LEGE nr. 84 din 8 aprilie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) şi partea introductivă a literei a) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fondul de locuinţe necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari. (2) Fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptăţite, în condiţiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti........................................................................... a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:".2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) venitul pe membru de familie, prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a)."3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinţe şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile primăriilor."4. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare. (3) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru cofinanţarea construcţiilor de locuinţe sociale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective."5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Contribuţia la dezvoltarea fondului de locuinţe se poate asigura şi prin donaţii de imobile edificate de persoane fizice sau juridice. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), prin derogare de la prevederile Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate este scutit de la plata taxelor şi impozitelor către stat."6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Alocarea sumelor, pe localităţi, pentru finanţarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale se va face pentru fiecare construcţie de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor, cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract."7. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Depistarea cazurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac de către prefect."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 8 aprilie 2008.Nr. 84.________