NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 1996privind finantarea investitiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 30 decembrie 1996  Potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, plăţile pentru investiţiile instituţiilor publice se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, pe baza listei de investitii, a documentatiei tehnice prevăzute de lege, a fondurilor aprobate pentru cheltuieli de capital şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind investiţiile şi decontarea acestora.În acest scop, incepind cu data de 1 ianuarie 1997, finantarea investitiilor instituţiilor publice prevăzute la art. 70 din Legea nr. 72/1996, inclusiv cele care privesc regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat din fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, se va efectua prin trezoreriile statului. În judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti (numai sectoarele 2, 4, 5 şi 6) în care nu funcţionează trezorerii ale statului, finantarea investitiilor se asigura de către unitatile Băncii Comerciale Române - S.A. care, pe bază de convenţie, executa operaţiuni în contul trezoreriei statului.Finantarea investitiilor prin trezoreriile statului se efectueaza de către ordonatorii de credite, potrivit prezentelor norme metodologice, astfel:1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat şi din fondurile speciale, au obligaţia sa repartizeze pentru instituţiile subordonate şi pentru activitatea proprie obiectivele de investitii aprobate, cuprinse în anexa la legea anuală a bugetului de stat.În acelasi mod va proceda şi ordonatorii principali de credite finantati din bugetele locale, inclusiv instituţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte, şi din bugetul asigurarilor sociale de stat.Repartizarea investitiilor se efectueaza pe baza Listei obiectivelor de investitii cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul ... pe anul 199..., potrivit modelelor din anexa nr. 1 şi nr. 1a), pe raspunderea ordonatorilor principali de credite, cu incadrarea în nivelurile aprobate prin lege sau prin decizia consiliului local.Notă: În cazul ministerelor care finanţează cheltuieli de capital la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, aceasta operaţiune se va efectua tot prin trezoreria statului, potrivit prezentelor norme metodologice. Metodologia aplicata instituţiilor publice se aplică şi regiilor autonome şi societatilor comerciale cu capital de stat. Acolo unde se menţionează ordonatori de credite sau institutii publice, se cuprind, în mod corespunzător, şi regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat.La intocmirea listei, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale şi din fondurile speciale vor avea în vedere urmatoarele precizări:- listele se intocmesc la nivelul cheltuielilor de capital aprobate pe fiecare ordonator de credite, pe capitole de cheltuieli bugetare;- obiectivele vor fi nominalizate cu denumirea completa şi cu incadrarea în limita surselor de finanţare prevăzute în anexa la legea anuală a bugetului de stat şi a fondurilor speciale şi, respectiv, în listele de investitii-anexa la bugetele locale şi la bugetul asigurarilor sociale de stat;- investiţiile privind "Alte cheltuieli de investitii" se cuprind în lista la lit. c), intr-o pozitie globală;- la pozitia "Surse proprii de finanţare" se inscriu veniturile proprii ale regiilor autonome şi ale societatilor comerciale cu capital de stat, destinate finantarii investitiilor, precum şi veniturile proprii ale instituţiilor publice, realizate în baza unor acte normative pentru care s-au întocmit anexe la bugetul ordonatorului principal de credite în cauza.Pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va fi defalcata, la propunerea instituţiilor subordonate, pe feluri de bunuri de achizitionat (cantitativ şi valoric): cheltuieli cu consolidarea imobilelor; cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii; alte cheltuieli asimilate investitiilor, conform legii, şi aprobata de către ordonatorul principal de credite prin liste separate potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în care scop se întocmeşte anexa nr. 1b).În subsolul listei, ordonatorii de credite vor specifică conturile de disponibilitati în care se afla pastrate sursele de finanţare respective, deschise la trezoreria statului (banca).Listele de investitii care nu cuprind toate elementele, precum şi semnaturile autorizate se restituie de către organele trezoreriei sau unitatile bancare, după caz, pentru a fi completate, cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice.Lista obiectivelor de investitii se aproba de către ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul sau de drept, vizata, în prealabil, de directorul financiar-contabil (contabil-sef).În cazul finantarii investitiilor din mijloace extrabugetare, donatii sau sponsorizari, precum şi din ajutoare externe nerambursabile, se intocmesc liste separate, pe aceeasi structura, care se aproba de către ordonatorii principali de credite. La lista investitiilor din donatii sau sponsorizari se anexeaza şi actul donatorului sau sponsorului, din care să rezulte caracterul şi destinaţia sumelor alocate.2. Excepţie de la regulile de mai sus fac cheltuielile de capital pentru constituirea rezervei materiale a statului, pentru care nu se întocmeşte lista cu obiectivele de investitii.De asemenea, Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Ministerul Justiţiei - Directia generală a penitenciarelor, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale intocmesc lista obiectivelor de investitii cu urmatoarele precizări:- investiţiile specifice apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale şi cele aferente capitolelor 69.01 "Alte acţiuni economice", subcapitolul "Rezerva de stat şi de mobilizare" şi 72.01 "Alte acţiuni" se inscriu în suma globală, iar plăţile se efectueaza numai pe bază de ordin de plată, pe raspunderea ordonatorilor de credite;- celelalte obiective de investitii care se finanţează de la capitolele de cheltuieli: 51.01 "Autorităţi publice", 57.01 "Invatamint", 58.01 "Sănătate", 59.01 "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", 63.01 "Servicii de dezvoltare publică şi locuinte" se desfăşoară în listele de investitii conform anexei nr. 1 şi se aplică metodologia stabilita pentru instituţiile publice.Ministerul Afacerilor Externe finanţează investiţiile la reprezentantele din strainatate astfel:- transmite lista-model cuprinsa în anexa nr. 1 reprezentantelor respective, cu deosebirea ca valoarea se inscrie în lei şi în valută;- executarea şi procurarea bunurilor şi serviciilor se efectueaza din sumele în valută puse la dispoziţie, pe raspunderea ordonatorilor de credite, cu incadrarea în sumele în lei aprobate prin lista-anexa la bugetul de stat.3. Ordonatorii de credite au obligaţia de a prezenta, la trezoreria statului la care au deschise conturile, lista obiectivelor de investitii aprobata de ordonatorul principal de credite [anexele nr. 1, nr. 1a) şi nr. 1b)].În judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti, în care nu funcţionează trezorerii ale statului, listele se depun la unitatile Băncii Comerciale Române - S.A. la care au deschise conturile de cheltuieli bugetare şi de disponibil. Pe măsura intrarii în functiune a trezoreriilor statului, se preia de către acestea şi finantarea investitiilor.O dată cu depunerea listelor obiectivelor de investitii, ordonatorii de credite au obligaţia să prezinte confirmarea resurselor de finanţare.4. Ordonatorii de credite au obligaţia legala de a angaja şi utiliza sursele de finanţare a investitiilor numai după indeplinirea, în prealabil, a condiţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, în Hotărârea Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investitiilor, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 25 octombrie 1995, şi în Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, cu modificările şi completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 979/1995, şi în Ordinul nr. 1.743/69/N/1996 al ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investitiilor, precum şi în celelalte reglementari care privesc sectorul finantarii investitiilor.5. Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin lista se efectueaza pe raspunderea ordonatorului de credite şi a organelor de control financiar preventiv, astfel: a) Pentru obiectivele de investitii în continuare şi noi, şi pentru cheltuielile cu consolidari de imobile, după indeplinirea condiţiilor prevăzute în reglementarile menţionate la pct. 4 de mai sus, ordonatorii de credite vor transmite trezoreriei statului sau unităţii bancare, după caz, cererea de admitere la finanţare, pentru fiecare obiectiv în parte, care se întocmeşte şi se prezinta în dublu exemplar, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2.După verificare şi în cazul indeplinirii tuturor condiţiilor, trezoreria statului sau unitatea Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, comunică aprobarea admiterii la finanţare a obiectivului de investitii respectiv, prin transmiterea exemplarului nr. 2 din cererea ordonatorului de credite.Pe baza primirii comunicarii admiterii la finanţare, ordonatorii de credite pot dispune efectuarea plăţilor pentru fiecare obiectiv în parte. Plăţile se efectueaza pe baza ordinului de plată (OPHT), care se prezinta trezoreriei statului sau unităţii bancare, după caz, împreună cu comunicarea-model cuprinsa în anexa nr. 3. b) Finantarea pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" se va efectua pe baza ordinului de plată (OPHT) şi a notei de fundamentare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4. c) Plăţile pentru finantarea investitiilor se efectueaza în limita surselor prevăzute în lista, a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie şi a disponibilitatilor din conturile corespunzătoare privind sursele proprii, creditele externe şi fondurile speciale.6. Ordonatorii de credite, inclusiv instituţiile finantate cu alocatii în completare de la buget şi cele finantate integral din venituri proprii, au obligaţia să-şi organizeze evidenta urmaririi realizării finantarii obiectivelor de investitii, distinct, pe obiective şi pe surse de finanţare, avindu-se în vedere ca sursele prevăzute în liste reprezinta limite maxime care nu pot fi depăşite.7. În cursul executarii, pozitia "Alte cheltuieli de investitii" va putea fi modificata de către ordonatorii principali de credite, în cazul în care au loc redistribuiri de bunuri şi de surse de finanţare între instituţiile subordonate, cu condiţia încadrării în valoarea şi în sursele de finanţare aprobate prin lista-anexa la legea anuală a bugetului de stat şi, respectiv, prin listele-anexa la bugetele locale şi la bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea termenului precizat în legile bugetare anuale, până la care se pot face modificari.8. Finantarea de către unele ministere sau consilii locale, după caz, a cheltuielilor de capital pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat se efectueaza prin trezoreriile statului (banca), asa cum se precizeaza mai jos: a) Pe baza listei obiectivelor de investitii, transmisa fiecarei regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat, ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, repartizeaza, pe seama acestora, creditele bugetare corespunzătoare finantarii investitiilor, în acelasi mod ca şi pentru instituţiile subordonate (se foloseşte formularul "Dispoziţia bugetară"). b) Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat îşi deschid conturi la trezoreria statului de care apartin, potrivit normelor stabilite în acest scop.Deschiderea finantarii şi efectuarea plăţilor se fac potrivit precizarilor de la pct. 5 din prezentele norme metodologice, inclusiv din anexa nr. 3a).Sursele proprii, creditele interne şi externe se păstrează de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat la băncile comerciale, având obligaţia folosirii acestora cu prioritate, alocatiile bugetare fiind în completare. c) Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat au obligaţia ca, lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, sa transmita ordonatorului principal de credite, cu viza trezoreriei statului, contul de execuţie privind creditele bugetare repartizate şi primite şi plăţile de casa efectuate pentru finantarea investitiilor cumulate de la inceputul anului până la finele lunii de raportare. d) Pe baza contului de execuţie, ordonatorul principal de credite îşi înregistrează în contabilitatea proprie plăţile de investitii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat (se crediteaza contul 700 "Finanţare bugetară privind anul curent", analitic, capitol, titlu şi articol prin debitul contului 410 "Cheltuielile institutiei", analitic, capitol, titlu şi articol).9. Ordonatorii principali de credite vor dispune masurile necesare pentru aplicarea în bune condiţii a prezentelor norme metodologice.  +  Anexa 1     MINISTERUL ............... Aprobat                                              Ordonatorul principal de credite                                              Data ...........................                            LISTA     obiectivelor de investitii pe anul 199....., cu finanţare      integrală sau parţială de la bugetul .......*) ........,       repartizate pentru ...................................                                                           
  - mii lei -
    Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări şi alte cheltuieli de investiţiiValoarea totală**)Valoarea totală actualizată***)Cheltuieli din total surse de finanţareFinanţate din:Capacităţi Termen P.I.F.
    Surse propriiCredite externeFond specialBuget
    0123456789
      Total, din care:                
    A.Obiective de investiţii în continuare - total,                
      din care:                
    1.Obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
    2.Obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
    B.Obiective noi de investiţii - total,                
      din care:                
    1.Obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
    2.Obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
    3.Obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                
    C.Alte cheltuieli de investiţii                
  ------- Notă *) Se inscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurarilor sociale de stat. Notă **) Valoarea investitiilor la data aprobării studiului de fezabilitate. Notă ***) Valoarea investitiei în preţuri valabile la data inscrierii în lista obiectivelor, dotarilor sau altor cheltuieli de investitii, insusita de ordonatorul principal de credite.
   +  Anexa 1a)     JUDETUL ..................    CONSILIUL LOCAL ..........                         LISTA        obiectivelor de investitii pe anul 199...., cu finanţare        parţială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru ........
      INVmii lei
    C + M
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea totalăValoarea totală actualizatăCheltuieli din total surse de finanţareFinanţate din:Capacităţi P.I.F.Termen
    Surse proprii*)Credite bancare interneCredite externeAlte surse constituite potrivit legii**)Alocaţii bugetare
    01234567891011
      TOTAL, din care:                  
    A.Lucrări în continuare                  
    B.Lucrări noi                  
    C.Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii Din TOTAL, desfăşurat, potrivit clasificaţiei, pe capitole bugetare: ........................                  
      Cap. 51.02. - Autorităţi publice                  
      TOTAL, din care:                  
    A.Lucrări în continuare                  
      -                  
      -                  
    B.Lucrări noi                  
      -                  
      -                  
    C.Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii,                  
      din care:                  
      1. Achiziţii de bunuri, dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii                  
      2. Consolidări pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, aprobată prin Legea nr. 82/1995Cap. 59.02. - Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret                    
      TOTAL, din care:                  
    A.-                  
    B.-                  
    C.-                  
      Cap. 60.02. - Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii                  
      TOTAL, din care:                  
    A.-                  
    B.-                  
    C.-                    
      Cap. 63.02. - Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe                  
      TOTAL, din care:                  
    A.-                  
    B.-                  
    C.-                  
      Confirmam pe propria răspundere că obiectivele de mai sus se încadrează    atit ca obiective, cit şi ca surse, în lista investitiilor aprobata ca    anexa la bugetul local, conform Deciziei nr. .... din data de ......       Presedinte,       Primar, Contabil-sef,------- Notă *) Se includ şi fondurile cu care regiile autonome de profil participa la finantarea obiectivelor de investitii. Notă **) Se prevad şi sumele stabilite de către consiliile judetene, împreună cu Ministerul Transporturilor - Regia Autonoma "Administratia Naţionala a Drumurilor", potrivit prevederilor art. 4 şi 6 din Legea nr. 13/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice.
   +  Anexa 1b)     MINISTERUL ..................                        LISTA      pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", defalcata      pe categorii de bunuri ..... repartizate ........
    Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţiiU.M.CantitateaValoareaPlăţi efectuate*)
    Nr. şi data documentuluiSuma
    I. Achiziţii imobile          
      1. .................          
      2. .................          
      3. .................          
    II. Dotări independente          
      1. .................          
      2. .................          
      3. .................          
    III. Consolidări la imobile          
      1. .................          
      2. .................          
      3. .................          
    IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului          
      1. .................          
      2. .................          
      3. .................          
  Notă *) Se completeaza de către trezoreria statului.           Ordonator principal Director financiar-contabil          de credite, (contabil-sef),
   +  Anexa 2 (model)    ....................    ....................    Nr. ...... Data ....                               CERERE                  de admitere la finanţare a investitiilor*)    Către Trezoreria statului    sau    Banca Comerciala Română - S.A., Sucursala ...........                                    FilialaPrin prezenta va comunicam ca în lista obiectivelor de investitii ce se finanţează în exercitiul bugetar pe anul 199..., depusa la dumneavoastra sub nr....., s-a aprobat la pozitia ... executarea şi finantarea obiectivului:
    - mii lei -
      Valoarea actualizatăCheltuieli din total surse de finanţaredin care:
    Surse propriiCredite externeFondul bugetului special
    a) Lucrări în continuare          
    - obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
    sau:          
    b) Lucrări noi          
    - obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
    sau:          
    c) Cheltuieli cu consolidarea imobilelor          
    - obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
  Mentionam, pe raspunderea proprie, ca, în prealabil, au fost indeplinite toate condiţiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare şi menţionate la pct. 4 din Normele Ministerului Finanţelor nr...... care se referă la existenta şi aprobarea studiului de fezabilitate, acordurile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, contractul de realizare a obiectivului stabilit pe bază de licitaţie, s-a obţinut autorizatia de construcţie, iar documentaţia tehnica a fost aprobata conform dispoziţiilor legale.Având în vedere ca sunt intrunite condiţiile legale pentru începerea executiei, va rugam a ne comunică acordul dumneavoastra privind admiterea la finanţare a obiectivului ......       Ordonator de credite, Contabil-sef,                            TREZORERIA STATULUI ..................                            BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - S.A. .......                            ......................................                            Se admite finantarea                            obiectivului .........................                            ......................................                            incepind cu data de ..................                            pentru valoarea de ............... lei                            din care: C+M .................... lei                            Director Sef serviciu                            (sef serviciu) (birou, compartiment)                            Nr. ... şi data .... control şi evidenta                                                        cheltuieli----------- Notă *) Cererea se întocmeşte pentru admiterea la finanţare a unui singur obiectiv, care este cuprins la lit. a), b) sau c), după caz.
   +  Anexa 3 (model)    ....................    ....................    Nr. ...... Data ....    Către Trezoreria statului    sau    Banca Comerciala Română - S.A., Sucursala ...........                                    FilialaÎn baza cererii de admitere la finanţare a obiectivului ........., comunicata de dumneavoastra cu nr. .... din ....... 199..., dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plată nr. ... în suma de ...... lei, care reprezinta (se inscrie una dintre situaţii):- avans în proportie de ....% din valoarea contractului incheiat cu .... sau- contravaloarea situaţiei de lucrari, receptionata şi acceptata, în suma de ...., din care s-a redus cu partea din avans în suma de ..... sau- procurarea de utilaje etc.---Atenţie, se inscrie cit mai detaliat scopul şi natura platii.Raspundem de cele de mai sus.       Ordonator de credite, Contabil-sef,                            TREZORERIA STATULUI ..................                            BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - S.A. .......                            ......................................                            Acceptat plata în suma de ............                            ......................................                            Sef serviciu, Expert,                                    Data .........  +  Anexa 3a)     Se foloseşte de către regii autonome şi societăţi comerciale cu capital    de stat    ....................    ....................    Nr. ...... Data ....    Către Trezoreria statului    sau    Banca Comerciala Română - S.A., Sucursala ...........                                    FilialaÎn baza cererii de admitere la finanţare a obiectivului ........., comunicata de dumneavoastra cu nr. .... din ....... 199..., în valoare de ....... lei, dispunem efectuarea platii cu Ordinul de plată nr. ..., în suma de ...... lei, care reprezinta (se inscrie una dintre situaţii):- avans în proportie de ....% din valoarea contractului incheiat cu .... sau- contravaloarea situaţiei de lucrari, receptionata şi acceptata, în suma de ...., din care s-a redus cu partea din avans, în suma de ..... sau- procurarea de utilaje etc.---La obiectivul mentionat mai sus situaţia plăţilor de la inceputul anului se prezinta astfel: a) Total plati ......................... mii lei b) Acoperirea plăţilor - total .........- venituri proprii .....................- credite interne sau externe ..........- fonduri speciale ..................... c) Diferente de acoperit de la buget [a)-b)] ......, din care, utilizat până la aceasta cerere .........Confirmam, pe propria raspundere, cele de mai sus.       Ordonator de credite, Contabil-sef,                            TREZORERIA STATULUI ..................                            BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - S.A. .......                            ......................................                            Acceptat plata în suma de ............                            ......................................                            Sef serviciu, Expert,                                    Data .........  +  Anexa 4 (model)
    ..................................
    ..................................
    Nr. ............ Data ............
     
    Către Trezoreria statului
    sau
    Banca Comercială Română - S.A.,Sucursala.....................
      Filiala  
     
    Vă prezentăm mai jos Nota de fundamentare pentru cumpărarea de la furnizorul .... a următoarelor bunuri:
           
      Nr. poziţie din listăValoarea individualăFinanţare din: ..............
    -      
    -      
    -      
    -    
      1. Confirmam, pe raspunderea noastra, ca bunurile se cumpara după ce au fost    indeplinite condiţiile prevăzute în Regulamentul privind licitatiile pentru    achiziţiile publice de bunuri şi servicii, republicat în Monitorul Oficial    al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996.    2. Cumpararea bunurilor este strict necesară desfăşurării activităţii şi nu    creeaza surplus de asemenea bunuri.    3. Prezentam ordinul de plată nr. .... data ... 199.... în favoarea ...., în    suma de ..... lei, pentru care dispunem de sumele necesare în contul ......       Ordonator de credite, Contabil-sef,                            TREZORERIA STATULUI ..................                            BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - S.A. .......                            ......................................                            Acceptat plata în suma de ............                            ......................................                            Sef serviciu, Expert,                                    Data .........
   +  Anexa 5     TREZORERIE ..........................    Serviciul (compartimentul) de control    şi de evidenta cheltuieli                             FISA          plăţilor privind finantarea obiectivelor de investitii            noi/în continuare conform listei nr. ...... din data                     de ..... prezentată de .......                                                                - lei -|-----------------------------------------------------------------------------||Nr. | Denumi-| Nr. şi| Valoa-| Cheltuieli | Cheltuieli | din care, | Soldul ||crt.| rea | data | rea | din total | efectuate | pe surse: | ramas || | obiec- | docu- | actu- | surse de | din total | -----------| de fi- || | tivu- | men- | aliza-| finanţare | surse de | | | | nantat || | lui | tului | ta | aprobate | finanţare | | | | (col.4-|| | | de | | în lista | | | | | col.5) || | | plata | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|| | | | | | | | | | ||----|--------|-------|-------|------------|------------|---|---|----|--------|          Întocmit, Verificat,                                     Sef serviciu (compartiment),-------