HOTĂRÂRE nr. 305 din 3 mai 1996privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti prin reorganizarea Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.) din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 13 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea, prin reorganizarea Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.) din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", a Societăţii Comerciale "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti, persoana juridică cu capital integral de stat, societate pe acţiuni, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Societatea comercială pe acţiuni se va organiza şi va funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Capitalul social iniţial, reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, al societăţii comerciale nou-înfiinţate se constituie prin preluarea elementelor de bilanţ la data de 30 septembrie 1995, aferente Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.) din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care se reorganizează.  +  Articolul 4Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti se va face pe bază de protocol încheiat între părţi la data desprinderii.Regia Autonomă de Electricitate "Renel" îşi diminuează în mod corespunzător patrimoniul cu activul şi pasivul preluate de societatea comercială nou-înfiinţată.  +  Articolul 5Documentaţiile elaborate de institut pentru obiective energetice din Sistemul energetic naţional constituie patrimoniu public şi trec în administrarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care va asigura măsurile de protecţie conform prevederilor legale.  +  Articolul 6Personalul existent în cadrul Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.) la data încheierii protocolului va fi preluat de societatea comercială nou-înfiinţată şi se consideră transferat.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:--------------p. Ministrul industriilor,Constantin Dicu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 3 mai 1996Nr. 305.  +  Anexa 1
                 
    SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACŢIUNI CARE SE ÎNFIINŢEAZĂ
    Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeForma juridicăSediulObiectul de activitateCapitalul socialSubunitatea care se reorganizează
    patrimoniul net
    localitatea, judeţul
    mijloace fixe
    mijloace circulante (mii lei)
      Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. BucureştiSocietate comercială pe acţiuniBucureşti, b-dul Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2 (sediul central) Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 18-20 (sediu filială)- Cercetare, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică, engineering în domeniile energetic, industrial, transport, telecomunicaţii, agricol, turism, public, conservarea energiei, protecţia mediului, valorificarea deşeurilor, pentru persoane fizice şi juridice, în ţară şi în străinătate.8.400.200Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (I.S.P.E.)
    11.634.992
    8.478.112
    3.156.880
    - Realizarea de auditări, inspecţii, expertize şi recepţii în domeniul calităţii.
    - Urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor.
    - Realizarea de analize de avarii, incidente, incendii.
    - Prestări de servicii în domeniile informatic, economico-financiar, reclamă şi publicitate, pregătire personal, transporturi, administrativ.
    - Întocmirea de documentaţii economice, de eficienţă economică şi evaluare patrimonii.
    - Realizarea de activităţi de tehnoredactare, editare şi documentare.
    - Prestări de servicii la consumatorii de energie electrică şi termică.
    - Construcţii-montaj, asistenţă tehnică la execuţie şi puneri în funcţiune la lucrări din ţară şi din străinătate.
    - Contractor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate la lucrări din ţară şi din străinătate.
    - Activităţi de intermediere şi reprezentare pentru persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
    - Efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior, de import-export de mărfuri şi servicii, inclusiv colaborarea cu unităţi de comerţ exterior, unităţi bancare pentru efectuarea de operaţiuni valutare conform legii.
    - Realizarea de activităţi şi acţiuni tehnico-ştiinţifice, cultural-sportive, turism, sociale, pentru personalul societăţii şi pentru alte persoane fizice şi juridice în ţară şi în străinătate.
    - Efectuarea de operaţiuni comerciale în ţară şi în străinătate.
    - Operaţiuni de service pentru persoane fizice şi juridice din domeniul său de activitate.
   +  Anexa 2 STATUTULSocietăţii Comerciale "Institutul de Studii şi ProiectăriEnergetice" - S.A. Bucureşti  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţii comercialeDenumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social şi de numărul de înregistrare la Registrul comerţului.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţii comercialeSocietatea Comercială "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţii comercialeSediul societăţii comerciale este în România, municipiul Bucureşti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2. Filiala municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 18-20, judeţul Timiş. Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţara şi străinătate.  +  Articolul 4Durata societăţii comercialeDurata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate al societăţii comerciale  +  Articolul 5Scopul societăţii comerciale este realizarea de servicii de cercetare, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţa, engineering, asistenţă tehnică, construcţii-montaj, contractor general operaţiuni comerciale, pentru domeniile energetic, industrial, transport, telecomunicaţii, agricol, turism, public, conservarea energiei, protecţia mediului, valorificarea deşeurilor, comerţ cu produse industriale şi bunuri de larg consum, la lucrările de investiţii, modernizări, reparaţii, reabilitări şi retehnologizări, pentru persoane fizice şi juridice, în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 6Obiectul de activitate al societăţii comerciale este:- cercetare, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţa, asistenţă tehnică, engineering în domeniile energetic, industrial, transport, telecomunicaţii, agricol, turism, public, conservarea energiei, protecţia mediului, valorificarea deşeurilor, pentru persoane fizice şi juridice, în ţara şi în străinătate;- realizarea de auditări, inspecţii, expertize şi recepţii în domeniul calităţii;- urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor;- realizarea de analize de avarii, incidente, incendii;- prestări de servicii în domeniile: informatic, economico-financiar, reclama şi publicitate, pregătire personal, transporturi, administrativ;- întocmirea de documentaţii economice, de eficienta economică şi evaluare patrimonii;- realizarea de activităţi de tehnoredactare, editare şi documentare;- prestări de servicii la consumatorii de energie electrica şi termica;- construcţii-montaj, asistenţă tehnică la execuţie şi puneri în funcţiune la lucrări din ţara şi din străinătate;- contractor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate, la lucrări din ţara şi din străinătate;- activităţi de intermediere şi de reprezentare pentru persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;- efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior, de import-export de mărfuri şi servicii, inclusiv colaborarea cu unităţi de comerţ exterior, cu unităţi bancare pentru efectuarea de operaţiuni valutare conform legii;- realizarea de activităţi şi acţiuni tehnico-ştiinţifice, cultural-sportive, turism, sociale, pentru personalul societăţii comerciale şi pentru alte persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;- efectuarea de operaţiuni comerciale în ţara şi în străinătate;- operaţiuni de service pentru persoane fizice şi juridice din domeniul sau de activitate.  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial este fixat la suma de 8.400.200 mii lei, împărţit în 336.008 acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.Capitalul social iniţial, împărţit în acţiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii comerciale.Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 8AcţiunileAcţiunile nominative ale societăţii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii comerciale şi semnătura a doi administratori.Societatea comercială va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul acesteia.  +  Articolul 9Reducerea sau mărirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii comerciale, efectuate în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii comerciale. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a societăţii comerciale şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; b) aleg pe membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanţi, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate şi îi revoca; c) aleg pe directorul general, îl descarcă de activitate şi îl revoca; directorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie; d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege; e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului, conform legii; h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea comercială; i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii; j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor; k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii comerciale; l) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; m) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii comerciale cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; n) hotărăsc cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii comerciale; o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea comercială.Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferenţiază potrivit legii.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor, reprezentând cel puţin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii comerciale.Adunarea generală va fi convocată de către administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României şi într-unul dintre ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii comerciale sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de către preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale.Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.Acţionarii votează, de regula, prin ridicarea mâinii.La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentaţi.  +  Articolul 17Până la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi de Ministerul Finanţelor şi de un împuternicit mandatat de Ministerul Industriilor.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea comercială pe acţiuni este administrată de către un consiliu de administraţie compus din 9 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.La prima şedinţa, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar.Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează fata de terţi.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale pe compartimente; c) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competentelor acordate; d) aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri, potrivit competentelor acordate; e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabileşte tactica şi strategia de marketing; g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii comerciale pe anul în curs; i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul VI Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 20Comisia de cenzoriGestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori formată din trei membri, care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale.Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate comercială.  +  Capitolul VII Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 21Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 22Personalul societăţii comercialePersonalul de conducere al societăţii comerciale şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. În perioada cât statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat.Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale sunt stabilite de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al acesteia.  +  Articolul 23Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 24Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea comercială va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.  +  Articolul 25Calculul şi repartizarea profituluiProfitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.Profitul societăţii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispoziţiilor legale în vigoare.Societatea comercială îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societatea comercială în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărâ în consecinţa.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.  +  Articolul 26Registrele societăţii comercialeSocietatea comercială tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 27Modificarea formei juridiceSocietatea comercială va putea fi transformată în alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat.Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 28Dizolvarea societăţii comercialeUrmătoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii comerciale:- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;- falimentul;- pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;- numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;- la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forţă majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii comerciale nu mai este posibila;- în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 29Lichidarea societăţii comercialeÎn caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.Lichidarea societăţii comerciale şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 30LitigiiLitigiile de orice fel apărute între societăţi comerciale şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, ale Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Codului comercial.-------