ORDIN nr. 236 din 27 martie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 522 din 27 martie 2008
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 236 din 27 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 1 aprilie 2008  În temeiul prevederilor:- art. 217 din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1-37*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1-37 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 şi 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALEîn asistenţa medicală primară  +  Capitolul I Pachet de servicii medicale de bazăA. Servicii profilactice:1. Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni.NOTĂ:Examenul de bilanţ până la vârsta de 12 luni inclusiv cuprinde obligatoriu şi promovarea activă a alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.2. Supravegherea gravidei şi stabilirea gradului de risc conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii Publice: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.NOTĂ:În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.3. Examen de bilanţ anual al copiilor de la 2 la 18 ani.4. Control medical al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.Controlul medical cuprinde:- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie.- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.NOTĂ:Serviciile medicale prevăzute la punctele 3 şi 4 nu se acordă persoanelor care beneficiază în anul 2008 de examenul medical de evaluare a stării de sănătate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, cu modificările şi completările ulterioare.5. Imunizări:I. conform programului naţional de imunizări: a) antituberculoasă - vaccin BCG; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) testarea PPD; d) antihepatită B; e) antipoliomielitică VPO şi VPI; f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată); g) antirujeolică şi antirujeolică - antirubeolică - antiurliană; h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare); i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare); j) împotriva tetanosului - dT sau VTA; k) antirubeolică.II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.6. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.7. a) Controale periodice - epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice:- insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV - NIHA- diabet zaharat tip II - pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale- HTA cu AVC b) Controale periodice - epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, altele decât cele menţionate la lit. a).8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.9. Servicii de planificare familială:- consiliere de planificare familială;- indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.B. Servicii medicale curative:1. Consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident.2. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizare, prin bilet de trimitere, ca o consecinţă a actului medical propriu.5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, către alte specialităţi sau în vederea internării. Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau va ataşa la acesta rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea internării şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea.6. Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat, până la scoaterea din evidenţă pe baza schemei TSS şi numai pentru situaţiile în care medicul de familie este direct implicat în administrarea acestei scheme. Pentru persoanele care refuză aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.7. Asistenţă medicală la domiciliu în cadrul programului de lucru stabilit pentru aceasta, pentru situaţiile în care medicul de familie consideră necesară această deplasare.8. Monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici.9. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru - maximum 5 consultaţii/săptămână/medic.C. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă: a) asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei medicului de familie şi a posibilităţilor tehnice medicale; b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte specialităţi sau în vederea internării, după caz.Asiguraţii beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt înscrişi.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă:1) în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit;2) în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru stabilit al medicilor de familie; serviciile medicale furnizate de medicii de familie în centrele de permanenţă se acordă în baza unor contracte distincte încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate. Condiţiile de acordare şi modalităţile de plată sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative.D. Activităţi de suport:Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinţe medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivităţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverinţe medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei, precum şi de celălalt personal angajat în sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate.E. Activităţi necesare în limita domeniului de competenţă a asistenţei medicale primare.  +  Capitolul II Pachet minimal de servicii medicaleA. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă: a) asistenţa medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei şi a posibilităţilor tehnice medicale; b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte specialităţi sau în vederea internării, după caz.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă:1) în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit;2) în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru stabilit al medicilor de familie; serviciile medicale furnizate de medicii de familie în centrele de permanenţă se acordă în baza unor contracte distincte încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate. Condiţiile de acordare şi modalităţile de plată sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative.Se raportează şi se decontează o singură consultaţie pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă cu menţionarea diagnosticului.B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament)C. Imunizări:I. conform programului naţional de imunizări: a) antituberculoasă - vaccin BCG; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) testarea PPD; d) antihepatită B; e) antipoliomielitică VPO şi VPI; f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată); g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană; h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare); i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare); j) împotriva tetanosului - dT sau VTA; k) antirubeolică.II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.D. Servicii de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.Casele de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical prevăzut la lit. a) şi b), la o perioadă de minimum 3 luni.  +  Capitolul III Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativA. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă: a) asistenţa medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei şi a posibilităţilor tehnice medicale; b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte specialităţi sau în vederea internării, după caz.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă:1) în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit;2) în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru stabilit al medicilor de familie; serviciile medicale furnizate de medicii de familie în centrele de permanenţă se acordă în baza unor contracte distincte încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate. Condiţiile de acordare şi modalităţile de plată sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative.B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament)C. Supravegherea gravidei şi stabilirea gradului de risc, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii Publice: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;NOTĂ:În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.D. Imunizări:I. conform programului naţional de imunizări: a) antituberculoasă - vaccin BCG; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) testarea PPD; d) antihepatită B; e) antipoliomielitică VPO şi VPI; f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată); g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană; h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare); i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare); j) împotriva tetanosului - dT sau VTA; k) antirubeolică.II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.E. Servicii medicale curative:Consultaţie pentru afecţiuni acute intercurente (anamneză, examen obiectiv, diagnostic şi tratament).Tratamentul prescris se recomandă prin prescripţie contra cost.NOTĂ:Cetăţenii străini titulari de card european de asigurări de sănătate beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. III lit. A, B şi E, iar în cazul literei E beneficiază de prescripţii pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Cetăţenii străini titulari de card european de asigurări de sănătate se pot prezenta la oricare medic de familie aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂîn asistenţa medicală primară pentrufurnizarea de servicii medicale prevăzuteîn pachetul de servicii de bază,în pachetul minimal de servicii medicale,precum şi în pachetul de servicii medicalepentru persoanele care se asigură facultativArt. 1. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de asiguraţi, şi plata prin tarif pe serviciu medical, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază ce se acordă asiguraţilor din lista proprie, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, precum şi pentru serviciile medicale acordate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a asiguraţilor înscrişi în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d), cu valoarea stabilită pentru un punct. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a asiguraţilor se stabileşte astfel:1. numărul de puncte, acordat pe o persoană înscrisă în listă, în raport cu vârsta asiguratului:
  Grupa de vârstă Sub 1 an 1-4 ani 5-59 de ani 60 de ani şi peste
  Număr de puncte/ persoană/an 14,5 12 10 12,5
  La stabilirea numărului de puncte în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a asiguraţilor înscrişi în lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care au fost pensionate din motive de boală, în locul punctajului aferent grupei de vârstă în care acestea se încadrează se acordă 12,5 puncte/persoană/an;2. în situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrişi copii încredinţaţi sau daţi în plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numărul de puncte aferent acestora este:- pentru grupa de vârstă sub 1 an - 18,5 puncte;- pentru grupa de vârstă 1-4 ani - 16 puncte;- pentru grupa de vârstă 5-18 ani - 13 puncte.În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă care nu au medic încadrat, numărul de puncte aferent acestora este de 14,5 puncte pentru grupa de vârstă 60 de ani şi peste.În acest sens, medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare pentru pensionarii pe motiv de boală înscrişi pe lista proprie şi actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată;3. la calculul numărului lunar de puncte "per capita", conform art. 1 alin. (2), se iau în considerare asiguraţii înscrişi în lista medicului de familie, existenţi în ultima zi a lunii precedente.Mişcarea asiguraţilor dintr-o grupă de vârstă în alta se face astfel: pentru asiguraţii din grupa de vârstă 0-1 an trecerea în grupa de vârstă următoare se face în luna următoare împlinirii vârstei de 1 an; pentru asiguraţii din grupele de vârstă 1-4 ani, 5-59 de ani, 60 şi peste 60 de ani înscrierea în grupele de vârstă respective se face în funcţie de vârsta împlinită la data de 1 ianuarie a anului respectiv;4. în situaţia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asiguraţi de pe lista fiecărui medic de familie şi structura acestora pe grupe de vârstă este mai mare de 23.000 de puncte/an şi numărul de asiguraţi înscrişi pe lista medicului de familie este mai mare de 2.000, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează:- cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 23.000-29.000;- cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 29.001-35.000;- cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 35.000.Reducerea numărului de puncte "per capita" potrivit prevederilor de mai sus nu se aplică în următoarele situaţii:- pentru cabinetele medicale cărora li se aplică majorări ale punctelor "per capita", stabilite potrivit criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;- pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, care au un medic angajat cu contract individual de muncă. b) Medicii nou-veniţi într-o localitate în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, beneficiază:1) în primele 3 luni de la încheierea contractului, de 80% din numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a).2) pentru următoarele 3 luni de un venit stabilit în aceleaşi condiţii cu cel al medicilor de familie ce nu fac parte din această categorie.Pe parcursul celor 6 luni medicul de familie nou-venit va respecta dreptul asiguraţilor de a-şi alege medicul de familie.La sfârşitul celor 6 luni, medicii de familie pot continua relaţia contractuală dacă îndeplinesc prevederile art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, privind numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrişi pe listele medicilor de familie. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate în condiţiile prevederilor art. 30 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care a avut încheiată convenţie de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale prevăzut la art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate va înceta la expirarea celor trei luni.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale prevăzut la art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, venitul se stabileşte conform lit. a). d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, se recalculează în următoarele situaţii:1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat;2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional.În situaţia în care titularul unui cabinet medical individual angajează un medic, corecţia în raport cu gradul profesional al medicului titular se aplică la un număr de puncte de până la 23.000 inclusiv, iar în raport cu gradul profesional al medicului angajat, pentru punctele ce depăşesc acest nivel.În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. e) Serviciile cuprinse la cap. I lit. A pct. 2 lit. f), pct. 6, pct. 7 lit. b) şi pct. 9, lit. B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 şi 8, lit. C pct. 1), lit. D şi E din anexa nr. 1 sunt incluse în plata "per capita". (3) Suma cuvenită pentru unele servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază, pentru serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, precum şi pentru serviciile medicale acordate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului european de asigurări de sănătate, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
  Denumirea serviciilor Nr. puncte pe serviciu/caz Periodicitatea serviciului medical/ asigurat
  1) Examen de bilanţ copii, conform cap. I lit. A pct. 1 lit. a)-i) din anexa 1:
  a) la externarea din maternitate la domiciliul copilului 15
  b) la 1 lună, la domiciliul copilului 15
  c) la 2 luni 8
  d) la 4 luni 8
  e) la 6 luni 8
  f) la 9 luni 8
  g) la 12 luni 8
  h) la 15 luni 6
  i) la 18 luni 6
  2) Control medical/examen de bilanţ al asiguraţilor, conform cap. I lit. A pct. 3 şi 4 din anexa 1: - examen de bilanţ al copiilor în vârstă de la 2 ani - 18 ani, conform cap.I lit. A pct. 3 din anexa 1 - control medical al asiguraţilor cu vârsta peste 18 ani, conform cap. I lit. A pct. 4 din anexa 1*) 3 3 - Anual - cel mult 1 control/an
  3) Supravegherea gravidei, conform cap. I lit. A pct. 2 lit. a)-c), cap. III lit. C lit. a)-c) din anexa nr. 1:
  a) luarea în evidenţă în primul trimestru 10
  b) din luna a 3-a până în luna a 7-a 8 Lunar
  c) din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv 8 de două ori pe lună
  4) Urmărirea lehuzei, conform cap. I lit. A pct. 2 lit. d) şi e) şi cap. III lit. C lit. d) şi e) din anexa nr. 1: a) la externarea din maternitate - la domiciliu; b) la 4 săptămâni de la naştere 8 8
  5) Imunizări conform cap. I lit. A pct. 5, cap. II lit. C şi cap. III lit. D din anexa nr. 1**) 4/inoculare sau doză orală
  6) Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat, până la scoaterea din evidenţă, cap. I lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 40/lună
  7) Serviciile prevăzute: a) la cap. II lit. A pct. 1) şi cap. III lit. A pct. 1) din anexa nr. 1 b) la cap. II lit. B (pentru depistare) şi cap. III lit. B (pentru depistare) din anexa nr. 1 c) la cap. II lit. B (pentru supraveghere) şi cap. III lit. B (pentru supraveghere) din anexa nr. 1 6/solicitare 10/caz confirmat 1 punct pe persoană lunar
  8) Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist, conform cap. I lit. A pct. 8 din anexa nr. 1 20/caz confirmat
  9) Controale periodice - epicriză de etapă pentru unele afecţiuni care necesită dispensarizare, conform cap. I lit. A pct. 7 lit. a) din anexa nr. 1: - insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV (NIHA) - diabet zaharat tip II - pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale - HTA cu AVC 3/caz 5/caz 3/caz la 3 luni la 6 luni la 3 luni
  10) Serviciile medicale curative prevăzute la cap. III lit. E din anexa nr. 1 3/solicitare maximum 2/lună
  11) Serviciile prevăzute la cap. II lit. D din anexa nr. 1 4/solicitare
  12) Serviciile medicale curative prevăzute la cap. I lit. B pct. 9 din anexa nr. 1 10/ consultaţie
  --------- Notă *) Nu se acordă persoanelor care beneficiază în anul 2008 de examenul medical de evaluare a stării de sănătate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Pentru imunizările efectuate în colectivităţi şcolare, acolo unde nu există medic şcolar, acestea se efectuează de către medicii de familie desemnaţi de autorităţile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate la începutul anului calendaristic. În acest caz se acordă medicului de familie 4 puncte pe inoculare sau doză orală.Pentru medicii de familie care vaccinează, pentru fiecare tip de vaccin, peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate, decontarea imunizărilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu, urmare a confirmării de către autoritatea de sănătate publică. La stabilirea procentului de persoane vaccinate se iau în considerare şi cele vaccinate în cadrul unităţilor şcolare.În cazul în care forma de prezentare a vaccinurilor include mai multe tipuri de vaccin nominalizate mai sus şi care necesită o singură inoculare, acestea se raportează o singură dată (inocularea respectivă), cu o notă explicativă care să cuprindă tipurile de vaccin administrate în inocularea respectivă şi cu confirmarea autorităţii de sănătate publică. b) La calculul numărului lunar de puncte pe serviciu, conform alin. (3), se iau în considerare numărul de puncte aferente serviciilor medicale acordate asiguraţilor înscrişi în lista medicului de familie, existenţi în luna curentă, şi numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate persoanelor care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, precum şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ.Art. 2. - Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, prescripţia medicală se completează în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte 2 se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pentru eliberarea medicamentelor prescrise; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă; b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul prezumtiv, care se consemnează în fişa de consultaţie şi registrul de consultaţie şi în biletul de trimitere; c) în cazul depistării unor boli cu potenţial endemo-epidemic, trebuie să se ia măsuri de izolare şi raportare a cazurilor şi să se acorde serviciile medicale necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii, inclusiv supravegherea trimiterii la spital pentru bolile contagioase cu internare obligatorie. Pentru cazul în care se refuză internarea obligatorie, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.În unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări, pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de autorităţile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate, care răspund atât de efectuarea inoculărilor, cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică vaccinările efectuate. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale, pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări, dar fără a fi raportate ca activitate proprie.Art. 3. - (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul autorităţilor de sănătate publică. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a autorităţii de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii cu licenţa de înlocuire, fără obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor, se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate. (2) Perioadele de absenţă a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie, perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici, în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru în mod corespunzător, în funcţie de numărul de servicii medicale solicitate de asiguraţii din lista proprie şi cei din lista medicului înlocuit. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă, la casa de asigurări de sănătate, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice pe an. (4) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului sau în contul medicului înlocuitor, după caz, urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor. (5) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate.Art. 4. - (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor, conform anexei nr. 5 la ordin. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. (4) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, numărul de registru al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical.Art. 5. - (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici de familie. Medicii angajaţi nu au listă de asiguraţi proprie şi nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (2) Programul de activitate al medicilor de familie care angajează medici, precum şi al medicilor angajaţi în condiţiile alin. (1) se stabileşte conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.Art. 6. - (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea asiguraţilor şi persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrişi în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale prevăzut la art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale prevăzut la art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate va înceta la expirarea celor trei luni. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate într-un cabinet medical deja existent, conform art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin.Art. 7. - Fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional are următoarea structură:1. 80% pentru plata "per capita" şi 20% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2;2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5.Art. 8. - Pentru calculul trimestrial al valorilor definitive ale punctelor, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre.Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului "per capita" este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este în valoare de 4,61 lei. (2) Valoarea unui punct "per capita" se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în funcţie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata "per capita" a medicilor de familie şi de numărul de puncte "per capita" efectiv realizat, conform art. 1 alin. (2) şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct "per capita" unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct "per capita" nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct "per capita". (3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este în valoare de 1,90 lei. (4) Valoarea unui punct pentru plata pe serviciu medical se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în funcţie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata pe serviciu medical a medicilor de familie, şi de numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu.Art. 10. - (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.Art. 11. - Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.Art. 12. - Asiguraţii care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum şi casa de asigurări de sănătate. Medicul de familie de la care pleacă asiguratul are obligaţia să transfere fişa medicală, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă asiguratul păstrează minimum 1 an o copie după fişa medicală a acestuia.Art. 13. - (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului "per capita" şi pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.Art. 14. - Casele de asigurări de sănătate şi autorităţile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie) întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.Art. 15. - (1) În aplicarea 38 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, prin nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative.
   +  Anexa 3 CONTRACT DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală primarăI. Părţile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate .............................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ...................... nr. ...., judeţul/sectorul .........................., tel./fax ............., reprezentată prin preşedinte - director general ...........................,şiCabinetul medical de asistenţă medicală primară .................., organizat astfel:- cabinet individual ..........................., cu sau fără punct secundar de lucru ..................., reprezentat prin medicul titular ...............- cabinet asociat sau grupat ....................., cu sau fără punct secundar de lucru ......................, reprezentat prin medicul delegat ...............- societate civilă medicală ..............................., cu sau fără punct secundar de lucru ............, reprezentată prin administratorul ..............- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .................., reprezentată prin .................,- cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru ................, reprezentat prin .................................cu certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale nr. ..............., sau actul de înfiinţare sau organizare nr. .......... (furnizorii organizaţi conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, vor prezenta la contractare certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare), autorizaţie sanitară de funcţionare pentru cabinet/raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege ................., autorizaţie sanitară de funcţionare pentru punctul secundar de lucru nr. ......./raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege ........................, având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ....................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., telefon ................, şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea .................., str. ......................... nr. ..., telefon ..............., cont nr. ............, deschis la Trezoreria statului, sau cont nr. ....................., deschis la Banca ................., cod numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal ................ sau cod unic de înregistrare ........................, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată perioada derulării contractului, dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. ...., dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. ...... .II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.III. Servicii medicale furnizateArt. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, pentru persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, şi titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate, de către următorii medici de familie:1. ......................, având un număr de .......... asiguraţi şi un număr de ............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie;2. ......................, având un număr de .......... asiguraţi şi un număr de ............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie;3. ......................, având un număr de .......... asiguraţi şi un număr de ..............persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie...........................................................................IV. Durata contractuluiArt. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008.Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătateArt. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi, şi să facă publică lista acestora pentru informarea asiguraţilor; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind serviciile medicale realizate, prezentate atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; c) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale; d) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei; f) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să valideze sub semnătură, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate, depusă în format electronic de medicii de familie, respectiv lista persoanelor asigurate depusă pe suport de hârtie şi în format electronic de medicii de familie nou-veniţi, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat, precum şi persoanele nou asigurate intrate pe listă. h) să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; i) să ţină evidenţa distinctă a asiguraţilor de pe listele medicilor de familie cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă; pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, confirmarea calităţii de asigurat se face de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. Pentru asiguraţii care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic; j) să informeze asiguraţii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispune; k) să deconteze furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor înscrişi, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul; l) să încaseze de la medicii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a dispozitivelor medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pe baza biletelor de trimitere şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceşti medici.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicaleArt. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:1. să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile necesare, în limita domeniului de competenţă a asistenţei medicale primare. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;2. să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrişi ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate; să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale; medicul de familie are obligaţia să anunţe în scris, în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi casa de asigurări de sănătate, în maximum 15 zile lucrătoare; medicul de familie de la care a plecat asiguratul are obligaţia să transfere fişa medicală a asiguratului, prin poştă, medicului primitor, în termen 15 zile lucrătoare de la solicitare şi să păstreze minimum 1 an o copie după fişa medicală a acestuia;3. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris, imediat după naşterea copilului;4. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora ori la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară;5. să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea părinţilor, aparţinătorilor legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de primărie, precum şi la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;6. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;7. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă;8. să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe listă, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat;9. să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue organizată conform reglementărilor legale în vigoare;10. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigaţii paraclinice trebuie să utilizeze biletele de trimitere pentru investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe ţară. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum şi situaţiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă;11. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;12. să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi obligaţiile asiguratului referitor la actul medical;13. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;14. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind activităţile realizate, separat pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru cetăţenii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an, conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;15. să raporteze caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;16. să întocmească bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării atunci când este cazul şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet în copie rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor paraclinice medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;17. să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;18. să respecte programul de lucru pe care să-l afişeze la loc vizibil şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică şi să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă;19. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;20. să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; furnizorilor li se recomandă participarea la acţiunile de informare organizate de casele de asigurări de sănătate şi de autorităţile de sănătate publică şi consultarea site-ului casei de asigurări de sănătate;21. să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală ori de câte ori se solicită;22. să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;23. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide;24. să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;25. să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;26. cabinetele medicale funcţionează cu minimum un asistent medical indiferent de numărul de asiguraţi înscrişi pe listă;27. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;28. să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;29. să acorde asistenţa medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;30. să utilizeze "sistemul informatic unic integrat". În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu "sistemul informatic unic integrat", caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;31. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;32. să acorde serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.VI. Modalităţi de platăArt. 8. - Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoană asigurată1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.1.2. Medic nou-venit în localitate, în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008:DA/NU ..................Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008: de la ............ până la ..................Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008: de la .............. până la .................1.3. Medic nou-venit în localitate, în condiţiile prevederilor art. 30 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiate pe o perioadă de 3 luni:DA/NU ..................Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008: de la ............ până la ...............1.4. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, valabilă pentru un an, de 4,61 lei.1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau lit. c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, se ajustează în raport:    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea       medicul de familie: .......%    b) cu gradul profesional:    1) - medic primar .......%       - medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%    2) pentru cabinetele medicale care au medic de familie       angajat:    a) medic de familie titular, pentru numărul de puncte       până la 23.000 inclusiv puncte/an:       - primar .......%       - fără grad profesional .......%    b) medic de familie angajat, pentru numărul de puncte       ce depăşeşte 23.000 puncte/an:       - primar .......%       - fără grad profesional .......%2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, pentru serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, precum şi pentru serviciile medicale acordate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, pentru serviciile pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, valabilă pentru un an, de 1,90 lei.3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familieNume .......................... Prenume ..............................Cod numeric personal .................................................Grad profesional .....................................................Codul de parafă al medicului .........................................Program de lucru .....................................................Medic de familie angajat*)--------- Notă *) În cazul cabinetelor medicale individuale.Nume ................ Prenume ........................................Cod numeric personal .................................................Grad profesional .....................................................Codul de parafă al medicului .........................................Program de lucru .....................................................1. Asistent medicalNume ....................... Prenume .................................Cod numeric personal .................................................2. ......................................................................................................................................... b) Medic de familieNume .................... Prenume ....................................Cod numeric personal .................................................Grad profesional .....................................................Codul de parafă al medicului .........................................Program de lucru .....................................................Medic de familie angajat*)----------- Notă *) În cazul cabinetelor medicale individuale.Nume ......................... Prenume ...............................Cod numeric personal .................................................Grad profesional .....................................................Codul de parafă al medicului .........................................Program de lucru .....................................................1. Asistent medicalNume ................... Prenume .....................................Cod numeric personal .................................................2. ......................................................................................................................................... c) .........................................................................................................................................Art. 9. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical, la data de .................... (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical. Valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical poate suferi influenţe, după caz, şi în condiţiile prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008. (3) Valoarea minimă garantată a punctului "per capita" se diminuează în cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 10 din prezentul contract, pentru fiecare situaţie, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 15%; c) la a treia constatare, cu 20%.VII. Calitatea serviciilorArt. 10. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament.VIII. Răspunderea contractualăArt. 11. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.IX. Clauză specialăArt. 12. - Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractuluiArt. 13. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, la data producerii următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (2) Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situaţii: a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, de la încetarea termenului de valabilitate a acestora; b) retragerea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia; c) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de desfăşurătoarele privind activităţile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; d) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 7 pct. 7, 10, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, precum şi la constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate; e) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 28; f) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. 1, 8, 12, 17; g) în cazul în care numărul de asiguraţi şi al persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale din lista proprie a unui medic de familie scade timp de 6 luni consecutiv sub numărul minim stabilit conform art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008; h) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurii de diminuare a valorii minime garantate a punctului "per capita" pentru nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 pct. 10 din prezentul contract, pentru fiecare situaţie; i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.Art. 14. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) furnizorul de servicii medicale se mută din raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; b) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; d) acordul de voinţă al părţilor; e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal; f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual; g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.Art. 15. - Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data expirării acesteia; b) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; c) la solicitarea furnizorului, pentru motive personale pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate şi pentru care a primit acordul prealabil al casei de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice/an; d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului, aflat în contract, care se află în situaţia descrisă anterior.Art. 16. - Situaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 lit. b), c), f), g) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Situaţiile prevăzute la art. 14 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.XI. CorespondenţaArt. 17. - Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractuluiArt. 18. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Art. 19. - Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.Art. 20. - (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului.Art. 21. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 22. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei de arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii, sau, după caz, a instanţelor de judecată.Art. 23. - Hotărârile Comisiei de arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze..................................................................................................................................................Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..................... în două exemple a câte ............ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE    Preşedinţe - director general, Reprezentant legal,    .............................. ..............................   Director executiv al Direcţiei economice,       ..............................    Director executiv al Direcţiei relaţii             cu furnizorii,        planificare şi prognoză,      ..............................                    Vizat        Compartiment juridic şi contencios  +  Anexa 4 VizatCasa de Asigurări de Sănătate.....................CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)(anexă la Contractul de furnizare de serviciimedicale din asistenţa medicală primarănr. .....................) între reprezentantullegal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor--------- Notă *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.I. Părţile convenţiei de înlocuire:Dr. .......(numele şi prenumele)........, reprezentant legal al cabinetului medical ..............., cu sediul în municipiul/oraşul ..................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector ..............., telefon/fax ...................., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. ......, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ......................., cont nr. ............. deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ....................... deschis la Banca .................., cod unic de înregistrare ................. sau codul numeric personal al reprezentantului legal ....................................Medicul înlocuit .......(numele şi prenumele).........................şiDr. .......(numele şi prenumele).............................., cu licenţa de înlocuire ca medic de familie nr. ........................II. Obiectul convenţieiPreluarea activităţii medicale a medicului de familie ....................., cu contractul nr. ........, pentru o perioadă de absenţă de ............., de către medicul de familie ..........................................III. Motivele absenţei1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ..............2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an .........3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an .........4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an ...................IV. Locul de desfăşurare a activităţiiServiciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit)..........................................................................V. Obligaţiile medicului înlocuitorObligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Venitul "per capita" şi pe serviciu pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ....................... în contul titularului contractului nr. ..........., acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor .................... lei/lună.2. Termenul de plată .....................................................3. Documentul de plată ...................................................VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ............, în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. .......... al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.Reprezentantul legal al Medicul înlocuitor,cabinetului medical,......................... ..................  +  Anexa 5 CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)(anexă la Contractul de furnizare de serviciimedicale din asistenţa medicală primară nr. ......)între casa de asigurări de sănătateşi medicul înlocuitor--------- Notă *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an.I. Părţile convenţiei de înlocuire:Casa de Asigurări de Sănătate ..........................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ................ nr. ............, judeţul/sectorul ............., telefon/fax ............., reprezentată prin preşedinte - director general .............................................pentruMedicul înlocuit .....(numele şi prenumele)............................ din cabinetul medical ........................, cu sediul în municipiul/oraşul .................., str. ..................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., telefon/fax ..............., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. ..........., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ......................., cont nr. ............... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ................ deschis la Banca ......................, cod unic de înregistrare ................, al cărui reprezentant legal este: .....(numele şi prenumele)..........., având codul numeric personal nr. ................şiDr. ....(numele şi prenumele)........, cu licenţa de înlocuire ca medic de familie nr. .......................II. Obiectul convenţieiPreluarea activităţii medicale a medicului de familie ......................., cu contract nr. .........., pentru o perioadă de absenţă de ............, de către medicul de familie ........................III. Motivele absenţei:1. incapacitate temporară de muncă, care depăşeşte două luni/an ........2. concediu de sarcină sau lehuzie ....3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ...4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, care depăşeşte două luni/an ........5. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ........6. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ........IV. Locul de desfăşurare a activităţiiServiciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ..............................................................................V. Obligaţiile medicului înlocuitorObligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ..............., deschis la Banca ............................................2. Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei.3. Termenul de plată .....................................................4. Documentul de plată ...................................................VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ............., în două exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. .......... al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.       CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Medicul înlocuitor,       Preşedinţe - director general, ...............................       ..............................                                                     De acord,       Director executiv al Reprezentant legal al       Direcţiei economice, cabinetului medical**)    ............................ ...........................     Director executiv al Direcţiei        relaţii cu furnizorii,       planificare şi prognoză,     ............................                 Vizat     Compartiment juridic şi contencios----------- Notă **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.  +  Anexa 6 CONVENŢIE DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală primarăI. Părţile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ..................., str. ....................... nr. ........ judeţul/sectorul ...................., telefon/fax ..............., reprezentată prin preşedinte - director general ........................................,şiUnitatea sanitară de asistenţă medicală primară ..........................., cu sau fără punct de lucru secundar ..................., reprezentată prin ..........................., cu certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale nr. ............... sau actul de înfiinţare sau organizare nr. ...................... (furnizorii organizaţi conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, vor prezenta la contractare certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare), autorizaţie sanitară de funcţionare pentru cabinet nr. ......................./raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege ..............., autorizaţie sanitară de funcţionare pentru punctul de lucru secundar nr. ............., având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ..........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...................., telefon ............., şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ..........................., str. .................. nr. ..., telefon ................., cont nr. ...................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ....................... deschis la Banca ......................., cod numeric personal (copie BI/CI, după caz ) al reprezentantului legal ......................... sau codul unic de înregistrare ............................................., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. ............., valabilă pe toată perioada derulării contractului, dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. .............II. Obiectul convenţieiArt. 1. - Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.III. Servicii medicale furnizateArt. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.IV. Durata convenţieiArt. 3. - Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătateArt. 4. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi, şi să facă publică lista acestora pentru informarea asiguraţilor; b) să plătească venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate; c) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora; d) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei; e) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; f) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de încheiere a convenţiilor; g) să informeze asiguraţii despre dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispune; h) să încaseze de la medicii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a dispozitivelor medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pe baza biletelor de trimitere şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceşti medici.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicaleArt. 5. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:1. să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile necesare, în limita domeniului de competenţă a asistenţei medicale primare. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;2. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris, imediat după naşterea copilului;3. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora ori la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară;4. să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea părinţilor, aparţinătorilor legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii ori de către primărie, precum şi la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;5. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;6. să solicite asiguraţilor, atât la înscrierea pe lista proprie, cât şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat;7. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală care se aprobă prin hotărâre a Guvernului conform specializării, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigaţii paraclinice trebuie să utilizeze biletele de trimitere pentru investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe ţară. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum şi situaţiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă;8. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;9. să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi obligaţiile asiguratului referitor la actul medical;10. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;11. să raporteze caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;12. să întocmească bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării atunci când este cazul şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet în copie rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor paraclinice medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;13. să completeze corect şi la zi toate formularele cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;14. să respecte programul de lucru pe care să-l afişeze la loc vizibil şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică;15. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei;16. să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; furnizorilor li se recomandă participarea la acţiunile de informare organizate de casele de asigurări de sănătate şi de autorităţile de sănătate publică şi consultarea site-ului casei de asigurări de sănătate;17. să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală ori de câte ori se solicită;18. să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;19. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide;20. să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;21. să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;22. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;23. să raporteze serviciile care fac obiectul convenţiei;24. să acorde asistenţa medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;25. să utilizeze sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;26. să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale; raportarea către casa de asigurări de sănătate se face potrivit desfăşurătoarelor privind activităţile realizate, separat pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru cetăţenii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;27. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;28. să acorde serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.VI. Modalităţi de platăArt. 6. - Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt:Medicii nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute în norme; b) o sumă necesară pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, stabilite potrivit normelor.Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venitNume .................................... Prenume .......................Cod numeric personal ....................................................Grad profesional ........................................................Codul de parafă a medicului .............................................Program de lucru ........................................................Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ................ leiSporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .......... %Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ................ leiVenitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ........... lei, plătit la data de .............................. b) Medic de familie nou-venitNume ............................. Prenume .............................Cod numeric personal ...................................................Grad profesional .......................................................Codul de parafă a medicului ............................................Program de lucru .......................................................Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ............... leiSporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ..........%Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ................ leiVenitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ............ lei, plătit la data de .............................. c) .......................................................................................................................................VII. Calitatea serviciilorArt. 7. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament.VIII. Răspunderea contractualăArt. 8. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.IX. Clauză specialăArt. 9. - Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea convenţieiArt. 10. - (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, la data producerii următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (2) Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situaţii: a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, de la încetarea termenului de valabilitate a acestora; b) retragerea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia; c) nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 5 pct. 7, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28, precum şi la constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform convenţiei acestora nu au fost efectuate; d) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 5 pct. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26; e) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 5 pct. 1, 6, 9, 13, 14; f) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.Art. 11. - Convenţia încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) furnizorul de servicii medicale se mută din raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; b) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; d) acordul de voinţă al părţilor; e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea convenţiei, cu indicarea temeiului legal; f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual; g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.Art. 12. - Convenţia se suspendă cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a) expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice de la data expirării acesteia; b) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a convenţiei; c) la solicitarea furnizorului, pentru motive personale, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate şi pentru care a primit acordul prealabil al casei de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice/an; d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exerciţiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului, aflat în convenţie, care se află în situaţia descrisă anterior.Art. 13. - Situaţiile prevăzute la art. 10 şi la art. 11 lit. b), c), f), g) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Situaţiile prevăzute la art. 11 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.XI. CorespondenţaArt. 14. - Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea convenţieiArt. 15. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.Art. 16. - Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei.Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare/documentului similar pe durata prezentei convenţii, toate celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a convenţiei.XIII. Soluţionarea litigiilorArt. 17. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii sau, după caz, a instanţelor de judecată.Art. 18. - Hotărârile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.XIV. Alte clauze..............................................................................................................................................Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi, ................., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.      CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE      Preşedinţe - director general, Reprezentant legal,      .............................. .............................          Director executiv al          Direcţiei economice,       ...........................      Director executiv al Direcţiei          relaţii cu furnizorii,         planificare şi prognoză,      ..............................                   Vizat     Compartiment juridic şi contencios  +  Anexa 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALEacordate în ambulatoriul de specialitatepentru specialităţile clinice, paraclinice,de medicină dentară şi de recuperare-reabilitarea sănătăţii  +  Capitolul I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinicePACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂA. Consultaţia medicală de specialitateConsultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cu care casa de asigurări de sănătate are încheiate convenţii conform anexei nr. 36 la ordin. Fac excepţie de la prevederile anterioare urgenţele şi consultaţiile de control pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, serviciile de medicină dentară, precum şi serviciile de acupunctură, fitoterapie, homeopatie şi planificare familială, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cardului european de asigurări de sănătate - nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultaţie este iniţială şi următoarele sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului dacă medicul de specialitate consideră la prima consultaţie că sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al căror rezultat pacientul se prezintă în alte zile.Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic confirmat pentru care nu s-a stabilit schema terapeutică, care sunt considerate consultaţii de control.Consultaţia de control se acordă:- pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, sau pentru urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitări pentru care pacientul primeşte, după confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentări);- după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică până la vindecare, incluzând pansamentul plăgii, manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaţii minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, pe baza scrisorii medicale sau a biletului de externare din spital primit de la medicul care a îngrijit pacientul în spital;- pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul de specialitate, sau ori de câte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit, la un interval de 3-6 luni, după caz.Stabilirea numărului de puncte pe consultaţie:
  iniţială control
  a) Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0-1 an 25 puncte 20 puncte
  b) Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 1-5 ani 20 puncte 15 puncte
  c) Consultaţii peste vârsta de 5 ani 15 puncte 10 puncte
  d) Consultaţia pentru acupunctură, homeopatie şi fitoterapie 15 puncte 10 puncte
  Trecerea în grupa de vârstă următoare se face în luna următoare împlinirii vârstei de către asigurat.Pentru consultaţiile punctate separat la lit. B pct. 1 în funcţie de afecţiuni, numărul de puncte acordat este cel prevăzut la lit. B pct. 1 pentru consultaţia iniţială şi cu 5 puncte mai puţin pentru consultaţia de control.Se consideră consultaţie iniţială prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic pentru o anumită afecţiune, în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital pe baza biletului de ieşire din spital, pentru afecţiunile diagnosticate, caz nou, în cursul internării. Se consideră caz nou stabilirea pentru prima dată la un asigurat a unui anumit diagnostic.Se consideră consultaţie de control:- prezentările ulterioare ale unui pacient la acelaşi medic (în afara primei prezentări) pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea tratamentului, pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, pentru care este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, sau pentru urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitări pentru care pacientul primeşte, după confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentări), până la vindecare sau stabilizare;- controalele periodice ale unui pacient cu un diagnostic cunoscut, inclusiv controale după internări pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea stării de sănătate şi a tratamentului;- controalele după o intervenţie chirurgicală şi ortopedică până la vindecare (inclusiv pansamentul plăgii, scoaterea firelor şi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaţii minore, scoaterea ghipsului).Se decontează ca o consultaţie de control şi următoarele două consultaţii ce au fost necesare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, pe baza investigaţiilor suplimentare solicitate de medicul de specialitate.B. Servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate clinic:1. Pachetul de servicii medicale de bază
  *Font 8*
  ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ Denumire specialitate/serviciu │ Puncte ││crt. │ │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A. │Alergologie şi imunologie clinică │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A1 │Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 │ ││ │teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ 7/test │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A2 │Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A3 │Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) │ 3/test │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A4 │Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate │10/şedinţă│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A5 │Peakflow metrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A6 │Spirometrie (efectuare) │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A7 │Aerosoli/caz │ 6 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A8 │Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│B. │Cardiologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia de cardiologie include şi interpretarea EKG │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ B1 │Examen electrocardiografie (efectuare) │ 7 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ B2 │Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ B3 │Interpretare Holter TA │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ B4 │Oscilometrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ B5 │Efectuare EKG de efort │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│C. │Chirurgie inclusiv chirurgie pediatrică şi chirurgie plastică - │ ││ │microchirurgie reconstructivă*) │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia chirurgicală se punctează separat numai pentru alte afecţiuni │ ││ │decât cele enumerate mai jos │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Cc │Consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.1 │Panariţiului eritematos │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.2 │Panariţiului flictenular │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.3 │Panariţiului periunghial şi subunghial │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.4 │Panariţiului antracoid │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.5 │Panariţiului pulpar │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.6 │Panariţiului osos, articular, tenosinoval***) │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.7 │Flegmoanelor superficiale mână fără limfangită │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.8 │Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.9 │Abcesului de părţi moi │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.10│Abcesului pilonidal***) │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.11│Furunculului │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.12│Furunculului antracoid, furunculozei │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.13│Hidrosadenitei │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.14│Celulitei │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.15│Seromului posttraumatic │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.16│Arsurilor termice < 10% │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.17│Leziunilor externe prin agenti chimici < 10% │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.18│Hematomului │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.19│Edemului dur posttraumatic │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.20│Plăgilor tăiate superficiale │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.21│Plăgilor înţepate superficial │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.22│Degerăturilor (gr. I şi gr. II) │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.23│Flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.24│Adenoflegnionului │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.25│Supuraţiilor postoperatorii │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.26│Consultaţia, tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, │ ││ │supuraţii, microangiopatie) │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc. │Consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.27│Afecţiunilor mamare superficiale │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.28│Supuraţiilor mamare profunde***) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.29│Granulomului ombilical │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.30│Abcesului perianal │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.31│Fimozei (decalotarea, debridarea) │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc. │Consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.32│Polipului rectal procident (extirpare) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.33│Tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.34│Tumorii scalpului, simplă │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Cc.35│Tumorilor simple ale buzei │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ C.1 │Oscilometrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ C.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ C.3 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ C.4 │Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ C.5 │Colonoscopie diagnostică │ 35 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D. │Dermatovenerologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.1 │Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.2 │Crioterapia/leziune │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.3 │Tratamente cu laser soft/leziune │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.4 │Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.5 │Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.6 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.7 │Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură │ ││ │ - inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ D.8 │Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital, │ ││ │macule de culoare cafea cu lapte, hemangiom, hemangiom capilar, nevul │ ││ │Ota, etc.) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ E. │Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia pentru diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice include şi │ ││ │stabilirea unor regimuri alimentare specifice │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Ec.1 │Consultaţia, tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, │ ││ │supuraţii, microangiopatie) │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ E.2 │Examen electrocardiografic (efectuare) │ 7 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ E.3 │Oscilometrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ E.4 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ E.5 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ F. │Endocrinologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia de endocrinologie include şi stabilirea criteriilor │ ││ │antropometrice, a curbelor de creştere, stabilirea unor regimuri alimentare │ ││ │specifice │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ F.1 │Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei) │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ F.2 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ F.3 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G. │Gastroenterologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.1 │Polipectomie endoscopică gastrică │ 50 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.2 │Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană │ 50 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.3 │Polipectomie endoscopică colonică │ 70 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.4 │Colonoscopie diagnostică │ 35 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.5 │Bandare varice esofagiene │ 45 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.6 │Extracţie endoscopică corpi străini │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ G.7 │Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ H. │Genetică medicală │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Hc.1 │Consultaţie şi sfat genetic (evaluarea riscului de recurenţă şi precizarea │ ││ │posibilităţilor de a reduce acest risc) inclusiv morfometria │ 40 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ I. │Hematologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ I.1 │Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ I.2 │Funcţie aspirat de măduvă osoasă │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J. │Neurologie, neuropsihiatrie infantilă**) │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.c │Consultaţia include şi interpretarea investigaţiilor specifice │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.1 │Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler, │ ││ │echotomografie şi tehnici derivate) │ 45 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.2 │Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate │ 45 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.3 │Examen electromiografic │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.4 │Examen electroneurografic │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.5 │Determinarea potenţialelor evocate: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.5.a│vizuale │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.5.b│de trunchi cerebral (auditive) │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.5.c│somatoestezice │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.6 │Examen electroencefalografic standard │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.7 │Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.8 │Examen electroencefalografic cu mapping │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ J.9 │Video - electroencefalografie │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.10 │Consiliere psihologică copii - psiholog │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.11 │ Psihodiagnostic psiholog │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Jc.12│Consultaţie logopedie*) │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │*) Pentru copiii sub 6 ani 20 puncte │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.13 │Kinetoterapie individuală - kinetoterapeut │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.14 │Kinetoterapie pe grup - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│J.15 │Kinetoterapie pe aparate speciale - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ K. │Nefrologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ K.1 │Examen electrocardiografic (efectuare) │ 7 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ K.2 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ K.3 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L. │Oncologie medicală │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Lc.1 │Consultaţie şi prim-ajutor pentru supuraţii │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L.1 │Infiltraţii peridurale │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L.2 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L.3 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L.4 │Bronhoscopie │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ L.5 │Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M. │Obstetrică-ginecologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia obstetricală şi/sau ginecologică include şi recoltarea secreţiei│ ││ │vaginale, recoltarea secreţiei mamelonare, colposcopie şi/sau vulvoscopie, │ ││ │histeroscopie diagnostică, histeroscopie cu biopsie, aplicarea şi │ ││ │îndepărtarea unui sterilet, recomandarea unui produs de contracepţie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.1 │Ablaţia unui polip sau fibrom cervical │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.2 │Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.3 │Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau Bartholin cu│ ││ │marsupializare, polipi, vegetaţii vulva, vagin, col │ 22 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.4 │Tratamente locale: badijonaj, lavaj/caz*) │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.5 │Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau │ 8 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.6 │Extracţie de corpi străini │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.7 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ M.8 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │*) Pentru alte cazuri decât cele de mică chirurgie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N. │Oftalmologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia oftalmologică include şi explorarea funcţiei aparatului │ ││ │lacrimal, determinarea acuităţii vizuale, prescripţia corecţiei optice, │ ││ │examinare digitală a tensiunii oculare, examinarea motilităţii oculare, │ ││ │examen în lumină difuză │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.1 │Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.2 │Determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*), │ ││ │astigmometrie) │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.3 │Explorarea câmpului vizual (perimetrie) │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.4 │Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen │ ││ │diplopie │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.5 │Tonometrie; probă provocare; oftalmodinamometrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.6 │Extracţia corpilor străini │ 13 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.7 │Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular │ ││ │(salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, │ ││ │abces, sutura unei plăgi, intervenţii chirurgicale estetice) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.8 │Tratamentul chirurgical al pterigionului │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ N.9 │Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicaţii │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.10 │Tratament cu LASER la polul posterior │ 40 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.11 │Tratamentul cu LASER la polul anterior │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.12 │Tratamentul ortoptic/şedinţă │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.13 │Biometrie │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.14 │Injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│N.15 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │*) Se decontează numai pentru copii. │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O. │Otorinolaringologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, │ ││ │rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, │ ││ │examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.1 │Examen fibroscopic nas, cavum, laringe │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.2 │Tamponament posterior │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.3 │Puncţie sinusală, lavaj, tratament local/caz │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.4 │Tratament chirurgical colecţie: sept, flegmon, periamigdalian, furunculul │ ││ │CAE │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.5 │Extracţie corpi străini │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.6 │Tamponament anterior │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.7 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.8 │Cură chirurgicală a othematomului │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ O.9 │Audiometrie la căşti sau în câmp liber vocală sau tonală │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.10 │Foniatrie │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.11 │Aerosoli/caz │ 6 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.12 │Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.13 │Impedanţa │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.14 │Tratament chirurgical al traumatismelor ORL │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.15 │Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale │ 18 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.16 │Proceduri endoscopice nazale şi sinusale │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.17 │Exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) logoped │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.18 │Investigarea psihoacustică a vocii psiholog │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│O.19 │Psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene (şedinţă) psiholog │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Oc.1 │Consultaţie*) logopedie │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │*) Pentru copii sub 6 ani 20 puncte │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P. │Ortopedie şi traumatologie inclusiv ortopedie pediatrică │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia ortopedică iniţială sau de control după caz, se raportează │ ││ │pentru patologie osoasă netraumatică şi necongenitală altele decât cele │ ││ │enumerate mai jos; consultaţii de control pentru patologia traumatică şi │ ││ │congenitală care a necesitat aparat gipsat se raportează numai pentru │ ││ │scoaterea gipsului la vindecare │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia şi tratamentul ortopedic (inclusiv înlocuirea gipsului dacă a │ ││ │fost necesară) al: │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.1 │Luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor │ ││ │carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.2 │Entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromio-claviculară; │ ││ │fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii │ ││ │tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); leziune de menisc; │ ││ │instabilitate acuta de genunchi; ruptură musculară │ 32 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.3 │Fracturii femurului; luxaţiei, entorsei, fracturii de gambă cu aparat │ ││ │cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii │ ││ │musculare │ 40 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.4 │Consultaţia şi tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la │ ││ │nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc. │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.5 │Consultaţia şi tratamentul unei infecţii osoase (osteomielită, osteită) la │ ││ │falange │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.6 │Consultaţii de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.7 │Consultaţie, examen diagnostic şi tratament în displazia luxantă a şoldului │ ││ │în primele 6 luni │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.8 │Consultaţia şi tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.9 │Consultaţia şi tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat │ ││ │valg │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pc.10│Consultaţia şi tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, fenomenelor │ ││ │posttraumatice: hematom, serom, edem; retuşuri de bont │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.1 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.2 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.3 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.4 │Kinetoterapie individuală - kinetoterapeut │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.5 │Kinetoterapie pe grup - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ P.6 │Kinetoterapie pe aparate speciale - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R. │Pneumologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.1 │Bronhoscopie │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.2 │Spirometrie │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.3 │Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.4 │Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii │ 35 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.5 │Peakflow metrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.6 │Aerosoli/caz │ 6 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.7 │Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 │ ││ │teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) │ 7/test │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ R.8 │Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│R.9 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│R.10 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S. │Psihiatrie inclusiv pediatrică, neuropsihiatrie infantilă**) │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sc.1 │Consultaţia iniţială include: anamneză, evaluare psihologică, stabilirea │ ││ │obiectivelor psihoterapeutice şi a metodelor de tratament; durata medie 30 │ ││ │de minute │ 45 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sc.2 │Consultaţia de control include: efectuarea şi/sau interpretarea unor │ ││ │investigaţii complementare specifice (examen psihologic: QI, anchetă │ ││ │socială, teste, scale clinice) şi nespecifice, reevaluări, psihoeducaţia │ ││ │pacientului, familială, terapie educaţională; durată medie 30 de minute │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.1 │Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler, │ ││ │echotomografie şi tehnici derivate) │ 45 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.2 │Examen electroencefalografic standard │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.3 │Examen electroencefalografic cu probe de stimulare │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.4 │Examen electroencefalografic cu mapping │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.5 │Video - electroencefalografie │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.6 │Psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări │ ││ │fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.7 │Psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări │ ││ │fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.8 │Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ S.9 │Consiliere psihologică copii - psiholog │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sc.3 │Psihodiagnostic psiholog │ 30 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sc.4 │Consultaţie*) logopedie │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │*) Pentru copii sub 6 ani 20 puncte │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ T. │Radioterapie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ T.1 │Acte de RT de înaltă energie protocolul de tratament │ 50 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ T.2 │Acte de RT cu energii medii şi joase protocol de tratament (atât pentru │ ││ │afecţiunile tumorale maligne, cât şi pentru cele benigne) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ T.3 │Acte de curieterapie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│T.3.a│Protocol de tratament pentru curieterapie interstiţială şi endocavitară │ 50 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│T.3.b│Aplicatori radioactivi pentru curieterapie de contact de scurtă durată │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U. │Reumatologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.1 │Infiltraţii peridurale │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.2 │Mezoterapie │ 8 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.3 │Blocaje nervi periferici │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.4 │Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.5 │Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.6 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.7 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.8 │Kinetoterapie individuală - kinetoterapeut │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.9 │Kinetoterapie pe grup - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ U.10│Kinetoterapie pe aparate speciale - kinetoterapeut │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V. │Urologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia de urologie include şi montarea, înlocuirea şi scoaterea │ ││ │cateterelor sau sondelor uretrale │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Vc.1 │Consultaţie şi terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni │ ││ │traumatice, abcese, hematoame organe genitale masculine │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.1 │Dilataţia stricturii uretrale │ 8 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.2 │Secţiunea optică a stricturii uretrale │ 12 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.3 │Uretroscopie ambulatorie │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.4 │Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.5 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ V.6 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X. │Medicină internă; geriatrie şi gerontologie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.C │Consultaţia iniţială specifică pentru geriatrie │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.1 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.3 │Aspiraţie gastrică diagnostică şi terapeutică │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.4 │Colonoscopie diagnostică │ 35 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.5 │Examen electrocardiografic (efectuare) │ 7 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.6 │Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.7 │Interpretare Holter TA │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.8 │Oscilometrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ X.9 │Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.10 │Spirometrie │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.11 │Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.12 │Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.13 │Aerosoli/caz │ 6 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.14 │Examen electrocardiografic de efort (efectuare) │ 10 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.15 │Extracţie endoscopică corpi străini │ 20 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│X.16 │Consiliere geriatrică nespecifică │ 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y. │Pediatrie │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Consultaţia de pediatrie include şi stabilirea criteriilor antropometrice, a│ ││ │curbelor de creştere cât şi stabilirea unor regimuri alimentare specifice │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Yc.1 │Consultaţie şi prim-ajutor pentru plăgi înţepate, tăiate, contuze, entorse, │ ││ │fracturi │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.1 │Imunoterapia specifică │3/şedinţă │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.2 │Peakflow metrie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.3 │Aerosoli/caz │ 6 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.4 │Teste de provocare nazală, oculară, bronşică │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.5 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.6 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Y.7 │Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) │ 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Z. │Planificare familială │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Z.1 │Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau │ 8 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Z.2 │Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie │ 5 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Z.3 │Administrare intravenoasă de medicamente │ 4 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Z.4 │Test de sarcină │ 8 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Q.1 │Acupunctura (Consultaţie şi proceduri) (****) │ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ Q.2 │Homeopatie, fitoterapie (consultaţie iniţială şi consultaţii de control) │ ││ │ ******) │ │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘--------- Notă *) Serviciile medicale chirurgicale se acordă de medici în concordanţă cu specialitatea chirurgicală obţinută. Notă **) Medicii cu specialitate neuropsihiatrie infantilă pot efectua şi raporta atât servicii medicale cuprinse la lit. J, cât şi servicii medicale cuprinse la lit. S. Notă ***) Aceste servicii se decontează numai pentru furnizorii care au sală de operaţii. Notă ****) Casele de asigurări de sănătate decontează:- o consultaţie iniţială şi maximum două consultaţii de control pentru fiecare cură/asigurat conform punctajului prevăzut la pct. 1 lit. A;- 5 puncte/procedură, maxim 4 proceduri/zi, maxim 10 zile de tratament, maxim 2 cure/an/asigurat; Notă *****) punctajul este cel prevăzut la pct. 1 lit. A. Pentru fiecare caz casele de asigurări decontează o consultaţie iniţială şi maxim două consultaţii de control/diagnostic.NOTĂ: a) Serviciile medicale se acordă de către medicul de specialitate care a acordat consultaţia numai în cazurile considerate necesare în vederea stabilirii diagnosticului sau/şi a aplicării conduitei terapeutice. b) Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse la cap. II pct. 1 ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară şi medicii de specialitate respectivi au obţinut competenţa confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Pentru efectuarea acestui serviciu, furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. c) Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. Pentru efectuarea acestui serviciu, furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.2. Pachetul minimal de servicii medicale a) consultaţie medicală iniţială pentru constatarea situaţiei de urgenţă (include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate) - 15 puncte b) consultaţie medicală iniţială pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament) - 15 puncte/caz confirmatSe raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.3. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) consultaţie medicală iniţială pentru constatarea situaţiei de urgenţă (include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate) - 15 puncte b) consultaţie medicală iniţială pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament) - 15 puncte/caz confirmatSe raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. c) servicii medicale acordate copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani. Se acordă serviciile medicale prevăzute la pct. 1 - Pachetul de servicii medicale de bază d) consultaţii pentru afecţiuni acute intercurente (anamneză, examen obiectiv, diagnostic şi tratament). Tratamentul prescris se recomandă prin prescripţie contra cost. Punctajul este cel prevăzut la pct. 1 lit. A. Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie iniţială şi maxim două consultaţii de control pe asigurat şi pe an.
   +  Capitolul II Pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice1. Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice
  Nr. crt Cod Denumirea analizei Tarif maxi- mal decon- tat de casa de asigu- rări de să- nătate -lei-
  - Hematologie
  1 2 . 8 0 7 0 Hemoleucograma completă - hemoglobina, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară indici eritrocitari*1) 13,06
  2 2 . 8 0 4 0 Numărătoare reticulocite*1) 2,90
  3 2 . 8 0 3 0 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 17,35
  4 2 . 8 1 0 0 VSH*1) 2,45
  5 2 . 8 6 0 1 Timp de coagulare 2,84
  6 2 . 8 6 0 2 Timp de sângerare 2,74
  7 2 . 8 6 2 1 Timp Quick, activitate de protrombină*1) 6,73
  8 2 . 8 6 0 3 INR*1)(International Normalised Ratio) 7,95
  9 2 . 8 6 2 2 APTT 11,46
  10 2 . 8 2 1 1 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1)) 7,03
  11 2 . 8 2 1 2 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)) 7,34
  12 2 . 8 2 3 0 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)) 7,03
  - Biochimie
  13 2 . 1 1 2 0 Uree serică*1) 5,46
  14 2 . 1 1 3 0 Acid uric seric*1) 5,46
  15 2 . 1 1 4 0 Creatinină serică*1)**) 5,52
  16 2 . 1 5 1 0 Calciu ionic seric*1) 7,34
  17 2 . 1 5 1 1 Calciu seric total*1) 5,00
  18 2 . 1 5 7 0 Magneziemie*1) 5,00
  19 2 . 8 3 9 0 Sideremie*1) 6,62
  20 2 . 1 3 1 0 Glicemie*1) 5,35
  21 2 . 1 4 2 0 Colesterol seric total*1) 5,35
  22 2 . 1 4 0 4 Trigliceride serice*1) 6,56
  23 2 . 1 4 4 1 HDL colesterol (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii*1)) 7,63
  24 2 . 1 4 4 3 LDL (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii*1)) 7,17
  25 2 . 1 4 0 0 Lipide totale serice 5,83
  26 2 . 1 0 2 0 Proteine totale serice*1) 6,56
  27 2 . 4 6 0 0 TGO*1) 5,43
  28 2 . 4 6 1 0 TGP*1) 5,46
  29 2 . 4 7 2 0 Fosfatază alcalină*1) 7,26
  30 2 . 3 2 1 0 Fibrinogenemie*1) 12,75
  31 2 . 4 6 8 0 Gama GT 7,45
  32 2 . 4 5 0 0 LDH 8,28
  33 2 . 1 1 5 0 Bilirubină totală; directă*1) 5,46
  34 2 . 4 9 6 1 Electroforeza proteinelor serice*1) 14,16
  35 2 . 4 9 6 2 Electroforeza lipidelor serice 15,95
  36 2 . 6 0 2 1 VDRL*1) 5,12
  37 2 . 6 0 2 2 RPR*1) 5,11
  38 2 . 6 0 2 3 Confirmare TPHA*1), *4) 11,45
  39 2 . 2 4 0 0 Test Gutthrie 11,15
  40 2 . 1 5 6 0 Determinare litiu 11,30
  41 2 . 1 0 2 6 Hemoglobina glicozilată 21,06
  Imunologie
  42 2 . 6 2 5 0 ASLO*1) 10,70
  43 2 . 6 6 9 2 Factor rheumatoid 8,70
  44 2 . 6 6 9 1 Proteina C reactivă*1) 9,94
  45 2 . 6 7 3 1 IgA, seric 13,76
  46 2 . 6 7 3 2 IgE seric 13,32
  47 2 . 6 7 3 3 IgM seric 14,07
  48 2 . 6 7 3 4 IgG seric 13,76
  49 2 . 5 5 4 0 Imunofixare 8,33
  50 2 . 6 7 8 0 Crioglobuline 5,83
  51 2 . 1 0 9 1 Complement seric 10,10
  52 2 . 6 2 0 5 Depistare Chlamydii 18,21
  53 2 . 6 2 0 6 Depistare Helicobacter Pylori 20,12
  54 2 . 5 5 6 0 Testare HIV (la gravidă*1) 31,02
  55 2 . 4 0 6 0 TSH 19,10
  56 2 . 4 0 4 0 FT4 19,41
  57 2 . 6 3 9 1 Ag Hbe*2) 53,46
  58 2 . 6 3 9 2 Ag HBs (screening)*2) 29,03
  59 2 . 6 2 0 1 Anti-HAV IgM*2) 38,19
  60 2 . 6 2 0 2 Anti-HBc*2) 30,55
  61 2 . 6 2 0 3 Anti-Hbe*2) 35,13
  62 2 . 6 2 0 4 Anti HCV*2) 60,48
  63 2 . 4 1 3 0 STH cu stimulare 27,49
  64 2 . 4 3 2 1 FSH 22,20
  65 2 . 4 3 2 2 LH 22,20
  66 2 . 4 3 2 3 Estradiol 22,20
  67 2 . 4 3 0 0 Cortizol 25,97
  68 2 . 4 3 3 2 Progesteron 23,59
  69 2 . 4 3 3 1 Prolactină 23,59
  - Exudat faringian
  70 2 . 5 0 6 1 Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,44
  71 2 . 7 0 1 1 Cultură fungi 8,04
  - Examene spută
  72 2 . 5 0 0 1 Examen microscopic nativ 4,97
  73 2 . 5 0 4 1 Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 14,07
  74 2 . 5 0 3 1 Examen microscopic colorat Gram 6,62
  75 2 . 5 0 6 2 Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15,44
  76 2 . 7 0 1 2 Cultură fungi 8,04
  - Analize de urină
  77 2 . 3 4 5 0 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) 8,70
  78 2 . 5 0 4 2 Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 14,07
  79 2 . 5 0 6 3 Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 18,72
  80 2 . 2 2 0 0 Determinare glucoza urinară*1) 4,59
  81 2 . 2 0 3 0 Determinare proteine urinare*1) 5,50
  - Examene materii fecale
  82 2 . 7 1 2 0 Examen coproparazitologic (3 probe)*1) 11,61
  83 2 . 5 0 6 4 Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 21,17
  - Examene din secreţii vaginale
  84 2 . 5 0 0 2 Examen microscopic nativ 4,59
  85 2 . 7 3 4 0 Examen microscopic colorat 5,80
  86 2 . 9 1 6 0 Examen Babeş-Papanicolau*1) 36,67
  87 2 . 5 0 6 5 Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 18,92
  88 2 . 7 0 1 3 Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) 17,20
  - Examene din secreţii uretrale otice, nazale, conjunctivale şi puroi
  89 2 . 5 0 3 2 Examen microscopic colorat 5,80
  90 2 . 5 0 6 6 Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 18,88
  91 2 . 5 0 7 0 Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 21,62
  - Examen lichid puncţie
  92 2 . 5 0 3 3 Examen microscopic/frotiu 5,35
  93 2 . 5 0 6 7 Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 19,63
  94 2 . 9 1 7 0 Citodiagnostic lichid puncţie 29,95
  - Examen sudoare
  95 2 . 2 8 4 0 Ionoforeză pilocarpinică 15,71
  - Examinări histopatologice
  96 2 . 9 0 0 0 Piesă prelucrată la parafină 28,57
  97 2 . 9 0 2 1 Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic 37,58
  98 2 . 9 0 2 0 Diagnostic histopatologic pe lamă 16,96
  99 2 . 9 0 1 0 Examen histopatologic cu coloraţii speciale 115,80
  100 2 . 9 0 2 2 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 42,48
  101 2 . 9 0 2 3 Citodiagnostic secreţie vaginală 30,60
  102 2 . 9 0 2 4 Examen citohormonal 28,27
  103 2 . 9 0 2 5 Citodiagnostic lichid de puncţie 29,95
  104 2 . 9 0 3 0 Teste imunohistochimice*) 88,52/set
  - Examinări radiologice
  105 Radiografie craniană standard în 2 planuri*1) 11,96
  106 Radiografie craniană în proiecţie specială*1) 18,22
  107 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri*1) 15,41
  108 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri*1) 19,20
  109 Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă de contrast*1) 15,90
  110 Ex. radiologic părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală*1) 19,51
  111 Ex radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV*1) 14,59
  112 Ex. radiologic coloana vertebrală completă mai puţin coloana cervicală*1) 32,63
  113 Ex. radiologic coloana cervicală în cel puţin 3 planuri*1) 28,69
  114 Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic (eventual cu bol opac)*1) 25,08
  115 Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planşeului bucal*1) 24,09
  116 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui*1) 24,76
  117 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 planuri*1) 15,41
  118 Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie 20,67
  119 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică*1) 46,91
  120 Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţa de contrast 71,50
  121 Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală 82,82
  122 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 44,76
  123 Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţa de contrast nonionică 245,99
  124 Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast nonionică 188,09
  125 Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică 237,95
  126 Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast nonionică 191,05
  127 Pielografie 229,57
  128 Ex. radiologie cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului 301,73
  129 Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân 27,56
  130 Sialografia, galactografia, sinusuri cu contrast, fistulografia cu substanţă de contrast nonionică 192,85
  131 Flebografia de extremităţi 208,10
  132 Tomografia plană 52,15
  133 Angiografia carotidiană 252,05
  134 Angiografia RM trunchiuri supraaortice 180,95
  135 Angiografia RM artere renale sau aorta 180,95
  136 P.E.G. 16,39
  137 CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 247,61
  138 CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 258,29
  139 CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast nonionică 280,42
  140 CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos 283,37
  141 CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos 265,65
  142 CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/segment 263,21
  143 CT membre cu substanţă nativ şi de contrast nonionică/ segment 264,51
  144 Ecografie generală(abdomen + pelvis)*1) 31,48
  145 Ecografie abdomen*1) 17,38
  146 Ecografie pelvis*) 14,76
  147 Radioscopie cardiopulmonară*1) 16,56
  148 Radiografie retroalveolară 7,03
  149 Radiografie panoramică 25,08
  150 CT craniu fără substanţă de contrast nonionică 57,72
  151 CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică 47,24
  152 CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică 112,49
  153 CT abdomen fără substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos 113,33
  154 CT pelvis fără substanţă de contrast (nonionică) adm. intravenos 58,38
  155 CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/ segment 47,06
  156 CT membre/segment fără substanţă de contrast 41,01
  157 Radiografie de membre*1) 14,76
  158 EKG*1) 11,37
  159 Spirometrie*1) 10,65
  160 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 14,43
  161 Oscilometrie*1) 5,42
  162 EEG 12,63
  163 Electromiografie 17,39
  164 Peak-flowmetrie 2,63
  165 Endoscopie gastro-duodenală*1) 23,77
  166 Ecocardiografie M + 2 D 17,38
  167 Ecocardiografie + Doppler 24,44
  168 Ecocardiografie + Doppler color 36,25
  169 Ecografie de vase (vene) 16,39
  170 Ecografie de vase (artere) 19,69
  171 Ecocardiografie 17,38
  172 Ecografie de organ 16,39
  173 Ecografie fetală 22,57
  174 Ecografie transfontanerală 22,57
  175 Scintigrafia: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor biliare, cardiacă 295,13
  176 RMN cranio-cerebral nativ 300,93
  177 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală,toracică etc.) nativ 300,93
  178 RMN abdominal nativ 300,93
  179 RMN pelvin nativ 300,93
  180 RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 300,93
  181 RMN extrem, nativ/seg, (genunchi, (cot, gleznă etc.) cu subst. contrast 471,46
  182 RMN umăr nativ 300,93
  183 RMN umăr nativ şi cu subst. contrast 471,46
  184 RMN sâni nativ 300,93
  185 RMN sâni nativ şi cu subst. de contrast 471,46
  186 RMN cranio-cerebral nativ şi cu contrast 471,46
  187 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ şi cu substanţă de contrast 471,46
  188 RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 471,46
  189 RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 471,46
  190 Osteodensitometrie DEXA 24,12
  191 Ergometrie 24,12
  192 Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter) 46,83
  193 Holter TA 21,09
  194 Ecocardiografie transesofagiană 60,13
  195 Monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice 180,00
  ------- Notă *) Un set cuprinde 4-10 teste, la recomandarea medicului oncolog. Notă **) La fiecare determinare a creatininei serice (sCr) se raportează la casele de asigurări de sănătate şi Registrului Renal Român:- metoda de determinare a creatininei;- filtratul glomerular estimat (eFG), folosindu-se formula:eFG = 186 x sCr^- 1,154x vârsta (ani)^- 0,203 x 0,742 (femei)unde:eFG = filtrat glomerular estimat;sCr = concentraţia creatininei serice.NOTA 1:*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.NOTA 2:Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.NOTA 3:Investigaţiile cu substanţă de contrast se efectuează în situaţia în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare, cu justificarea acestora în recomandarea făcută de către medicul de specialitate din ambulatoriu care are bolnavul în observaţie. Investigaţiile cu substanţă de contrast pentru cazurile care necesită internarea se recomandă în condiţiile de mai sus, solicitându-se şi avizul medicului şef al secţiei în care urmează să fie internat bolnavul.Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.NOTA 4:Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 166-170 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, geriatrie şi gerontologie cu competenţe/atestate de studii complementare de ecocardiografie; b) Serviciile prevăzute la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie cu competenţe/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii; c) Serviciile prevăzute la poziţia 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie cu competenţe/atestate de studii complementare de ecocardiografie; d) Serviciile prevăzute la poziţia 173 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală cu competenţe/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii; e) Serviciile prevăzute la poziţia 174 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie; f) Serviciile prevăzute la poziţia 146 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice.NOTA 5:Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 106, 107, 110, 111, 129, 142, 148, 155, 156, 157, 177, 180, 181, 187 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic; în cazul explorării mai multor segmente, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea.2. Pachetul de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice pentru persoanele care se asigură facultativ.Investigaţiile paraclinice sunt cele cuprinse la pct. 1 şi se recomandă numai pentru situaţiile în care medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate consideră necesar a se efectua aceste servicii, pentru: gravide, copii cu vârste între 0 şi 18 ani.
   +  Capitolul III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară1. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┐│COD │ ACTE TERAPEUTICE │Tarife│Suma decontată de││ │ │-lei- │ CAS ││ │ │ ├─────┬─────┬─────┤│ │ │ │Copii│peste│Bene-││ │ │ │între│18 │fi- ││ │ │ │0-18 │ani │ciari││ │ │ │ani │ │ai ││ │ │ │ │ │legi-││ │ │ │ │ │lor ││ │ │ │ │ │spe- ││ │ │ │ │ │ciale│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│Consultaţie │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.1│Consultaţie primară stabilirea diagnosticului │ │ │ │ ││ │şi elaborarea planului de tratament*) │ 11,57│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.2│Consultaţie secundară, diagnostic şi plan de │ │ │ │ ││ │tratament complex │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.3│Model de studiu │ 11,57│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.4│Radiografie retroalveolară/radiografie │ 7,03│ 100%│ 100%│ 100%││ │inclusiv filmul │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.5│Radiografie panoramică inclusiv filmul │ 25,08│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2│Terapia cariei simple │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.1│Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin │ │ │ │ ││ │obturaţie cu amalgam │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.2│Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin │ │ │ │ ││ │obturaţii cu amalgam │ 17,41│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.3│Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin │ │ │ │ ││ │obturaţii cu amalgam │ 20,34│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.4│Tratamentul cariilor pe 1 suprafaţă prin │ │ │ │ ││ │obturaţie cu material compozit │ 21,20│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.5│Tratamentul cariilor pe 2 suprafeţe prin │ │ │ │ ││ │obturaţii cu material compozit │ 23,26│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.6│Tratamentul cariilor pe 3 suprafeţe prin │ │ │ │ ││ │obturaţii cu material compozit │ 24,12│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.7│Aplicarea sistemelor de retenţie extemporanee │ 5,84│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.8│Aplicarea sistemelor de retenţie prefabricate │ │ │ │ ││ │(per stift) │ 11,57│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 2.9│Tratamentul hiperesteziei │ │ │ │ ││ │dentinare/dinte │ 4,76│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │*) Se efectuează o singură consultaţie pe an │ │ │ │ ││ │pentru un asigurat │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.│Tratamentul afecţiunilor pulpare │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.1│Pansament calmant │ 5,84│ 100%│100% │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.2│Coafaj indirect │ 8,65│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.3│Coafaj direct │ 20,34│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.4│Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la │ │ │ │ ││ │monoradiculari (include anestezia) │ 26,06│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.5│Pulpectomie vitală cu obturaţie │ │ │ │ ││ │canal la pluriradiculari (include anestezia) │ 28,99│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.6│Amputaţie vitală │ 20,34│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.7│Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la │ │ │ │ ││ │pluriradiculari │ 26,06│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.8│Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie │ │ │ │ ││ │canal la monoradiculari │ 28,99│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 3.9│Tratamentul gangrenei pulpare cu obturaţie │ │ │ │ ││ │canal la pluriradiculari │ 34,83│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│3.10│Dezobturarea canalelor radiculare │ │ │ │ ││ │- per canal │ 9,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│3.11│Indepărtarea corpilor străini din canale │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.│Tratamentul paradontitelor apicale │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.1│Tratamentul paradontitei apicale │ │ │ │ ││ │acute prin drenaj endodontic │ 9,52│ 100%│100% │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.2│Tratamentul paradontitei apicale acute prin │ │ │ │ ││ │drenaj endodontic + incizie mucoperiostală + │ │ │ │ ││ │osteotomiei transmaxilară │ 21,20│ 100%│100% │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.3│Tratamentul paradontitei apicale cronice + │ │ │ │ ││ │obturaţie canal la monoradiculari │ 28,99│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.4│Tratamentul paradontitei apicale cronice + │ │ │ │ ││ │obturaţie canal la pluriradiculari │ 36,67│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.5│Obturaţie la dinţii devitali cu amalgam │ 28,99│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 4.6│Obturaţie la dinţii devitali cu compozite │ 28,99│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5. │Tratamentul afecţiunilor parodontiului marginal│ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.1│Tratamentul abcesului parodontal │ 8,65│ 100%│100% │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.2│Echilibrarea ocluzală prin şlefuire selectivă/ │ │ │ │ ││ │şedinţă │ 11,57│ 100%│ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.3│Contenţie provizorie prin ligaturi de sârmă │ 8,65│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.4│Chiuretaj în câmp închis/dinte │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.5│Tratamentul aftei bucale/şedinţă │ 5,84│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.6│Tratamentul gingivo-stomatitelor/şedinţă │ 8,65│ 100%│100% │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.7│Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte │ 5,84│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.8│Detartraj mecanic supra şi subgingival pe │ │ │ │ ││ │dinte │ 7,68│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.│Tratamente chirurgicale buco-dentare │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.1│Anestezie locală de contact │ 2,92│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.2│Anestezie cu infiltraţie │ 8,65│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.3│Extracţie de dinţi sau resturi de dinţi │ │ │ │ ││ │monoradiculari (include anestezia) │ 21,20│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.4│Extracţie de dinţi sau resturi de dinţi │ │ │ │ ││ │pluriradiculari (include anestezia) │ 24,13│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.5│Extracţie alveoloplastică (include anestezia) │ 31,91│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.6│Extracţie cu alveolotomie (include anestezia) │ 35,70│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.7│Extracţie dinţi temporari (include anestezia) │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.8│Extracţie la hemofilici, diabetici sau │ │ │ │ ││ │handicapaţi (include anestezia) │ 37,75│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.9│Chiuretaj alveolar*) │ 4,76│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.10│Extracţie dinţi paradontotici (include │ │ │ │ ││ │anestezia) │ 17,41│ │ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.11│Tratamentul hemoragiei/alveolitei │ │ │ │ ││ │postextracţionale │ 9,52│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.12│Tratamentul pericoronaritelor cu decapuşonare │ 14,49│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.13│ Tratamentul de urgenţă al plăgilor │ │ │ │ ││ │ buco-maxilo-faciale │ 26,06│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.14│Imobilizarea de urgenţă a luxaţiilor dentare │ 26,06│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.15│Imobilizarea de urgenţă a fracturilor maxilare │ 40,45│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.16│Reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare │ 14,49│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│6.17│Control postoperator │ 7,68│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │*) În situaţia în care se efectuează în │ │ │ │ ││ │aceeaşi şedinţă în care a fost extras │ │ │ │ ││ │dintele respectiv nu este decontat de casa de │ │ │ │ ││ │asigurări de sănătate │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.│Tratamente protetice │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.1│Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi*) │466,99│ │ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.2│Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi*) │544,93│ │ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.3│Proteză acrilică totală*) │622,71│ │ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.4│Reparaţie simplă proteză acrilică │ 23,26│ │ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.5│Reparaţie + 1 croşet (pentru fiecare croşet │ │ │ │ ││ │suplimentar se adaugă 3,11 lei) │ 23,26│ │ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.6│Reparaţie + 1 dinte (pentru fiecare dinte │ │ │ │ ││ │suplimentar se adaugă 4,14 lei) │ 23,26│ │ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.7│Individualizarea protezelor acrilice/şedinţă │ 5,84│ │ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.8│Reconstituire corono-radiculară │ 44,40│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.9│Coroană acrilică │ 49,99│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│7.10│Coroană metalică │ 62,41│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│7.11│Element intermediar │ 62,41│ 100%│ 60%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │*) Termenul de înlocuire a unei proteze │ │ │ │ ││ │ monomaxilare este de 5 ani. │ │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┬───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.│Tratamente ortodontice │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.1│Decondiţionarea obiceiurilor vicioase │ │ │ │ ││ │(sugere a degetului, deglutiţie infantilă, │ │ │ │ ││ │respiraţie orală) prin plăcuţă vestibolo-orală │ │ │ │ ││ │şi scut lingual │173,59│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.2*│Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin │ │ │ │ ││ │aparate ortodontice, inclusiv tratamentul │ │ │ │ ││ │antrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă│ │ │ │ ││ │şi capelină │259,68│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.3 │Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii│ │ │ │ ││ │cu spatula/şedinţă │ 9,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.4*│Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul│ │ │ │ ││ │malformaţiilor congenitale │289,43│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.5│Şlefuirea în scop ortodontic/dinte │ 8,65│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.6*│Reparaţie aparat ortodontic │ 23,26│ 100%│ 100%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.7 │Menţinătoare de spaţiu mobile │231,56│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│8.8*│Activarea paraortodontic /şedinţă │ 3,89│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │Pentru pct. 8 "Tratamente ortodontice", actele │ │ │ │ ││ │terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa │ │ │ │ ││ │medicilor de specialitate în ortodonţie. │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.│Activităţi profilactice │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.1│Consultaţie în cadrul dispensarizării │ │ │ │ ││ │(include şi: │ 13,52│100%*│ 40%│ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │- educaţie pentru sănătate bucodentară │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │- determinarea indicelui de placă bacteriană │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │- determinarea indicilor de inflamaţie │ │ │ │ ││ │parodontală │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ │- educaţia pentru individualizarea tehnicilor │ │ │ │ ││ │de îndepărtare a plăcii bacteriene/şedinţă) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.2│Periaj dentar profesional/şedinţă │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.3│Clătiri bucale cu soluţii fluorurate/şedinţă │ 11,25│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.4│Fluorizări locale cu soluţii/arcadă*) │ 9,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.5│Fluorizări locale cu lacuri/arcadă**) │ 13,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.6│Fluorizări locale cu geluri în │ │ │ │ ││ │conformatoare/arcadă**) │ 25,96│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.7│Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu │ │ │ │ ││ │glassionomeri/dinte***) │ 14,49│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.8│Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu │ │ │ │ ││ │materiale compozite/dinte │ 23,26│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│ 9.9│Educaţie pentru decondiţionarea obiceiurilor │ │ │ │ ││ │vicioase/şedinţă │ 8,65│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│9.10│Exerciţii de reeducare funcţională/şedinţă │ 9,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│9.11│Exerciţii de miogimnastică/şedinţă │ 9,52│ 100%│ │ 100%│├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│9.12│Tratament antiinflamator gingival │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│9.13│Control oncologic preventiv confirmat │ 28,99│ 100%│100% │100% │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┘-------Pentru pct. 9 "Activităţi profilactice": Notă *) o procedură decontată la 3 luni Notă **) o procedură decontată la 6 luni Notă ***) o procedură decontată la 2 aniPentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial, iar pentru tinerii în vârstă de 18-26 de ani, dacă sunt elevi, studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, se acordă de două ori pe an.NOTA 1:Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la pct. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă.NOTA 2:Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele:3.1, 4.1, 4.25.1, 5.66.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.167.4, 7.5, 7.6, 8.6NOTA 3:Competenţa pentru dentişti este pentru codurile:1.1, 1.2, 1.32.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.24.5, 4.6, 5.7, 5.89.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.89.9, 9.10, 9.112. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară.Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 1.3. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 1; b) se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. 1, corespunzătoare copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani.  +  Capitolul IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sănătăţii1. Pachetul de servicii medicale de bazăLista cuprinzând serviciile medicale de recuperare în ambulatoriu şi tarifele acestoraCasele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultaţie este iniţială şi următoarele sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului dacă medicul de specialitate consideră la prima consultaţie că sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al căror rezultat pacientul se prezintă în alte zile.
  Nr. crt. Serviciul medical Tarif -lei-
  Consultaţia va cuprinde şi bilanţ articular anatomic şi funcţional, bilanţ muscular, întocmirea planului de recuperare:
  1. Consultaţia iniţială 14,92
  2. Consultaţie de control 9,89
  3. Oscilometrie 6,59
  4. Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale 6,59
  5. Puncţie articulară 9,95
  6. Infiltraţie intraarticulară 9,95
  7. Blocaje nervi periferici 9,00
  8. Administrare intravenoasă de medicamente 2,5
  9. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni 2,70
  10. Galvanizare 3,46
  11. Ionizare 3,46
  12. Curenţi diadinamici 3,03
  13. Trabert 3,03
  14. TENS 2,82
  15. Curenţi interferenţiali 3,79
  16. Unde scurte 3,67
  17. Microunde 3,79
  18. Diapuls 5,62
  19. Ultrasunet 3,46
  20. Sonodynator 3,79
  21. Magnetoterapie 3,46
  22. Laser-terapie 2,82
  23. Solux 2,70
  24. Ultraviolete 2,70
  Stimulări electrice:
  25. Curenţi cu impulsuri rectangulare 3,57
  26. Curenţi cu impulsuri exponenţiale 3,67
  27. Contracţia izometrică electrică 4,43
  28. Stimulare electrică funcţională 5,20
  29. Băi Stanger 5,49
  30. Băi galvanice 4,54
  31. Duş subacval 5,08
  32. Aplicaţii cu parafină 2,82
  33. Băi sau pensulaţii cu parafină 3,46
  34. Masaj regional 3,46
  35. Masaj segmentar 3,46
  36. Masaj reflex 2,82
  37. Limfmasaj 8,97
  38. Aerosoli individuali 4,65
  39. Pulverizaţie cameră 2,27
  40. Hidrokinetoterapie individuală generală 7,36
  41. Hidrokinetoterapie parţială 4,22
  42. Kinetoterapie individuală 6,71
  43. Tracţiuni vertebrale şi articulare 4,22
  44. Manipulări vertebrale 6,05
  45. Manipulări articulaţii periferice 3,46
  46. Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac vâslit 3,03
  47. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodică, alcalină) 3.79
  48. Băi de plante 3.79
  49. Băi de dioxid de carbon şi bule 3.79
  50. Băi de nămol 4,74
  51. Mofete naturale 1,78
  52. Mofete artificiale 2,37
  53. Împachetare generală cu nămol 4,15
  54. Împachetare parţială cu nămol 2,96
  NOTĂ:Serviciile medicale de la pct. 11-46 pot fi efectuate numai în cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament.Serviciile medicale de la pct. 47-54 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.Serviciile medicale de recuperare-reabilitare care se acordă în bazele de tratament se contractează şi raportează în vederea decontării numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri/zi), dar nu mai mult de 2 cure pe an, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează maximum 4 proceduri/zi (din care două proceduri cu factori naturali terapeutici) pentru primele 10 zile de tratament, dar nu mai mult de 2 cure pe an, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.Serviciile medicale de recuperare prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru următoarele situaţii:1. obezitate;2. vergeturi;3. sindrom tropostatic;4. gimnastică de întreţinere (fitness, body-building).
   +  Anexa 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂîn asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentruspecialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentarăşi de recuperare-reabilitare a sănătăţiiArt. 1. - Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.Art. 2. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 7 la ordin numai dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale ale acestora şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii Publice, care prestează activităţi conexe actului medical sau sunt în relaţie contractuală cu cabinetele de liberă practică pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.Art. 3. - (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale şi tratamentele acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, acupunctură, fitoterapie şi homeopatie nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute); pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, neuropsihiatrie infantilă, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); b) pentru specialităţi clinice, punctajul aferent serviciilor medicale şi tratamentelor acordate nu poate depăşi 150 de puncte în medie pe zi, corespunzător unui program de lucru de 7 ore/zi; c) pentru specialităţi clinice, în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale şi tratamente corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, neuropsihiatrie infantilă se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale şi tratamente corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 10 consultaţii; d) pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie şi homeopatie, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute); în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic care lucrează exclusiv în acupunctură se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate proceduri corespunzătoare unui punctaj de 300 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale şi tratamente menţionat mai sus creşte sau scade corespunzător.În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului, se pot acorda consultaţii, servicii medicale şi tratamente contra cost. (2) Serviciile conexe actului medical, prestate de persoanele sau de cabinetele de liberă practică organizate conform legii, prevăzute la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală, complementar cu activitatea corespunzătoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical raportat de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 200 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui care le prestează, reprezentând consultaţii şi/sau servicii, după caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: actele doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale şi furnizorul de servicii conexe actului medical, din care să reiasă calitatea de angajat sau de prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical, avizul de liberă practică, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 7 la ordin.Art. 4. - (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. Numărul de puncte pentru fiecare serviciu medical este prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la 100%.Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea; b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: acupunctură, fitoterapie şi homeopatie şi planificare familială, precum şi furnizorilor de servicii conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este în valoare de 0,75 lei. (4) Valoarea unui punct pe serviciu medical se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în funcţie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. (5) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalcă pe trimestre.Art. 5. - (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.Art. 6. - (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice (furnizori: de analize medicale de laborator, de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală, de investigaţii medicale paraclinice - explorări funcţionale) şi de un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice) cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice; b) tarifele negociate.Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice, furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ, determinat de casele de asigurări de sănătate, autorităţile de sănătate publică şi de colegiile teritoriale ale medicilor, cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie.La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 10, respectiv în anexa nr. 11 la ordin.La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice - explorări funcţionale, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligaţia încadrării în valoarea contractului/actului adiţional, defalcată pe trimestre şi luni. Pentru situaţiile de urgenţă medicală ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate, utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată, în limita fondului aprobat cu această destinaţie.Pentru serviciile medicale paraclinice programabile, furnizorii întocmesc liste de prioritate, dacă este cazul. (3) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate.Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează conform criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract.Prevederile de mai sus se aplică distinct pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, cei de investigaţii medicale paraclinice - explorări funcţionale şi cei de investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală.În cazul furnizorilor de servicii medicale care au în structură: laborator de analize medicale, laborator de radiologie şi imagistică medicală şi laborator de explorări funcţionale nu se permite, pe parcursul derulării contractului, transferul sumelor rezultate din economii între acestea în cadrul aceleiaşi valori de contract. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator într-o lună - se redistribuie conform prevederilor de mai sus furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator - care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract, sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală într-o lună se redistribuie furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract, iar sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice - explorări funcţionale într-o lună - se redistribuie furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - explorări funcţionale care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.În cazul în care la nivelul judeţului la sfârşitul trimestrului se înregistrează economii la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sau la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală sau la nivelul furnizorilor de servicii medicale paraclinice - explorări funcţionale, se pot efectua redistribuiri între cele trei componente, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice, repartizarea pe furnizori având în vedere criteriile iniţiale de contractare. În acest sens, casele de asigurări de sănătate solicită aprobarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unui referat justificativ. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice, cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2008 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare, după caz, cu reevaluarea punctajului. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, precum şi servicii medicale paraclinice - explorări funcţionale - pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%, cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător, în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare, cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, conform prevederilor din anexele nr. 10 şi 11 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2008, se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract.Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice.Art. 7. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. 7 la ordin. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în anexa nr. 7 la ordin. (2) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale clinice ecografii, respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice", cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, în condiţiile prevăzute la lit. b) şi c) din nota de la cap. I pct. 1 lit. B din anexa nr. 7, la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă.Pentru ecografiile, respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice, pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice, respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate, respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă, programul de lucru se prelungeşte corespunzător.Art. 8. - (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. (2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situaţia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere, va anula cu o linie pe cele două exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau a adăugării altor investigaţii paraclinice. (3) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. (4) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. (5) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cardului european de asigurări de sănătate investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere.Art. 9. - Serviciile de înaltă performanţă (RMN, CT, scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi a fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. 18 la ordin, care se întocmesc în două exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.Art. 10. - Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară, tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară, serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.Art. 11. - (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) 90% din suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară; b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate; c) gradul profesional. Pentru medicul primar, suma stabilită ca raport între lit. a) şi lit. b) se majorează cu 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%; d) pentru medicii care au posibilitatea efectuării de radiografii retroalveolare/panoramice suma rezultată potrivit lit. c) se majorează cu 20%; e) suma stabilită conform lit. c), respectiv lit.d), după caz, se ajustează în funcţie de programul de activitate, având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate; f) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. c), respectiv lit. d) şi e), după caz, se majorează cu 15%.Suma contractată se defalcă pe trimestre şi luni. (2) Suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1.278 lei, corespunzătoare unui program de 7 ore în medie/zi. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract.În situaţii justificate, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%, cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător, în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor, cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizori de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract.Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară, dacă este cazul. (6) Pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară, casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora, vor încheia cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară un act adiţional de suplimentare a valorii contractate, utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale de medicină dentară ce nu a fost contractată, cu încadrarea în limita fondului aprobat cu această destinaţie.Sumele din actele adiţionale se utilizează pentru acordarea serviciilor medicale de medicină dentară de la data la care s-au semnat actele adiţionale.Art. 12. - În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.Art. 13. - Radiografia retroalveolară şi panoramică se decontează direct furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau furnizorului de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală, pe baza tarifelor prevăzute în anexa nr. 7 la ordin. Radiografia panoramică se decontează direct medicului de medicină dentară, dacă are competenţa necesară să efectueze serviciul medical respectiv.Art. 14. - Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat.Art. 15. - (1) Unităţile ambulatorii de recuperare-reabilitare din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară, cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate, a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi tarifele prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.Suma contractată se defalcă pe trimestre şi pe luni, ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale de recuperare-reabilitare acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie corespunzător unui program de lucru de 7 ore pe zi. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi numărul de consultaţii scade sau creşte corespunzător; b) serviciile medicale de recuperare-reabilitare care se acordă în bazele de tratament se contractează şi raportează în vederea decontării numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri/zi), dar nu mai mult de 2 cure pe an, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale; la contractare se are în vedere diversitatea procedurilor propuse pentru contractare reflectată în tipul şi numărul de aparate aflate în dotare, personalul de specialitate, programul de lucru. (4) Tarifele prevăzute în anexa nr. 7 la ordin au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale de recuperare-reabilitare; în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii, casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare la nivelul tarifelor din anexa nr. 7, diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor, respectiv se acordă sumele reprezentând manopera, medicamentele şi materialele sanitare. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2008 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii, acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare în ambulatoriu se face prin plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în lei. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale de recuperare-reabilitare numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (8) Recomandările pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii din spital, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (9) Recomandările pentru tratament de recuperare în staţiunile balneoclimaterice se întocmesc în două exemplare, astfel încât un exemplar să fie prezentat de către asigurat furnizorului de servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (10) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii realizat atât în cabinetele medicale, cât şi în bazele de tratament, înmulţit cu tarifele din anexa nr. 7 la ordin, după caz, diminuate conform alin. (3), în limita sumelor contractate.Art. 16. - Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitatea de recuperare-reabilitare a sănătăţii care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin, precum şi a serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii acordate la cererea asiguratului fără recomandare medicală se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul medical, pentru care se eliberează chitanţă fiscală, cu indicarea serviciului prestat.Art. 17. - Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice, de medicină dentară, de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi depune la casa de asigurări de sănătate în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare activitatea realizată conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă.Art. 18. - Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin, precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se eliberează chitanţă fiscală, cu indicarea serviciului prestat.Art. 19. - (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală, folosind formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (2) Pentru specialităţile clinice, recuperare-reabilitare a sănătăţii, cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).Art. 20. - Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate.Art. 21. - Casele de asigurări de sănătate şi autorităţile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.  +  Anexa 9 LISTAcuprinzând afecţiunile care, după confirmareaca fiind un caz nou, permit prezentarea direct lamedicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate1. Infarct miocardic2. Angină pectorală instabilă3. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker4. Malformaţii congenitale şi boli genetice5. Insuficienţă renală cronică sub dializă6. Insuficienţă cardiacă clasa III-IV NYHA7. Poliartrită reumatoidă cu factor reumatoid pozitiv, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă)8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)9. Leucemiile acute (limfoide şi nonlimfoide)10. Leucemia mieloidă cronică11. Leucemia limfatică cronică12. Aplazia medulară13. Mielomul multiplu14. Limfoame non-Hodgkin nodale şi extranodale15. Boala Hodgkin16. Anemii hemolitice endo- şi exoeritrocitare17. Trombocitemia hemoragică18. Thalasemia majoră19. Histiocitozele20. Mastocitoza malignă21. Telangectazia hemoragică ereditară22. Purpura trombocitopenică idiopatică23. Trombocitopatii24. Purpura trombotică trombocitopenică25. Boala von Willebrand26. Coagulopatiile ereditare27. Tumori mamare28. Tumori maligne29. Tumori cu potenţial malign până la elucidarea diagnosticului30. Diabet zaharat sub tratament cu insulină şi/sau antidiabetice orale31. Cirozele hepatice decompensate şi compensate32. Boala Wilson33. Malaria34. Tuberculoza35. Mucoviscidoza36. Boala Addison37. Diabet insipid38. Psihoze39. Miastenia gravis40. Boala Parkinson41. Hemofilie42. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian43. Status posttransplant de organe44. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare45. Gravide cu risc obstetrical crescut46. Prematuritatea (în primul an de viaţă)47. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă)48. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică)49. Rahitismul evolutiv, forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică)50. Astm bronşic în criză51. Hepatite virale (cronice)52. Glaucom53. Alte situaţii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Colegiului Medicilor din România, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.NOTĂ:Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii:1. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist, bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie;2. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare;3. medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.  +  Anexa 10 CRITERIIprivind selecţia furnizorilor de servicii medicaleparaclinice - laboratoare de analize medicale şi repartizareasumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice- analize medicale de laborator - număr stabilit pe total judeţde casele de asigurări de sănătate, autorităţile de sănătatepublică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi decolegiile teritoriale ale medicilor, pe furnizori de serviciimedicale paraclinice - laboratoare de analize medicale  +  Capitolul I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicalePentru a intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie:1. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;2. Să facă dovada posibilităţii de a efectua investigaţiile paraclinice - analize medicale de laborator din lista minimă de analize medicale cuprinse în grupa/grupele de analize medicale prevăzute la lit. b), în funcţie de grupa/grupele de analize medicale pentru a căror furnizare vor să încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. a) Lista minimă de analize medicale cuprinde:Hemoleucogramă completăExamen citologic al frotiului sanguinVSHTimp Quick, activitate de protrombinăAPTTDeterminare grup sanguin ABODeterminare grup sanguin RhUree sericăAcid uric sericCreatinină sericăCalciu ionic sericCalciu seric totalMagneziemieSideremieGlicemieColesterol seric totalTrigliceride sericeProteine totale sericeTGOTGPFibrinogenemieLDHBilirubină totală, directăVDRL sau RPRASLOFactor reumatoidProteina C reactivăComplement sericExudat faringian cu antibiogramăExamen complet de urină (sumar + sediment)Urocultură cu antibiogramăDeterminare glucoză urinarăDeterminare proteine urinare b) Analizele medicale de laborator cuprinse în anexa nr. 7 la ordin se defalcă pe următoarele grupe de analize:grupa I): Hematologie, serologie, biochimie, imunologie (sunt cuprinse analizele medicale din anexa nr. 7 la "Hematologie", "Biochimie" şi "Imunologie", precum şi cele de la poziţiile nr. 77, 80, 81)grupa II): Microbiologie (celelalte poziţii decât cele nominalizate la grupa I)NOTĂ:Pentru laboratoarele de anatomopatologie nu se aplică acest criteriu.  +  Capitolul II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - analize medicale de laborator - stabilit pe total judeţLa stabilirea numărului de analize medicale de laborator şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii:1. criteriul de evaluare;2. criteriul financiar;3. criteriul de adresabilitate;4. criteriul de calitate.1. Criteriul de evaluarePonderea acestui criteriu este de 40% .Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. Metodologia de stabilire a punctajului:A. Evaluarea capacităţii tehniceSe acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut în punctul de lucru, după cum urmează:1. Hematologie:1.1. Morfologie*):------- Notă *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie. a) analizor până la 18 parametri inclusiv - cu o vechime de până la 5 ani - 9 puncte:- se scade din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului; b) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu până la 59 teste/oră - cu o vechime de până la 5 ani - 21 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului; c) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu cel puţin 60 teste/oră - cu o vechime de până la 5 ani - 24 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.1.2. Hemostază: analizor coagulare cu un canal de citire - cu o vechime de până la 5 ani - 17 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;- pentru fiecare canal de citire în plus al aparatului se acordă câte un punct.1.3. Imunohematologie: 1 punct.2. Microbiologie:2.1. Bacteriologic:- identificarea germenilor - 10 puncte;- efectuarea antibiogramei - 8 puncte.2.2. Micologie:- decelarea prezenţei miceliilor - 1 punct;- identificarea miceliilor - 8 puncte;- efectuarea antifungigramei - 8 puncte.2.3. Parazitologie:- examen parazitologie pe frotiu - 1 punct;- testare serologică - 4 puncte.3. Biochimie: analizor cu până la 80 probe/oră - cu o vechime de până la 5 ani - 20 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;- pentru aparatura cu capacitate mai mare de 80 probe/oră se acordă la fiecare 10 probe/oră câte 3 puncte, proporţional cu numărul de probe suplimentare.4. Imunologie: a) sistem semiautomatizat Elisa - cu o vechime de până la 5 ani - 17 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului; b) sistem automatizat Elisa - cu o vechime de până la 5 ani - cu o capacitate de până la 50 probe/oră - 21 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;- pentru aparatura cu capacitate mai mare de 50 probe/oră se acordă la fiecare 10 probe/oră câte 3 puncte; c) sisteme speciale - cu o vechime de până la 5 ani - cu o capacitate de până la 50 probe/oră - 24 puncte:- se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului;- pentru aparatura cu capacitate mai mare de 50 probe/oră se acordă 10 probe/oră câte 3 puncte, proporţional cu numărul de probe suplimentare.5. Citologie Papanicolau - 5 puncte.6. Histopatologie - 25 puncte.B. Resursele umanePersonalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în fiecare laborator.Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru cei angajaţi cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată:1. medic primar de specialitate - 6 puncte;2. medic specialist - 4 puncte;3. chimişti, biologi, biochimişti principali - 4 puncte;4. chimişti, biologi, biochimişti specialişti - 3 puncte5. chimişti, biologi, biochimişti - 2 puncte6. asistenţi medicali de laborator - 1 punct.C. Logistică:1. puncte externe de recoltare proprii - se punctează fiecare punct de recoltare şi sistem de transport al probelor autorizate de autorităţile de sănătate - 10 puncte.Pentru furnizorii de servicii de laborator care au mai multe puncte externe de recoltare la contractare, situate în aceeaşi localitate, punctajul pentru punctele externe de recoltare proprii sau pentru care au încheiat contract cu un cabinet medical din acea localitate se acordă o singură dată pentru punctul extern de recoltare pentru care optează furnizorul de servicii de laborator;2. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore:- fax - 1 punct;- e-mail - 2 puncte;- direct medicului - 3 puncte;- sistem de consultare electronică securizată a rezultatelor pe Internet - 4 puncte;3. software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea biletelor de trimitere, eliberarea şi arhivarea datelor de laborator şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă facilităţile programului, se verifică la sediul furnizorului):- operaţional, cu aparate conectate pentru transmitere de date - 20 puncte;- operaţional, fără aparate conectate pentru transmitere de date - 5 puncte;4. posibilitatea de transmitere on-line a raportărilor către casele de asigurări de sănătate - 2 puncte;5. website - care să conţină minimum următoarele informaţii: adresa, orarul de funcţionare, serviciile oferite în contractul cu casa de asigurări de sănătate, certificări/acreditări şi chestionar de satisfacţie a pacienţilor - 2 puncte.Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul corespunzător pct. 2, 3, 4 şi 5 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.D. Panel analize ofertate:- se acordă un punct pentru fiecare analiză de hematologie contractată;- se acordă două puncte pentru fiecare analiză de microbiologie contractată;- se acordă un punct pentru fiecare analiză de biochimie contractată;- se acordă 3 puncte pentru fiecare analiză de imunologie contractată;- se acordă 3 puncte pentru analiza de citologie Papanicolau contractată;- se acordă 5 puncte pentru fiecare analiză de histopatologie contractată.Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă o singură dată.2. Criteriul financiarPonderea acestui criteriu este de 10%.Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.Tarifele propuse de către furnizorii de analize medicale de laborator pentru contractarea serviciilor medicale paraclinice cu casele de asigurări de sănătate nu trebuie să depăşească tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintă tariful minim pentru fiecare analiză medicală. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.Furnizorii de analize medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare pentru analizele medicale de laborator respective.Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă o singură dată.3. Criteriul de adresabilitatePonderea acestui criteriu este de 10%.Suma reprezentând 10% din fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pe zone/localităţi în funcţie de numărul de asiguraţi (CNP) care domiciliază în zonele/localităţile respective şi care au beneficiat în anul precedent de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator. Dacă un asigurat s-a adresat de mai multe ori furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în anul precedent -, numărul de asiguraţi luaţi în calcul la repartizarea sumei se majorează corespunzător.Punctajul obţinut de fiecare furnizor pe zone/localităţi se stabileşte după cum urmează: se acordă câte un punct pentru fiecare asigurat care a beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din partea furnizorului respectiv în anul 2007 ca urmare a contractului cu casa de asigurări de sănătate. Dacă un asigurat s-a adresat de mai multe ori aceluiaşi furnizor în anul 2007, se acordă câte un punct pentru fiecare adresare.Furnizorul depune la casa de asigurări de sănătate o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă numărul de asiguraţi care s-au adresat acestuia ca urmare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Veridicitatea datelor cuprinse în declaraţie se constată prin confruntarea cu evidenţa casei de asigurări de sănătate pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator.Pentru furnizorii care participă la contractare cu mai multe puncte de lucru, punctajele se acordă pentru fiecare punct de lucru în parte.4. Criteriul de calitatePonderea acestui criteriu este de 40%. a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii", în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 sau SR EN ISO 15189 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care laboratorul este acreditat, în termen de valabilitate.Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel:- se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare şi oferită spre contractare, numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale", scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii Publice.Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel:- se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală pentru care se face dovada de participare la schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale, cu condiţia ca aceasta să se efectueze de cel puţin 4 ori pe an.Pentru furnizorii care îndeplinesc atât subcriteriul prevăzut la lit. a), cât şi subcriteriul prevăzut la lit. b) se acordă cumulat punctaj pentru ambele subcriterii.Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:A. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel: a) 40% pentru criteriul de evaluare; b) 10% pentru criteriul financiar; c) 10% pentru criteriul de adresabilitate; d) 40% pentru criteriul de calitate, din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale".B. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu.C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu, număr stabilit conform lit. B.Pentru criteriul de adresabilitate valoarea unui punct se stabileşte pe zone/localităţi prin împărţirea sumei calculate pentru zona/localitatea respectivă şi numărul total de puncte obţinut de furnizorii din zona/localitatea respectivă.D. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu, inclusiv cu numărul de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu, rezultând sume aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor.Pentru criteriul de adresabilitate valoarea unui punct stabilită pe zone/localităţi se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor, inclusiv cu numărul de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu -, rezultând suma aferentă acestui criteriu pentru fiecare furnizor.E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit. D. Sumele stabilite conform lit. D, pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în regim ambulatoriu -, se contractează şi se decontează din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.F. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de calitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. A.d) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. A. a), b) şi c).NOTA 1:Pentru furnizorii nou-intraţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate se acordă un număr de puncte pentru criteriul de adresabilitate egal cu numărul de puncte obţinut pentru acelaşi criteriu de furnizorul care are acelaşi număr de puncte rezultat în urma aplicării criteriului de evaluare sau cât mai apropiat de acesta.NOTA 2:În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, pe tipuri, suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice - analize medicale de laborator - poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator, astfel:- analize medicale de laborator;- analize de anatomopatologie.Casele de asigurări de sănătate, ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator pe total judeţ - de către comisia constituită de reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, ai autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor, vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomopatologie din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator.Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - laboratoare de anatomie patologică - se iau în calcul criteriile specifice de selecţie.  +  Anexa 11 CRITERIIprivind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice- radiologie şi imagistică medicală şi repartizarea sumelor şidefalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice deradiologie-imagistică medicală, număr stabilit pe totaljudeţ de către casele de asigurări de sănătate, autorităţilede sănătate publică judeţene, respectiv a municipiuluiBucureşti, şi de colegiile teritoriale ale medicilor, pefurnizori de investigaţii medicale paraclinice deradiologie-imagistică medicală  +  Capitolul I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicalăPentru a intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie:1. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;2. Să facă dovada efectuării investigaţiilor de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice - radiologie şi imagistică medicală care cuprinde:a. Laborator de radiologie şi imagistică medicală - investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale;b. Ecografia generală, ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice cu competenţă - certificat de studii complementare emis de organismele abilitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;c. Ecografia de organe ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice, în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie;d. Ecografia de vase - artere, vene, ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie, medicină internă, neurologie, geriatrie şi gerontologie;e. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie şi pediatrie, de către medici de specialităţi clinice;f. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală;g. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie;h. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice).  +  Capitolul II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie şi imagistică medicală, stabilit pe total judeţLa stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii:1. criteriul de evaluare;2. criteriul financiar;3. criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţii.1. Criteriul de evaluarePonderea acestui criteriu este de 50% .Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.Metodologia de stabilire a punctajului:A. Evaluarea capacităţii tehniceSe acordă punctaj pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, după cum urmează: a) radiologie (scopie-grafie) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului; b) post independent de radiografie - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- achiziţie- digitalizat (plăci fosforice) 1 punct; sau- direct digital 2 puncte;- tomografie plană 1 punct;- 2 Bucky 1 punct; c) radiografie dentară - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului; d) aparate de radiologie mobile - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului; e) mamografie - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- tipul de achiziţie:- parţial digital 1 punct; sau- digital 2 puncte;- dimensiunea câmpului de expunere: 24/30 1 punct;- existenţa de casete dedicate 1 punct;- facilitate de stereotaxie 1 punct; f) ecografia - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- mod de lucru:- mod Doppler (color, continuu, pulsat) 1 punct; sau- mod triplex 0,5 puncte; sau- THI (tissue harmonic imaging) 1 punct; sau- 3 D / 4 D 2 puncte;- caracteristici tehnice sistem:- monitor color - 15" 1 punct; sau- peste 15" 2 puncte;- aplicaţii software incluse (abdomen,părţi moi, obstetrică-ginecologie) 1 punct;- stocare imagini DICOM (CD, hard disk) 2 puncte;- printer alb-negru/color 1 punct; g) computer tomografie - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- tipul de mişcare a tubului:- rotaţie continuă 2 puncte;- numărul de secţiuni concomitente:- 2-6 slice 1 punct; sau- 16-32 slice 3 puncte; sau- peste 32 5 puncte;- timp de achiziţie a imaginii: 2-5 secunde 1 punct;- accesorii - printer - digital 2 puncte; sau- analog 1 punct;- injector automat 1 punct; h) imagistică prin rezonanţă magnetică - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- câmp magnetic - 1 T 2 puncte; sau- 1,5 T şi peste 4 puncte;- Antene - Head (Bird cage) 1 punct; sau- Neorovascular Coli 1 punct; sau- Antenă în reţea fazată pentru coloana C-T-L 1 punct; sau- Torsopa 1 punct; sau- Extremităţi 1 punct; sau- GPFlex (antenă de suprafaţă) 1 punct; sau- antene de suprafaţă (3 şi 5 Inch) 1 punct; sau- Body Coil (abdomen şi pelvis) 1 punct; sau- 8 HR BRAIN 1 punct; sau- San 1 punct; i) medicină nucleară (Gamma Camera) - se acordă 30 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:- cu o cameră de citire 2 puncte; sau- cu două camere de citire 4 puncte; j) osteodensitometrie DEXA - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani, scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului; k) accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor:- cameră obscură umedă manuală 1 punct; sau- developator automat umed 3 puncte; sau- developator umed day light 5 puncte; sau- cititor de plăci fosforice 8 puncte; sau- staţie der postprocesare DICOM 10 puncte;- arhivă filme radiografice 5 puncte;- arhivă CD 8 puncte;- arhivă de mare capacitate (PACS) 10 puncte;- digitizer pentru medii transparente (filme) 5 puncte.B. Evaluarea resurselor umanePentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:    - medici - medic de specialitate radiologie şi                  imagistică medicală: 9 puncte;                - medic primar radiologie şi imagistic: 11 puncte                - medic de specialitate medicină nucleară: 9 puncte;                - medic primar medicină nucleară: 11 puncte                - medic cu competenţă Eco: 5 puncte;                - medic cu competenţă CT: 5 puncte;                - medic cu competenţă RMN: 5 puncte;                - medic cu competenţă imagistica sânului: 5 puncte;    - operatori - absolvent colegiu imagistică medicală 5 puncte;                - asistent medical imagistică medicală: 3 puncte;                - bioinginer: 6 puncte;                - fizician: 6 puncte;    - asistenţi medicali - de radiologie 4 puncte;                         - alte specialităţi pentru Eco + ATI 3 puncte;    - personal auxiliar - tehnician aparatură medicală 5 puncte.NOTĂ:Se acordă punctaj pentru fiecare persoană încadrată cu normă întreagă. Pentru cei încadraţi cu contract de muncă cu timp parţial lucrat se acordă punctaj proporţional cu fracţiunea de normă.C. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia:- reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte;- transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţa (PACS) 10 puncte; b) software dedicat activităţii medicale, care să conţină înregistrarea biletelor de trimitere, eliberarea şi arhivarea datelor specifice şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se vor prezenta facilităţile programului şi se verifică la sediul furnizorului):- operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte; sau- operaţional fără aparate conectate pentru transmitere de date 5 puncte; c) posibilitatea de transmitere a raportărilor către casele de asigurări de sănătate on line - 2 puncte; d) website - care să conţină minimum următoarele informaţii: adresa, orarul de funcţionare, servicii oferite în contractul cu casa de asigurări de sănătate, certificări şi chestionar de satisfacţie a pacienţilor - 2 puncte.Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru lit. a), b), c) şi d) se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.D. Panel investigaţii ofertate: a) se acordă un punct pentru orice tip de radiografie; b) se acordă două puncte pentru orice examen tip radioscopie gastrointestinală şi/sau orice tip de ecografie generală; c) se acordă 3 puncte pentru orice tip de explorare radiologică cu substanţă de contrast şi/sau pentru orice ecografie de organ; d) se acordă 4 puncte pentru orice tip de examen computer tomografie şi/sau orice ecografie specială (inclusiv ecografie fetală); e) se acordă 5 puncte pentru orice tip de explorare prin RMN; f) se acordă câte 5 puncte pentru fiecare tip de exploatare de medicină nucleară (scintigrafie); g) se acordă 3 puncte pentru osteodensitometria DEXA.Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă o singură dată.2. Criteriul financiarPonderea acestui criteriu este de 10%.Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală.Tarifele propuse de către furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală pentru contractarea investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală cu casele de asigurări de sănătate nu trebuie să depăşească tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 reprezintă tariful minim pentru fiecare tip de investigaţie medicală paraclinică de radiologie - imagistică medicală. Pentru celelalte tarife peste cel minim se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.Furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare pentru tipul/tipurile de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală respective.Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă o singură dată.3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţiiPonderea acestui criteriu este de 40%.Implementarea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 pentru diagnostic imagistic sau cu alt standard adoptat în România la momentul aplicării prezentului ordin, este dovedită de furnizor prin certificatul de conformitate a sistemului de management al calităţii însoţit de o copie de pe manualul calităţii, în care să fie specificat tipul investigaţiilor pentru care s-a acordat.În situaţia în care furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală prezintă certificatul de conformitate, acesta primeşte 100 de puncte. Furnizorii care nu prezintă certificatul de conformitate nu primesc punctaj la acest criteriu.Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:A. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel: a) 50% pentru criteriul de evaluare; b) 10% pentru criteriul financiar; c) 40% pentru criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţii.B. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor, cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală în regim ambulatoriu.C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu, număr stabilit conform lit. B.D. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, inclusiv cu numărul de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală în regim ambulatoriu, rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. D. Sumele corespunzătoare celor trei sume stabilite conform lit. D, pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală în regim ambulatoriu, se contractează şi se decontează din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.F. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul privind implementarea sistemului de management al calităţii, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. c) de la lit. A se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. a) şi b) de la lit. A.NOTA 1:În funcţie de necesarul de servicii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, pe tipuri, această sumă poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală astfel:- radiologie convenţională şi ecografie generală;- imagistică de înaltă performanţă;- ecografii contractate prin acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice.Casele de asigurări de sănătate, ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ de către comisia constituită din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, ai autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor, vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală din totalul fondului aprobat cu destinaţia de servicii medicale paraclinice.NOTA 2:Casele de asigurări de sănătate, ca urmare stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală pe total judeţ de către comisia constituită din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, ai autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală.  +  Anexa 12 CONTRACT DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală despecialitate din ambulatoriu pentru specialităţile cliniceI. Părţile contractanteCasa de asigurări de sănătate .............................., cu sediul în municipiul/oraşul ................, str. ........................ nr. .......... judeţul/sectorul .................., telefon/fax ............................., reprezentată prin preşedinte - director general .............................................,şi- Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată:- cabinetul individual ........................................, reprezentat prin medicul titular ............................................;- cabinetul asociat sau grupat ................................., reprezentat prin medicul delegat ............................................;- societatea civilă medicală ..................................., reprezentată prin administratorul ............................................;- Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .................., reprezentată prin ..................;- Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .................................., reprezentată prin ........................................;- Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ..........................., inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, reprezentat prin ............................ în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte;- Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical - unităţi cu personalitate juridică ........................., reprezentat prin .................................;- Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ........................................ reprezentată prin ........................... în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte, cu Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale ................................ nr. ............... sau actul de înfiinţare sau organizare a unităţii sanitare ............................................ (furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, vor prezenta la contractare certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare), autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ...../raportul de inspecţie eliberat de autoritatea de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege nr. ......................., având sediul în municipiul/ oraşul ......................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... judeţul/sectorul ........................., telefon .................................., cont nr. ................................. deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ............................... deschis la Banca ............................, cod unic de înregistrare .................................... sau cod numeric personal (copie BI/CI, după caz ) al reprezentantului legal .........................., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată perioada derulării contractului, dovada de evaluare a furnizorului nr. ................... .II. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.III. Servicii medicale de specialitate furnizateArt. 2. - Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare: a) ..........................................................; b) ..........................................................; c) ..........................................................;......................................................... .Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici:1. ..........................................................;2. ..........................................................;3. ..........................................................;4. ..........................................................;......................................................... .IV. Durata contractuluiArt. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008.Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătateArt. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică lista acestora pentru informarea asiguraţilor; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind serviciile medicale realizate, prezentate atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; c) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale; d) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei; f) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; h) să deconteze furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul; i) să încaseze de la medicii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a dispozitivelor medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pe baza biletelor de trimitere şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceşti medici; j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicaleArt. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:1. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;2. să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii medicale de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ, obligaţiile furnizorului de servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi obligaţiile asiguratului referitor la actul medical;3. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;4. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind activităţile realizate, separat pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru cetăţenii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an, conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;6. să întocmească bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, atunci când este cazul, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet în copie rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor paraclinice medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;7. să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;8. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în vigoare;9. să respecte programul de lucru pe care să îl afişeze la loc vizibil şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate şi autorităţilor de sănătate publică;10. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau mai multora dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;11. să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; furnizorilor li se recomandă participarea la acţiunile de informare organizate de casele de asigurări de sănătate şi de autorităţile de sănătate publică şi consultarea site-ului casei de asigurări de sănătate;12. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul;13. să recomande investigaţii paraclinice în concordanţă cu diagnosticul şi să utilizeze biletele de trimitere pentru investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate care sunt formulare cu regim special, unice pe ţară;14. să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită;15. să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;16. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide;17. să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;18. să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;19. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;20. să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;21. să acorde asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;22. să utilizeze "sistemul informatic unic integrat". În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu "sistemul informatic unic integrat", caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;23. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008;24. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, a urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, precum şi a serviciilor de acupunctură, fitoterapie, homeopatie şi planificare familială;25. să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, despre diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate, cât şi despre rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă - atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală va fi un document tipizat şi va conţine obligatoriu numărul contractului cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi va putea fi folosită numai de către medicii unităţilor medicale aflate în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate;26. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi să facă recomandări pentru investigaţii medicale paraclinice, conform reglementărilor legale în vigoare pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat;27. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;28. să acorde serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ.VI. Modalităţi de platăArt. 8. - (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară, este valabilă pentru un an şi este de 0,75 lei.Art. 9. - (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, la valoarea minimă garantată a unui punct, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, la data de ............ .Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct. Valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical poate suferi influenţe, după caz, şi în condiţiile prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2008. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct se diminuează pentru luna în care s-au înregistrat nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate din punct de vedere medical, precum şi completarea scrisorii medicale într-o altă formă decât cea prevăzută prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, pentru fiecare situaţie, după cum urmează: a) la prima constatare cu 10%; b) la a doua constatare cu 15%; c) la a treia constatare cu 20%.Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată. (3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:--------- Notă *) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat. a) MedicNume: ........... Prenume: .....................................Grad profesional: ..............................................Specialitatea: .................................................Cod numeric personal: ..........................................Codul de parafă al medicului: ..................................Program zilnic de activitate ............................ ore/zi b) MedicNume: ........... Prenume: .....................................Grad profesional: ..............................................Specialitatea: .................................................Cod numeric personal: ..........................................Codul de parafă al medicului: ..................................Program zilnic de activitate ..............................ore/zi c) ............................................................................................................................Art. 10. - Numărul de puncte calculat conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, se majorează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea, cu ....... % b) gradul profesional, cu ........ %.VII. Calitatea serviciilor medicaleArt. 11. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.VIII. Răspunderea contractualăArt. 12. - Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.Art. 13. - Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.