LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 (*actualizata*)privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere(actualizată până la data de 30 martie 2008*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 martie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 93 din 24 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 57 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007; RECTIFICAREA nr. 265 din 19 iulie 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) afişaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv, indicaţii privind preţul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi, în mod continuu, poziţia de funcţionare în care este taximetrul în acel moment, precum şi tariful aplicat; b) aparat de taxat - aparat cu funcţii metrologice şi fiscale, compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează şi afişează preţul de plată, emite un bon client la sfârşitul cursei şi memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită şi alte documente, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor prezentei legi; c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz; d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii; e) autorizaţie taxi - copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi; f) bon client - bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează şi clientul execută plata prestaţiei respective; g) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor; h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile prezentei legi; i) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei; j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist; k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat şi a transportatorului autorizat, care este deţinătorul legal al autorizaţiei taxi pentru autovehiculul deţinut în condiţiile prezentei legi şi pe care este montat aparatul respectiv; l) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia ˂˂Liber˃˃ sau ˂˂Ocupat˃˃ a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri; m) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat corespunzător de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia ˂˂Liber˃˃; n) memorie electronică fiscală - componentă a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului, conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate; o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date de natură nefiscală, corespunzătoare activităţii unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti; p) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcţionează în carcasă separată, şi pe memoria electronică fiscală, în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la memoria electronică fiscală; q) sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare; r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate; s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi; t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanţă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării şi staţionării, calculează distanţa parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanţă, calculează şi afişează preţul de plată pentru o călătorie, pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afişarea acestuia pe afişajul client în timpul desfăşurării cursei; u) taximetrist - conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi; v) transportator - persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere; w) transportator autorizat - transportator care deţine autorizaţie de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile prezentei legi; x) tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare ˂˂Liber˃˃ în poziţia de operare ˂˂Ocupat˃˃ şi care este egal cu tariful de distanţă (lei/km); y) tarif de staţionare - tarif orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare; z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staţionat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte; aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere; ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului; ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere; ad) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 2 (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe: a) promovarea concurenţei între transportatorii autorizaţi în condiţiile atribuirii gestiunii serviciilor; b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor transportatorilor autorizaţi şi a accesului lor, transparent şi nediscriminatoriu, la piaţa transportului public local; c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere; d) necesitatea înfiinţării serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu din localităţile respective; e) realizarea regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor respective, cu consultarea asociaţiilor reprezentative din domeniu; f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, precum şi prevederile regulamentelor de organizare şi de executare a serviciilor respective; g) deplasarea persoanelor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă; h) asigurarea mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora; i) asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveşte tariful de transport; j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populaţie pe raza administrativ-teritorială a localităţilor respective, precum şi între acestea şi alte localităţi, în condiţiile prezentei legi; k) asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum şi prin continuitatea serviciilor respective; l) corelarea dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente; m) consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizaţi, a dispeceratelor taxi şi a taximetriştilor, precum şi a asociaţiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective; n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege; o) respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, precum şi în activităţile conexe acestora, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 3 (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege. (2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 4 (1) Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, şi realizat în condiţiile prezentei legi. (2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral şi realizat în condiţiile prezentei legi. (3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. (4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deţinut, în condiţiile alin. (3), de către acesta sau de către soţul/soţia acestuia, după caz. (5) Transportatorul autorizat, asociaţie familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deţinute în condiţiile alin. (3) de către membrii asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deţinători ai unui atestat de pregătire profesională. (6) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport în regim de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract. (7) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Capitolul II Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Secţiunea 1 Autorizarea transportului în regim de taxiAutorizarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere-------------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 7Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizaţi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 8Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii sau primăriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele: a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit de prezenta lege; b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz; c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora; e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil. (2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare. (3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunică prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 10 (1) Autorizaţia de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă şi conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere. (2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune. (3) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare. (4) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizaţiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv. (5) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3), pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie conformă, după caz, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, care îndeplineşte criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) cu cel puţin acelaşi punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut la data atribuirii autorizaţiei taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri: a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului; b) autovehiculul a fost casat; c) autovehiculul a fost înstrăinat; d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte. (6) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi sau copie conformă, precum şi ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol şi alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 11 (1) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie: a) autorizaţia de transport; b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă ˂˂Registrul Auto Român˃˃ (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi; d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte; e) declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi. (2) Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucureşti. (3) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea. (4) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, copia conformă, numită autorizaţie taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei, alocându-se cu această ocazie şi numărul de ordine. (5) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3) şi sunt îndeplinite toate cerinţele prezentei legi privind prima atribuire. (6) Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. (7) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi vor conţine obligatoriu următoarele înscrisuri: a) localitatea de autorizare; b) tipul transportului, respectiv:1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi;2. RENT CAR - pentru transportul în regim de închiriere; c) termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz; d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevăzut la art. 10 alin. (3); e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz. (8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizaţiilor taxi şi al altor tipuri de copii conforme.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 12 (1) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport se găseşte obligatoriu la bordul autovehiculului şi este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor documente, după caz: a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă; b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale; c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat; d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane; f) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat; g) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu staţie radio emisie-recepţie şi este arondat unui dispecerat taxi; h) alte documente stabilite prin prezenta lege. (2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme a autorizaţiei de transport, după caz, comunicându-se imediat această măsură către persoana desemnată de către reprezentantul autorităţii care realizează controlul, până când se face dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective. (3) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele. (4) Autorizaţia taxi sau copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în procedura de atribuire prevăzută de prezenta lege.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 12^1 (1) Certificatul de agreare se eliberează, la cerere, pentru autovehiculele taxi de către R.A.R., prin reprezentanţele sale, pentru o perioadă de 10 ani şi este valabil prin vizarea anuală a certificatului de agreare, cu ocazia realizării inspecţiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementărilor în vigoare. (2) Viza anuală a certificatului de agreare se acordă la staţiile de inspecţie tehnică din structura reprezentanţelor R.A.R., pe baza reglementărilor existente, la care se adaugă normele privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse la obţinerea certificatului de agreare. (3) În cazul deţinerii autovehiculului în temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obţinut îşi menţine valabilitatea şi în cazul în care utilizatorul devine proprietar, cu modificările care se impun conform prevederilor legale.-------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 13În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la: a) regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localităţii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare; b) nivelul tarifelor de distanţă maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), în cazul transportului de persoane în regim de taxi; c) programele de lucru obligatorii în funcţie de fluctuaţia cerinţelor de transport zilnice; d) asigurarea continuităţii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei; e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi şi în regim de închiriere; f) locurile de aşteptare a clienţilor sau de staţionare a taxiurilor; g) obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor privind desfăşurarea serviciului de transport; h) controlul activităţii autovehiculelor pe traseu; i) taxele şi impozitele locale ce se impun; j) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate; k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 14 (1) Activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, după caz. (2) Autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani, după următoarele criterii minimale: a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie şi metrou, după caz, asigurând echilibrul care se impune între acestea; b) norma cuprinsă la art. 13 lit. j); c) gradul de poluare; d) cererea şi oferta permanente; e) gradul de aglomeraţie în trafic; f) promovarea tipurilor de transport mai puţin poluante. (3) Numărul maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili şi pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum şi în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative. (4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) şi/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare.---------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. (5) După procedura de atribuire a numărului maxim de autorizaţii taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizaţie taxi decât în condiţia disponibilizării unora dintre cele existente sau în cazul măririi numărului de autorizaţii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4). (6) Dacă numărul autorizaţiilor taxi emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi depăşeşte numărul maxim de autorizaţii taxi stabilite în condiţiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu va mai atribui nicio autorizaţie taxi până la micşorarea numărului acestor autorizaţii, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numărul maxim stabilit.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 14^1 (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deţinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi sau a unor copii conforme, obţinute, după caz, în condiţiile prezentei legi. (2) Drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată. (3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv. (4) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât în cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, în condiţiile prezentei legi, autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat. (5) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi sau copiile conforme emise de aceeaşi autoritate de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultaţi, care au obţinut autorizaţie de transport în condiţiile prezentei legi. (6) Numărul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare. (7) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, iniţiale, vor fi cesionate corespunzător noilor operatori prevăzuţi la alin. (5), cu respectarea prevederilor alin. (6). (8) În cazul în care un transportator autorizat, persoană fizică autorizată, deţinător al unei autorizaţii taxi sau al unei copii conforme, doreşte să se transforme într-un transportator autorizat, asociaţie familială autorizată, cu acelaşi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzător autorizaţia transportatorului nou-înfiinţat, respectându-se prevederile prezentei legi. (9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător şi în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 14^2 (1) Serviciul de transport în regim de taxi şi serviciul de transport în regim de închiriere se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum şi pe baza numărului de autorizaţii taxi sau de copii conforme, după caz, obţinute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) şi (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege. (2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condiţiile în care se desfăşoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deţinute şi utilizate conform prevederilor prezentei legi. (3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deţinut este autorizaţia taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport, după caz, eliberată pentru aceasta, în condiţiile prezentei legi. (4) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se atribuie în executare transportatorilor autorizaţi, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri: a) procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, şi a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizaţi câştigători; b) eliberarea autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11; c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite şi eliberate. (5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă. (6) Criteriile de departajare vor fi: a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei; b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro; c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat; d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă; e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate; f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri; g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare; h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36. (7) Elementele prevăzute la alin. (6) lit. c), e) şi h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare. (8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative existente. (9) Când un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi sau la alte copii conforme, când acestea se retrag sau când se majorează numărul lor în condiţiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5). (10) În lista de aşteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată. (11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi sau al transportului de persoane în regim de închiriere, numărul de copii conforme atribuite poate fi limitat, după caz, în condiţii similare celor prevăzute la art. 14, dacă aşa se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 14^3 (1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective. (2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele situaţii: a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false; b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală; c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive; d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen; e) la cerere. (3) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite. (4) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri: a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului; b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice; c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală; d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului; e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător; f) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere; g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege; h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi; i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 9 alin. (3). (5) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri: a) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) şi la art. 14^3 alin. (1); b) a fost obţinută pe baza unor documente false; c) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive; d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse; e) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite; f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reţinută; g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei taxi; h) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită; i) la cerere. (6) Contestarea măsurii de retragere a autorizaţiei de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 56^1 alin. (3).-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 15 (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condiţiile prezentei legi. (2) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii următoarei documentaţii: a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului; b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare; c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor; d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu. (3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare. (4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeaşi localitate de autorizare. (5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii. (6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate, cu excepţia localităţilor unde s-au atribuit mai puţin de 100 de autorizaţii taxi, unde serviciul este opţional. (7) În cazurile exceptate prevăzute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienţi. Aceste taxiuri vor avea afişat în exterior numărul de telefon sau alte modalităţi de apelare. (8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină prevederi privind obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, precum şi tarifele de distanţă convenite a fi utilizate. (9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare. (10) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 16Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri: a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea; b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia; c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în registrul de evidenţă a acestora; d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor localităţi; e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere; f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor tarife destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei; g) la cerere.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Secţiunea a 2-a Executarea transporturilor în regim de taxi  +  Articolul 17Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.  +  Articolul 18În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii: a) permanent, în interiorul localităţii de autorizare, la cererea clientului; b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei; c) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi de peste frontieră, la cererea expresă a clientului şi cu acordul taximetristului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 19Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.  +  Articolul 20 (1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare a clienţilor, în limita locurilor vacante. (2) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat. (3) În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru autovehicule. (4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri şi pe drumurile publice cu restricţii privind oprirea, cu excepţia locurilor periculoase, cu condiţia să nu fie perturbată circulaţia prin această manevră. (5) Taxiurile pot circula în localităţi pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulaţia acestora. (6) În locurile de aşteptare, taxiurile pot fi angajate de către clienţi după principiul ˂˂primul sosit, primul plecat˃˃. (7) Se interzice staţionarea taxiurilor în locurile de aşteptare a clienţilor situate în altă localitate decât localitatea de autorizare care a emis autorizaţiile taxi ale acestora. (8) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să deţină poziţia de monopol într-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 21 (1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia ˂˂Liber˃˃, staţionar sau în mişcare. (2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mişcare în poziţia ˂˂Liber˃˃ se poate realiza de către client semnalizând vizibil. (3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace. (4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulaţia este restricţionată, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 22Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 1^1 lit. h).-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 23 (1) Timpul în care se desfăşoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizării acesteia. (2) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la poziţia ˂˂Liber˃˃ la poziţia ˂˂Ocupat˃˃. (3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu trecerea de la poziţia ˂˂Ocupat˃˃ la poziţia ˂˂Liber˃˃, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziţia ˂˂Plată˃˃. (4) Chiar dacă taxiul nu se deplasează, după trecerea în poziţia ˂˂Ocupat˃˃, taximetrul afişează tariful de pornire şi începe înregistrarea duratei staţionării la dispoziţia clientului după tariful orar.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 24În cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului.  +  Secţiunea 2^1 Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la şi de la aeroporturi---------Secţiunea 2^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.---------NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. II din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008, prevederile secţiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24^1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 19 şi art. 20 alin. (7) şi (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare şi aeroporturile situate în afara acestora. (2) Pentru asigurarea calităţii transportului în regim de taxi a clienţilor la şi de la aeroport, administraţia fiecărui aeroport va asigura o staţie de debarcare a clienţilor transportaţi către aeroport, precum şi locul de aşteptare a taxiurilor pentru clienţii transportaţi de la aeroport către localităţile de destinaţie. (3) Locurile de aşteptare vor fi special dotate şi amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienţi. Preluarea clienţilor din aeroport, dirijarea şi îmbarcarea acestora în taxiuri şi accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de aşteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administraţia aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clienţilor în interiorul aeroportului de către taximetrişti sau interpuşi. (4) La locul de aşteptare au acces numai taxiurile care deţin permisul de acces valabil, eliberat de administraţia aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilităţii, în condiţiile în care sunt respectate condiţiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de funcţionare a locului de aşteptare, aprobat de administraţia aeroportului. (5) În staţia de debarcare a clienţilor au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienţi dinspre localităţile de autorizare.---------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.  +  Articolul 24^2 (1) Administraţia aeroportului va stabili, atribui şi elibera permise de acces în funcţie de fluxul de călători/clienţi, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localităţile de destinaţie. (2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele: a) gradul de confort al autovehiculului taxi; b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje; c) programul de lucru la dispoziţie pentru asigurarea îmbarcării clienţilor; d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administraţia aeroportului pentru a fi utilizate; e) punctajele de departajare. (3) Au acces la înscrierea în licitaţia de atribuire a permiselor de acces toţi transportatorii autorizaţi, deţinători ai autorizaţiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localităţilor de autorizare în care este situat aeroportul, precum şi în zonele limitrofe. (4) Este interzis administraţiei aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi. (5) În procedura de atribuire, administraţia aeroportului va întocmi o listă cu toţi transportatorii autorizaţi înscrişi care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitaţie. Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi deţinut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizaţiilor de acces, aceasta se reia în aceeaşi ordine. Dacă numărul de autorizaţii taxi depăşeşte cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare. (6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi deţinătoare de autorizaţii taxi valabile, emise în localităţile de autorizare respective.---------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.  +  Articolul 24^3 (1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administraţia aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda şah, câte un colant de culoare neagră, de lăţime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distanţă. (2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de aşteptare va fi semnată şi ştampilată de administraţia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afişate în exterior şi tarifele cu care operează aparatul de taxat.---------Art. 24^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.  +  Secţiunea a 3-a Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului  +  Articolul 25 (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat. (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract. (3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la registrul comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta. (4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului. (5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului. (6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe: a) copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezenţa documentelor menţionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) şi e); b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat; c) contractul încheiat între transportatorul autorizat şi client; d) documentele stabilite conform legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră. (7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezenţa următoarelor documente sau însemne, respectiv: a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă; b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat; c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului. (8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute, se aplică prevederile art. 12. (9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi. (10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe colţul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat în condiţiile art. 11 alin. (6) şi (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme. (11) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Secţiunea a 4-a Atestarea profesionala a taximetristilorAtestarea profesională a conducătorului auto-------------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. II a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 26 (1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani; b) să deţină certificat de atestare profesională valabil; c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani. (2) Certificatul de atestare se eliberează de agenţia Autorităţii Rutiere Române - ARR pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă. (3) Pentru a susţine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenţia Autorităţii Rutiere Române - ARR următoarele documente: a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, cu o durată maximă de până la 3 luni; b) dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române - ARR a taxei privind testarea. (4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se consideră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 70% din punctajul maxim. (5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condiţiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b). (6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 27 (1) Condiţiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională, necesar practicării activităţii de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, ţinând cont şi de prevederile prezentei legi. (2) Pregătirea profesională a conducătorilor auto va fi asigurată în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz, printr-o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto autorizată, pe baza unei programe de şcolarizare, aprobată prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanţi vor prezenta următoarele documente: a) cerere-tip; b) copie de pe permisul de conducere valabil; c) cazierul judiciar; d) copie de pe carnetul de muncă, dacă există; e) copie de pe actul de identitate; f) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane; g) adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 28 (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susţinerii testului-grilă, în condiţiile prevederilor art. 26 alin. (4). (2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător. (3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Capitolul III Autovehiculele taxi  +  Articolul 30 (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt dotate având aparat de taxat în stare de funcţionare, cu taximetrul care respectă prevederile legilor în vigoare şi cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare; b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu staţii radio de emisie-recepţie sau cu telefoane mobile, după caz, în stare de funcţionare; c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către R.A.R.; d) aparatul de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate; e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi. (2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces şi evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, precum şi cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână şi nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto. (3) Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat acestui scop şi să nu depăşească 3,5 tone masa totală maximă autorizată. (4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 31 (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi dotări, vizibile de la distanţă, informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cât şi organelor de control şi supraveghere autorizate. (2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule. (3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah, va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea asociaţiilor. (4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, se va aplica câte un ecuson, definit la art. 11 alin. (6) şi (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei taxi. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autovehiculului. (5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea: a) în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia ˂˂Ocupat˃˃ a taxiului, respectiv există comandă client şi prestaţia se tarifează; b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziţia ˂˂Liber˃˃ a taxiului, respectiv nu există comandă client. (6) În cazul taxiurilor aparţinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părţile laterale, opţional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comerţului, şi numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deserveşte. (7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 32Indicatiile lampii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afisajul client al aparatului de taxat.  +  Articolul 33Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele: a) poziţia ˂˂Liber˃˃ - poziţia în care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziţia de funcţionare ˂˂Liber˃˃, caz în care calculul preţului este dezactivat; b) poziţia ˂˂Ocupat˃˃ - poziţia în care lampa de culoare roşie din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziţia de funcţionare ˂˂Ocupat˃˃, caz în care calculul preţului se efectuează pe baza tarifului de pornire şi a tarifului pe distanţa parcursă şi/sau pe durata staţionării sau a circulaţiei sub viteza de comutare; c) poziţia ˂˂Plată˃˃ - poziţia de funcţionare ˂˂Sumă de plată˃˃ a taximetrului, caz în care preţul călătoriei este indicat şi în care cel puţin calculul preţului în funcţie de durata este dezactivat. La trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din poziţia ˂˂Plată˃˃ nu se poate trece în poziţia ˂˂Ocupat˃˃ sau ˂˂Liber˃˃ decât după emiterea bonului client.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 34În cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare ˂˂Privat˃˃, caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat în poziţia ˂˂Liber˃˃ şi lampa taxi scoasă de pe cupolă.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 35 (1) Pe portierele din faţă ale taxiului se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km), practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, ale căror modele şi dimensiuni vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri. (2) Taxiul trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila primăriei localităţii de autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. (3) Cu excepţia înscrisurilor sau a simbolurilor realizate în condiţiile prevăzute la art. 67 alin. (1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor înscrisuri şi/sau însemne decât a celor aprobate prin prezenta lege.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 36 (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă staţia radio de emisie-recepţie, un dispozitiv GPS de monitorizare. (2) Un taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi, dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 37 (1) Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv: a) administraţia publică locală; b) organele fiscale locale şi judeţene; c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi din unităţile sale teritoriale; d) Autoritatea Rutieră Română - ARR, prin reprezentanţele teritoriale; e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentanţele teritoriale; f) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române; g) Regia Autonomă ˂˂Registrul Auto Român˃˃, prin reprezentanţele teritoriale; h) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale; i) inspectoratele teritoriale de muncă. (2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) şi h), numai împreună cu poliţia rutieră. (3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele: a) controlul existenţei valabilităţii şi utilizării autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz, precum şi a ecusoanelor şi a celorlalte documente stabilite de prezenta lege; b) controlul funcţionării aparatului de taxat şi al integrităţii sigiliilor; c) controlul corespondenţei dintre indicaţiile furnizate în exterior de lampa taxi şi indicaţiile şi înregistrările aparatului de taxat; d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora; e) momentul când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client; f) dacă clienţii primesc bonul client şi dacă conţinutul acestuia este conform cu prevederile legii; g) preluarea spre analiză şi control a datelor din memoria fiscală. (4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în poziţia ˂˂Ocupat˃˃, se efectuează, de regulă, în caz de flagrant.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Capitolul IV Aparatul de taxat  +  Articolul 38 (1) Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune, iar în utilizare, cerinţele prevăzute de reglementările metrologice în vigoare. (2) Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de normele legale în vigoare.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 39Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele funcţii: a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat; b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lămpii taxi; c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică; d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers sau variaţii mai mari de 10 minute.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 40Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), în cazul taximetrului şi în condiţiile prevăzute în normele legale în vigoare, iar în cazul aparatului de marcat electronic fiscal: a) nu este conectat sistemul de imprimare sau lampa taxi; b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat; c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă; d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite automat rola jurnal ce va conţine copiile bonurilor client din ziua respectivă.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 41Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească cerinţele corespunzătoare celor două componente ale sale, prevăzute la art. 38, precum şi următoarele cerinţe: a) să furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale; b) să asigure, prin intermediul tastaturii imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate; c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcţionare a memoriei electronice fiscale şi a funcţiilor asociate; d) să asigure accesul la regimul de lucru ˂˂programare˃˃, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de marcat electronic fiscal; e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi între orele 6,00-22,00 şi tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în transportul de persoane; f) să asigure ca viteza de comutare să fie de 10 km /oră; g) să tipărească bonul client cu datele prevăzute la art. 42; h) să tipărească raportul conducătorului auto, raportul fiscal de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice; i) să introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi următoarele date:1. numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi;2. setul de tarife de lucru şi modificările acestora;3. constanta K a taximetrului;4. numărul şi data fiecărui raport de închidere zilnică, ce va cuprinde minimum următoarele informaţii:- parcursul total în km;- parcursul total cu călători în km;- valoarea totală încasată;- valoarea TVA;- numărul fiecărei curse efectuate;5. numerele de telefon şi fax ale transportatorului autorizat;6. data, ora şi minutul introducerii în exploatare;7. componentele antetului;8. timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 42Bonul client trebuie să conţină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi următoarele elemente: a) numerele de telefon şi fax ale operatorului de transport; b) numărul bonului client, data şi ora; c) codul fiscal al transportatorului autorizat; d) numărul cursei; e) numele taximetristului; f) numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi şi numărul autorizaţiei taxi; g) tariful de pornire; h) tariful de distanţă (lei/km); i) distanţa parcursă (km); j) tariful de staţionare (lei/oră); k) durata staţionării, care include şi durata de circulaţie sub viteza de comutare; l) durata cursei; m) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul; n) preţul total al serviciului; o) valoarea şi cota TVA aferentă.-------------Art. 42 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 43Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 44 (1) Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează odată cu aparatul dotarea tehnică aferentă şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi se pot obţine informaţiile conţinute în memoria electronică fiscală. (2) Perioada de garanţie este de minimum un an.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 45 (1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum şi introducerea programului privind modul de tarifare şi tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Taximetrele aflate în utilizare se supun controlului metrologic legal de către Biroul Român de Metrologie Legală, conform reglementărilor metrologice în vigoare. Prima verificare metrologică se efectuează imediat după instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se eliberează buletinul de verificare metrologică. (3) Unitatea service autorizată, conform prevederilor legale, instalează aparatele de taxat pe taxiuri, în conformitate cu instrucţiunile producătorului, şi efectuează reglarea taximetrului în funcţie de constanta generatorului semnalelor de distanţă şi securizarea reglării, precum şi securizarea conexiunii taximetrului cu autovehiculul în care este instalat, prin intermediul mijloacelor de securizare a taximetrului. În caz de intervenţie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture şi să aplice elementele de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul, fără deteriorarea eventualelor marcaje metrologice.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 46În situaţia funcţionarii taxiului cu mai mulţi soferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de acesta.  +  Capitolul VPreţuri şi tarife privind transportul în regim de taxi-------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 47Calculul preţului transportului în regim de taxi poate fi realizat în unul dintre următoarele moduri: a) modul de calcul normal ˂˂S˃˃ - aplicarea simplă a tarifului este calculul preţului şi se bazează pe aplicarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare, şi a tarifului de distanţă (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare; b) modul de calcul normal ˂˂D˃˃-aplicarea dublă a tarifului este calculul preţului şi se bazează pe aplicarea simultană a tarifului orar şi a tarifului de distanţă, pe tot parcursul călătoriei.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 48Preţul total al unui transport în regim de taxi se compune din următoarele elemente: a) în cazul transportului de persoane:1. tariful de pornire;2. preţul calculat prin modul normal de calcul ˂˂S˃˃, pentru distanţa parcursă cu viteză peste viteza de comutare şi pentru timpul consumat în staţionări la dispoziţia clientului sau în parcurgerea unor distanţe sub viteza de comutare; b) în cazul transportului de mărfuri sau bunuri sunt posibile două variante:1. o variantă aplicabilă la toate taxiurile la care preţul total calculat la lit. a) se suplimentează, dacă este cazul, cu preţul privind prestaţia efectuată de taximetrist pentru manipularea mărfurilor sau a bunurilor transportate şi se introduce de către taximetrist prin tastarea numerică programabilă existentă, în funcţie de tariful pentru manipulare stabilit, şi se adaugă prin acţionarea tastaturii respective. Preţul suplimentar este exclus din suma de plată afişată de taximetru. Valoarea sumei de plată, care include preţul suplimentar şi care se regăseşte pe bonul client, poate fi afişată temporar pe afişajul client;2. o variantă aplicabilă opţional pentru taxiuri a căror sarcină utilă maximă autorizată depăşeşte o tonă, pentru care preţul total se determină prin modul de calcul normal ˂˂D˃˃ - aplicarea dublă a tarifului, la care se poate adăuga, în condiţiile precizate la lit. a), preţul suplimentar în funcţie de tariful pentru prestaţiile de încărcare/descărcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate în lista cuprinzând tarifele, afişată obligatoriu la bordul autovehiculului.-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 49 (1) Regulile generale privind modul de stabilire a preţurilor prestaţiei şi a tarifelor sunt următoarele: a) tariful de distanţă, lei/km, se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ţine seama şi de nivelul confortului oferit; b) tariful de distanţă, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte, prevăzute la art. 41 lit. e). Tariful de noapte nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi; c) preţul transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depăşesc capacitatea de transport autorizată a taxiului; d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă nu poate depăşi tarifele maximale de distanţă stabilite prin hotărâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz. Nivelul maxim al tarifelor de distanţă se stabileşte pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate la cererea autorităţii cu ocazia consultării filialelor locale ale asociaţiilor definite la art. 54; e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ţine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, şi tariful de distanţă, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră; f) în cazul aplicării duble a tarifului în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, preţul prestaţiei creşte simultan pe baza distanţei parcurse şi a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din poziţia de operare ˂˂Liber˃˃ în poziţia ˂˂Ocupat˃˃ şi până în momentul revenirii în poziţia iniţială ˂˂Liber˃˃. Aplicarea dublă a tarifului se poate efectua în cadrul transportului de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcină utilă maximă autorizată care depăşeşte o tonă, la care timpul de staţionare la dispoziţia clientului este cel puţin de două ori mai mare decât timpul de circulaţie; g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă (lei/km) aplicat; h) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operaţiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, şi operaţiunile de manipulare a bunurilor de către taximetrişti sau de către manipulanţi, angajaţi ai transportatorului autorizat. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operaţiune, iar tariful pentru operaţiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul preţ al încărcării/descărcării şi manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajaţii operatorului de transport, se regăseşte în bonul client pe care acesta îl plăteşte la închiderea prestaţiei; i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului. (2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicării prevederilor prezentului articol.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 50Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afişate de aparatul de taxat.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Capitolul VIObligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor cu privire la desfăşurarea operaţiunilor de transport în regim de taxi-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 52 (1) În vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate, transportatorii autorizaţi, dispeceratele taxi, taximetriştii şi clienţii trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în prezenta lege, obligaţiile prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciului de transport local, precum şi cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului. (2) Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi sunt următoarele: a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate; b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de prezenta lege; c) să nu utilizeze ca taximetrişti conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională; d) să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială; e) să asigure dispecerizarea activităţii sau, după caz, posibilitatea apelării prin telefon mobil; f) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului; g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală; h) să anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie şi agenţia service de care depind, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie-recepţie de pe taxi; i) să înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare; j) să prezinte în termen aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum şi ulterior la termenele scadente; k) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată. (3) Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt următoarele: a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului; b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege; c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii şi să respecte solicitările legale ale acestuia; d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziţia de operare ˂˂Liber˃˃, cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condiţiile de trafic nu permit această manevră; e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate; f) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client; g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional ori în alte acte antisociale; h) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori; i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate; j) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta; k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat; l) să asigure integritatea calitativă şi cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoţeşte pe durata transportului; m) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; n) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare; o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor; p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat; q) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă; r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă; s) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta lege şi de legislaţia în vigoare; t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opţional; u) să nu utilizeze staţia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice; v) să nu execute curse în afara localităţii de autorizare decât în condiţiile prevăzute la art. 18; x) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului. (4) Principalele obligaţii ale clienţilor sunt următoarele: a) să achite preţul transportului executat; b) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi; c) să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client; d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective; e) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturile prevăzute la alin. (2) lit. g); f) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente; g) să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate; h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranţă. (5) Principalele obligaţii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele: a) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului şi duratei de valabilitate ale autorizaţiei taxi; b) să comunice, la solicitarea autorităţilor de control abilitate, informaţiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi; c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere; d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite şi să respecte preferinţa clientului; e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceştia; f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi; g) să nu aplice practici prin care să deţină controlul asupra pieţei taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenţei sau să elimine concurenţa, precum şi practici monopoliste; h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi în aceeaşi localitate de autorizare.-------------Art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 52^1În cazul efectuării serviciului de transport în regim de închiriere, precum şi a serviciului de închiriere de autovehicule, obligaţiile prevăzute la art. 52 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 52^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 53În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de interventie rapida vor actiona în regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta.  +  Articolul 54 (1) Reprezentarea şi protecţia intereselor profesionale ale transportatorilor autorizaţi, dispecerilor taxi şi ale taximetriştilor se realizează prin camerele taximetriştilor şi celelalte asociaţii profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociaţii reprezentative. (2) Asociaţiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internaţionale. (3) Asociaţiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în regim de taxi. (4) O asociaţie profesională din domeniul taximetriei este considerată reprezentativă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; b) are ca membri transportatori autorizaţi, dispecerate taxi şi taximetrişti, astfel cum au fost definiţi în prezenta lege, care reprezintă minimum 10% din totalul celor existenţi în evidenţele statistice la nivel naţional; c) are filiale judeţene, persoane juridice, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, înfiinţate în cel puţin 50% din judeţele ţării, precum şi în municipiul Bucureşti; d) deţine o hotărâre definitivă şi irevocabilă a Tribunalului Bucureşti în ceea ce priveşte reprezentativitatea. (5) În cazurile în care o asociaţie profesională reprezentativă trimite autorităţii de autorizare sau altor autorităţi competente o sesizare privind abaterile de la conduita profesională a unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi, acestea sunt obligate să analizeze cazul respectiv, cu consultarea obligatorie a părţilor, şi să ia măsurile care se impun, notificând aceasta şi asociaţiei reprezentative.-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Capitolul VII Sancţiuni şi contraventii  +  Articolul 55Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei: a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7), art. 22, art. 25 alin. (6) şi (7) şi art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) şi x); b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) şi d);2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2) şi art. 43; b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (5)-(7) şi art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) şi k);3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei: a) aplicabilă taximetriştilor pentru intervenţii asupra componentelor aparatului de taxat în scopul majorării preţului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) şi v); b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. a) şi e); c) aplicabilă funcţionarilor autorităţii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 şi art. 67 alin. (2), (3) şi (5); d) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi art. 52 alin. (5) lit. b), d) şi e); e) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) şi (3) şi art. 67 alin. (1) şi pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu deţin atestat profesional valabil;4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: a) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) şi (4), art. 48 şi 49, precum şi pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care funcţionează cu încălcarea prevederilor prezentei legi; b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) lit. a), c), f), g) şi h);5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei: a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8; b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru funcţionarea fără autorizaţie de dispecerat taxi valabilă.-------------Art. 55 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 56 (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 se dispun şi măsuri administrative, ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte. (2) Reţinerea autorizaţiilor taxi sau a oricăror copii conforme ale autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 12 alin. (2) şi art. 25 alin. (7). (3) Reţinerea atestatului profesional al conducătorului auto până la 5 zile se aplică în vederea respectării prevederilor art. 56^1 alin. (1). (4) Suspendarea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor aferente, pentru o perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor art. 14^3 alin. (4), art. 15 alin. (5) şi (6), art. 18, 19, 20, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi art. 31; b) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile transportatorilor autorizaţi în legătură cu emiterea şi utilizarea rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor memoriei fiscale. (5) Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri: a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport; b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 14^3 alin. (5) şi art. 25 alin. (8); c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat; d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere execută transport în regim de taxi. (6) Retragerea autorizaţiei de transport este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea şi ale art. 14^3 alin. (2). (7) Retragerea autorizaţiei de dispecer taxi este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 şi art. 52 alin. (5) lit. g). (8) Anularea contractului de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplică în cazul în care titularul contractului de atribuire încalcă prevederile art. 14^1 alin. (3) sau (4) şi art. 14^3 alin. (1).-------------Art. 56 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 56^1 (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care execută transport în regim de închiriere se reţine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul respectiv s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 18 şi art. 52 alin. (3) lit. b), c), e), f), g), k) şi o), în cazul transportului în regim de taxi, precum şi fără a avea la bord contractul şi documentele fiscale care să dovedească plata anticipată a transportului în regim de închiriere. (2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei care a determinat reţinerea, se depune la autoritatea competentă pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare, după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de la data reţinerii. (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se pot folosi căile de atac prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 57Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 58Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac, după caz, de reprezentantii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1).  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale-------------Art. 59 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 61 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 62 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 63 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 64 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 65Răspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa este integrală şi se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.-------------Art. 65 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 66Autoritatea administraţiei publice locale sau filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia ca, în maximum 5 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5), ori de la primirea sesizării asociaţiei reprezentative, conform art. 54 alin. (5), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze autorităţile competente prevăzute la art. 37 alin. (1), după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării, termen în care clientul sau asociaţia va primi răspunsul cuvenit.-------------Art. 66 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.  +  Articolul 67 (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de lege. (2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară. (3) Reprezentanţele R.A.R. nu vor emite certificate de agreare şi nu vor acorda viza periodică anuală pentru acestea, dacă nu sunt respectate prevederile prezentei legi privind autovehiculele care execută transportul în regim de taxi. (4) Inspecţiile tehnice periodice se pot efectua şi la staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate în acest sens de R.A.R. (5) Acelaşi autovehicul nu poate fi autorizat în aceeaşi perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru şcoală.-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------Art. 68 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Reproducem mai jos art. III-IX din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 care prevad:"Art. III (1) Pentru eliminarea distorsiunilor de concurenţă, începând cu data de 1 ianuarie 2008, transportatorii autorizaţi, persoane fizice şi asociaţii familiale, care execută transport în regim de taxi, vor fi supuşi impozitării pe venitul net în sistem real, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Determinarea venitului net se va realiza pe baza venitului brut înregistrat de aparatul de taxat ca însumare a sumelor încasate, conform rapoartelor memoriei fiscale, din care se scad cheltuielile, conform prevederilor legale.Art. IV (1) Până la data de 31 martie 2008 toţi operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere şi taximetriştii independenţi existenţi, astfel cum au fost definiţi în Legea nr. 38/2003privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, deţinători de autorizaţii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizaţii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. IV din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. (2) Până la data eliberării autorizaţiilor de transport respective, autorizaţiile de transport care erau valabile la 1 ianuarie 2007 îşi menţin valabilitatea, fără a fi prelungite, până la momentul preschimbării lor conform prevederilor alin. (1). (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, licenţele de execuţie pentru vehicul eliberate pentru autovehiculele care efectuează transport în regim de taxi sau transport în regim de închiriere vor fi retrase. (4) Autorizaţiile taxi şi ecusoanele care au fost eliberate pe baza autorizaţiilor de transport până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care sunt valabile la această dată vor fi preschimbate cu noile tipuri de autorizaţii taxi şi ecusoane, în condiţiile în care autovehiculul sau autovehiculele respective au fost deţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003. Noile autorizaţii taxi preiau valabilitatea rămasă disponibilă a autorizaţiilor taxi astfel preschimbate. Termenul de valabilitate al noilor autorizaţii taxi preschimbate nu va putea fi prelungit decât în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Autorizaţiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizaţie taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizaţiei de transport, conform alin. (1). Autorizaţiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege şi conţin toate datele stabilite de aceasta.-------------Alin. (5) al art. IV din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008. (6) Autorizaţiile taxi prevăzute la alin. (4), supuse procedurii de preschimbare, care vor fi găsite neconforme cu prevederile Legii nr. 38/2003 în ceea ce priveşte atribuirea sau utilizarea lor de către operatorii de transport sau taximetriştii independenţi, se vor retrage şi vor fi atribuite prin procedura de atribuire, conform prevederilor art. 14^2 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu prioritate celor înscrişi în listele de aşteptare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege. (7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizaţiei de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în acelaşi regim dacă se execută sub autorizaţia de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani.-------------Alin. (7) al art. IV din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.Art. V (1) Odată cu emiterea noilor autorizaţii de transport, precum şi cu obţinerea noilor autorizaţii taxi, conform prevederilor art. IV alin. (5) şi altor prevederi, sau a noilor copii conforme, potrivit prevederilor art. IV alin. (7) şi altor prevederi, autoritatea de autorizare va emite fiecărui transportator autorizat şi contractul de atribuire a serviciului de transport respectiv, care va fi executat numai pe baza noilor autorizaţii taxi sau a noilor copii conforme, după caz. (2) Contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere va fi atribuit transportatorului autorizat pentru o perioadă egală cu perioada maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi, respectiv a copiilor conforme precizate la alin. (1), dar nu mai mult de 5 ani. (3) După încetarea contractului de atribuire în gestiune, prevăzut la alin. (2), acesta poate fi reînnoit doar în condiţiile prevederilor art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Art. VI (1) Atestatele de pregătire profesională, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi preschimbate gratuit de către agenţiile Autorităţii Rutiere Române - ARR cu atestate valabile pentru o perioadă nedeterminată, cu vizarea la 5 ani de la ultima vizare realizată. (2) Certificatele de agreare eliberate de Regia Autonomă ˂˂Registrul Auto Român˃˃ şi valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi prelungesc valabilitatea pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii lor, cu condiţia vizării periodice.Art. VII (1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele autorităţi vor asigura: a) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative va reactualiza Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare; b) Ministerul Transporturilor va reactualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor, cu modificările ulterioare; c) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în limita competenţelor stabilite de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; d) Ministerul Economiei şi Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi; e) autorităţile administraţiei publice şi ale municipiului Bucureşti îşi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi şi vor elabora regulamente privind activitatea de transport în regim de închiriere. (2) Reactualizarea şi elaborarea normelor şi regulamentelor de aplicare a prezentei legi se vor realiza cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.Art. VIII (1) În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toţi operatorii deţinători ai autorizaţiilor taxi obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, în condiţiile deţinerii autovehiculelor respective pe baza unui contract de închiriere, se vor prezenta cu aceste documente la autoritatea de autorizare pentru verificarea valabilităţii acestora. Autorizaţiile taxi găsite neconforme sau care nu au fost prezentate pentru verificare în termenul stabilit vor fi reţinute, obligatoriu, de autoritatea de autorizare. (2) După trecerea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea de autorizare va afişa public o listă care va cuprinde: a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, rămase valabile în funcţiune, după verificarea realizată conform alin. (1); b) autovehiculele, pe număr de circulaţie şi cu vechimea în ani de la data fabricaţiei, care lucrează sub autorizaţia taxi prevăzută la lit. a), pe bază de contract de închiriere valabil; c) autorizaţiile taxi, pe număr de ordine, care au fost reţinute conform prevederilor alin. (1). (3) Constituie contravenţie fapta funcţionarilor autorităţii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (4) În acelaşi termen prevăzut la alin. (1), toţi operatorii care deţin autorizaţii taxi prevăzute la alin. (2) lit. a) vor declara pe propria răspundere câte dintre autovehiculele deţinute cu contracte de închiriere le vor putea schimba cu autovehicule deţinute conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 1 decembrie 2007. Autovehiculele deţinute cu contract de închiriere care vor fi schimbate din lista prevăzută la alin. (2) lit. b) vor fi numai acelea cu vechimea cea mai mare de la data fabricaţiei, în ordine descrescătoare. Aceste autovehicule vor fi schimbate cu autovehicule a căror vechime este mai mică de 5 ani. Autoritatea de autorizare va schimba gratuit autorizaţia taxi a vehiculelor astfel schimbate cu noi autorizaţii taxi, respectând numărul de ordine atribuit anterior. (5) Autorizaţiile taxi ale autovehiculelor prevăzute în lista menţionată la alin. (2) lit. b), rămase neschimbate începând cu data de 1 decembrie 2007, după aplicarea prevederilor alin. (4), vor fi atribuite de drept, gratuit, persoanelor care deţin în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing aceste autovehicule şi declară pe propria răspundere că doresc să execute activitate de transport în regim de taxi. (6) Atribuirea autorizaţiilor taxi prevăzută la alin. (5) se va face numai în următoarele condiţii: a) respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) prezentarea certificatului de agreare valabil, care se preia cu termenul de valabilitate existent, cu vizarea, pentru conformitate, în acest caz de către reprezentanţele Regiei Autonome ˂˂Registrul Auto Român˃˃; c) dovada fiscalizării aparatului de taxat. (7) Autorizaţiile taxi atribuite conform prevederilor alin. (5) şi (6) vor avea termenul de valabilitate de 5 ani de la această dată şi vor fi considerate ca autorizaţii taxi atribuite pentru prima dată, putând fi prelungite în condiţiile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Odată cu atribuirea autorizaţiilor taxi conform alin. (5) şi (6), autoritatea de autorizare va emite şi contractele de atribuire în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (6), (7) şi (8) ale art. VIII din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 au fost modificate de RECTIFICAREA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 septembrie 2007.Art. IXArt. IXArt. IX (1) Autorizaţiile taxi prevăzute în listele menţionate la art. VIII alin. (2) lit. a) şi c), rămase neatribuite şi preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă şi contract de închiriere a autovehiculului deţinut în condiţiile legii, documente încheiate cu acelaşi operator taxi, valabile la data de 6 august 2007. (2) În condiţiile în care cererile depăşesc numărul de autorizaţii taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6)-(8). (3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite şi preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură.-------------Art. IX din LEGEA nr. 265 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 ianuarie 2003.Nr. 38.--------------