ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 12 martie 2008privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008    Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană,- necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, precum şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 2.371/2002 , adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform Politicii piscicole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 120 din 10 mai 2007,se impune adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legal, pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.Prezenta iniţiativă legislativă are caracter de urgenţă, deoarece la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional din angajamente bugetare pentru Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu art. 10 şi 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 223 din 15 august 2006, şi din angajamentele bugetare comunicate pentru Programul operaţional pentru pescuit, aprobate prin decizie a Comisiei; b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituţional şi cu angajamentele bugetare; c) fonduri publice - aşa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; d) structuri de implementare - autoritatea de management, agenţia de plăţi şi autoritatea de certificare din structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, şi Direcţia pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, organism care funcţionează independent în structura organizatorică a APDRP; e) prefinanţare - suma care se acordă temporar de la bugetul de stat pentru măsurile finanţate din FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană; f) cofinanţare - suma alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEP, conform Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene; g) cheltuieli neeligibile - sumele asigurate de la bugetul de stat pentru FEP şi reprezintă cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care urmează a fi definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; h) Acordul interinstituţional - acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară şi managementul financiar sănătos; i) Program - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană pentru pescuit, respectiv Programul operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP; j) autoritate de certificare - organismul responsabil de certificarea faptului că declaraţiile de cheltuieli pentru FEP sunt precise, rezultate din sisteme contabile fiabile, au la bază documente justificative verificabile şi informaţiile primite de la ANPA şi APDRP sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale aplicabile în acest domeniu, reprezentat de Organismul de coordonare al agenţiilor de plăţi; k) autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul POP, reprezentată de ANPA; l) agenţie de plată - structura organizatorică din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu plata măsurilor finanţate prin FEP, prin APDRP; m) Autoritatea de audit - organismul responsabil de certificarea realităţii, integrităţii şi acurateţii conturilor agenţiei de plăţi acreditate care derulează fonduri transferate României din FEP, reprezentată de autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României; n) beneficiar - persoana fizică, organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, judeţean sau naţional, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POP; o) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.  +  Articolul 3Guvernul, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, garantează corecta gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare, POP şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.  +  Articolul 5 (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEP, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privitor la Fondul European de Pescuit, precum şi ale POP, aprobat de Comisia Europeană. (2) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEP au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca ordonator principal de credite, şi în anexa la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari.  +  Articolul 6Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerinţelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.  +  Articolul 7 (1) Sumele din fondurile publice destinate cofinanţării şi prefinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEP, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Comunităţii Europene. (2) Creditele bugetare aferente cofinanţării şi prefinanţării de la bugetul de stat a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind la poziţia distinctă denumită "Finanţare FEP" în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, astfel: a) sumele reprezentând cofinanţare din fonduri de la bugetul de stat; b) sumele necesare asigurării prefinanţării; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul efectuării plăţilor; d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene, numai în cazul următorilor beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică; e) sumele aferente plăţii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv cele aferente majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; f) alte sume rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a FEP, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor. (3) În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiari, se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării locale, precum şi finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii. (4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. e) necesare plăţii debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii. (5) În limita creditelor bugetare aprobate aferente FEP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează sumele cuvenite beneficiarilor, prin intermediul APDRP. (6) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. d) se transferă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin intermediul APDRP, în conturi deschise la Trezoreria Statului, beneficiarilor - unităţi administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora legal constituite - şi în conturi deschise la instituţii de credite pentru organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.  +  Articolul 8 (1) Sumele utilizate reprezentând prefinanţare din bugetul de stat a măsurilor finanţate din FEP se reîntregesc cu sumele primite de la bugetul Uniunii Europene şi cu cele recuperate de la beneficiari. (2) Sumele reprezentând prefinanţare de la bugetul de stat, reîntregite în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. În situaţia în care reîntregirea şi/sau recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venit la bugetul de stat. (3) Disponibilităţile din fondurile aferente FEP şi din fondurile publice destinate cofinanţării/prefinanţării rămase în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, norme metodologice care urmează a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi instrucţiuni care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 12 martie 2008.Nr. 27.---------