ORDIN nr. 21 din 6 martie 2008privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 6 martie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 17.075 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 92/35/CEE privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 10 iunie 1992, p. 19, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2007/729/CE de modificare a directivelor Consiliului 64/432/CEE , 90/539/CEE , 92/35/CEE , 92/119/CEE , 93/53/CEE , 95/70/CE , 2000/75/CE , 2001/89/CE şi 2002/60/CE şi a deciziilor Comisiei 2001/618/CE şi 2004/233/CE în ceea ce priveşte listele cu laboratoarele naţionale de referinţă şi institutele de stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 294 din 13 noiembrie 2007, p. 26-35."  +  Articolul IINorma sanitară veterinară privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11 alineatul (2) litera b), după punctul (îi) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:"(iii) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia în cadrul Comitetului Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animală cu privire la măsurile luate în acest domeniu."2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise şi la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."3. În anexa nr. 1, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:"A. Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta africană a calului este Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, situat în municipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, cod poştal 050557."4. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2la norma sanitară veterinarăLaboratorul comunitar de referinţă pentru pesta africană a calului:Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8E-28110 Algete (Madrid)Tel. (34) 916 29 03 00Fax (34) 916 29 05 98Correo electrOnico: lcv@mapya.es"  +  Articolul IIIPrezentul ordin preia prevederile pct. 3 lit. b din anexa II la Decizia Comisiei 2007/729lang1033/CE de modificare a directivelor Consiliului 64/432/CEE , 90/539/CEE , 92/35/CEE , 92/119/CEE , 93/53/CEE , 95/70/CE , 2000/75/CE , 2001/89/CE şi 2002/60/CE şi a deciziilor Comisiei 2001/618/CE şi 2004/233/CE în ceea ce priveşte listele cu laboratoarele naţionale de referinţă şi institutele de stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 294 din 13 noiembrie 2007, p. 26-35.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 6 martie 2008.Nr. 21.------