REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 octombrie 2003privind "Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 bis din 11 februarie 2004  ---------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 562 din 20 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 11 februarie 2004Imagine--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Imag1)METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU ALDOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONECONSTRUITE PROTEJATE (PUZ)PreambulPentru o lungă perioadă, în România, bunuri imobile de valoare aparţinând patrimoniului cultural naţional, precum şi cadrul natural în care au fost concepute şi au funcţionat, au fost supuse unui regim de exploatare distorsionat, pornind de la neglijare şi degradare, până la distrugere.În momentul de faţă, cauze naturale, dar şi efectul necontrolat al vieţii sociale şi economice ameninţă în continuare bunurile menţionate, fapt ce obligă la acordarea unei atenţii programate şi fundamentate acţiunilor de conservare integrată a acestora. Într-un astfel de context, apare ca indispensabilă identificarea şi delimitarea zonelor construite protejate. Ele reprezintă obiective de interes public, remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural şi au un rol important în păstrarea memoriei culturale.În acelaşi timp, este necesară acceptarea faptului că intervenţiile în zonele construite protejate trebuie să urmeze un curs logic, vizând înţelegerea primatului interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local. Aceasta presupune corelarea politicilor şi strategiilor naţionale, zonale şi locale referitoare la protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului construit şi natural şi la dezvoltarea durabilă, cu politica generală de dezvoltare spaţială, respectiv cu acţiunea autorităţilor publice, a operatorilor economici şi a actorilor sociali. De aceea, în concordanţă cu documente şi legislaţii adoptate şi utilizate pe plan internaţional în legătură cu protecţia, conservarea şi dezvoltarea ariilor/sectoarelor cu valori de patrimoniu, elaborarea prezentei reglementări reprezintă demersul de stabilire a unui conţinut cadru minimal şi a unei metodologii de întocmire a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, înglobatoare de monumente, ansambluri şi situri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE)--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea privind PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA a III-a - ZONE PROTEJATE (ZONE CONSTRUITE), se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Plan)1. GENERALITĂŢI1.1. Cadrul normativ  +  Articolul 1Dintre principalele acte normative specifice sau complementare domeniilor cu implicaţii asupra dezvoltării zonelor nominalizate ca zone construite protejate se iau în considerare:* Codul civil* Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate* Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul* Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare* Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare* Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare* Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare* Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor* Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică* Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare* Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare* Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare* Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001, cu modificările ulterioare* Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată şi modificată prin Legea nr. 564/2001* Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare* Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată* Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 80/N/1996* Hotărârea Guvernului nr. 723/2002 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate.  +  Articolul 2Prevederile prezentei reglementări tehnice se aplică, în principal, în cazul elaborării, avizării şi aprobării planurilor urbanistice pentru zonele construite protejate (denumite în continuare PUZCP) şi a regulamentelor urbanistice aferente, în următoarele unităţi administrativ-teritoriale de bază:- oraşe;- comune.1.2. Scopuri şi obiective ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP)  +  Articolul 3În conformitate cu articolul 5 alin. (3) din Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate, documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente se vor întocmi în scopul: "instituirii zonelor protejate şi vor cuprinde măsuri necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din respectivele zone".  +  Articolul 4După aprobare, planul urbanistic pentru zona construită protejată (PUZCP) şi regulamentul aferent sunt opozabile în justiţie. PUZCP reprezintă o documentaţie urbanistică ce furnizează regulile şi procedurile de instituire, protecţie şi gestionare a zonelor protejate de importanţă naţională şi de importanţă locală.  +  Articolul 5Obiectivele principale ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate sunt:* evidenţierea rolului de catalizator al zonelor respective pentru dezvoltarea urbană, teritorială şi regională;* asigurarea continuităţii fizice, funcţionale şi spirituale a cadrului construit din localităţi şi stimularea interesului economic şi cultural pentru utilizarea acestuia;* protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a zonelor arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite, precum şi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificaţia lor istorică.  +  Articolul 6Documentaţiile şi regulamentele vor avea în vedere:* stabilirea direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare logică a zonelor luate în considerare, raportate la dezvoltările localităţilor în ansamblul lor;* reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrele zonelor respective;* stabilirea condiţiilor de realizare şi conformare a construcţiilor şi amenajărilor urbanistice pe ariile respective.  +  Articolul 7Realizarea propunerilor de dezvoltare reglementate prin PUZCP se face, după aprobarea documentaţiei, în funcţie de posibilităţi, din fondurile prevăzute din bugetele unităţilor teritorial-administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau din bugetele unor persoane juridice sau fizice.Braşov--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Brasov)Târgovişte--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Târgovişte)1.3. Relaţionarea planului urbanistic pentru zone construite protejate cu alte documentaţii urbanistice  +  Articolul 8În raport cu logica succesiunii diferitelor documentaţii urbanistice, se iau în considerare următoarele:=> în planurile urbanistice generale ale localităţilor se procedează la delimitarea primară a zonelor construite protejate (evidenţiate ca unităţi teritoriale de referinţă), obligaţia elaborării PUZCP fiind înscrisă în regulamentul local de urbanism aferent PUG;=> planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP) au la bază planurile de delimitare definitivă a zonelor şi de inventariere a monumentelor istorice;=> zonele protejate pot conţine sau nu elemente protejate; în momentul instituirii zonelor protejate care conţin monumente istorice, zonele de protecţie ale fiecărui monument se înglobează în acestea;=> prevederile unui PUZCP aprobat se preiau în planurile urbanistice generale care se reactualizează ulterior şi se detaliază în planuri urbanistice de detaliu (PUD);=> prevederile PUZCP aprobat suspendă orice prevederi ale altor planuri zonale care cuprind integral sau parţial aceste arii, elaborate anterior declarării zonelor construite protejate;=> documentaţiile pentru zone construite protejate pot determina, anterior proiectelor operaţionale o serie de alte proiecte şi documentaţii pre-operaţionale (de prefezabilitate, tehnice, financiare, de marketing urban, de relotizări, regrupări, exproprieri etc).Brăila - Studiu de renovare a zonei centrale--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea ce reprezintă oraşul "Brăila - Studiu de renovare a zonei centrale", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Braila)Sighişoara--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sighis)  +  Articolul 9În perioada de la iniţierea şi până la aprobarea PUZCP, toate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire eliberate vor conţine condiţii tehnice şi economice conforme cu prevederile planului urbanistic general în vigoare al oraşului sau comunei, precum şi precizări privind valabilitatea lor până la finalizarea şi aprobarea PUZCP (dacă perioada respectivă este mai mică decât termenul legal de valabilitate al documentelor eliberate).În cazul în care planurile urbanistice generale prevăd, pe toată suprafaţa zonelor construite protejate (delimitate ca unităţi teritoriale de referinţă) sau pe sectoare ale acestora, interdicţii de construire, atribuirea documentelor necesare autorizării construirii se va limita la eliberarea de certificate de urbanism pentru vânzare-cumpărare, specificarea condiţiilor economice şi tehnice pentru acestea şi eliberarea autorizaţiilor de construire urmând a fi făcută după aprobarea PUZCP.Pentru zonele construite protejate de dimensiuni mari se vor stabili, după caz, prin consens între beneficiar şi elaborator, necesităţile de etapizare a elaborării şi aprobării PUZCP, în vederea asigurării dezvoltării spaţiale fluente a localităţii căreia îi aparţine zona.  +  Articolul 10În momentul începerii elaborării PUZCP, baza de date referitoare la situaţia existentă va include evidenţa tuturor certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate până la acea dată. Evidenţa documentelor va fi pusă la dispoziţia elaboratorului de către serviciul de specialitate al Consiliului local al oraşului sau al comunei pe teritoriul căreia se află zona vizată şi va fi ataşată ca anexă la piesele scrise ale PUZCP.1.4. Condiţii de elaborare a planurilor urbanistice pentru zone construite protejate  +  Articolul 11Întocmirea documentaţiilor urbanistice pentru zone construite protejate impune:* redactarea pe un suport topografic şi cadastral actualizat;* o documentare complexă pe teren şi în baze de date pentru întocmirea studiilor de fundamentare (istorice, arheologice, urbanistice, antropologice, arhitecturale, economice, tehnice, etc.);* elaborarea propunerilor de dezvoltare în conformitate cu programe naţionale şi internaţionale de conservare/valorificare a patrimoniului şi cu programe de dezvoltare locală;* cooperarea între beneficiar, elaborator, organisme ale administraţiei locale şi centrale interesate, organizaţii non-guvernamentale etc.Oradea--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Oradea)Bucureşti--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Bucureşti)2. DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE2.1. Tipul şi natura valorilor care trebuie protejate. Definire  +  Articolul 12Elementele construite protejate de legislaţia română sunt, în ordinea importanţei:* monumente istorice:- monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural (MLPM);- monumente propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural (MpLPM);- valori de patrimoniu cultural de interes naţional (VPCIN);- situri arheologice declarate ca zone de interes naţional (SAIN);- monumente istorice clasate în grupele A şi B (monumente, ansambluri, situri) (MI).* zone construite protejate- zona de protecţie a MLPM şi MpLPM (delimitată conform studiilor de specialitate) (ZPMLPM);- zone protejate construite de interes naţional (ZPCIN);- zone protejate construite (ZPC);- zone de interes arheologic prioritar (delimitate conform studiilor de specialitate pentru SAIN) (ZIAP);- zone de protecţie ale monumentelor istorice (ZPMI).  +  Articolul 13Principalele "categorii de bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, proprietăţi ale statului român, semnificative pentru cultura şi civilizaţia naţională şi universală" sunt monumentele istorice. Conform Legii nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate subteran, suprateran sau subacvatic: monument, ansamblu şi sit. Conform aceleiaşi legi ele se definesc după cum urmează:a. Monument: construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acesta, precum şi lucrările artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.b. Ansamblu: grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.c. Sit: teren delimitat topografic, cuprinzând acele creaţii umane în cadrul natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.  +  Articolul 14În conformitate cu Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 şi semnată şi de România, se va lua în considerare definiţia peisajului după cum urmează:"Peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani" [cap. I art. 1 lit. a)].Totodată, se va lua în considerare că "protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţia umană" [cap. I art. 1 lit. d)].Bucureşti--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Bucureşti)Sibiu--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sibiu)2.2. Zone de protecţie ale monumentelor istorice. Definire.  +  Articolul 15"Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural." [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice]Zona de protecţie, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate în jurul monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia. În zona de protecţie se instituie servituţile de utilitate publică şi reglementările de construire pentru:- păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi de orice natură;- păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea şi supravegherea construirii;- păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic2.3. Zone protejate. Zone construite protejate. Definire.  +  Articolul 16Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 5/2000, acestea se definesc după cum urmează:"Zone naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu."Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din specificul şi din încadrarea juridică a acestora:* determinate de un monument istoric/monument al naturii şi zona de protecţie aferentă;* determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric/arie naturală sau sit natural şi zona de protecţie aferentă;* determinate de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-o suprafaţă protejată (centre şi zone istorice urbane sau rurale, căi de comunicaţie, alte amenajări valoroase/rezervaţii naturale).  +  Articolul 17Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Aceste zone se definesc şi se delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. şi prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora. Ele se instituie prin hotărâri ale Consiliilor locale şi se protejează prin acţiunea acestora şi a celorlalţi protectori legali.  +  Articolul 18Zonele construite protejate instituite în jurul unor monumente istorice acoperă toate categoriile de monumente, ansambluri şi situri arheologice, istorice, arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de poziţia lor în teritoriile oraşelor şi comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane sau subacvatice).După natura interesului public, aceste zone protejate construite pot fi:* de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică A ("monumente istorice de valoare naţională şi universală");* de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local").Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotărâri ale Consiliilor Locale, având la bază documentaţii de urbanism.În cazul în care asupra unei zone protejate, organisme internaţionale instituie (la propunerea statului român) o protecţie internaţională, zona se poate considera de interes internaţional (ex.: UNESCO - Lista patrimoniului mondial, natural şi cultural). Protecţia internaţională se poate institui, de asemenea, din oficiu, fără consultarea statelor (ex.: UNESCO - Lista monumentelor în pericol).Cetatea Sighişoarei - Realizarea spaţii publice--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea ce reprezintă "Cetatea Sighişoarei - Realizarea spaţii publice", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Cet_Sigh)  +  Articolul 19Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se compun din totalitatea bunurilor imobile care necesită protecţie, în funcţie de natura obiectului protecţiei pot fi:* centre istorice;* zone istorice.Zonele protejate instituite pentru protejarea patrimoniului urban sau rural nu conţin în mod obligatoriu imobile clasate ca monumente istorice.Aceste tipuri de zone protejate se stabilesc prin hotărâri ale Consiliilor judeţene sau locale, având la bază documentaţii de amenajarea teritoriului (PATJ) sau de urbanism (PUG + RLU) şi se instituie prin Hotărâri ale Consiliilor locale, pe baza documentaţiilor de urbanism (PUZCP + RLU).2.4. Delimitarea zonelor construite protejate  +  Articolul 20În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, aceasta cuprinde monumentul, ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de protecţie aferentă.Stabilirea suprafeţelor acestor tipuri de zone are în vedere, în ordine:- Stabilirea bunurilor de patrimoniu;- Delimitarea zonelor de protecţie ale bunurilor clasate;- Delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a tuturor zonelor de protecţie ale bunurilor de patrimoniu clasate.  +  Articolul 21În cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit, acestea reprezintă suma valorilor grupate care necesită protecţie.Stabilirea suprafeţelor acestor tipuri de zone se realizează în următoarele etape:- Studiul istoric general desfăşurat pe o arie mai mare pe care se presupune situarea zonei construite protejate;- Definirea şi delimitarea zonei construite protejate;- Studiul istoric zonal conţinând o analiză complexă a elementelor componente şi precizarea valorii lor, precum şi propuneri privind atitudinea faţă de acestea;- Studiul urbanistic general, specific planurilor urbanistice zonale (conform conţinutului-cadru şi al metodologiei de elaborare a documentaţiilor de urbanism), având ca principal scop determinarea relaţiei zonei protejate cu întregul organism urban;- Concluzii asupra studiilor anterioare, concretizate în delimitarea definitivă a zonei construite protejate.  +  Articolul 22Delimitarea zonelor construite protejate se face pe limite existente de parcele şi se recunoaşte în documentaţia scrisă şi desenată, fie prin menţionarea numerelor poştale sau cadastrale, fie prin menţionarea numelor proprietarilor, fie după alte elemente reperabile pe teren (ex.: maluri de ape, linii electrice etc.)Sibiu--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sibiu_1)Rimetea Albă--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Rimetea)3. METODOLOGIE DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE3.1. Abordarea dezvoltării zonelor construite protejate în documentaţiile de urbanism.  +  Articolul 23O politică de protejare urbanistică a valorilor de patrimoniu trebuie să se reflecte într-o atitudine responsabilă privind delimitarea, declararea, gestionarea şi dezvoltarea zonelor construite protejate. Ea trebuie să-şi găsească mijloacele de exprimare la nivelul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ca şi al programelor şi proiectelor derivate.Se impune introducerea unei viziuni strategice asupra dezvoltării zonelor luate în considerare, având în vedere rolul lor creativ şi întreprinzător. De aceea, la nivelul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi al planurilor urbanistice generale ale localităţilor se formulează politici şi concepte strategice de dezvoltare pentru teritorii sau organisme urbane integratoare şi se iau decizii complexe de planificare teritorială şi urbană. În ceea ce priveşte planul urbanistic pentru zona construită protejată, acesta trebuie să reprezinte, în egală măsură, un instrument de control şi unul de dezvoltare. Ca instrument de control, PUZCP se va concretiza în planuri şi regulamente, iar ca instrument de dezvoltare, PUZCP, conceput şi ca plan strategic, va asigura derularea politicilor specifice până la transpunerea lor în programe şi proiecte şi previzionarea suportului instituţional, financiar şi uman.Sibiu--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sibiu_2)3.2. Etapele de elaborare a PUZCP  +  Articolul 24De la iniţiere până la aprobare, elaborarea planului urbanistic pentru zone construite protejate implică parcurgerea de etape, după cum urmează:* Iniţierea elaborării PUZCP - aparţine colectivităţii locale reprezentate prin Consiliul local, pe baza programului de dezvoltare urbanistică a localităţii iniţiat şi aprobat de acesta.Iniţiativa elaborării poate aparţine şi unor organisme ale administraţiei centrale (ministere), în vederea pregătirii şi, respectiv, integrării programului de valorificare a zonelor sus-menţionate în programe (campanii) complexe de revitalizare urbană, interne sau internaţionale, ca şi unor investitori particulari.* Informarea populaţiei în legătură cu iniţiativele de elaborare a PUZCP - se face prin grija iniţiatorului.Informarea se face prin afişarea informaţiilor sau prin mass-media.* Desemnarea elaboratorului - se face prin selecţie, conform procedurilor legale.* Întocmirea contractului - se face de către elaborator, pe baza comenzii emitentului şi conţine obligaţiile părţilor semnatare în elaborarea şi aprobarea PUZCP. Se evidenţiază termenele şi valorile fazelor decontabile şi/sau diferite clauze contractuale.După semnarea contractului, elaboratorul PUZCP poate încheia, la rândul lui, subcontracte de elaborare cu alte unităţi de proiectare sau cu persoane fizice specializate în domeniu.* Consultările pe parcurs - reprezintă o condiţie obligatorie în procedura de elaborare pentru PUZCP, prin care specialiştii interesaţi şi colectivitatea locală îşi exprimă punctul de vedere asupra propunerilor enunţate.* Redactarea pieselor scrise şi desenate în vederea predării documentaţiei la beneficiar - se realizează conform termenilor din contract.* Consultarea populaţiei cu privire la propunerile PUZCP - se realizează prin grija beneficiarului, în cadrul unor expoziţii sau prin mass-media.* Acordurile şi avizele asupra PUZCP - se emit de către organele abilitate prin lege şi sunt obligatorii pentru definitivarea şi aprobarea documentaţiei. Acordurile şi avizele se emit fără perceperea unor taxe, până în 30 de zile de la depunerea cererii. Odată cu predarea documentaţiilor pentru avize, lucrarea poate fi decontată, cu obligaţia elaboratorului de a introduce observaţiile din avize şi acorduri, acceptate de către beneficiar.* Aprobarea PUZCP - se face ulterior obţinerii acordurilor şi avizelor, prin Hotărârea Consiliului judeţean.Desene de faţade realizate după releveu - elemente de fundamentare pentru regulament PUZCP--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea ce reprezintă "Desene de faţade realizate după releveu - elemente de fundamentare pentru regulament PUZCP", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Desene)3.3. Modul de prezentare al PUZCP  +  Articolul 25Piesele desenate se vor redacta, pe cât posibil, în culori şi semne convenţionale standardizate. Ele vor putea cuprinde, după caz şi alte indicaţii grafice, culori şi simboluri necesare explicitării anumitor situaţii sau idei particularizate.În anexa 4 la prezentul document se prezintă legenda corespunzătoare planului de reglementări urbanistice aferent PUZCP. O parte a culorilor şi semnelor convenţionale din legendă care se referă la ilustrarea elementelor ce definesc fondul existent natural şi construit se regăsesc şi în planul de analiză a situaţiei existente şi de evidenţiere a disfuncţionalităţilor. Acest document grafic se completează cu alte indicaţii care susţin o explicitare corespunzătoare.Planurile de coordonare a reţelelor tehnico-edilitare şi cele care conţin obiectivele de utilitate publică se redactează în culorile şi semnele convenţionale corespunzătoare legendelor documentelor grafice aferente conţinutului-cadru al documentaţiilor de urbanism.3.4. Avizarea PUZCP  +  Articolul 26Solicitarea avizelor/acordurilor se face în momentul realizării unui consens privind propunerile şi reglementările din PUZCP între beneficiar şi elaborator.Avizele-acordurile necesare aprobării PUZCP sunt, în general, de două categorii:- Avize-acorduri emise de organisme centrale interesate- Avize-acorduri emise de organisme teritoriale interesate<> Dintre emitenţii avizelor/acordurilor organismelor centrale interesate se menţionează:* Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului* Ministerul Culturii şi Cultelor* alte organisme centrale (după caz, în funcţie de specificul valorilor incluse)În timpul elaborării documentaţiei este necesară consultarea periodică a reprezentanţilor în teritoriu ai instituţiilor ce sunt desemnate în vederea emiterii de avize/acorduri.<> Dintre emitenţii avizelor/acordurilor organismelor teritoriale interesate se menţionează:* Consiliul local, ca autoritate publică locală şi gestionar al terenurilor şi garant al respectării condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor;* Consiliul judeţean, ca autoritate publică de coordonare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism din cadrul judeţului (pentru avizul unic);* alte organisme teritoriale interesate al căror aviz/acord, inclus în avizul unic al Consiliului judeţean, se emite pe baza documentaţiei specifice, înaintate în prealabil organismului emitent.3.5. Aprobarea PUZCP  +  Articolul 27Pe baza documentaţiei PUZCP definitivate în urma avizelor/acordurilor obţinute, Consiliul judeţean aprobă lucrarea prin votul majoritar al consilierilor. Actul scris de aprobare al PUZCP şi Regulament aferent este Hotărârea Consiliului judeţean. Se exceptează de la această regulă PUZCP pentru zonele ce conţin monumente incluse în Lista Patrimoniului Mondial şi care se află pe Lista indicativă promovată de UNESCO, ale căror documentaţii se aprobă de către Guvernul României.3.6. Aplicarea şi actualizarea PUZCP  +  Articolul 28Prin actul de aprobare a planului urbanistic pentru zona construită protejată şi a regulamentului aferent se conferă documentaţiei putere de aplicare, constituindu-se ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării construcţiilor.  +  Articolul 29În cazul schimbării datelor de temă ce au stat la baza PUZCP aprobat, acesta se actualizează, urmând acelaşi circuit de elaborare - avizare - aprobare ca la PUZCP iniţial.  +  PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE ISTORICĂ - REGLEMENTĂRI--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Plan_urb)Sighişoara - Oraşul de JosPosibilităţi de intervenţie--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea ce reprezintă "Sighişoara - Oraşul de Jos - Posibilităţi de intervenţie", se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sigh_oj)Bucureşti--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Bucur3)Iaşi--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Iasi_1)Sibiu--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sibiu_3)Craiova--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Craiova)Sibiu--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Sibiu_4)4. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (PUZCP)A. PIESE SCRISE<> Volumul I - Memoriu generalMemoriul va avea următorul conţinut:* Foaie de gardă, conţinând titlul şi numărul de contract al lucrării, însemnele unităţii elaboratoare, semnături şi data.* Cuprinsul memoriului:1. INTRODUCERE1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei- Denumirea lucrării- Beneficiar- Proiectant general- Subproiectanţi, colaboratori- Data elaborării1.2. Scopul şi obiectivele planului urbanistic pentru zona construită protejate2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE2.1. Justificarea iniţierii demersului de instituire a zonei construite protejate; cadrul legislativ-normativ2.2. Studiul istoric general (stabilirea evenimentelor, faptelor şi urmărilor acestora care au condus la configurarea actuală a localităţii, zonei, construcţiilor) - ANEXA 1, ANEXA 22.3. Definirea/delimitarea zonei construite protejate pe baza utilizării criteriilor de definire (stabilirea suprafeţei de manifestare a criteriilor (istorice, urbanistice, funcţionale, de vizibilitate, etc.), decelarea calităţii diferitelor componente ale zonei, delimitarea zonei istorice protejate) - ANEXA 12.4. Studiul istoric zonal cu precizarea valorii elementelor componente - ANEXA 32.5. Sinteza etapelor parcurse prin stabilirea atitudinii faţă de elementele componente ale zonei - ANEXA 33. STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTAŢII URBANISTICE ZONALE CU CARACTERIZAREA SITUAŢIEI ZONEI ŞI A RELAŢIEI ZONĂ-LOCALITATE3.1. Prezentarea studiilor şi avizelor anterioare elaborării PUZCP3.2. Analiza încadrării zonei în intravilanul oraşului sau comunei, conform PUG:* încadrare în planul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al intravilanului existent* elemente caracteristice rezultate din PUG (populaţie, activităţi, dotări, amenajări, echipare tehnică)* propuneri de organizare funcţională a zonei conform PUG (inclusiv ponderea zonei în bilanţul teritorial)* evidenţierea obiectivelor de interes public prevăzute conform PUG3.3. Disfuncţionalităţi şi constrângeri existente (naturale, construite, proiectate, etc.)3.4. Sinteza ierarhizării valorice a fondului arhitectural-urbanistic în funcţie de calitatea estetico-ambientală, funcţională şi a potenţialului socio-economic.3.5. Precizarea limitei zonei construite protejate.4. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE conţinând propuneri de confirmare sau de modificare a prevederilor PUG în limitele zonei protejate (privind organizarea funcţională şi zonificarea pe unităţi teritoriale de referinţă). Ele constituie, totodată, baza de stabilire a funcţiunilor care pot fi înlăturate, înlocuite sau adăugate, a condiţiilor de construire (geotehnice, de mediu natural sau de mediu construit), a modului de construire şi a aspectelor derivate (proprietate, fiscalitate, preţuri de vânzare a imobilelor, etc.)- probleme de trafic şi aspecte conexe (pavaj, semnalizare, etc.)- probleme de echipări edilitare- date demografice şi socio-economice privind: evoluţia populaţiei, structura demografică şi socio-ocupaţională, mobilitatea populaţiei, etc.- probleme de marketing urban- probleme de management urban5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ZONALĂ5.1. Propuneri privind atitudinea faţă de ţesutul urban cu toate componentele sale (parcelar, tramă stradală, volume construite, spaţii libere) concretizată în: protejare, conservare, punere în valoare, demolare, completare, schimbări de utilizare)5.2. Propuneri privind rezolvări ale circulaţiilor carosabile, staţionărilor, circulaţiilor pietonale (cu menţiunea că unul din obiectivele esenţiale ale conservării calităţii zonelor protejate constă în menţinerea nealterată a spaţiilor străzilor, străduţelor, pieţelor, piaţetelor şi pasajelor, ameliorarea circulaţiei în astfel de zone fiind făcută numai printr-o mai bună organizare generală a circulaţiei)5.3. Propuneri de racordări ale reţelelor tehnico-edilitare5.4. Propuneri privind prevederile din regulament, diferenţiate pe unităţi teritoriale de referinţă şi/sau subdiviziuni ale acestora5.5. Bilanţ teritorial5.6. Analize costuri-beneficii (sub aspect economic şi social)5.7. Propuneri de iniţiere a unor planuri urbanistice de detaliu, programe şi proiecte derivate şi previziuni privind suportul implementării lor (cadrul legal, cadrul instituţional, mijloace financiare, resurse umane).Observaţie: piesele scrise pot fi însoţite de grafice, scheme explicative, diagrame, etc.Anexe la memoriu- tema program, avize/acorduri obţinute pe parcurs, etc.- evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate până la data începerii elaborării PUZCP;- actul oficial de stabilire a concluziilor consultării populaţiei şi anexele justificative.<> Volumul II - RegulamentRegulamentul reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZCP ale cărui prescripţii sunt obligatorii pentru autorizarea realizării construcţiilor pe întreaga suprafaţă a zonei.Regulamentul este structurat după cum urmează:I. Dispoziţii generale:- aria de aplicare a regulamentului- alte prescripţii complementare care pot acţiona simultan cu regulamentul- divizarea în unităţi teritoriale de referinţă (UTR) şi alte subunităţi (după caz)- alte condiţionări (avize suplimentare)- definire POT şi CUTII. Dispoziţii aplicabile în zonă- unitatea de referinţă şi caracterul acesteia<> Natura ocupării şi utilizării terenului1. ocuparea şi utilizarea terenului (construcţii existente protejate, construcţii existente neprotejate, spaţii neconstruite protejate)2. tipuri admise de ocupare şi utilizare3. tipuri interzise de ocupare şi utilizare4. condiţionări diverse (vestigii arheologice probabile) şi protecţii faţă de poluare şi alte riscuri<> Condiţii de ocupare a terenului1. caracteristici ale parcelelor (formă, mărime, dimensiuni, declivităţi)2. implantarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie3. implantarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor4. implantarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă5. POT6. înălţimea construcţiilor7. aspectul exterior al clădirilor8. accese şi circulaţii9. staţionări şi pavaje10. echipare cu reţele tehnico-edilitare11. spaţii libere şi spaţii plantate12. spaţii amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona PUZ-ului faţă de vecinătăţi agresive.<> Posibilităţi maxime de utilizare a terenului1. CUT admis2. condiţii de depăşire a CUTAnexe* Lista amplasamentelor rezervate pentru obiective de utilitate publică- instituţii de interes general- echipamente publice- spaţii verzi publice- străzi şi pietonale* Lista servituţilor- monumente istorice- perimetre arheologice- interdicţii diverse (de acces, de reţele, etc.)- perturbări electromagnetice datorate transmisiilor radioelectrice* Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate până la data începerii elaborării PUZCPB. PIESE DESENATE1. Plan de încadrare a zonei construite protejate în intravilanul oraşului sau comunei (extras din PUG aprobat). Scara uzuală: 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000. Pentru municipii sau oraşe mari se poate utiliza şi scara 1:25.000.2. Plan de analiză a situaţiei existente şi de evidenţiere a disfuncţionalităţilor, elaborat pe suport topografic şi cadastral actualizat. Scara uzuală 1:1.000, 1:2.000Pot fi asociate mai multe planşe de analiză la aceeaşi scară sau la o scară care să permită includerea lor şi în piesele scrise. Planşele pot conţine: evidenţierea datelor semnificative rezultate din documente istorice, planuri şi hărţi istorice din toate epocile, din proiecte de arhitectură şi din documentaţii de urbanism, imagini interioare din construcţii, desfăşurări de siluete şi secţiuni caracteristice prin zona propusă spre protejare, planuri şi secţiuni pentru stabilirea direcţiilor şi conurilor de vizibilitate spre monumente sau peisaje culturale, imagini fotografice, analize de funcţiuni, etc.).3. Plan de reglementări urbanistice. Scara uzuală identică cu cea a planşei privind situaţia existentă.Redactarea se face în conformitate cu legenda anexată. Planşa evidenţiază:- limita zonei protejate şi delimitările unităţilor teritoriale de referinţă;- limitele zonelor de protecţie ale monumentelor istorice;- categorii de intervenţii propuse asupra construcţiilor (monumente clasate care se protejează şi se restaurează, clădiri cu valoare arhitecturală şi ambientală care nu se modifică, construcţii care pot fi modificate pentru ameliorare şi construcţii a căror demolare este necesară pentru asanarea zonei sau pentru realizarea unor operaţiuni de amenajări publice sau private);- aliniamente, retrageri de la aliniamente;- alinieri;- edificabilul parcelelor;- spaţii publice: străzi, piaţete, scuaruri, pieţe, circulaţii pietonale (existente care se amenajează şi/sau propuse a se realiza);- amplasamente rezervate pentru noi lucrări şi amenajări publice;- spaţii plantate (existente şi/sau propuse);- curţi şi grădini private neconstruibile;- specificări privind condiţii de realizare a unor volume sau a unor faţade.4. Plan de circulaţie. Scara uzuală identică cu cea a planşei privind situaţia existentă.5. Plan coordonare reţele tehnico-edilitare. Scara uzuală identică cu cea a planşei de reglementări urbanistice. Se redactează pe suportul planşei de reglementări urbanistice şi cuprinde reţele de:- alimentare cu apă- canalizare- alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii- alimentare cu căldură- alimentare cu gazÎn cazul unor zone cu densităţi mari de reţele se pot realiza mai multe planuri, cu gruparea tipurilor de reţele.6. Plan conţinând obiective de utilitate publică, proprietatea asupra terenurilor şi mişcarea terenurilor. Scara uzuală identică cu cea a planşei de reglementări urbanistice. Se redactează pe suportul planşei de reglementări urbanistice şi evidenţiază:- tipuri de proprietate asupra terenurilor- circulaţia juridică a terenurilor- obiective de utilitate publică propuse.5. CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI (PLANURI URBANISTICE PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE)5.1. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor centrale interesate* Documentaţii pentru avizul MTCTSolicitarea avizului MTCT se face de către beneficiarul PUZCP prin depunerea într-un exemplar integral a PUZCP, inclusiv studiile de fundamentare şi avizele/acordurile obţinute.În urma analizării documentaţiei, MTCT poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandări sau condiţii, sau poate restitui documentaţia pentru completări.Părţile scrise şi desenate reţinute de MTCT la emiterea avizului se completează de către elaboratorul PUZCP.* Documentaţii pentru avizul Ministerului Culturii şi CultelorAvizul Ministerului Culturii şi Cultelor se solicită de către beneficiarul PUZCP prin depunerea într-un exemplar complet a PUZCP, inclusiv studiile de fundamentare.După analizarea documentaţiei, Ministerul Culturii şi Cultelor poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandări sau condiţii sau poate restitui documentaţia pentru completări.* Documentaţii pentru avizele altor organisme centrale interesateAcestea se elaborează după caz şi se înaintează către:- Regii autonome (pentru gospodărirea apelor, pentru exploatarea unor resurse ale subsolului, etc.)- Alte organisme (după caz Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii, etc.)5.2. Documentaţii pentru avize/acorduri din partea organismelor teritoriale interesate* Documentaţii pentru avizul Consiliului localAvizul Consiliului local se emite pe baza documentaţiei definitive predate.* Documentaţii pentru avizul unic al Consiliului judeţeanDocumentaţiile reprezintă exemplarul complet al PUZCP (înaintat de către beneficiar odată cu cererea de emitere a avizului către compartimentul de coordonare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism) şi a extraselor din PUZCP, înaintate în prealabil către organismele teritoriale interesate precum:- gestionarul surselor de apă potabilă, al reţelelor de aducţiune şi distribuţie, precum şi al reţelelor de canalizare- gestionarul reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice- gestionarul reţelelor de telecomunicaţii- gestionarul surselor de alimentare cu căldură- gestionarul reţelelor de alimentare cu gaze naturale- agenţia judeţeană pentru protecţia mediului- inspectoratul judeţean pentru sănătate publică- grupul pompierilor militari- comisia regională pentru protecţia patrimoniului istoric şi cultural- alte instituţii judeţene (după caz).Oradea--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Oradea1)Iaşi--------------NOTĂ(CTCE)Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginea asociată - Iasi)  +  Anexa 1CONŢINUTUL STUDIULUI ISTORIC GENERAL*Font 8*METODOLOGIE PRIVIND CADRUL CONTINUT AL STUDIILOR ISTORICE DE │FUNDAMENTARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM │                                                                   │A. MEMORIU GENERAL │                                                                   │I. NOTA METODICA GENERALĂ │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Descrierea obiectivelor şi limitelor studiului │ 2. Descrierea metodei şi direcţiilor de cercetare │ 3. Evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografice │s.a. │ 4. Prezentarea echipei de cercetare după specialitate │ 5. Prezentarea critica a bibliografiei generale. │                                                                   │II. ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV ŞI A │LOCALITATILOR │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Istoricul teritoriului administrativ şi al localitatilor │    componente │ 2. Evenimente istorice în teritoriul administrativ │ 3. Prezente arheologice în teritoriul administrativ │ 4. Evolutia statutului administrativ, militar, functional al │    localităţii │ 5. Evolutia structurii etnice şi apartenentei religioase a │    populatiei │ 6. Evolutia ocupatiilor populatiei; ocupatii traditionale │    persistente │ 7. Evolutia teritoriului administrativ şi intravilan │ 8. Evolutia reglementarilor edilitare şi urbanistice │ 9. Evolutia tramei stradale şi a parcelarului │10. Evolutia fondului construit; tipologia şi caracteristicile │    acestuia; amenajari │11. Operaţiuni urbanistice importante (parcelari, demolari, │    trasari de artere de circulatie noi, lucrari hidrotehnice, │    amenajare de suprafete plantate s.a.) │12. Concluzii referitoare la vechimea construcţiilor şi │    amenajarilor urbane (străzi, plantatii, piete) şi la evolutia │    urbanistica a localităţii │                                                                   │III. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Identificarea construcţiilor valoroase │ 2. Identificarea amenajarilor valoroase │ 3. Identificarea spatiilor şi perspectivelor valoroase │ 4. Date semnificative referitoare la constructii şi amenajari │ 5. Concluzii referitoare la elementele care necesita protecţie │    şi la natura acestora │                                                                   │IV. DEFINIREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE REFERINŢA │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Definirea zonelor istorice de referinţa - nota metodica │Zona istorica de                                                                   │referinţa:    a. Descrierea metodei de definire a zonelor istorice de │Zona din teritoriul       referinţa │administrativ care se    b. Criterii de definire/delimitare a zonelor istorice de │defineste şi delimiteaza       referinţa │prin studiul istoric    c. Delimitarea zonelor istorice de referinţa │general şi care prezinta    d. Piese scrise şi desenate explicative │caracteristici coerente din 2. Zonele istorice de referinţa din teritoriul administrativ │punct de vedere urbanistic,    a. Listarea zonelor istorice de referinţa, după │arhitectural şi istoric       caracteristicile acestora │care vor fi preluate în    b. Schema cu evidentierea zonelor istorice de referinţa │modul de dezvoltare viitor       (limite, tipuri) │al teritoriului.                                                                   │V. DEFINIREA ŞI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Sinteza dezvoltării urbanistice a teritoriului administrativ │ 2. Sinteza dezvoltării urbanistice a localitatilor componente │ 3. Definirea zonelor construite protejate - nota metodica │    a. Descrierea metodei de definire a zonelor construite │       protejate │    b. Criterii de definire/delimitare a zonelor construite │       protejate │    c. Definirea zonelor construite protejate, după tip şi grad de │       protecţie │    d. Descrierea naturii şi calităţii zonelor construite protejate│    e. Piese scrise şi desenate explicative │ 4. Zonele construite protejate din teritoriul administrativ │    a. Listare după tip şi grad de protecţie: │       a.1. Zone construite protejate de interes naţional: │Zona construita protejata:       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile │Zona din teritoriul       inscrise ca valori de patrimoniu cultural de interes │administrativ care se       naţional în Legea nr. 5/2000, anexa II; │defineste şi delimiteaza       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile │prin studiul istoric       clasate ca monument istoric (inscrise în Lista monumentelor │general şi a carei       istorice în oricare dintre capitolele sale) şi având │protejare - justificata de       categoria valorica A; │prezenta unor valori       * Definite pe teritoriul unor UATB "cu concentrare de valori│istorice, arhitecturale,       de patrimoniu cultural de interes naţional" inscrise în │urbanistice, peisagere -       Legea 5/2000, anexa III. │reprezinta un interes       * Combinaţie a cazurilor enuntate mai sus. │public.                                                                   │       Notă: │Categorii valorice:       Definirea şi delimitarea zonelor protejate de interes │- Categoria A: zone       naţional, descrisa în Legea 5/2000 are ca principal scop │construite protejate de       protejarea valorilor clasate şi ca efect eliminarea zonelor │interes naţional       de protecţie arbitrare ale acestora. În mod similar, zonelor│- Categoria B: zone       de protecţie arbitrare ale monumentelor istorice de │construite protejate de       categorie A, după definire şi delimitare conform Legii │interes local       nr. 422/2001, li se substituie respectivul perimetru de │       protecţie care este, după natura, o zona protejata de │       interes naţional. În cazul în care în perimetrul protejat se│       gasesc monumente istorice de categorie B, a caror protecţie │       se asigura prin reglementarile aferente perimetrului │       protejat, acesta se substituie zonei lor de protecţie. În │       cazul în care protectia nu se asigura în totalitate, │       imobilele care nu sunt incluse în perimetrul protejat, dar │       care necesita protecţie, vor fi incluse intr-o zona │       protejata de interes local. │                                                                   │       a.2. Zone construite protejate de interes local: │       * Definite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile │       clasate ca monument istoric (inscrise în Lista monumentelor │       istorice în oricare dintre capitolele sale) şi având │       categoria valorica B; │       * Definite pentru protejarea unor valori depistate sau │       confirmate prin studiul istoric general, care nu beneficiaza│       de statutul de monument istoric. Acestea pot fi diferentiate│       după gradul de protecţie şi elementele la care se referă. │                                                                   │       Notă: │       * Zonele construite protejate de interes naţional sau local │       pot fi diferite după natura elementelor protejate şi gradul │       de protecţie; aceasta diferentiere va fi stabilita prin │       PUG + RLU. │       * Delimitarea se realizează pe limite de proprietate sau │       limite arbitrare (caz în care se definesc cu precizie). │       Delimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste │       delimitarea zonelor istorice de referinţa. În interiorul │       zonelor istorice protejate vor fi preluate elementele de │       reglementare definite pentru zonele istorice de referinţa cu│       care se suprapun. │                                                                   │       a.3. Zone de protecţie arbitrare ale monumentelor istorice │       izolate (raze), atunci când nu se procedeaza la definirea şi│       delimitarea acestora. │    b. Bilant teritorial │    c. Schema cu evidentierea zonelor construite protejate (limite,│       tipuri) │    d. Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor │       istorice │    e. Elemente de gestiune şi reglementare care decurg din SIG │       (obligativitatea elaborarii unuia sau mai multor PUZ + R │       pentru perimetrele protejate; condiţii administrative şi │       tehnice speciale pentru construire în perimetrul protejat); │    f. Proceduri administrative care decurg din legislatia în │       vigoare (avize prealabile autorizarii construirii sau │       desfiintarii şi elaborarii de documentaţii de urbanism de │       tip PUD, PUZ) │ 5. Potentialul de dezvoltare a zonelor construite protejate │    (operaţiuni de reabilitare a fondului construit existent, │    interventii noi permise în tesutul urban preexistent, metode de│    incurajare a construirii de către APL) │                                                                   │B. PIESE DESENATE ŞI ANEXE │I. Planuri istorice: │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Harti şi reprezentari iconografice ale localităţii │ 2. Planuri ale unor părţi de localitate │ 3. Planurile succesive ale localităţii la scari comparabile, │    inclusiv cel actual, cu precizarea autorului, sursei şi a │    scarii de redactare │                                                                   │II. Planuri de lucru: │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Evolutia teritoriului localitatilor │ 2. Evolutia tramei stradale │ 3. Operaţiuni urbanistice importante │ 4. Planul evenimentelor istorice notabile din teritoriul │    administrativ │ 5. Planuri pe criterii de definire/delimitare a zonelor istorice │    de referinţa │ 6. Planuri pe criterii de definire/delimitare a zonelor construite│    protejate │                                                                   │III. Planuri operationale: │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Plan cu evidentierea zonelor istorice de referinţa │ 2. Plan cu evidentierea siturilor arheologice cunoscute, │    cercetate, reperate, presupuse │ 3. Plan cu evidentierea imobilelor protejate pe liste, categorii │    şi categorii valorice │ 4. Plan cu evidentierea zonelor care necesita cercetare │    arheologica prealabila construirii │ 5. Plan cu evidentierea limitelor şi componentei zonelor istorice │    protejate │ 6. Plan cu evidentierea zonelor istorice protejate care necesita │    plan urbanistic zonal şi regulament specific pentru definirea │    modului de construire │                                                                   │IV. Anexe: │───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 1. Fise documentare: documente istorice semnificative; acte │    administrative, printre care regulamente anterioare, │    autorizaţii de construire s.a.; fotografii şi alte surse │    iconografice; alte elemente de interes istoric; extrase ale │    studiilor şi cercetarilor realizate anterior │ 2. Fise de evaluare ale construcţiilor şi amenajarilor │ 3. Fise ale zonelor istorice de referinţa, care vor cuprinde: │    a. Descrierea precisa a limitelor │    b. Principale caracteristici │    c. Elemente care trebuie preluate în modul de dezvoltare viitor│       al teritoriului (functiuni dominante, utilizari ale │       terenului, trama stradala, forma şi dimensiuni ale │       parcelelor, mod, grad de ocupare a terenului, regim de │       înălţime, regim de construire) şi descrierea modului de │       preluare a acestor elemente. │ 4. Fisele zonelor istorice protejate, care vor cuprinde: │    a. Descrierea precisa a limitelor; suprafaţa protejata │    b. Principale caracteristici care necesita protecţie │    c. Tipul de protecţie a imobilelor şi spatiilor publice din │       interiorul acesteia: │       - imobile clasate cu titlul de monumente istorice: adresa, │         categorie tipologica, valorica, cod în Lista monumentelor │         istorice; regim de protecţie special (VPCIN, MLPM) │       - imobile identificate cu titlul de valoare locala de │         patrimoniu construit: adresa, natura, caracteristici, │         recomandari privind interventiile │       - alte elemente protejate (plantatii interioare, │         imprejmuiri, decoratii) │       - spatii publice protejate (sau componente ale acestora: │         statui, plantatii) │    d. Elemente care trebuie preluate în modul de dezvoltare viitor│       al teritoriului (sinteza pentru suprafaţa zonei protejate a │       elementelor de directionare a deciziei urbanistice care │       decurg din studierea zonelor istorice de referinţa şi din │       studierea potentialului de dezvoltare a acesteia) │ 5. Lista imobilelor clasate în diferitele liste şi corelarea │    dintre acestea (Lista monumentelor istorice, Lista valorilor de│    patrimoniu cultural de interes naţional anexata Legii │    nr. 5/2000, anexa II, Lista monumentelor istorice inscrise în │    Lista patrimoniului mondial din România, Lista siturilor │    arheologice de interes arheologic prioritar, Lista imobilelor │    cu valoare locala de patrimoniu construit identificate prin │    SIG) │ 6. Fisa istorica a localităţii, care va fi inclusa în memoriul │    general al PUG (anexa 2) │───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂŢII - ataşată PUG
  *Font 8*
  METODOLOGIE PRIVIND CADRUL CONTINUT AL STUDIILOR ISTORICE DE │
  FUNDAMENTARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM │
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ELABORATOR │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│FISA ISTORICA │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│I. TERITORIUL ADMINISTRATIV │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Forma actuala din data/actul normativ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Situaţii anterioare formei actuale: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Unităţi administrative din care a facut parte teritoriul ││ administrativ actual: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Denumiri succesive ale unităţii administrative (limba română, ││ alte limbi): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Localităţi contopite: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Localităţi disparute: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Data construirii cailor ferate, statiilor c.f.: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││II. LOCALITATILE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Atestarea documentara a localitatilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Denumiri succesive ale localitatilor (limba română, alte ││ limbi): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Modul de formare al localitatilor (crestere normala, crestere ││ prin aporturi de populatie, crestere prin improprietarire, ││ crestere prin industrializare s.a): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Monumente istorice/pozitie lista/categoria: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Alte constructii cu valoare istorica locala: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Denumiri istorice în localităţi: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Fapte istorice notorii în localitate: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Distrugeri ale localitatilor/construcţiilor (incendii, ││ cutremure, inundaţii, asedii s.a): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în ││ localităţi: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Cartiere istorice şi părţi istorice din localităţi: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││A. MEMORIU GENERAL ││ ││I. NOTA METODICA GENERALĂ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Descrierea obiectivelor şi limitelor studiului ││ 2. Descrierea metodei şi direcţiilor de cercetare ││ 3. Evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografice ││ s.a. ││ 4. Prezentarea echipei de cercetare după specialitate ││ 5. Prezentarea critica a bibliografiei generale ││ 6. Prezentarea studiilor anterioare pe care se bazeaza cercetarea││ ││II. ANALIZA EVOLUTIEI ŞI CARACTERISTICILOR TERITORIULUI STUDIAT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Analiza evolutiei teritoriului studiat: ││ a. Istoricul teritoriului studiat în raport cu localitatea în ││ care se situeaza ││ b. Evolutia structurii etnice, a ocupatiilor populatiei, a ││ caracterului functional ││ c. Evolutia reglementarilor edilitare şi urbanistice ││ d. Evolutia tramei stradale şi a parcelarului ││ e. Evolutia fondului construit ││ f. Concluzii referitoare la evolutia teritoriului studiat ││2. Date istorice importante, evenimente istorice în teritoriul ││ studiat ││3. Prezente arheologice în teritoriul studiat ││4. Monumente istorice, valori de patrimoniu cultural de interes ││ naţional, situri arheologice în teritoriul studiat ││5. Analiza caracteristicilor tesutului urban ││ a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (forma, ││ dimensiuni, utilizari) ││ b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (forma, ││ dimensiuni, utilizari) ││ c. Analiza fondului construit (vechime, stil, decoratii, ││ alcatuire constructiva) ││ d. Analiza legaturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor,││ mod şi grad de ocupare a parcelelor, retrageri faţă de ││ aliniament, accese în cladiri s.a.) ││ e. Analiza caracteristicilor functionale ││ f. Concluzii referitoare la caracteristicile tesutului urban ││ ││III. ZONE ŞI SUBZONE ISTORICE DE REFERINŢA │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤Zona istorica de│ │referinţa:│1. Prezentarea caracteristicilor zonelor istorice de referinţa - │Zona din teritoriul│ definite prin PUG - de pe teritoriul studiat şi a prevederilor │administrativ care se│ care se referă la acestea │defineste şi delimitea-│2. Definirea şi delimitarea subzonelor istorice de referinţa, în │za prin studiul istoric│ functie de modul de dezvoltare şi de caracteristicile tesutului│general şi care prezinta│ urban │caracteristici coerente│3. Zonele şi subzonele istorice de referinţa din teritoriul │din punct de vedere│ studiat │urbanistic, arhitectural│ a. Listarea zonelor istorice de referinţa, după │şi istoric care vor fi│ caracteristicile acestora │preluate în modul de│ b. Schema cu evidentierea subzonelor istorice de referinţa │dezvoltare viitor al│ (limite, tipuri) │teritoriului la nivelul│4. Definirea tipului de protecţie necesar fiecarei subzone, în │PUG + RLU.│ functie de caracteristicile acesteia │Subzona istorica de│5. Definirea modului şi gradului de dezvoltare posibil al fiecarei│referinţa:│ subzone │Zona din teritoriul│ │administrativ care se│ │defineste şi delimiteaza│ │Prin studiul istoric│ │zonal în cadrul unei│ │zone istorice de refe-│ │rinta şi care prezinta│ │caracteristici coerente│ │din punct de vedere│ │urbanistic, arhitectural│ │şi istoric care vor fi│ │preluate în modul de│ │dezvoltare viitor al│ │teritoriului la nivelul│ │PUZ + RLU.│IV. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Identificarea construcţiilor valoroase ││2. Identificarea amenajarilor valoroase ││3. Identificarea spatiilor şi perspectivelor valoroase ││4. Date semnificative referitoare la constructii şi amenajari ││5. Concluzii referitoare la elementele care necesita protecţie şi ││ la natura protectiei ││ ││V. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE IN TERITORIUL STUDIAT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Stabilirea elementelor protejate şi a metodelor de protecţie ││ ale acestora ││ a. Descrierea metodei de selectare a elementelor protejate ││ b. Caracteristici ale elementelor protejate şi stabilirea ││ modului de protecţie ││ c. Elemente protejate, după tip, grad de protecţie, interventii││ permise ││ ││ Notă: ││ Tipul elementelor protejate se referă la trama stradala, ││ parcelar şi fond construit, precum şi la functiunile cladirilor││ şi utilizarea terenului, după caz: profile de străzi; plantatii││ şi alte amenajari a spatiilor publice; forma, dimensiuni ale ││ parcelelor; mod şi grad de ocupare a parcelelor; constructii, ││ părţi de constructii, gabarite ale construcţiilor, alcatuirea ││ fronturilor către strada ale cladirilor, ritmul golurilor; ││ functiuni istorice sau traditionale, utilizari traditionale ale││ terenului; suprafete plantate s.a. ││ ││2. Elemente protejate din perimetrul PUZ ││ a. Listare după tip, grad de protecţie şi interventii permise: ││ a.1. Imobile protejate cu titlul de monumente istorice ││ (inclusiv menţionarea regimului de protecţie special: ││ VPCIN, MLPM) ││ a.2. Imobile protejate prin apartenenta la zone de protecţie││ ale m.i. ││ a.3. Imobile protejate prin PUZ + R ││ a.4. Spatii publice protejate (sau componente ale acestora: ││ statui, plantatii) ││ a.5. Alte elemente protejate (plantatii interioare, ││ imprejmuiri, decoratii) ││ b. Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor ││ istorice ││ c. Elemente de gestiune şi reglementare care decurg din SIZ ││ (condiţii generale care trebuie preluate în PUZ + RLU, ││ obligativitatea elaborarii de studii istorice prealabile ││ construirii/desfiintarii pentru anumite imobile; propuneri ││ de punere în valoare a teritoriului pentru uzul ││ administraţiei publice locale) ││3. Analiza potentialului de dezvoltare a fiecarei subzone ││ (cresteri posibile ale gradului de ocupare a parcelelor şi ││ modul în care se poate obtine, îmbunătăţirea fondului ││ construit) ││4. Stabilirea modului de construire permis în teritoriul studiat ││ pentru toate imobilele, în functie de obiectivele de punere în ││ valoare a elementelor protejate şi de obiectivele de dezvoltare││ ale teritoriului ││ ││B. PIESE DESENATE ŞI ANEXE ││ ││I. Planuri istorice: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Harti şi reprezentari iconografice ale localităţii ││ 2. Planurile succesive ale teritoriului studiat la scari ││ comparabile, inclusiv cel actual, cu precizarea autorului, ││ sursei şi a scarii de redactare ││ ││II. Planuri de lucru: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤Observatii:│ 1. Evolutia tramei stradale şi a parcelarului │Studiul istoric zonal se│ 2. Evolutia fondului construit │realizează prealabil PUZ│ 3. Caracteristicile tramei stradale şi a parcelarului │+RLU şi este obligato-│ 4. Caracteristicile fondului construit │riu în urmatoarele cazuri:│ 5. Planuri pe criterii de definire/delimitare a subzonelor │(1) în cazul unui PUZ + RLU│ istorice de referinţa │realizat în UATB în care│ 6. Planuri pe criterii de stabilire a elementelor protejate │sunt definite şi delimitate│ │zonele construite│III. Planuri operationale: │protejate:├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤(a) pentru definirea│ 1. Plan cu evidentierea zonelor şi subzonelor istorice de │modului de construire│ referinţa │intr-una sau mai multe zone│ 2. Plan cu evidentierea siturilor arheologice cunoscute, │construite protejate;│ cercetate, reperate, presupuse │(b) pentru definirea şi│ 3. Plan cu evidentierea imobilelor protejate pe liste, categorii │delimitarea zonelor de│ şi categorii valorice │protecţie ale monumentelor│ 4. Plan cu evidentierea zonelor care necesita cercetare │istorice care nu sunt│ arheologica prealabila construirii │continute în zonele│ 5. Plan cu evidentierea imobilelor protejate după categoriile de │construite protejate;│ interventii permise │(c) pentru orice teritoriu│6. Plan cu evidentierea potentialului de dezvoltare a teritoriului│continut în zonele│ după gradul de dezvoltare şi modul de construire permise │protejate construite sau│7. Plan cu evidentierea zonelor din teritoriul studiat care │zonele de protecţie ale│ necesita PUZ + RLU pentru definirea modului de construire (în │unui monument istoric│ cazul teritoriilor de mari dimensiuni) │exterior acestora, precum│ │şi pentru stabilirea│ │modului de construire în│ │aceste zone;│ │(d) pentru orice teritoriu│ │pentru care PUG + RLU│ │aprobat o cere.│ │(2) În cazul unui PUZ + RLU│ │realizat în UATB în care nu│ │sunt definite şi delimitate│ │zonele construite│ │protejate:│ │(a) pentru definirea şi│ │delimitarea zonelor de│ │protecţie ale monumentelor│ │istorice precum şi pentru│ │stabilirea modului de│ │construire în aceste zone;│ │(b) pentru cazurile în care│ │PUZ + RLU necesita aviz al│ │MCC şi/sau MLPTL, conform│ │legii;│ │(c) pentru orice teritoriu│ │pentru care PUG + RLU│ │aprobat o cere;│ │(d) pentru cazurile în care│ │administratia publică│ │locala considera necesar│ │(zone centrale, zone cu un│ │anumit specific, zone cu│ │calităţi urbanistice│ │deosebite).│ │În alte cazuri decat cele│ │enuntate la pct. (1) şi│ │(2), problema istorica la│ │nivelul PUZ + RLU va fi│ │tratata conform exigentelor│ │Ghidului de elaborare a│ │documentatiilor de urbanism│ │de tip PUG, PUZ, aprobat│ │prin OMLPTL.│IV. Anexe: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Fise documentare: documente istorice semnificative; acte ││ administrative, printre care regulamente anterioare, ││ autorizaţii de construire s.a.; fotografii şi alte surse ││ iconografice; alte elemente de interes istoric; extrase ale ││ studiilor şi cercetarilor realizate anterior ││ 2. Fise de evaluare ale construcţiilor şi amenajarilor ││ 3. Fise ale zonelor şi subzonelor istorice de referinţa, care vor││ cuprinde: ││ a. Descrierea precisa a limitelor ││ b. Principale caracteristici ││ c. Elemente care trebuie preluate în PUZ + RLU (functiuni ││ dominante, utilizari ale terenului, trama stradala, forma şi││ dimensiuni ale parcelelor, mod, grad de ocupare a terenului,││ regim de înălţime, regim de construire) şi descrierea ││ modului de preluare a acestor elemente. ││ 4. Fisele elementelor protejate, care vor cuprinde: ││ a. Descrierea precisa a imobilelor (adresa, referinţe ││ cadastrale, plan, fotografii) ││ b. Datarea componentelor, informaţii istorice semnificative ││ c. Principale caracteristici morfologice ││ d. Regimul juridic de protecţie ││ e. Descrierea precisa a elementelor protejate (cladiri, corpuri││ de cladiri, alte elemente) ││ f. Utilizari permise, permise cu condiţionari, interzise ││ g. Interventii permise, permise cu condiţionari, interzise ││ h. Condiţii speciale de construire/desfiinţare ││ Fisele spatiilor publice şi a celorlalte elemente protejate se││ vor realiza similar ││ 5. Lista imobilelor clasate în diferitele liste şi corelarea ││ dintre acestea (Lista monumentelor istorice, Lista valorilor ││ de patrimoniu cultural de interes naţional anexata Legii ││ nr. 5/2000, anexa II, Lista monumentelor istorice inscrise în ││ Lista patrimoniului mondial din România, Lista siturilor ││ arheologice de interes arheologic prioritar, Lista imobilelor ││ cu valoare locala de patrimoniu construit identificate prin ││ SIG/SIZ). │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 4REGLEMENTĂRI PLAN URBANISTIC ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂLEGENDĂ PIESE DESENATE
  Imagine*) LIMITA ZONA CONSTRUITA PROTEJATA
  Imagine*) LIMITA ZONA DE PROTECTIE A UNUI MONUMENT ISTORIC
  Imagine*) LIMITA DE SUBZONA SAU DE SECTOR (U.T.R.)
  Imagine*) CONSTRUCTII SAU FRAGMENTE/FATADE ALE UNOR CONSTRUCTII CLASATE CA MONUMENTE ISTORICE
  Imagine*) CONSTRUCTII SAU FRAGMENTE DE CONSTRUCTII EXISTENTE CU CALITATI AMBIENTALE, CARE NU SE POT MODIFICA
  Imagine*) CONSTRUCTII EXISTENTE CARE POT FI MODIFICATE PENTRU AMELIORARE
  Imagine*) CONSTRUCTII EXISTENTE A CAROR DEMOLARE ESTE IMPUSA PENTRU ASANAREA ZONEI SAU PENTRU REALIZAREA UNOR AMENAJARI PUBLICE SAU PRIVATE
  Imagine*) SPATIU VERDE PUBLIC CARE SE MENTINE CA ATARE SAU SE REAMENAJEAZA
  Imagine*) SPATIU VERDE PUBLIC PROPUS
  Imagine*) PLANTATIE DE ALINIAMENT PROPUSA
  Imagine*) AMPLASAMENT REZERVAT PENTRU REALIZAREA UNUI OBIECTIV DE INTERES PUBLIC
  Imagine*) AMPLASAMENT PENTRU PARCAJ PUBLIC PROPUS
  Imagine*) TRASEU PIETONAL EXISTENT CARE SE CONSERVA SAU SE REAMENAJEAZA
  Imagine*) TRASEU PIETONAL PROPUS
  Imagine*) ALINIAMENT
  Imagine*) CONDIŢIONARI DE REALIZARE A FATADELOR
  Imagine*) ALINIERE
  Imagine*) EDIFICABILUL PARCELEI
  Imagine*) ARIE PE CARE SE PROPUNE REALIZAREA UNUI PUD
  --------------NOTĂ(CTCE) Notă *) Imaginile din tabel se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004. - (A se vedea imaginile asociate - Anexa4)-------