ORDIN nr. 320 din 16 februarie 1996privind modificarea Ordinului nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, şi a prevederilor art. 6 din Normele metodologice de tipărire, da stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995,având în vedere necesitatea actualizării modelelor şi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenţă, urmărire, încasare şi raportare a impozitelor şi taxelor, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia fiscală,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea modelelor următoarelor formulare tipizate, prevăzute în anexa nr. 1 a)*) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, 1.801/1995:--------------- Notă *) Anexa nr. 1 a) este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995.1. Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici, cod 14.13.01.01;2. Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a;3. T.V.A. - Decont pe luna: ............... anul: .............. cod 14.13.01.02;4. T.V.A. - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;5. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;6. Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99.Modelele formularelor mai sus menţionate sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea caracteristicilor, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare, prevăzute în anexa nr. 1 b)**) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, pentru următoarele formulare:---------------- Notă **) Anexa nr. 1 b) este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis din 20 noiembrie 1995.1. Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02;2. Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opţiune, cod 14.13.04.02/a;3. Accize - Decont pe luna: ............ anul ............, cod 14.13.01.03;4. Accize - Cerere de restituire pe luna: ............. anul: ..........., cod 14.13.03.03;5. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pa clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.01.06;6. Declaraţie/Situaţie nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod 14.13.01.05;7. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.01.04/a;8. Proces-verbal - înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice şi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04;9. Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a;10. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05;11. Proces-verbal de impunere nr. ..... - înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ....., cod 14.13.02.09;12. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08;13. Proces-verbal - înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere, clădiri, terenuri, cod 14.13.02.08;14. Chitanţa fiscală, cod 14.13.11.02;15. Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99;16. Proces-verbal de verificare gestionară, cod 14.13.19.99;17. Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99;18. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ....., cod 14.13.08.99/b;19. Certificat de atestare fiscală, cod 14.13.21.99;20. Proces-verbal de contravenţie nr. ........., cod 14.13.22.99;21. Registru rol, de cod 14.13.23.99;22. Matricola privind evidenţa persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venituri din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau nemobilate şi închirieri de terenuri situate în municipii, oraşe şi alte localităţi, cod 14.13.26.08;23. Registru de evidenţă (Matricola) a contribuabililor supuşi impozitului pe veniturile populaţiei, cod 14.13.26.07;24. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul agricol şi a primelor de asigurare, cod 14.13.26.09;25. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.26.05;26. Matricola pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice, cod 14.13.26.04;27. Matricola pentru evidenţa clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.04/a;28. Matricola pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apă) în proprietatea contribuabililor persoane fizice, cod 14.13.26.05/a;29. Factura fiscală, cod 14.13.27.02.Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare pentru formularele de mai sus sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 16 februarie 1996.Nr. 320  +  Anexa 1                            LISTA                formularelor tipizate care se modifică
         
    1.Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor micicod 14.13.01.01;
    2.Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii maricod 14.13.01.01/a;
    3.T.V.A. - Decont pe luna: ....... anul: ......cod 14.13.01.02;
    4.T.V.A. - Cerere de rambursarecod 14.13.03.02;
    5.Adresa de confirmare debitecod 14.13.17.99;
    6.Cont de debite-încasăricod 14.13.08.99.
   +  Anexa 1/1DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI     Pe perioada de la începutul anului până la ..............................    Denumirea contribuabilului .........., codul fiscal .....................,    str. ..............., nr. ......., localitatea ...................,    judeţul (sectorul) .............., codul poştal ..............
         
        - lei -
    Veniturile din exploatare01 __________  
    Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)02 __________  
    Profitul (pierderi) din exploatare (rd. 01-rd. 02)   03 __________
    Veniturile financiare04 __________  
    Cheltuielile financiare05 __________  
    Profitul (pierderi) financiar (rd. 04-rd. 05)   06 __________
    Veniturile excepţionale07 __________  
    Cheltuielile excepţionale08 __________  
    Profitul (pierderi) excepţional (rd. 07-rd. 08)   09 __________
    Profitul aferent facturilor neîncasate, existent la 31.12.1994, calculat prin înmulţirea valorii facturilor neîncasate cu coeficientul mediu de rentabilitate "K", înscrise în anexa nr. 2 la Precizările Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994. Acest profit se distribuie în proporţie de 1/3 pe primele 3 luni ale anului 1995   10 __________
    Profitul (pierderi) total (rd. 03 + rd. 06 + + rd. 09 + rd. 10)   11 __________
    Deduceri:    
    Dividendele primite de la o altă persoană juridică română12 __________  
    Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămase nedeductibile în anii anteriori13 __________  
    Amortizarea sumelor care depăşesc cota de reparaţii de 5%, care au fost adăugate la valoarea mijloacelor fixe reparate14 __________  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social, inclusiv veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea15 __________  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervei create de societăţi bancare în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezervă în limitele prevăzute de Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară16 __________  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, conform dispoziţiilor legale în materie17 __________  
    Total deduceri:    
    (rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + + rd. 17)   18 __________
    Profitul (pierderi)    
    (rd. 11 - rd. 18)   19 __________
    Cheltuieli nedeductibile:    
    Impozitul pe profitul din orice sursă, română şi străină, din care:20 __________  
    Impozitul pe venitul realizat în străinătate21 __________  
    Amenzi şi penalităţi22 __________  
    Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distracţii şi altele asemenea, pentru acţiuni de protocol, reclamă şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de lege23 __________  
    Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor, peste limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994   24 __________
    Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994   25 __________
    Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc suma veniturilor din dobânzi plus 20% din celelalte venituri (nu se aplică societăţilor bancare şi anumitor instituţii financiare)26 __________  
    Cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 5% din valoarea rămasă a mijloacelor fixe de la începutul anului27 __________  
    Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursă de venit28 __________  
    Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal29 __________  
    Total cheltuieli nedeductibile    
    (rd. 20 + rd. 22 până la rd. 29)   30 __________
    Profitul impozabil (pierderi) înainte de reportarea pierderii    
    (rd. 19 + rd. 30)   31 __________
    Pierderile de recuperat din anii precedenţi   32 __________
    Profitul impozabil (pierderi)    
    (rd. 31 - rd. 32)   33 __________
    Impozitul pe profit    
    * Contribuabilii ale căror venituri se impun cu cota normală    
    (rd. 33 x 38%)   34 __________
    * Contribuabilii care obţin venituri din jocuri de noroc, baruri şi cluburi de noapte    
    (rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%)   34 __________
    k = ponderea veniturilor realizate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor    
    * Contribuabilii ale căror venituri din activităţile agricole sunt egale sau depăşesc 80% din veniturile totale (rd. 33 x 25%)   34 __________
    Creditul fiscal, din care:35 __________  
    Creditul fiscal extern36 __________  
    Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire, conform art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/199437 __________  
    Reducere pentru modernizarea tehnologiei de fabricaţie, extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare şi protecţia mediului înconjurător38 __________  
    Total credit fiscal    
    (rd. 35 + rd. 38)   39 __________
    Impozitul pe profit datorat    
    (rd. 34 - rd. 39)    
    * Dacă rezultatul este zero sau mai puţin, înscrieţi 0   40 __________
    Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscal41 __________  
    Impozitul pe profit de plată    
    (rd. 40 - rd. 41)   42 __________
    Impozitul pe profit, plătit în plus    
    (rd. 41 - rd. 40)   43 __________
       Formular M.F. cod 14.13.01.01
                     DOCUMENT DE PLATĂ
  ┌───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ Felul │ Numărul │ Data │ Suma ││ documentului │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤└───────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┘    Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că am    examinat această declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în    conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
       
    Numele ..................... Prenumele ......................... Data .....................
    Funcţia ..............................................Semnătura .............
    (director general sau altă persoană autorizată)şi ştampila
   +  Anexa 1/2ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR    DECLARAŢIE PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT PENTRU CONTRIBUABILII MARI    Pentru anul calendaristic ............ sau pentru un an fiscal mai mic,    care începe la data de ........... şi se sfârşeşte la data de .........    Denumirea contribuabilului .........................................    Codul fiscal ..............    Adresa .....(str., nr.)........, localitatea ....................,    judeţul/sectorul ....................., codul poştal ..................
  Rândul Suma - lei -
  Patrimoniul net - Soldul de la sfârşitul anului (din anexa nr. 2, rd. 15, coloana 2) 01
  Patrimoniul net - Soldul de la începutul anului (din anexa nr. 2, rd. 15, coloana 1) 02
  Numai pentru anul 1995, înscrieţi profitul impozabil corespunzător facturilor neîncasate la sfârşitul anului 1994 - Precizările M.F. nr. 13.295/1994 (anexa nr. 2, rd. 05 x rd. 03 / rd. 01) 03
  Scădeţi rd. 03 din rd. 02 04
  Indicele de inflaţie pentru întregul an fiscal 05
  Înmulţiţi rd. 05 cu rd. 04 06
  Scădeţi rd. 06 din rd. 01 07
  Contribuţiile făcute la capitalul social în timpul anului 08
  Dividendele primite de o persoană juridică română de la altă persoana juridică română 09
  Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămase nededucti- bile în anul anterior 10
  Sumele adăugate la fondul de rezervă, dar numai în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social 11
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 08 până la rd. 11 12
  Sumele pentru completarea, în limitele dispoziţiile legale în vigoare, a provizioanelor deductibile la calculul impozitului pe profit 13
  Adunaţi rd. 08 până la rd. 13 14
  Scădeţi rd. 14 din rd. 07 15
  CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
  Impozitul pe veniturile şi profiturile din surse străine 16
  Amenzi şi penalităţi 17
  Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distracţii şi altele asemenea, pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate, care depăşesc limita prevăzută de legea bugetară anuală 18
  Sumele declarate în evidenţa contribuabilului, angajate în constituirea sau majorarea rezervelor şi provizioanelor peste limita legală (cu excepţia celor create de societăţi bancare în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezervă, potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, a rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi a fondului de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta atinge 20% din capitalul social) 19
  Cheltuielile de sponsorizare peste limita prevăzută în Legea nr. 32/1994 20
  Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc suma veniturilor din dobânzi plus 20% din alte venituri (nu se aplică societăţilor bancare şi instituţiilor financiare) 21
  Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursă de venit 22
  Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal 23
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 16 până la rd. 23 24
  Adunaţi rd. 16 până la rd. 24 25
  DISTRIBUŢII PENTRU PROPRIETARI
  Distribuţiile plătite proprietarilor 26
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 26 27
  Adunaţi rd. 26 cu rd. 27 28
  Profitul impozabil (sau pierderile) înainte de reportarea pierderilor (adunaţi rd. 15, 25 şi 28) 29
  Pierderea reportată din 5 ani fiscali precedenţi 30
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 30 31
  Adunaţi rd. 30 şi rd. 31 32
  Profitul impozabil (pierderi) (scădeţi rd. 32 din rd. 29) 33
  Impozitul pe profit intermediar. Înmulţiţi rd. 33 cu 38%, cu excepţia următoarelor cazuri: - contribuabilii avizaţi şi atestaţi de Ministerul Finanţelor, în condiţiile legii, care obţin venituri şi în domeniul jocurilor de noroc, precum şi cei care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte şi a cluburilor de noapte (rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%), unde: k = ponderea veniturilor realizate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor; - persoanele juridice străine, al căror profit a fost obţinut printr-un sediu permanent în România, înmulţesc rd. 33 cu 44,2%; - contribuabilii ale căror venituri din activităţi agricole sunt egale sau depăşesc 80% din totalul veniturilor înmulţesc rd. 33 cu 25% 34
  Creditul fiscal extern 35
  Impozitul pe profit înainte de actualizarea la inflaţie (scăderi rd. 35 din rd. 34) 36
  Reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe profit, conform dispoziţiilor legale 37
  Impozitul pe profit diminuat cu reducerile sau scutirile (scădeţi rd. 37 din rd. 36) 38
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 38 pentru perioada 1 ianuarie a anului următor până la 15 mai a aceluiaşi an 39
  Impozitul pe profit (adunaţi rd. 38 şi rd. 39) 40
  Plăţi anticipate ale impozitului pe profit pentru acest an 41
  Actualizarea la inflaţie pentru rd. 41 42
  Plăţi totale (adunaţi rd. 41 şi rd. 42) 43
  Impozitul datorat (dacă suma de la rd. 43 este mai mică decât cea de la rd. 40, scădeţi rd. 43 din rd. 40) 44
  Sume plătite în plus (dacă suma de la rd. 43 este mai mare decât cea de la rd. 40, scădeţi rd. 40 din rd. 43) 45
  Următoarele 12 plăţi lunare anticipate, calculate numai în scop informativ (înmulţiţi rd. 38 cu 1/12; această suma se actualizează la inflaţie, lună de lună) 46
      Formular M.F. cod 14.13.01.01/a                   DOCUMENT DE PLATA┌───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ Felul │ Numărul │ Data │ Suma ││ documentului │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤└───────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┘    Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că amexaminat aceasta declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în conformitatecu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
       
    Numele ..................... Prenumele ......................... Data .....................
    Funcţia ..............................................Semnătura .............
    (director general sau altă persoană autorizată)şi ştampila
   +  Anexa 1la declaraţieAMORTIZARE FISCALĂAtenţie!Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, aceasta anexa reprezintă numai un sumar al amortizării fiscale. Trebuie să ţineţi o evidenţă separată a amortizării fiscale pentru fiecare grupa a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculează separat. Dacă există mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma totală.
  Grupa de mijloace fixe Rândul 1 ----- 40% 2 ----- 17% 3 ----- 10% 4 ----- 7% 5 ----- 4,5% 6 ----- 2%
  Sold la 01.01.199.... 01
  Actualizare la inflaţie pentru rd. 01 02
  Amortizarea calculată la rd. 01 + rd. 02 03
  Intrări de mijloace fixe 04
  Actualizare la inflaţie pentru rd. 04 05
  Amortizarea pentru mijloacele fixe intrate, calculată la rd. 04 + rd. 05 06
  Ieşiri de mijloace fixe 07
  Actualizare la inflaţie pentru rd. 07 08
  Amortizarea pentru mijloacele fixe ieşite, calculată la rd. 07 + rd. 08 09
  Adunaţi rândurile [(rd. 01 + + rd. 02 + rd. 04 + rd. 05) - - (rd. 07 + rd. 08)] 10
  Adunaţi rd. 03 + rd. 06 - rd. 09 11
  Diferenţe înregistrate din înstrăinarea mijloacelor fixe, care depăşesc soldul grupei 12
  Soldul grupelor mai mici de 200.000 lei 13
  Sold la 31.12.199.... (rd. 10 - - rd. 11 + rd. 12 - rd. 13) 14
   +  Anexa 2la declaraţieBILANŢ FISCALÎncheiat la ......
                                                                         - lei -
  Explicaţii Nr. rând Soldul la începutul anului Soldul la sfârşitul anului
  A B 1 2
  ACTIV:
  Imobilizări necorporale 01
  Imobilizări corporale 02
  Imobilizări financiare 03
  Stocuri 04
  Alte active circulante - TOTAL, din care: 05
  - Creanţe 06
  - Titluri de plasament 07
  - Disponibil 08
  Conturi de regularizare şi asimi- late, exclusiv diferenţe de conversie 09
  Prime privind rambursarea obligaţiunilor 10
  TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 + rd. 03 + rd. 04 + rd. 05) 11
  OBLIGAŢII (rd. 13 + rd. 14) 12
  - Datorii 13
  - Conturi de regularizare şi asimilate, exclusiv diferenţe de conversie 14
  PATRIMONIU NET (rd. 11 - rd. 12) 15
   +  Anexa 1/3TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ*Font 9*   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │ ┌─────────┐ ┌─────────┐   │ M.F. │ DECONT PE LUNA:│ │ ANUL: │ │   │ MINISTERUL │ └─────────┘ └─────────┘   │ FINANŢELOR │   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: [][][][][][][][][][] ││ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ............................................... ││ LOCALITATEA ........................, str. ................ nr. ..........., ││ judeţul (sectorul) ................, codul poştal ...... tel./fax .......... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        OPERAŢIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IEŞIRI │├────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┤│ Operaţiuni impozabile │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ Vânzări în ţară │ │ 18% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 2 │ Vânzări în ţară │ │ 9% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 3 │ Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 4 │ Regularizări │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 5 │ TOTAL T.V.A. COLECTAT [(1)+(2)+(3)+(4)] │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┴─────────┘│ Alte operaţiuni │ │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 6 │ Export │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 7 │ Scutite cu drept de deducere │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 8 │ Scutite fără drept de deducere │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 9 │ TOTAL IEŞIRI [(1)+(2)+(4)+(6)+(7)+(8)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴──────────┘┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────┐│ 10 │ PRO RATA % │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ INTRĂRI │├────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┤│ Operaţiuni impozabile │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │├────┬───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 11 │ Cumpărări pentru nevoile agentului │ │ │ ││ │ economic │ │ 18% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 12 │ Cumpărări pentru nevoile agentului │ │ │ ││ │ economic │ │ 9% │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 13 │ Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 14 │ T.V.A. DEDUCTIBILĂ [(11)+(12)+(13)] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 15 │ T.V.A. DE DEDUS [(14)+(10)/100] │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 16 │ Cumpărări de hârtie de ziar │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 17 │ Regularizări │ │ X │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┤│ 18 │ Cumpărări scutite de T.V.A. │ │ X │ X │├────┼───────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┼─────────┤│ 19 │ T.V.A. DE ÎNCASAT [Sold din luna │ ││ │ precedentă] │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20 │ TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(15)+(16)+(17)+(19)] │ │├────┼───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┴─────────┘│ 21 │ TOTAL INTRĂRI [(11)+(12)+(13)+(16)+(17)+ │ ││ │ + (18)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 22 │ SUMA DE PLATĂ [(5)-(20)] │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ 23 │ SUMA DE RAMBURSAT [(20)-(5)] │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘┌───────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐│ DOCUMENTE DE PLATĂ │ │ Organul fiscal ...... Codul ...... │├────────────────┬───────┬──────┬───────┤ │ ││ TIPUL*) │ NUMĂR │ DATA │ SUMA │ │ Numărul de înregistrare .......... │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Data depunerii (ZZ/LL/AA) .../.../.│├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Primit ........................... │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ Amendă pentru nedepunere în │├────────────────┼───────┼──────┼───────┤ │ termen .......................... ││ []1 []2 []3 │ │ │ │ │ │└────────────────┴───────┴──────┴───────┘ └────────────────────────────────────┘    DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE    Numele ........................ Funcţia .........................    Prenumele ..................... Semnătura şi ştampila ...........--------------- Notă *) Tipul documentului de plată: 1 - chitanţa C.E.C.; 2 - cec cu limită de sumă; 3 - ordin de plată.Instrucţiuni de completare a decontului de T.V.A.Decontul se va completa în 2 exemplare:- originalul rămâne la organul fiscal unde a fost luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A.;- copia cu confirmarea de primire rămâne la plătitor.IeşiriRândurile 1 şi 2 - Se vor prelua lunar totalul col. 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform art. 2.2. din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată), centralizate în borderoul pentru operaţiunile asimilate.Rândul 3 - Se va prelua totalul din rd. 13 din decont.Rândul 6 - Se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în col. 9 din Jurnalul pentru vânzări numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1995.Rândul 7 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în col. 7 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 8 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în col. 8 din Jurnalul pentru vânzări.Rândul 10 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor Deciziei nr. 6/1995 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte.IntrăriRândurile 11 şi 12 - Se va prelua lunar totalul col. 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 13 - Se va prelua lunar totalul col. 11 şi 12 din Jurnalul pentru cumpărări.Rândul 16 - Se va înscrie contravaloarea hârtiei de ziar, cumpărată în vederea editării, tipăririi şi vânzării de ziare.Rândul 18 - Se va prelua totalul col. 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplătitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătura directă cu activitatea agentului economic.  +  Anexa 1/4*Font 9*   ┌────────────┐   │ ROMÂNIA │   │ M.F. │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   │ MINISTERUL │ CERERE DE RAMBURSARE   │ FINANŢELOR │ (SE DEPUNE PENTRU SUME CE DEPĂŞESC 1.000.000 LEI)   └────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: [][][][][][][][][][] ││ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ............................................... ││ LOCALITATEA ........................, str. ................ nr. ..........., ││ judeţul (sectorul) ................, codul poştal ...... tel./fax .......... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: SUME    Luna: [][]    1. Plătitori care au realizat atât livrări la intern cât şi       la export:                                                                    ┌──────────┐    1.1. Total operaţiuni impozabile realizate [(9)-(8) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    1.2. T.V.A. de dedus [(15)+(16)+(17) din decont] │ │                                                                    └─────┬────┤    1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100] % │ * │                                                                    ┌─────┴────┤    1.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4)x(1.3)/100] │ │                                                                    └──────────┘    2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări la export:                                                                    ┌──────────┐    2.1. Total intrări [(21) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    2.2. T.V.A de dedus [(15)+(16)+(17) din decont] │ │                                                                    └─────┬────┤    2.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)/100] %│ * │                                                                    ┌─────┴────┤    2.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │                                                                    ├──────────┤    2.5. T.V.A. aferentă exportului [(2.4)x(2.3)/100]*) │ │                                                                    └──────────┘ II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:    Luna: [][]                                                                    ┌──────────┐    Se va depune de unităţile care au drept de rambursare lunară. │ │                                                                    └──────────┘    Se va înscrie suma de rambursat din decont (23). III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:     Lunile: [][] [][] [][]    Se va depune de unităţile care pe o perioadă de 3 luni ┌──────────┐    consecutiv au raportat sume de rambursat. │ │                                                                    └──────────┘    Se va înscrie suma de rambursat din decontul lunii a 3-a (23). IV. SOLICIT RAMBURSAREA:     În contul nr. ...................... deschis la .........................     Numele ........................... Funcţia ..............................     Prenumele ........................ Semnătura şi ştampila ................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤│ Se aprobă rambursarea pentru suma de [][][][][] │ ORGANUL FISCAL ....... ││ Nu se aprobă rambursarea sumei de [][][][][] │ CODUL ................. ││ Suma de reportat în decontul lunii │ NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ..││ următoare [][][][][] │ DATA DEPUNERII (ZZ/LL/AA) ││ NUMELE PERSOANEI CARE APROBĂ RAMBURSAREA ....... │ ......./......./......... ││ Funcţia ..... Semnătura .... Data │PRIMIT ................... ││ (ZZ/LL/AA)........../................/ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘----------------- Notă *) Suma de rambursat se determină potrivit prevederilor Deciziei nr. 5/1995 a preşedintelui Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 19 mai 1995.  +  Anexa 1/5
         
    MINISTERUL FINANŢELOR  
    DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR  
    PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR  
    DE STAT A JUDEŢULUI . . . . . .  
    UNITATEA FISCALĂ  
    Nr. . . . ./. . .  
         
        Către
        . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ADRESĂ DE CONFIRMARE DEBITE. . . . . . . . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
      La adresa dvs. nr. . . . . . . . din . . . . . 19 . . . . . vă confirmăm primirea debitului în sumă de lei . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . .) se va scrie şi în litere, reprezentând . . . . . . . . . . ,
       
      privind pe . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . ., bloc . ., sc. . . . et. . ., ap. . . ., făcându-vă cunoscut că debitul sus-menţionat a fost înregistrat pe borderoul de debit nr. . . . din . . 19 . . . şi s-a întocmit înştiinţarea de plată nr. . . . din . . 19 . .
       
      Conducătorul unităţii,Contabil,
       
    M.F. cod 14.13.17.99Format A5/t1
    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
   +  Anexa 1/6MINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELORPUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIARDE STAT A JUDEŢULUI ............UNITATEA FISCALĂ ...............
                      CONT DEBITE-ÎNCASĂRI
                       - BUGETE LOCALE -
  Către ........
          în perioada ianuarie - ............. anul 199 ..............
  - mii lei -
    CodulDenumirea venituluiCod rândDebitulÎncasări de la începutul anului din:TOTAL ÎNCASĂRIDin col. 6 încasări în numerar
    CurentRămăşiţăCurentRămăşiţăFără debit (inclusiv majorări)
    ABC123456=3+4+57
    01.02Impozitul pe profit*)01              
    03.02.01Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale02              
    03.02.02Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fizice03              
    03.02.03Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice04              
    03.02.04Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie05              
    03.02.30Alte impozite şi taxe de la populaţie06              
    04.02Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat07              
    05.02Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice08              
    06.02Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice09              
    07.02Impozitul pe venitul agricol10              
    08.02.01Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente11              
    08.02.30Alte încasări din impozite directe12              
    17.02.30Alte încasări din impozite indirecte13              
    21.02.30Alte venituri de la instituţii publice14              
    22.02.02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri15              
    22.02.03Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale16              
    22.02.07Venituri din concesiuni**)17              
      TOTAL DE CONTROL                
      (rd. 01 la rd. 17 inclusiv)18              
    5011Prime de asigurare agricolă - cetăţeni19              
    5012Prime de asigurare clădiri urbane20              
    5013Prime de asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de accidente auto21              
       
    *) De la regiile autonome de subordonare locală.  
    **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice subordonate acestora.  
       
    M.F. cod 14.13.08.99Format A4/t2
    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
             
    CodulDenumirea venituluiCod rândTotal încasăriDin col. 6 încasări în numerar
    ABC67
    15.02Impozitul pe spectacole22    
    17.02.01Taxe de timbru de la persoane juridice23    
    17.02.02Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen***)24    
    20.02Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome*)25    
    21.02.06Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice26    
    21.02.11Vărsămintele din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate27    
    22.02.05Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi28    
    22.02.30Încasări din alte surse29    
    30.02.01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice**)30    
    30.02.03Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului31    
      M.F. cod 14.13.08.99 Format A4/t2    Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala"----------------    *) De la regiile autonome de subordonare locală.    **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice    subordonate acestora.    ***) Se referă la majorările de întârziere care, potrivit reglementărilor    legale, nu se înregistrează în acelaşi cont în care se evidenţiază venitul    care le-a generat.                    Conducătorul unităţii financiare,
   +  Anexa 2
       
    1. Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.
    1.Denumire: Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.
    2.Cod: 14.13.04.02
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: contribuabil
    8.Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
    - 1 exemplar - la plătitor
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
    2. Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune
    1.Denumire: Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune
    2.Cod: 14.13.04.02/a
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A., prin opţiune
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: contribuabil
    8.Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
      - 1 exemplar - la plătitor
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
    3. Accize-Decont pe luna: ......... anul: .........
    1.Denumire: Accize-Decont pe luna: .............. anul: ............
    2.Cod: 14.13.01.03
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: cuantificarea veniturilor încasate din accize
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: agentul economic
    8.Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială
    - 1 exemplar - la agentul economic
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.
    4. Accize-Cerere de restituire pe luna: .......... anul: ........
    1.Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna: ........ anul: ........
    2.Cod: 14.13.03.03
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: cuantificarea accizelor plătite, care, potrivit legii, se cuvin a fi restituite agentului economic
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: agentul economic
    8.Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială
    - 1 exemplar - la agentul economic
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.
    5 . Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru  folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
    1.Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor pentru persoane juridice
    2.Cod: 14.13.01.06
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: declararea şi stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri, precum şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat de către persoanele juridice
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: contribuabilii - persoane juridice
    8.Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
    - 1 exemplar - la contribuabil
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    6. Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice
    1.Denumire: Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice
    2.Cod: 14.13.01.05
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport, precum şi stabilirea taxei datorate pentru acestea de către contribuabili, persoane juridice
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: contribuabilul, persoană juridică
    8.Circulă: la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    7. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi  a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice
    1.Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice
    2.Cod: 14.13.01.04/a
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: declararea de către contribuabili, persoane fizice, a datelor necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: contribuabil
    8.Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
    - 1 exemplar - la contribuabil
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    8. Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii
    1.Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii
    2.Cod: 14.13.02.04
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: stabilirea impozitului pe clădirile şi terenurile aparţinând persoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum şi la înştiinţarea acestora privind sumele de plată
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: organul fiscal
    8.Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
    - 1 exemplar - la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    9. Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    1.Denumire: Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    2.Cod: 14.13.05.05/a
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport
    7.Se întocmeşte în: declaraţia - 1 exemplar procesul-verbal - 2 exemplare
    de: declaraţia - contribuabilul, persoană fizică procesul-verbal - organul fiscal
    8.Circulă: - declaraţia: la unitatea fiscală
    - procesul-verbal - exemplarul 1 - la contribuabil
    - exemplarul 2 - la dosarul fiscal al contribuabilului
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    10. Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
    1.Denumire: Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
    2.Cod: 14.13.06.05
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: scoaterea din evidenţele fiscale a mijlocului de transport şi comunicare către unităţile fiscale şi contribuabili
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: contribuabil
    8.Circulă: la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
    Atenţie la tipărire:
    - se va respecta exact forma prezentată faţă-verso
    - cele două comunicări către organul fiscal şi contribuabil se întocmesc în copie de către organul fiscal.
    11. Proces-verbal de impunere nr. ........  - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ....
    1.Denumire: Proces-verbal de impunere nr. ...... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ....
    2.Cod: 14.13.02.09
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: calculul impozitului pe venitul agricol datorat, pe baza datelor din declaraţie
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: organul fiscal
    8.Circulă: la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: originalul - la contribuabil.
    copia - la dosarul fiscal al contribuabilului.
    12. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice
    1.Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice
    2.Cod: 14.13.01.08
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: în blocuri a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: contribuabil
    8.Circulă: la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    13. Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate  pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri
    1.Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri
    2.Cod: 14.13.02.08
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri, potrivit Decretului nr. 394/1973
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: inspector
    8.Circulă: - 1 exemplar de la unitatea fiscală la contribuabil
    9.Se arhivează: 1 exemplar la unitatea fiscală.
    14. Chitanţă fiscală
    1.Denumire: Chitanţă fiscală
    2.Cod: 14.13.11.02
    3.Format: A6/t1
    4.Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singură faţă, în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original şi copie, de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset
    5.Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A., de către unitatea fiscală teritorială
    6.Se utilizează la:
    - ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii pentru nevoile unităţii, când plata acestora se face în numerar;
    - ca document, în cazul în care unii agenţi economici sunt scutiţi de obligaţia emiterii unei facturi potrivit legii (ex.: transportul cu taximetre);
    - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: vânzător sau prestatorul de servicii
    Eliberarea chitanţei se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, în care sens s-a eliberat bonul la casa de marcat.
    Menţionăm că chitanţa fiscală nu înlocuieşte "Chitanţa" (cod 14.13.11.99), care se întocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.
    8.Circulă: - la cumpărător, pentru înregistrare în Jurnalul pentru cumpărări (exemplarul 1);
      - la furnizor, în cazul în care nu se emite factură, pentru înregistrarea în Jurnalul pentru vânzări sau la vânzător pentru verificarea operaţiunilor efectuate (exemplarul 2)
    9.Se arhivează: - la cumpărător, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)
    - la furnizor sau vânzător, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
    15. Adresa de confirmare debite
    1.Denumire: Adresa de confirmare debite
    2.Cod: 14.13.17.99
    3.Format: A5/t1
    4.Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate, copie şi original, numerotate cu acelaşi număr
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: confirmarea primirii de către unităţile fiscale a debitelor transmise de alte unităţi în vederea urmăririi şi încasării
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: contabil sau operatorul de rol, după caz
    8.Circulă: la unitatea care a transmis debitul
    9.Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) şi la unitatea fiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).
    16. Proces-verbal de verificare gestionară
    1.Denumire: Proces-verbal de verificare gestionară
    2.Cod: 14.13.19.99
    3.Format: A4/t2 x 2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în set de 2 file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: consemnarea constatărilor făcute cu ocazia verificărilor gestionare a organelor care fac încasări (agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoane delegate să facă încasări)
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: organul verificator (şeful circumscripţiei fiscale - oraşe, directorul adjunct la "impozite şi taxe" - municipii, inspectorul fiscal teritorial - comune sau alte persoane delegate să facă încasări)
    8.Circulă: la circumscripţia fiscală, serviciile de impozite şi taxe din cadrul administraţiei financiare sau direcţiile de impozite şi taxe din D.G.F.P.C.F.S., după caz, în funcţie de localitate, ca anexă la dosarul de verificare gestionară
    9.Se arhivează: exemplarul 1 la unitatea de care aparţine organul verificator.
    17. Certificat de înregistrare fiscală
    1.Denumire: Certificat de înregistrare fiscală
    2.Cod: 14.13.20.99
    3.Format:
    4.Caracteristici de tipărire: file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: atestarea înscrierii ca plătitor de impozite şi taxe
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: Centrul de Tehnologia Informaţiei Financiare (M.F.) şi se semnează de către directorul general al D.G.F.P.C.F.S.
    8.Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
    - 1 exemplar - la unitatea fiscală
    9.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    18. Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ........
    1.Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ........
    2.Cod: 14.13.08.99/b
    3.Format: A4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: set alcătuit din 3 file duble, tipărite pe ambele feţe
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: raportarea anuală a datelor referitoare la stabilirea materiei impozabile la activităţile prestate de asociaţiile familiale, cât şi de persoane fizice în mod independent
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
      de: unităţile financiare
    8.Circulă: la serviciul de impozite şi taxe din cadrul administraţiei financiiare, iar administraţia financiară centralizează datele pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, şi le comunică Ministerului Finanţelor
    9.Se arhivează: la administraţia financiară şi la M.F.
    19. Certificat de atestare fiscală
    1.Denumire: Certificat de atestare fiscală
    2.Cod: 14.13.21.99
    3.Format: A6/t1
    4.Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: atestarea bunurilor şi veniturilor impozabile ale contribuabilului, pe baza evidenţelor fiscale
    7.Se întocmeşte în: 2 exemplare
    de: organul fiscal
    8.Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
    - 1 exemplar - la organul fiscal
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    20. Proces-verbal de contravenţie nr. ........
    1.Denumire: Proces-verbal de contravenţie nr. ......
    2.Cod: 14.13.22.99
    3.Format: A5/t2
    4.Caracteristici de tipărire: - set: original (culoare neagră) + 2 copii (culoare roşie şi verde)
    - carnete a 150 de file, tipărite pe ambele feţe
    - file înseriate şi numerotate 3 file cu acelaşi număr
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
    7.Se întocmeşte în: 3 exemplare
    de: organul fiscal constatator
    8.Circulă: originalul la contravenient
    9.Se arhivează: la organul fiscal (1 copie) în carnet la emitent (1 copie).
    21. Registru rol
    1.Denumire: Registru rol
    2.Cod: 14.13.23.99
    3.Format: X4/t2
    4.Caracteristici de tipărire: registre de 50 şi de 300 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa nominală a contribuabililor
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    22. Matricolă privind evidenţa persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venituri  din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau  nemobilate şi închirieri de terenuri situate în municipii, oraşe şi alte localităţi
    1.Denumire: Matricolă privind evidenţa persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venituri din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau nemobilate mobilate şi închirieri de terenuri situate în municipii, oraşe şi alte localităţi
    2.Cod: 14.13.26.08
    3.Format: A3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa persoanelor fizice, care realizează venituri din închirierea clădirilor şi terenurilor
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    23. Registru de evidenţă (Matricolă) a contribuabililor supuşi impozitelor pe veniturile populaţiei
    1.Denumire: Registru de evidenţă (Matricolă) a contribuabililor supuşi impozitelor pe veniturile populaţiei
    2.Cod: 14.13.26.07
    3.Format: A3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa contribuabililor supuşi impozitului pe veniturile neagricole
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    24. Matricolă privind stabilirea impozitului pe venitul agricol şi a primelor de asigurare
    1.Denumire: Matricolă privind stabilirea impozitului pe venitul agricol şi a primelor de asigurare
    2.Cod: 14.13.26.09
    3.Format: X3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: înscrierea terenurilor agricole, pentru stabilirea impozitului pe venitul agricol şi a primelor de asigurare, datorate de contribuabili
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
      de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    25. Matricolă pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci,  rulote, mijloace de transport pe apă), în proprietatea contribuabililor persoane juridice
    1.Denumire: Matricolă pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apă), în proprietatea contribuabililor persoane juridice
    2.Cod: 14.13.26.05
    3.Format: A3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice, a taxei datorate şi a primelor de asigurare prin efectul legii
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    26. Matricolă pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor  ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat  aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice
    1.Denumire: Matricolă pentru evidenţa clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau folosinţa persoanelor juridice
    2.Cod: 14.13.26.04
    3.Format: X3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa clădirilor, a terenurilor ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenurilor proprietate de stat aflate în administrarea sau în folosinţa persoanelor juridice
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    27. Matricolă pentru evidenţa clădirilor şi a terenurilor proprietate a contribuabililor persoane fizice
    1.Denumire: Matricolă pentru evidenţa clădirilor şi a terenurilor proprietate a contribuabililor persoane fizice
    2.Cod: 14.13.26.04/a
    3.Format: A3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa clădirilor, a terenurilor supuse impozitării, proprietate a contribuabililor persoane fizice, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
      de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    28. Matricolă pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci,  rulote, mijloace de transport pe apă) în proprietatea contribuabililor persoane fizice
    1.Denumire: Matricolă pentru evidenţa mijloacelor de transport (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport pe apă) în proprietatea contribuabililor persoane fizice
    2.Cod: 14.13.26.05/a
    3.Format: A3/t2
    4.Caracteristici de tipărire: carnete a 50 de file
    5.Se difuzează: gratuit
    6.Se utilizează la: evidenţa mijloacelor de transport deţinute de persoanele , a taxei datorate şi a primelor de asigurare prin efectul legii
    7.Se întocmeşte în: 1 exemplar
    de: organul fiscal
    8.Nu circulă: fiind document de evidenţă operativă
    9.Se arhivează: la unitatea fiscală.
    29. Factură fiscală
    1.Denumire: Factură fiscală
    2.Cod: 14.13.27.02
    3.Format: A4/t1
    4.Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singură faţă, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file, original şi două copii, de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset
    5.Se difuzează: contra cost
    6.Se utilizează ca:
    - document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;
    - document de însoţire pe timpul transportului;
    - document de încărcare în gestiunea primitorului;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi cumpărătorului
    7.Se întocmeşte în: 3 exemplare, distinct pe cote de T.V.A.
    de: furnizor (compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispoziţiei de livrare, a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente tipizate care atestă executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor) şi se semnează de către compartimentul emitent
    8.Circulă: - la furnizor:
    -la compartimentul în care se efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul 3;
    - la persoanele autorizate să dispună încasări în contul de la bancă al unităţii (toate exemplarele);
    - la compartimentul desfacere în vederea înregistrării în evidenţele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor (exemplarul 2 al facturii la care se anexează dispoziţia de livrare);
    - la compartimentul financiar pentru întocmirea borderoului şi în vederea depunerii acestora la bancă şi înregistrării în contabilitate (exemplarul 3).
    - la cumpărător:
    - la compartimentul aprovizionare pentru confirmarea operaţiunii, având ataşat exemplarul din avizul de însoţire a mărfii care a însoţit produsul sau marfa, inclusiv nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, în cazul în care marfa nu a fost însoţită de factură pe timpul transportului (exemplarul 1);
    - la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru acceptarea plăţii, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a mărfii, inclusiv nota de recepţie şi de constatare de diferenţe, după caz)
    9.Se arhivează:
    -la furnizor:
    -la compartimentul de desfacere (exemplarul 2);
    -lla compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
    -la cumpărător:
    -lla compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).
  -------------