ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008    Având în vedere caracterul urgent al implementării programelor de modernizare, reabilitare şi retehnologizare a sistemelor de alimentare cu energie termică, care presupun o procedură îndelungată de la lansarea programului, aplicarea regulilor privind achiziţiile publice, încheierea lucrărilor şi până la efectuarea plăţilor,în scopul evitării blocajelor alimentării cu energie termică în sezonul de încălzire 2008-2009 şi asigurării căldurii la costuri suportabile de către populaţie,în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 643/2002, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare şi retehnologizare a centralelor termice şi electrice de termoficare, precum şi a sistemelor centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în conformitate cu programele de investiţii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garanţii de stat pentru credite. (2) În baza prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative implementează programe multianuale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobate prin hotărâre a Guvernului, finanţate din sumele care se alocă anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare, precum şi altor sisteme centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice transferate în condiţiile legii în proprietatea consiliilor judeţene sau locale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 martie 2008.Nr. 29.----