ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale(actualizată până la data de 26 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005; LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006; LEGEA nr. 185 din 16 mai 2006.În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum şi procedura de conversie a valorii bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Întrucât denominarea monedei naţionale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune în regim de urgenţă reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excepţia celor reţinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda nouă, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 185 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 de către LEGEA nr. 185 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006, devin inaplicabile dispoziţiile referitoare la impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu valori mai mici de 1 leu (RON), care se întregesc la 1 leu (RON). (2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică şi fiecărei obligaţii de plată provenite din impozite, taxe, contribuţii, precum şi alte sume datorate bugetului general consolidat, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2005 inclusiv. (3) Stabilirea impozitului anual pentru veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 2005 se face în lei vechi, pe baza declaraţiilor de venit completate şi depuse de contribuabilii persoane fizice. Diferenţele de impozit rezultate ca urmare a operaţiunilor de regularizare anuală, comunicate contribuabililor după data de 1 iulie 2005, se exprimă în lei noi. (4) Pentru sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, reţinute din veniturile salariale aferente lunii iunie 2005, evidenţiate în contabilitate, regula prevăzută la alin. (1) se aplică după denominare potrivit legii. (5) Sumele referitoare la veniturile din salarii şi impozitul lunar reţinut, înscris în fişele fiscale pentru lunile ianuarie-iunie 2005, potrivit legii, se exprimă şi se declară în lei vechi.  +  Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, operatorii economici care au în derulare înlesniri la plată reprezentând eşalonări, acordate conform legii, au obligaţia să achite ratele în monedă nouă, prin aplicarea prevederilor legale referitoare la denominare şi a celor prevăzute la art. 1 alin. (1). Răspunderea pentru corectitudinea aplicării procedurii de rotunjire revine contribuabililor sau reprezentanţilor acestora. (2) Eventualele sume achitate în plus sau rămase de plată, după caz, faţă de totalul obligaţiilor de plată pentru care a fost acordată eşalonarea, rezultate ca efect al denominării şi rotunjirii potrivit alin. (1), se regularizează odată cu ultima rată din eşalonare. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi sumelor stabilite în deciziile de plăţi anticipate emise pentru anul 2005, precum şi ratelor, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile cu plata în rate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, taxa pe valoarea adăugată şi accizele se înscriu în lei noi în facturile fiscale şi în orice alte documente justificative întocmite pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, utilizându-se două zecimale. Rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face după următoarea regulă: prin rotunjirea la 1 ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru determinarea valorii nominale indexate a unui tichet de masă, prin utilizarea a două zecimale.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 4 (1) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale neadaptate la cerinţele Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, până la data de 30 iunie 2005 inclusiv, să solicite distribuitorilor autorizaţi modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei naţionale. (2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin intermediul unităţilor de service acreditate, să efectueze adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 1 iulie 2005. După data de 1 iulie 2005 şi până la adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acestea nu pot fi utilizate. (3) În perioada de neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici menţionaţi la alin. (1) sunt obligaţi să înscrie tranzacţiile efectuate în registrele speciale, conform prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată. (4) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Organele abilitate să efectueze constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt cele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.  +  Articolul 5Instituţiile publice care au în administrare la data de 30 iunie 2005 bunuri materiale cu preţuri unitare de până la 49 lei vechi vor proceda la denominarea acestora potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi.  +  Articolul 6Diferenţele rezultate în urma efectuării operaţiunilor de conversie prevăzute la art. 5 vor majoră valoarea de înregistrare a bunurilor, respectiv a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, fondului obiectelor de inventar, finanţării bugetare din anii precedenţi şi alte surse, veniturilor din anii precedenţi şi alte surse, fondurilor cu destinaţie specială şi altele asemenea, în funcţie de sursa de finanţare a instituţiilor publice.  +  Articolul 7În cazul impozitelor şi taxelor locale, elementele de calcul intermediare utilizate la stabilirea acestora se convertesc fără rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor. Conversia prin rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor se aplică de către organul fiscal competent asupra oricăreia dintre valorile rezultante.  +  Articolul 8Pentru adaptarea aplicaţiilor informatice, în zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005 prestarea serviciului public în unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice şi în compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale este suspendată. Prevederile art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări pentru aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 59.-----------