LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 2, articolul 2^2 și alineatul (2) al articolului 2^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^2Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea...........................................................................(2) Reevaluarea se efectuează, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice titulare a dreptului de proprietate sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitatea instituției titulare a dreptului de proprietate până la finele anului 2008.2. La articolul unic punctul 3, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică și care în prezent sunt înregistrate în evidența tehnico-operativă în unități naturale vor fi evaluate, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.3. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Instituțiile publice prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli sumele necesare efectuării evaluării/reevaluării activelor fixe corporale în anul în care aceasta are loc.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 aprilie 2008.Nr. 79.-------