LEGE nr. 94 din 14 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:– După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților pentru personalul Agenției se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2).(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenției se soluționează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 25 alin. (2).2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație.3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii. Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea activității, sub sancțiunea legii penale.4. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se asigură de către aceasta.5. La articolul I punctul 6, alineatul (10) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul candidatului.6. La articolul I, după punctul 7 se introduc șase noi puncte, punctele 7^1-7^6, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea situației prevăzute la art. 24 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza informărilor și a rapoartelor întocmite de Agenție, asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de președintele Consiliului.7^2. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.7^3. La articolul 27 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenției;7^4. La articolul 27 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) asigură întocmirea strategiei Agenției privind activitatea de control al averilor și de verificare a conflictelor de interese, ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului;7^5. La articolul 28, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, și beneficiază de indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeași ordonanță, pentru președinte, respectiv pct. 2 pentru vicepreședinte, și de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate...........................................................................(4) Personalul Agenției beneficiază pentru activitatea desfășurată de un spor de confidențialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui Agenției, precum și a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidențialitate de 50%, calculat la salariul de bază.7^6. La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează președintele Agenției, iar președintele Consiliului va avea o indemnizație de ședință mai mare cu 10% decât indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.(8) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi.7. La articolul I punctul 10, articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Președintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de constituire a Consiliului.(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută.8. La articolul I, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl înlocuiește.(3^2) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se face potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) și (2).9. La articolul I, după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 12^1-12^5, cu următorul cuprins:12^1. La articolul 37 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1, cu următorul cuprins:b^1) aprobă prin hotărâre regulamentul ședințelor Consiliului;12^2. La articolul 37 alineatul (2), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;..........................................................................g) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției».12^3. La articolul 37, alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) orice alte atribuții prevăzute de lege.12^4. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.12^5. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.10. La articolul I, punctul 13 se abrogă.11. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.12. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:16^1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii.13. La articolul I punctul 22, articolul 53^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53^1Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenției. Împotriva actelor de sancționare se poate face plângere în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.14. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu.15. La articolul I, după punctul 23 se introduc două noi puncte, punctele 23^1 și 23^2, cu următorul cuprins:23^1. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare;23^2. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităților.16. La articolul I punctul 24, punctul 3 al articolului 61 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 14 aprilie 2008.Nr. 94.-----------