ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 26 martie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008    Având în vedere faptul că în decursul ultimilor ani sistemul de plăţi şi decontări din România a cunoscut un amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare şi diversificare în sprijinul şi în concordanţă cu schimbările de esenţă produse în acest interval în sistemul financiar bancar românesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decât prin modificarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare, astfel încât cecul să poată fi procesat prin mijloace electronice,şi având în vedere caracterul de urgenţă susţinut de următoarele considerente:- la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investiţii în contractarea de echipamente şi aplicaţii informatice pentru adoptarea soluţiei de procesare identificate de Banca Mondială, prin Programul de convergenţă, şi fiecare zi de întârziere înseamnă costuri şi riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;- instituţiile de credit şi utilizatorii au nevoie de timp de pregătire pentru noul mod de procesare preconizat, după intrarea în vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorită şi agreată de sistemul bancar pentru intrarea în funcţiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind în acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurării cadrului legal este necesară o perioadă de tranziţie de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimată la cel puţin 4 luni;- Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizării instrumentelor de plată, demarat de Banca Mondială, prin Programul de convergenţă, împreună cu comunitatea bancară din România, Banca Naţională a României, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, este în întârziere şi trebuie să poată fi finalizat, riscând, în caz de nefinalizare, consecinţe negative asupra relaţiei cu Banca Mondială;- soluţia de decontare automată este conformă cu tendinţa europeană în domeniul plăţilor, iniţiativa de modernizare fiind considerată de Banca Centrală Europeană ca fiind "salutară",în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă: a) în clar, numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă; b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau a împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente."2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Girul trebuie scris pe cec; el trebuie să fie semnat de girant.Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cec."3. La articolul 27, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Avalul se dă pe cec. El se exprimă prin cuvintele: «pentru aval» sau orice formă echivalentă; el este semnat de avalist."4. La articolul 27, alineatul 2 se abrogă.5. La articolului 29, alineatul 2 se abrogă.6. La articolul 30, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Cecul emis şi plătibil în România trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de regres împotriva giranţilor şi garanţilor, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile."7. După articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 32^1 - 32^3, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere.În sensul prezentei legi, prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: a) transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original; b) reproducerea imaginii cecului original în format electronic;şi c) transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare.Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.Informaţiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cecul original, sunt stabilite potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 4.Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 4.Momentul recepţionării de către instituţia de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăţi a informaţiilor relevante pentru trunchiere şi a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată.Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.Art. 32^2. - Când prezintă la plată un cec prin trunchiere, instituţia de credit este obligată: a) să verifice dacă cecul original respectă în formă şi conţinut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor; b) să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original, precum şi conformitatea imaginii cecului cu cecul original.Instituţia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1.Art. 32^3. - Refuzul total sau parţial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către instituţia de credit plătitoare.În baza refuzului prevăzut la alin. 1, instituţia de credit care deţine cecul original va înscrie pe acesta: a) data prezentării acestuia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 30; b) declaraţia de refuz, datată şi semnată de către reprezentanţi legali sau împuterniciţi ai acestora.Menţiunile înscrise pe cecul original, potrivit alin. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 44, constituie dovada refuzului de plată."8. La articolul 51, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa girantului său cazul fortuit ori de forţă majoră şi să facă pe cec menţiunea datată şi semnată de el de această încunoştinţare; pentru rest se aplică dispoziţiunile art. 45."9. La articolul 59, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe însuşi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia."10. La articolul 62, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Protestul cerut de art. 43 poate fi înlocuit, dacă posesorul consimte, printr-o declaraţie de refuz de plată, scrisă şi datată pe titlu, semnată de tras."11. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 75. - Prin expresiile societate bancară, societate de credit şi instituţie de credit întrebuinţate în prezenta lege se înţelege persoanele juridice prevăzute de legislaţia privind activitatea bancară şi de credit."  +  Articolul II (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Banca Naţională a României va elabora norme pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul IIILegea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 26 martie 2008.Nr. 38.----