ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 16 aprilie 2008privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008    Având în vedere că integrarea României în Uniunea Europeană este un proces complex care continuă şi după data aderării, se impune adoptarea şi aplicarea de urgenţă a noilor reglementări comunitare privind promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti şi asigurarea consultanţei în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor tradiţionale româneşti.Având în vedere potenţialul existent în România pentru astfel de produse şi interesul economic de valorificare a acestora pe piaţa naţională şi comunitară,având în vedere procedura complexă impusă de reglementările comunitare pentru identificarea şi înregistrarea acestor produse şi necesitatea ca producătorii să fie sprijiniţi pentru valorificarea acestei oportunităţi,prezentul act normativ urmăreşte crearea condiţiilor la nivel naţional apte să contribuie la aplicarea directă a regulamentelor specifice, în sensul înfiinţării Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, din perspectiva necesităţii monitorizării stricte a înregistrării, autorizării şi promovării produselor tradiţionale şi ecologice româneşti ce se vor comercializa pe piaţa internă, garantându-se totodată consumatorilor o calitate deosebită a produselor, prin originea, compoziţia şi metoda de producţie autohtonă. Înfiinţarea acestei instituţii corespunde interesului naţional şi comunitar de susţinere şi promovare mai activă a specificului local tradiţional, asigurând un cadru instituţional specializat în sprijinul producătorilor care produc şi comercializează produse tradiţionale şi ecologice româneşti de înaltă valoare.Ţinând cont de necesitatea existenţei unei instituţii specifice care să asigure atât susţinerea producătorilor în pregătirea documentaţiei, cât şi procedura administrativă de înregistrare, apoi coordonarea activităţii de promovare a produsului, precum şi pentru dobândirea protecţiei denumirii acestuia pe piaţa comună, se impune caracterul de urgenţă al ordonanţei.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, denumit în continuare Oficiul Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Sediul Oficiului Naţional este în municipiul Braşov, str. Michel Weiss nr. 22, judeţul Braşov, în sediul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Braşov.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional  +  Articolul 2 (1) Oficiul Naţional este condus de un director executiv numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (2) Directorul executiv al Oficiului Naţional are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv al Oficiului Naţional emite decizii.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale Oficiului Naţional se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Posturile Oficiului Naţional se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Personalul Oficiului Naţional este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract de muncă. (4) Salarizarea personalului Oficiului Naţional se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual.  +  Capitolul III Atribuţiile şi responsabilităţile Oficiului Naţional  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor sale, Oficiul Naţional are următoarele atribuţii principale: a) asigură promovarea conceptului "Produse de calitate", precum şi a conceptului "Produse ecologice". b) asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei, conform legislaţiei comunitare şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar; c) asigură asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti; d) asigură promovarea imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti prin mijloace de comunicare; e) organizează seminarii, cursuri şi activităţi de formare şi informare pentru grupuri de producători sau procesatori, fermieri, asociaţii profesionale etc.; f) furnizează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul său de activitate; g) editează materiale informative, broşuri, pliante, postere şi altele în domeniul de activitate.  +  Articolul 5 (1) Pentru activităţile specifice, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Oficiul Naţional are în dotare un autoturism de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/lună. (2) Autoturismul de intervenţie se asigură prin redistribuire din numărul total de autoturisme din dotarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor care funcţionează în subordinea sa.  +  Articolul 6 (1) În realizarea atribuţiilor sale, Oficiul Naţional poate stabili relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice ori private, din ţară sau străinătate, reprezentanţi ai societăţii civile ori ai partenerilor sociali. (2) În vederea eficientizării activităţii sale, Oficiul Naţional poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activităţi ori servicii, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 42.----------