LEGE nr. 70 din 8 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 11 aprilie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 14 septembrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetățeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetățenie și se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială și autentică la sediul Ministerului Justiției, Direcția cetățenie, și este însoțită de acte care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.Persoanele care au domiciliul sau reședința în străinătate pot depune cererea de acordare, întemeiată pe dispozițiile art. 10^1, sau de redobândire a cetățeniei române, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetățenie.2. La articolul I punctul 3, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Comisia pentru cetățenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Justiției, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul direcției de specialitate a Ministerului Justiției. Directorul direcției de specialitate din Ministerul Justiției este și președintele Comisiei.Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și 6 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistraților din cadrul Ministerului Justiției, numiți prin ordin al ministrului justiției. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorității celor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.3. La articolul I punctul 8, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Ministrul justiției, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege, emite în termen de 30 de zile calendaristice ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.În cazul în care constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, ministrul justiției respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei.Ordinul ministrului justiției de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului.Ordinul poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la secția de contencios administrativ a curții de apel de la domiciliul sau, după caz, reședința solicitantului. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau reședința în România, ordinul poate fi atacat, în același termen, la secția de contencios administrativ a Curții de Apel București. Hotărârea curții de apel este definitivă și irevocabilă.4. La articolul I punctul 11, alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Dovada cetățeniei române se face cu buletinul de identitate sau, după caz, cu cartea de identitate, pașaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 19 alin. 4.5. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IICererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetățeniei române, avizate de Comisia pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, prevăzută de Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, vor urma procedura stabilită de această lege.Cererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetățeniei române depuse ori înregistrate până la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar neavizate de Comisia pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se transferă de la Comisia pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei la Comisia pentru cetățenie, iar soluționarea cererilor se va face în cadrul Comisiei pentru cetățenie, potrivit procedurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență.Cererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetățeniei române, înregistrate de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență și până la adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, vor urma procedura stabilită prin prezenta ordonanță de urgență.6. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul II^1În termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin norme elaborate de Ministerul Justiției se stabilesc drepturile și obligațiile membrilor Comisiei pentru cetățenie, precum și regimul de lucru al acestora.7. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIILegea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 aprilie 2008.Nr. 70.---------