fiind suportate de angajator.  +  Articolul 19În cazul decesului personalului tehnic aflat în activitate, care a acumulat o vechime de minimum 10 ani, moştenitorii legali vor beneficia de un ajutor financiar echivalent cu 12 salarii brute la nivelul ultimului salariu brut realizat, suportat de angajator.  +  Articolul 20Prevederile referitoare la stabilirea, expertizarea, plata, încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii pensiilor, precum şi cele referitoare la răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentei legi.  +  Articolul 21 (1) Nivelul şi condiţiile de salarizare, alte drepturi specifice, precum concediul de odihnă suplimentar, timpul de muncă şi timpul de odihnă, alimentaţia de protecţie şi întărire a organismului, drepturile de diurnă, condiţiile de cazare şi transport, asigurările pentru accidente, îmbolnăvire şi pierdere a documentului de certificare, asistenţă medicală, uniformele, echipamentele de lucru şi de protecţie gratuite şi altele asemenea se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, corespunzător formelor de organizare a angajatorului şi a modului de finanţare a acestuia. (2) Personalul tehnic poate beneficia pe lângă salariul de bază, stabilit în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate, de riscul şi răspunderea personală, şi de sporuri specifice, datorate condiţiilor de muncă, stabilite prin acte normative sau negociate cu angajatorul prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 22Personalul tehnic este asigurat obligatoriu de către angajator pentru risc profesional şi pentru cazurile de producere a unor accidente de muncă urmate de deces, invaliditate permanentă sau temporară, spitalizare, precum şi pentru cazurile de îmbolnăvire cu pierderea capacităţii de muncă necesare desfăşurării activităţii de aviaţie civilă specifică, pentru care deţine documentul de certificare. Condiţiile de asigurare a personalului tehnic din aviaţia civilă sunt cele prevăzute de lege şi/sau prin contractele colective de muncă.  +  Articolul 23 (1) În cazul pierderii capacităţii de muncă necesare desfăşurării activităţilor de aviaţie civilă specifice, ca urmare a unui accident de muncă produs din motive neimputabile personalului respectiv, urmat de invaliditate permanentă sau temporară, personalul tehnic beneficiază: a) pe timpul recuperării capacităţii de muncă, de toate drepturile salariale cu caracter permanent pe care le avea la data pierderii capacităţii de muncă, suportate de angajator, până la stabilirea definitivă a situaţiei sale de sănătate, fără a se depăşi însă durata de 2 ani; b) de o compensaţie bănească acordată lunar de către angajator, până la pensionarea pentru limită de vârstă, care să acopere diferenţa dintre venitul mediu lunar net indexat din ultimul an de activitate ca personal tehnic şi venitul net lunar obţinut ca urmare a imposibilităţii continuării activităţii în calitate de personal tehnic. (2) Drepturile salariale cu caracter permanent şi compensaţia prevăzute la alin. (1) se asigură de către angajatorul la care personalul respectiv îşi desfăşura activitatea cu contract de muncă în momentul pierderii capacităţii de muncă. (3) În cazul în care personalul tehnic nu mai este apt din punct de vedere medical să presteze activităţile de aviaţie civilă pentru care este certificat, angajatorul îi va asigura un alt loc de muncă, corespunzător pregătirii sale profesionale, cu menţinerea drepturilor salariale.  +  Articolul 24Personalul tehnic beneficiază de concediu de odihnă suplimentar plătit pe durata a 12 zile, necesar pentru refacerea capacităţii psihomotorii şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o staţiune balneoclimaterică, asigurat de către angajator, inclusiv masa şi transportul.  +  Articolul 25Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică sau psihică, a oricărei presiuni sau a acţiuni de intimidare împotriva personalului tehnic, care ar putea afecta siguranţa zborului sau care este de natură a-l împiedica în exercitarea profesiei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 aprilie 2008.Nr. 95.________