LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 31 octombrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În realizarea obiectivelor sale, Agenţia preia de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale structurilor sale deconcentrate atribuţiile şi responsabilităţile de administrare şi gestionare ale prestaţiilor sociale, precum şi ale programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale derulate de acestea."2. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Personalul Agenţiei şi al agenţiilor teritoriale este format din funcţionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi personal încadrat în baza contractului individual de muncă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturi salariale şi de alte drepturi potrivit prevederilor legale în vigoare."3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia preia o parte dintre bunurile mobile şi imobile existente la actualele direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare desfăşurării activităţii sale, pe bază de protocol de predarepreluare încheiat între Agenţie şi direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat de către ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse."4. La articolul 16 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) propune, spre aprobare, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei la nivel central şi local;".5. La articolul 17 alineatul (1), litera v) se abrogă.6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Numărul de posturi cu care funcţionează Agenţia se asigură prin redistribuire, în condiţiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi structurilor sale deconcentrate, precum şi ale instituţiilor din subordinea sau sub autoritatea ministerului. (2) În vederea asigurării funcţionării Agenţiei, numărul maxim de posturi aprobat şi finanţat în anul 2008 pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se suplimentează cu 62 de posturi. (3) La nivel teritorial, numărul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. (4) Salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Agenţiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor, conform reglementărilor legale în vigoare."7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru va numi preşedintele Agenţiei."8. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Odată cu numirea preşedintelui Agenţiei, pentru organizarea activităţii acestei instituţii se finanţează un număr de 10 posturi, care fac parte din cele 62 de posturi suplimentate potrivit art. 20 alin. (2)."9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 9. (2) Până la preluarea de către Agenţie a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, acestea sunt îndeplinite în continuare de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de structurile sale deconcentrate. (3) Odată cu preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, Agenţia se subrogă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în toate contractele referitoare la domeniul său de activitate. (4) În termenul prevăzut la alin. (1), personalul prevăzut la art. 20 alin. (1) va fi preluat sau, după caz, transferat la Agenţie şi agenţiile teritoriale, în condiţiile legii."10. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia beneficiază de prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare."11. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei, elaborat la propunerea acesteia."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 aprilie 2008.Nr. 90._________