ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008    Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcţionarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112, declanşată de Comisia Europeană,având în vedere necesitatea asigurării finanţării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întreţinerea şi dezvoltarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă,ţinând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului va periclita atât funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cât şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU, este constituit şi administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor.  +  Articolul 2 (1) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă în reţelele publice de telefonie este 112. (2) Numărul unic pentru apelurile de urgenţă se apelează atunci când este necesară intervenţia agenţiilor specializate de intervenţie, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. (3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112. (4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) administratorul SNUAU - organul central de specialitate al statului, care administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă SNUAU, desemnat prin hotărâre a Guvernului; b) agenţii specializate de intervenţie - structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniul ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contrate- rorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului; c) alertare falsă - utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în mod nejustificat; d) apel de urgenţă - orice apel către Serviciul de urgenţă 112, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor; f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greşeală; g) centre de expertiză şi coordonare la distanţă - structuri specializate în furnizarea de informaţii specifice, necesare resurselor de intervenţie în soluţionarea urgenţelor; h) centrul unic pentru apeluri de urgenţă - structura specializată de preluare şi transfer al apelurilor de urgenţă primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU; i) dispeceratul de urgenţă - structura specializată de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, aflată în serviciu permanent, operat de agenţiile specializate de intervenţie; j) dispeceratul integrat de urgenţă - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgenţă, asigură alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor specializate de intervenţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.; k) E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea informaţiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgenţă; l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicaţii; m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracţie zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat; n) informaţia de localizare - datele, cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi implementat în cadrul SNUAU, care indică poziţia geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o reţea de telefonie fixă; o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenţă - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgenţă 112 i se asigură accesul la agenţiile specializate de intervenţie; p) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o reţea publică de telefonie către numărul unic de urgenţă 112, în funcţie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenţă corespunzător; q) Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor; r) staţie de intervenţie - punct de concentrare a resurselor agenţiilor specializate de intervenţie, destinate soluţionării urgenţelor; s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, care realizează puncte publice de acces al cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie; t) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenţă şi a informaţiilor privind urgenţa de către persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie şi de prelucrare automată la distanţă a informaţiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicaţie; u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgenţă; v) suporţi tehnici - echipamente de comunicaţii, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.  +  Capitolul II Organizarea SNUAU  +  Articolul 4SNUAU se organizează în conformitate cu standardele şi recomandările ETSI şi a practicilor europene privind sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei utilizate ca suport pentru serviciul E112.  +  Articolul 5 (1) Pentru coordonarea SNUAU se înfiinţează Comitetului naţional de coordonare a activităţii SNUAU, organism interinstituţional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, care funcţionează sub autoritatea Guvernului României şi are următoarea componenţă: a) preşedinte - ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; b) vicepreşedinte - conducătorul administratorului SNUAU; c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi unul dintre vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (2) Comitetul are rolul realizării şi elaborării politicii şi strategiei privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens. (3) Comitetul coordonează la nivel naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor organismelor implicate în funcţionarea SNUAU conform cerinţelor europene în domeniu. (4) Ca organism de lucru al Comitetului se înfiinţează Secretariatul tehnic permanent, compus din specialişti din domeniul operativ ai agenţiilor specializate de intervenţie, precum şi alţi specialişti din instituţiile publice prevăzute la alin. (1), nominalizaţi prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor instituţiilor reprezentate în cadrul acestuia. (5) La activităţile Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, ai societăţii civile, ai autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu. (6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului, precum şi ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Pentru furnizarea serviciului de urgenţă 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgenţă, dispeceratele de urgenţă şi dispeceratele integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi oraşelor sau acolo unde este necesar. (2) Centrele unice pentru apeluri de urgenţă sunt operate de administratorul SNUAU. (3) Dispeceratele de urgenţă sunt operate de agenţiile specializate de intervenţie. (4) Dispeceratele integrate de urgenţă sunt operate de administratorul SNUAU şi de agenţiile specializate de intervenţie.  +  Capitolul III Personalul SNUAU  +  Articolul 7 (1) Personalul SNUAU îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgenţă, al dispeceratelor de urgenţă şi al dispeceratelor integrate de urgenţă. (2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgenţă este format din personal al administratorului SNUAU, care desfăşoară activităţi necesare în domeniile de: operare, întreţinere tehnică, asigurare tehnico-materială şi financiară, asistenţă juridică şi secretariat. (3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea administratorului SNUAU, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (4) Personalul dispeceratelor de urgenţă este asigurat de agenţiile specializate de intervenţie în cadrul cărora activează. (5) Personalul dispeceratelor integrate de urgenţă este asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agenţiile specializate de intervenţie şi de personal angajat al autorităţilor publice locale detaşat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituţii.  +  Capitolul IV Funcţionarea SNUAU  +  Articolul 8SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două structuri funcţionale: a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă transferă apelurile de urgenţă şi datele asociate la dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie, situate în sedii diferite, proprii agenţiilor; b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgenţă şi dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie sunt realizate fizic în acelaşi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgenţă.  +  Articolul 9SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie aflate în aceeaşi zonă de responsabilitate, precum şi între dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie aflate în zone de responsabilitate diferite.  +  Articolul 10În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgenţă au următoarele atribuţii principale: a) primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă şi localizează, pe cât posibil, apelurile primite; b) analizează, direcţionează şi transmit operativ apelurile de urgenţă la dispeceratele de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor; c) transferă centrului operaţional şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţii de urgenţă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia; d) primesc şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a intervenţiilor; e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate; f) recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională; g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limite tehnic fezabile.  +  Articolul 11În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgenţă au următoarele atribuţii principale: a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgenţă transmise de centrul unic pentru apeluri de urgenţă; b) alertează de îndată structura/personalul de intervenţie; c) asigură şi menţin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea; d) asigură facilităţi tehnice şi personalul necesar operării; e) centralizează, stochează şi pun la dispoziţie autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate; f) asigură interfaţarea cu centrele de expertiză şi coordonare la distanţă; g) asigură mijloacele de comunicaţie necesare legăturii dintre dispeceratele de urgenţă, staţiile de intervenţie şi resursele dislocate la locul evenimentului.  +  Articolul 12În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgenţă au următoarele atribuţii principale: a) primesc şi înregistrează automat apelurile de urgenţă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunţare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă şi localizează, pe cât posibil, apelurile primite; b) alertează de îndată structura/personalul de intervenţie aparţinând agenţiilor integrate sau direcţionează şi transmit operativ apelurile de urgenţă la dispeceratele de urgenţă cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgenţă, precum şi la autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluţionarea urgenţelor; c) asigură şi menţin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea; d) apelurile, datele şi informaţiile privitoare la situaţia de urgenţă sunt transferate centrului operaţional naţional/judeţean pentru situaţii de urgenţă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia; e) primesc şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia evenimentelor şi a intervenţiilor; f) centralizează, stochează şi pun la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate; g) recepţionează apelurile de urgenţă şi în limbile minorităţilor naţionale din unitatea administrativ-teritorială, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională; h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilităţi prin intermediul terminalelor telematice utilizate în reţelele publice, în limite tehnic fezabile; i) asigură interfaţarea cu centre de expertiză şi coordonare la distanţă.  +  Capitolul V Reglementarea comunicaţiilor de urgenţă  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei supraveghează modul în care furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice respectă obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se stabilesc condiţiile tehnice şi economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU.  +  Articolul 14Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul reţelelor publice fixe au următoarele obligaţii: a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi retransmiterea apelului de urgenţă de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv; b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare a circuitului telefonic prevăzut la lit. a) şi faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai putea apela 112.  +  Articolul 15Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul reţelelor publice mobile au următoarele obligaţii: a) de a asigura, cu prioritate, primirea şi retransmiterea apelului de urgenţă de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv; b) de a informa abonaţii serviciilor pentru care plata se realizează în avans cu privire la utilitatea transmiterii datelor personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la 112 prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, cu maximă operativitate.  +  Articolul 16Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligaţi să asigure primirea şi retransmiterea automată a apelurilor de urgenţă de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.  +  Articolul 17Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului asigură cu prioritate legăturile cu centrele şi dispeceratele SNUAU, în situaţii de urgenţă, care afectează sau pot afecta infrastructura sau/şi serviciile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.  +  Articolul 18 (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului SNUAU şi de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date proprii care conţin numerele de telefon, numele şi adresele abonaţilor, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi a actelor normative conexe.  +  Articolul 19 (1) Administratorul SNUAU şi agenţiile specializate de intervenţie au obligaţia să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate de la apelanţi pe timpul efectuării apelurilor de urgenţă. (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu. (3) Obligaţia de confidenţialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care datele sunt solicitate în scris de către instanţa de judecată sau de procuror.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei analizează şi stabileşte condiţiile tehnice pentru furnizarea informaţiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de reţele publice de telefonie. (2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează şi pune la dispoziţie agenţiilor specializate de intervenţie datele gestionate în acest sistem, doar în corespondenţă directă şi exclusivă cu atribuţiile legale ale fiecărei agenţii. (3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgenţă. (4) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei analizează şi stabileşte procedurile şi limitele tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare.  +  Articolul 21Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este P.01.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile de profil ale administraţiei publice centrale şi locale, desemnate potrivit legii, au obligaţia să pună la dispoziţia administratorului SNUAU, gratuit, într-un format standard compatibil cu SNUAU, hărţile digitale ale zonelor din domeniul de competenţă, bazele de date privind nomenclatorul drumurilor şi codificarea acestora, pe care le actualizează ori de câte ori situaţia o impune, şi să informeze în timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului şi a perioadei în care este închisă sau îngreunată circulaţia pe drumurile publice. (2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgenţă despre modificările corespunzătoare şi va efectua, în limita posibilităţilor tehnice existente, modificările corespunzătoare pe harta digitală. (3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora şi a informaţiilor privind starea drumurilor şi a circulaţiei publice pe acestea revine emitentului.  +  Articolul 23 (1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate încheia convenţii şi protocoale de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la funcţionarea SNUAU. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în realizarea comunicaţiei cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicaţiei cu centrele unice pentru apeluri de urgenţă, iar eventualele venituri încasate de SNUAU se virează la bugetul de stat. (3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicaţiei cu SNUAU au obligaţia de a solicita în scris administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluţia tehnică implementată în cadrul sistemului.  +  Articolul 24 (1) Administratorul SNUAU, agenţiile specializate de intervenţie, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a asigura informarea publicului cu privire la existenţa şi la modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112. (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 este singurul număr permis a fi afişat pe mijloacele publice de intervenţie la urgenţe, iar afişarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agenţiilor specializate de intervenţie care au în dotare aceste mijloace.  +  Capitolul VI Finanţarea SNUAU  +  Articolul 25 (1) Finanţarea cheltuielilor pentru administrarea, operarea şi întreţinerea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU, care se stabileşte la nivelul sumelor vărsate anual de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (2) Până la desemnarea prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în continuare din sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din veniturile proprii ale acestui sistem.  +  Articolul 26 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei varsă anual, în perioada 2008-2012, la bugetul de stat o contribuţie în valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre a Guvernului. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuţiilor achitate de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei operatorului SNUAU ca venituri proprii până la data desemnării prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU. (3) Soldul obligaţiilor de plată către furnizori şi al celor aferente drepturilor de personal existent la data preluării finanţării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 25 se lichidează din disponibilităţile în lei şi în valută existente la acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat. (4) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea administratorului SNUAU, modificări în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, şi în anexele la bugetele administratorului SNUAU.  +  Articolul 27Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus în proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aprobă prin legile bugetare anuale, odată cu bugetul administratorului SNUAU.  +  Articolul 28Din bugetul administratorului SNUAU se asigură fondurile pentru funcţionarea resurselor de comunicaţii publice utilizate pentru: a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele de urgenţă/dispeceratele integrate de urgenţă; b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgenţă cu reţelele operatorilor de comunicaţii.  +  Articolul 29Din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora se află agenţiile specializate de intervenţie, se asigură fondurile pentru funcţionarea resurselor de comunicaţii publice utilizate pentru: a) conectarea staţiilor de intervenţie proprii cu dispeceratele de urgenţă/dispeceratele integrate de urgenţă proprii; b) comunicaţiile cu resursele de intervenţie proprii.  +  Articolul 30Spaţiile şi suporţii tehnici necesari funcţionării SNUAU vor fi puşi la dispoziţia administratorului SNUAU, gratuit sau fără plată, de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 31 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau contravenţională, după caz. (2) Responsabilităţile personalului de operare sunt stabilite prin hotărâri emise de Comitet. (3) Personalul cu atribuţii de operare în cadrul SNUAU este exonerat de răspundere disciplinară în situaţia în care acesta a acţionat în conformitate cu prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet. (4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a administratorului SNUAU.  +  Articolul 32 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; c) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligaţiilor prevăzute la art. 14-17 şi la art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei; d) nerespectarea de către furnizorii de comunicaţii electronice a condiţiilor tehnice şi economice referitoare la realizarea comunicaţiilor către SNUAU stabilite, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei; e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a obligaţiilor privind securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 18 alin. (2) şi la art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de administratorul SNUAU. (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către persoane anume împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înfiinţată prin Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, conform atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Dispoziţiilor referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)-(4), le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 33Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Dan Cristian Georgescup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 martie 2008.Nr. 34.-------------