NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 1996privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investitiilor instituţiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 30 decembrie 1996    Incepind cu data de 1 ianuarie 1997, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, finantarea investitiilor instituţiilor publice, inclusiv cele care privesc regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, se va efectua prin trezoreriile statului.În acest scop, ordonatorii de credite vor asigura finantarea investitiilor potrivit Normelor metodologice privind finantarea investitiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului.Directiile de trezorerie judetene şi a municipiului Bucureşti vor dispune măsuri pentru aplicarea în bune condiţii a prevederilor normelor menţionate mai sus, în care scop vor proceda astfel:1. Plăţile pentru investitii vor fi avizate de către organele trezoreriei statului numai în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie şi cu respectarea documentatiei prevăzute în norme.2. Plăţile vor fi evidentiate în conturile corespunzătoare surselor de finanţare.Pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte, se deschid, pe seama consiliilor judetene, a consiliului local al municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, conturile:- 50.23 "Disponibil pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994";- 50.24 "Disponibil din sume repartizate pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994".3. Finantarea investitiilor instituţiilor publice se asigura în cadrul trezoreriilor statului de către serviciul (compartimentul) de control şi evidenta cheltuieli, prin salariatul care administreaza contul de finanţare bugetară şi de disponibil al institutiei respective.4. Organele trezoreriei statului vor primi şi vor verifica listele de investitii prezentate de ordonatorii de credite, urmarind, în mod special, existenta aprobării ordonatorului principal de credite, a surselor de finanţare, respectarea structurii şi a continutului listelor. Potrivit normelor metodologice, instituţiile publice pot prezenta listele distincte în functie de bugetul din care se finanţează investiţiile, şi anume: a) lista de investitii cu finanţare integrală sau parţială din bugetul de stat; b) lista de investitii cu finanţare integrală sau parţială din bugetele locale; c) lista de investitii cu finanţare din bugetul asigurarilor sociale de stat şi din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; d) lista de investitii finantate din mijloace extrabugetare; e) lista de investitii finantate din donatii sau sponsorizari, precum şi din ajutoare externe nerambursabile, aprobate de ordonatorul de credite şi vizate, în prealabil, pentru control financiar preventiv de către directorul financiar-contabil.5. Trezoreria statului întocmeşte pentru fiecare institutie (regie autonoma şi societate comerciala) un dosar distinct pentru finantarea investitiilor, care cuprinde: listele de investitii, cererea de admitere la finanţare (anexa nr. 2), comunicarea dispunerii de plati (anexa nr. 3), nota de fundamentare (anexa nr. 4) şi, eventual, corespondenta în legătură cu finantarea investitiilor. În acest dosar se conduce şi evidenta plăţilor pe obiective, astfel:- plăţile dispuse de ordonatorii de credite pentru obiective noi şi în continuare, cu ajutorul fisei cuprinse în anexa nr. 5;- plăţile efectuate pentru "Alte cheltuieli de investitii" se inscriu în anexa nr. 1b) coloanele 4 şi 5.6. Documentele privind admiterea la finanţare, dispunerea de plati şi nota de fundamentare se verifica şi se analizeaza de către trezorerie, astfel: a) Cererea de admitere la finanţare a investitiilor (anexa nr. 2), prezentată de ordonatorii de credite, se verifica de către salariatul trezoreriei cu datele din lista obiectivelor de investitii [anexele nr. 1a) şi 1b)], urmarindu-se identitatea denumirii obiectivelor, concordanta surselor de finanţare şi modul de asigurare a acestora în trezorerie.Admiterea la finanţare se consemneaza în spatiul rezervat în pag. 2, se semneaza de către persoanele prevăzute, iar exemplarul 2 se transmite ordonatorului de credite. b) Plăţile dispuse pentru obiective noi şi în continuare de către ordonatorii de credite, transmise conform anexelor nr. 3 şi 3a), împreună cu ordinul de plată, se verifica cu lista de investitii în ceea ce priveste denumirea obiectivului şi valoarea, incadrarea platii în suma totala, potrivit evidentei din dosarul de finanţare. De asemenea, se verifica ca suma platii să se incadreze în creditele bugetare şi în disponibilul din conturi corespunzător surselor de finanţare. c) Nota de fundamentare (anexa nr. 4) se verifica cu datele din lista-anexa nr. 1b), asigurindu-se respectarea denumirii şi a pozitiei din lista, valoarea individuala şi sursa de finanţare.7. Directiile de trezorerie judetene, prin serviciul metodologie, vor urmări aplicarea stricta a acestor norme metodologice şi vor actiona pentru eliminarea abaterilor.8. Banca Comerciala Română - S.A., pentru finantarea investitiilor instituţiilor publice în municipiul Bucureşti, cu excepţia sectoarelor 1 şi 3, va aplica normele metodologice de mai sus, ca şi trezoreriile statului.------------