ORDIN nr. 3.565 din 27 martie 2008privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 15 aprilie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedurile de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă formatul Fişei de analiză şi expertiză a documentaţiei depuse la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) de organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Se aprobă specimenul de adeverinţă care se eliberează de ARACIP organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. (4) Se aprobă formatul Registrului special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi ARACIP vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiBucureşti, 27 martie 2008.Nr. 3.565.  +  Anexa 1 PROCEDURILEde înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, careorganizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi deînvăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară,în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie careorganizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi deînvăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţarăşi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi încadrul acestor unităţi de învăţământ  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Organizaţiile furnizoare de educaţie pot organiza şi desfăşura pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.  +  Capitolul II Procedurile de înscriere în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară  +  Articolul 2În vederea înscrierii în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, persoanele juridice interesate trebuie să depună la Departamentul de acreditare al ARACIP un dosar, care să cuprindă următoarele documente, în copie certificată de conducătorul organizaţiei furnizoare de educaţie: a) cererea de declanşare a procedurii de înscriere în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară; b) fişa-tip a dosarului; c) documentele prevăzute la art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2007; d) copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare, conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 3 (1) Experţii din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP întocmesc fişa de analiză şi expertiză a documentelor din dosarul depus de organizaţia respectivă, în maximum 30 de zile de la înregistrarea acestuia. (2) Rezultatul expertizei se comunică organizaţiei depunătoare în termen de maximum 15 zile de la data finalizării expertizei documentaţiei respective. (3) În situaţia în care se constată caracterul incomplet al documentelor prezentate, persoana juridică respectivă este obligată să completeze documentaţia în termen de 30 de zile de la comunicare, în caz contrar, cererea se respinge ca inadmisibilă. (4) În cazul în care dosarul este complet, fişa de analiză şi expertiză se înaintează Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, însoţită de propunerea ARACIP de înscriere a unităţii de învăţământ respective în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. (5) În urma analizei documentelor prevăzute la alin. (4), Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor emite un aviz în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea documentelor.  +  Articolul 4În cazul unui aviz favorabil al Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, ARACIP înscrie unitatea de învăţământ respectivă în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi emite o adeverinţă în acest sens în termen de maximum 15 zile de la înscrierea acesteia.  +  Articolul 5 (1) În cazul unui aviz nefavorabil al Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, ARACIP va comunică organizaţiei furnizoare de educaţie, în termen de maximum 30 de zile, motivele care au stat la baza emiterii acestuia, conform justificării Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. (2) Unitatea de învăţământ menţionată la alin. (1) are obligaţia de a transmite la ARACIP documentele care atestă remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza emiterii avizului nefavorabil, în caz contrar, cererea acesteia se respinge ca inadmisibilă, iar unitatea respectivă va intră în lichidare în sistemul educaţional respectiv, începând cu anul şcolar următor, şi se va supune procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.  +  Articolul 6După înscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, organizaţia respectivă are obligaţia de a înainta la ARACIP, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă următoarele elemente: a) denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective; b) nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv; c) date referitoare la personalul angajat; d) date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea; e) date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs.  +  Articolul 7Organizaţiile prevăzute la art. 6 au obligaţia de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. În caz contrar, organizaţia respectivă se consideră desfiinţată.  +  Capitolul III Recunoaşterea studiilor efectuate la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară  +  Articolul 8Perioadele de studii (minimum un semestru) efectuate la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, acreditate în ţara de origine şi înscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se recunosc automat.  +  Articolul 9Perioadele de studii efectuate la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, altele decât cele menţionate la art. 8, se recunosc de către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, în vederea preluării elevilor în sistemul naţional de învăţământ, în urma susţinerii unor teste de cunoştinţe stabilite de Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, ca măsuri compensatorii.  +  Articolul 10 (1) Diplomele de bacalaureat sau actele echivalente, obţinute la unităţile de învăţământ înscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se recunosc automat pe teritoriul României, în condiţiile legii. (2) Diplomele de bacalaureat internaţional [IBO, Cambridge, GCE (A level) şi alte forme de bacalaureat recunoscute oficial], obţinute la unităţile de învăţământ acreditate în ţara de origine şi neînscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, vor fi recunoscute pe teritoriul României, după susţinerea examenelor de diferenţe stabilite de Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, în funcţie de profilul absolvit, ca măsuri compensatorii. (3) Diplomele sau certificatele de absolvire, emise de organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2), se supun recunoaşterii de către Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, în urma aplicării de măsuri compensatorii, stabilite de Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. (4) Elevii care au fost şcolarizaţi în cadrul organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, neînscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi care au avut acces în învăţământul superior într-o altă ţară vor beneficia de echivalarea diplomei de absolvire a liceului, în urma aplicării de măsuri compensatorii, stabilite de Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 11Denumirea organizaţiei furnizoare de educaţie trebuie să reflecte curriculumul corespunzător sistemului educaţional adoptat.  +  Articolul 12În cazul în care organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu solicită înscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, acestea sunt obligate să se supună procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.  +  Anexa 2 Preşedinte ARACIP,..................Aviz favorabil/nefavorabilDirector CNRED..........................FIŞĂ DE ANALIZĂ ŞI EXPERTIZĂa documentaţiei depuse*
  ................................................ (denumire unitate de învăţământ) ................................................ (denumire persoană juridică patronatoare)
  Nr. notificării depuse la ARACIP:I. Informaţii cu privire la persoana juridică patronatoare
  Persoaneă Juridică Patronatoare (denumire):
  Sediu social/tel./fax:
  Act constitutiv:
  Fondator:
  Statut:
  Modificări intervenite la statut:
  Actul de dobândire a personalităţii juridice:
  Menţiuni:
  II. Acte care să ateste acreditarea în sistemul educaţional adoptat în cadrul unităţii de învăţământ respective (prezentare cronologică )
  Autoritatea/instituţia emitentă Tip document Număr/dată Calitate semnatar Observaţii
  III. Confirmarea misiunii diplomatice a statului respectiv, pe baza răspunsului autorităţii competente din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:- respectarea de către unitatea de învăţământ a legislaţiei în domeniul educaţional din statul respectiv;- eliberarea de către unitatea de învăţământ respectivă de diplome identice cu cele care permit accesul în învăţământul superior în ţara de origine. (prezentare cronologică )
  Tip document Numar/dată Calitate semnatar Observaţii
  ------------* Prezenta documentaţie a fost expertizată şi analizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie (cap. II, secţiunea a 3-a, art. 26 şi 27).IV. Elemente de identificare a organizaţiei furnizoare de educaţie, după cum urmează:- denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective;- nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv;- date referitoare la elevii şcolarizaţi; numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea;- date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs.
  Denumirea unităţii de învăţământ
  Persoană de contact: Director -
  Localitate/judeţ:
  Adresă/tel./fax:
  Niveluri de învăţământ şcolarizate:
  Durată de şcolarizare/fiecare nivel de învăţământ:
  Nr. elevi şcolarizaţi/fiecare nivel de învăţământ: ............, din care elevi români:
  Nr. cadre didactice/fiecare nivel de învăţământ:
  V. Spaţii de învăţământ şi baza materială
  Spaţii de învăţământ:
  Dotări disponibile:
  Regimul juridic de deţinere a dotărilor:
  Autorizaţii sanitare de funcţionare:
  Autorizaţie PSI (dacă este cazul):
  VI. Curriculum
  Curriculum utilizat:
  VII. Certificat de atestare fiscală -Documentaţia depusă la ARACIP este completă şi conformă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie (cap. II, secţiunea a 3-a, art. 26 şi 27).Consilier juridic ARACIP, Şeful Departamentului de........................ acreditare al ARACIP,..........................Data ................
   +  Anexa 3 SPECIMENADEVERINŢĂAvând în vedere prevederile art. 26 şi 27 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a instituţiilor furnizoare de educaţie,ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,luând în considerare Notificarea nr. ......, însoţită de documentaţia aferentă, înregistrată la ARACIP cu nr. ........,se adevereşte că unitatea de învăţământ ............. (persoana juridică ..........), cu sediul în ........, care organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ preuniversitar de nivel ............, corespunzătoare sistemului educaţional din statul ............., este înscrisă în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, începând cu data de .........Unitatea de învăţământ ................ are următoarele obligaţii:- de a afişa prezenta adeverinţă la loc vizibil, în cadrul unităţii de învăţământ;- de a comunică, anual, orice schimbare intervenită faţă de documentaţia depusă iniţial;- de a înainta la ARACIP, anual, până la data de 15 octombrie, raportul de evaluare internă.Elevii şcolarizaţi de unitatea de învăţământ ............ beneficiază de dreptul de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate, în aceleaşi condiţii ca şi elevii care au studiat în statul ........, în sistemul de învăţământ specific statului respectiv.Prezenta adeverinţă este valabilă timp de 5 ani de la data emiterii acesteia.Nerespectarea obligaţiilor instituite prin prezenta adeverinţă, de către unitatea de învăţământ ..............., atrage retragerea valabilităţii prezentei adeverinţe.Preşedinte ARACIP,Constantin-Şerban IosifescuNr. ........................Data .......................  +  Anexa 4 REGISTRUL SPECIALal organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şidesfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământcorespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară
  *Font 8*
  Denumirea Repre-DenumireaSediul Repre-Sistemul Acte de Acte de Nr. de elevi
  persoaneiSediulzen- unităţii unităţiizen- de învă-Curricu- studii studii la începutul
  juridice tantul de de tantulţământ lumul elibera-recunos- anului şcolar
  legal învăţă- învăţă- legaladoptat adoptat te de cute/
  mânt mânt unitateaechiva- Nr. de Nr. de
  de învă- late elevi/anelevi de
  ţământ de naţiona-
  studiu litate
  română
  ------------