HOTĂRÂRE nr. 165 din 13 februarie 2008privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirile "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului", "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" sau "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuiesc cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:"(1^1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie şi/sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.(1^2) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori trec, în condiţiile legii, în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi care sunt destinate realizării de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se dau sau rămân, în condiţiile legii, în folosinţa gratuită a agenţiei, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe.(1^3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1^2), destinate construirii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, se va stabili, în baza unor hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale care le au în administrare sau potrivit condiţiilor prevăzute în actele de transmitere a terenurilor în administrarea acestora, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă, pentru toată durata de existenţă a construcţiilor -, autorităţile administraţiei publice locale având totodată obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii.(1^4) Pentru reconstrucţia locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, terenurile aflate în proprietatea privată sau în folosinţa proprietarilor locuinţelor se preiau de primării prin contracte de custodie încheiate cu deţinătorii acestora şi se dau în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a locuinţelor respective."3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică după cum urmează:"(2) În aplicarea prevederilor art. 2^1 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel: a) pentru construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate finanţate prin investiţii publice, precum şi a altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii; b) pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii. (3) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se vor consemna, după caz, în mod obligatoriu, următoarele: a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe pe perioada realizării investiţiilor; b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor pe toată durata de existenţă a construcţiilor -, autoritatea administraţiei publice care le preia în administrare având obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii."4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:"(3^1) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 24^2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare.(3^2) Construcţia de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.(3^3) În cadrul contractelor de parteneriat prevăzute la alin. (3^2) se vor stabili în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor: a) transmiterea terenurilor în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, pe perioada de realizare a investiţiilor respective; b) transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate sau, după caz, transferul proprietăţii asupra acestor terenuri către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, conform planurilor urbanistice aprobate; c) stabilirea modalităţii de transfer al proprietăţii asupra terenurilor aferente locuinţelor către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor."5. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe."6. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe prevăzute la alin. (6), Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor."7. Articolul 10 se abrogă.8. La articolul 13^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi contractelor de parteneriat prevăzute la art. 2 alin. (3^2)."9. După articolul 13^2 se introduc trei noi articole, articolele 13^3-13^5, cu următorul cuprins:"Art. 13^3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 24^7 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, altor instituţii din administraţia publică centrală şi autorităţilor administraţiei publice locale, se pot efectua de către fiecare persoană juridică sau prin asociere între acestea. În acelaşi mod, dar fără a se intersecta cu solicitările instituţiilor publice, se pot efectua şi solicitările unor persoane juridice cu capital privat. (2) Asocierea prevăzută la alin. (1) nu este necesar a fi legalizată, dar termenii şi condiţiile de realizare a acesteia vor fi consemnate printr-un "Acord de asociere" încheiat între părţile implicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cadrul acestui acord se va stabili un reprezentant al asociaţiei care va asigura corespondenţa cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe. (3) În cazul în care solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt efectuate în asociere, terenurile destinate construcţiei de locuinţe pot fi puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de unul sau de mai mulţi asociaţi. Pentru acelaşi teren de construcţie/amplasament nu pot fi prezentate atât solicitări individuale, cât şi în asociere. Pentru amplasamente ale construcţiilor de locuinţe în care sunt cuprinse terenuri deţinute de doi sau mai mulţi solicitanţi, solicitările pot fi prezentate numai în asociere. (4) Pentru construcţia de locuinţe proprietate privată, studiile de prefezabilitate se întocmesc, de regulă, de deţinătorii terenurilor de construcţii pe care se amplasează acestea. În cazul programelor de construcţii de locuinţe dezvoltate în asociere, finanţarea şi realizarea studiilor de prefezabilitate se stabilesc prin acordul de asociere încheiat între părţile implicate.Art. 13^4. - (1) Solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 13^3, vor fi prezentate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi vor fi însoţite de: a) numărul de cereri efectuate de persoanele fizice care fac parte din personalul propriu al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1), defalcat pe numărul de camere al locuinţelor solicitate şi, după caz, defalcat şi pe persoanele juridice asociate; b) studiile de prefezabilitate, pentru întocmirea cărora se va avea în vedere, orientativ, conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 14; c) o copie a acordului de asociere, dacă este cazul. (2) Numărul cererilor prezentate conform prevederilor alin. (1) lit. a) nu trebuie să depăşească numărul de locuinţe prevăzute în studiile de prefezabilitate conform prevederilor alin. (1) lit. b). (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea unor programe de construcţii de locuinţe, precum şi de solicitările primite pentru dezvoltarea unor programe noi, având prioritate programele guvernamentale. (4) Pe parcursul efectuării analizei prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate cere, în condiţiile prevăzute de lege, date şi informaţii celor care au efectuat solicitări de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, despre sau în completarea celor transmise prin documentele prevăzute la alin. (1).Art. 13^5. - (1) Dezvoltarea unor programe noi de construcţii de locuinţe, potrivit solicitărilor primite şi analizate conform art. 13^4 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, se poate face numai cu avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, obţinut în condiţiile art. 13^1 alin. (3). (2) Pentru dezvoltarea programelor care au primit aviz favorabil, potrivit alin. (1), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte de parteneriat cu fiecare dintre persoanele juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) sau cu asociaţii ale acestora, caz în care asocierea este necesar a fi legalizată. (3) Prin contractele de parteneriat prevăzute la alin. (2) se vor stabili modalitatea de primire a cererilor din partea persoanelor fizice care fac parte din personalul angajat al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) şi actele prin care justifică această apartenenţă. Se vor stabili totodată dacă sunt admise şi condiţiile în care se pot face modificări sau completări în lista persoanelor care solicită locuinţe, precum şi eventuale cesionări ale contractelor încheiate pentru construirea locuinţelor."10. Articolele 14-19^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. (3) La nivel local, comisiile sociale prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a primarului general al municipiului Bucureşti. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002. (4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de comisii sociale constituite prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor serviciilor deconcentrate în teritoriu ale respectivelor autorităţi, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (6) Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi de către autorităţile publice centrale interesate şi/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. (7) Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe. (8) În adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere următoarele: a) criteriile de acces la locuinţă vor fi adaptate la situaţiile concrete existente pe plan local, numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. b) pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări şi/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma şi cu punctajul stabilite în anexa nr. 11; c) pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b); d) criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv; e) solicitarea avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prevăzut la lit. d) se efectuează, de regulă, odată cu transmiterea inventarului locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform art. 16^4. Acest aviz se solicită însă şi ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial. Solicitarea va fi însoţită de o fundamentare a criteriilor propuse, în care se va prezenta motivaţia adoptării acestora, a adaptărilor efectuate, precum şi a criteriilor suplimentare, după caz. (9) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (7) şi (8) intră sub incidenţa prevederilor art. 6^4 sau, după caz, ale art. 24^6 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 15. - (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent. (2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, şi se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii. (3) Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile sau ordinele prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului. (4) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, primarului general al municipiului Bucureşti sau autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. (5) La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuinţelor şi la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor de locuinţe, prevăzute la art. 6^2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuinţelor respective de către cei îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice. (6) Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane. (7) Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4). (8) Repartizarea efectivă a locuinţelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane cu handicap şi asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere. (9) Locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în următoarea ordine de prioritate: a) în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2); b) în ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinţă, în cazul în care în anul respectiv nu se pot aplica prevederile lit. a), neexistând o listă de priorităţi întocmită sau refăcută în condiţiile prezentelor norme metodologice. (10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor se aplică şi prevederile art. 6^2 alin. (3^1) şi (3^2) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de închiriere iniţial se încheie conform repartiţiei şi va cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, conform legii.Art. 16. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, autorităţile administraţiei publice locale răspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit, conform documentaţiei urbanistice aprobate. (2) Construcţiile noi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se pot amplasa pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1^2), alin. (2) lit. b) şi alin. (3^1), transmise în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor, precum şi pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, transmise în administrarea agenţiei, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin legi speciale. Terenurile care sunt în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se transmit în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea regimului juridic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a). (3) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate răspund de asigurarea terenurilor şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor. Pentru realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, autorităţile administraţiei publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2 alin. (5). (4) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare. (5) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (4) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru construcţia locuinţelor, care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.Art. 17. - (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an. (2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale respective şi defalcat pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii. (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt centralizate la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.Art. 18. - (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, aprobate în condiţiile art. 16 alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aprobat în condiţiile legii, precum şi din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu. (3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5).Art. 19. - (1) Derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, prin protocol, de la consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, studiile de prefezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe rămân sau sunt preluate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor. (3) În protocolul de preluare a studiilor de prefezabilitate şi/sau a terenurilor aferente construcţiilor se vor preciza şi următoarele: a) condiţia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investiţii fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; b) obligativitatea consiliilor locale de a asigura serviciile comunitare de utilităţi publice şi dotările edilitare necesare în asigurarea condiţiilor de locuit, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5); c) participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectivelor de investiţii; d) condiţiile de transmitere a construcţiilor de locuinţe din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz; e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, pentru promovarea obiectivelor de investiţii până la predarea acestora către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. (4) Pentru obiectivele de investiţii propuse în condiţiile art. 17 şi amplasate pe terenuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se vor prevedea în mod obligatoriu şi următoarele: a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe pe perioada realizării investiţiilor; b) obligativitatea consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data preluării terenurilor; c) precizările prevăzute la alin. (3) lit. a) - e); d) decăderea din calitatea de administrator al locuinţelor în cazul nerespectării uneia sau a tuturor prevederilor lit. a) - c).Art. 19^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6^2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, acestea fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, se administrează de consiliile judeţene din unităţile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Potrivit prevederilor art. 24^4 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului şi se administrează de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, care au solicitat construirea acestora, sau de serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora, după caz. (3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept."11. După articolul 19^1 se introduc trei noi articole, articolele 19^2- 19^4, cu următorul cuprins:"Art. 19^2. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, se pot vinde, la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute de art. 6^3 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea stabilirii valorii de inventar a locuinţelor, până la apariţia unor noi reglementări în domeniu, se aplică prevederile pct. 38 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare, şi, în mod corespunzător, prevederile cap. "Stabilirea valorilor de investiţie" de la pct. 3 din Metodologia de stabilire a preţurilor de deviz şi de vânzare către populaţie a locuinţelor construite din fondurile statului, recepţionate după 1 ianuarie 1990, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului nr. 197/D/1990 şi publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 3/1990 şi anexele aferente. În cazul în care această metodologie nu poate fi aplicabilă din cauza insuficienţei datelor tehnice, după departajarea valorii locuinţelor de cea a spaţiilor cu altă destinaţie, stabilirea valorii de inventar a fiecărei locuinţe se face prin defalcarea valorii totale în raport direct proporţional cu suprafaţa construită. (3) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 6^3 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se va stabili raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul Buletinul Statistic Lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (4) În aplicarea prevederilor art. 6^3 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea de circulaţie a locuinţelor, stabilită prin expertizele camerelor notarilor publici şi preluată în baza de date a Ministerului Economiei şi Finanţelor conform prevederilor art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică celor care au în administrare locuinţele respective, la solicitarea acestora, de către direcţiile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. (5) În contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se va înscrie şi clauza de interdicţie a înstrăinării locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, prevăzută la art. 6^3 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Neîndeplinirea de către beneficiarul locuinţei a obligaţiilor ce îi revin potrivit legii şi clauzei contractuale prevăzute la alin. (5) reprezintă condiţii suspensive care afectează dreptul de proprietate asupra locuinţei, acest drept urmând a fi înscris în Cartea funciară cu titlu provizoriu, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. Această condiţie suspensivă se radiază de drept după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii prin contractul de vânzare-cumpărare.Art. 19^3. - (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a^2) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va ţine o evidenţă extracontabilă, în care vor fi incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care va fi completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. (2) În evidenţa prevăzută la alin. (1) va fi înscris fiecare obiectiv de investiţie, defalcat pe blocuri şi apartamente, cu specificarea valorii de inventar a fiecărui apartament la data finalizării acestuia, respectiv la data de 1 ianuarie 2007 pentru cele finalizate şi recepţionate înainte de această dată. (3) Pentru luarea în evidenţă a valorii de inventar a locuinţelor, prevăzută la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita date şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, pe care îi va consilia şi sprijini în stabilirea valorii de investiţie, respectiv a valorii de inventar, conform prevederilor art. 19^2 alin. (2). (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, va elabora documentele necesare şi va iniţia, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu celeritate pentru locuinţele care au o vechime de minimum 5 ani de la data recepţionării şi punerii în funcţiune. (5) În aplicarea prevederilor art. 6^3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului", deschis pe seama consiliilor locale la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ. (6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, prevăzute la alin. (5), după reţinerea comisionului prevăzut de lege, se virează lunar de către autorităţile administraţiei publice locale în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru trezoreria statului - OPHT. (7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va monitoriza acţiunea de vânzare-cumpărare a locuinţelor, consiliile locale fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul agenţiei, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar.Art. 19^4. - (1) Locuinţele prevăzute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 6^3 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 6^2 alin. (3^1) lit. a) din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea. (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii au obligativitatea ţinerii evidenţei stricte (lunare şi cumulative) a locuinţelor care fac obiectul art. 19^1 alin. (2), art. 19^2 alin. (1) şi al art. 19^4 alin. (1), precum şi a justificărilor, modului de calcul şi nivelului actual al chiriei percepute. În completare, aceste entităţi vor ţine şi evidenţa necesarului de locuinţe pentru tineri "destinate închirierii."12. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lista cuprinzând locuinţele pentru tineri, propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, odată cu lista prevăzută la alin. (1), şi lista cuprinzând defalcarea pe capitole bugetare a sumelor acumulate în anul anterior din vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 19^3 alin. (6), însoţită de un extras de cont emis de Trezoreria Statului pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Sumele necheltuite pe anul financiar în curs se cuprind în bugetul din anul următor. (3) Odată cu listele prevăzute la alin. (1) şi (2), în baza raportărilor lunare detaliate primite de la autorităţile publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, pe baza evidenţelor prevăzute la art. 19^4 alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va centraliza aceste evidenţe, pe care le va transmite spre informare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru a se cunoaşte în orice moment situaţia locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii."13. La articolul 21, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Construcţiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condiţiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietăţii asupra respectivelor construcţii şi, după caz, a regimului juridic al proprietăţii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii. (6) Cheltuielile efectuate pentru construcţiile prevăzute la alin. (3), reevaluate la zi până la data preluării acestora de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii. Costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) se suportă din fondurile alocate pentru derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, context în care vor fi incluse în cheltuielile efectuate şi nedecontate. În aceste cazuri cheltuielile totale de capital cuprinse în devizul general al obiectivului de investiţii vor fi defalcate în cheltuieli efectuate, cheltuieli efectuate şi nedecontate şi în cheltuieli rest de efectuat."14. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe comunică autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale interesate, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 19 alin. (2) şi (3)."15. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Anexele nr. 1, 2, 2a) şi 3-16 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."16. Anexele nr. 1, 2, 2a) şi 9 la normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.17. După anexa nr. 15 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 16, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 165.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la normele metodologice)─────────────────────────────────────CONSILIUL LOCAL ............................(Consiliul Judeţean ........................)(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)(Ministerul.................................)INVENTARULlocuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
  Denumirea Nr.deNr.de Regi-Sta- Ter-Amplasamentul*) SumeleSuma Surse
  localităţiilocu-cererimul diul me- necesasoli- pro-
  blocul inţe de fizicnul Supra-Pla-Sta-re în citatăprii
  înăl- PIF faţa nul diulvede- de la **)
  ţime (ha) urbavia-rea buge- (mili
  nis-bilifina- tul deoane
  tic ză- liză- stat lei)
  rii rii (mili-
  (mili-oane
  oane lei)
  lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Localitatea
  Obiectivul
  Obiectivul
  Total localitate:
  TOTAL GENERAL:
                         Primar,
               (Preşedintele Consiliului Judeţean)
                    (Primarul general)
          (ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
          .................................................
  _____________ Notă *) Se completează: suprafaţa de teren, planurile urbanistice aprobate şi lucrările de viabilizare realizate. Notă **) La coloana 11 se completează totalul sumelor cheltuite de la bugetul local şi nedecontate.Anexa se centralizează la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.
   +  Anexa 2 ────────(Anexa nr. 2 la normele metodologice)─────────────────────────────────────AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢESe aprobă─────────Ministru,.........LISTAcuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate conform Legii nr. 152/1998 în anul .........
  *Font 8*
  Denumirea Nr.deNr.de Regi-Sta- Ter-Amplasamentul*) Valoa-Valoa-SumeleAloca-Aloca-Aloca-
  localităţiilocu-cererimul diul men rea rea necesaţii ţii**)ţii***)
  blocul inţe de fizic Supra-Pla-Sta-totalăexecu-re în de la de la din
  înăl- PIF faţa nul diul a tată vede- buge- buge- surse
  ţime (ha) urbavia-inves- rea tul detele consti-
  nis-bilitiţiei fina- stat localetuite
  tic ză- liză- pentrupentruprin
  rii rii anul..anul..vânza-
  (mili-(mili-(mili-rea
  oane oane oane locuin-
  lei) lei) lei) ţelor
  pentru
  anul...
  (mili-
  oane
  lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  I. Investiţii în continuare
  Localitatea
  Obiectivul
  Obiectivul
  Total localitate:
  TOTAL I
  II. Investiţii noi
  Localitatea
  Obiectivul
  Obiectivul
  Total localitate:
  TOTAL II
  TOTAL GENERAL:
                       AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
                                 Director,
                           ....................
                                 AVIZAT
                                ────────
                            Direcţii de specialitate
                                din minister:
    Direcţia economică Direcţia investiţii Direcţia construcţii
                                                              locuinţe
      Director, Director, Director,
      ......... .......... ..........
  _____________*)Se completează: suprafaţa, planurile urbanistice aprobate şi lucrările de viabilizare realizate. Notă **) La coloana 11 se completează totalul sumelor cheltuite de la bugetul local şi nedecontate. Notă ***) La coloana 12 se completează sumele prevăzute a se aloca din sursele acumulate prin vânzarea locuinţelor.Anexa se centralizează la nivel judeţean şi la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.
   +  Anexa 3 ────────[Anexa nr. 2a) la normele metodologice]────────────────────────────────────────LISTAcheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, defalcate pe surse de finanţareCheltuielile de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii sunt evidenţiate, pe capitole de cheltuieli, în devizul general al investiţiei, documentaţie economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a acestor obiective la faza de proiectare - studiu de fezabilitate şi proiect tehnic - conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Pentru obiectivele de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, decontarea cheltuielilor necesare se asigură, pe surse de finanţare şi capitole de cheltuieli din devizul general, astfel:A. Din surse proprii constituite în acest scop de consiliile locale, autorităţile din administraţia publică centrală interesate sau, după caz, din surse constituite de regii şi societăţi comerciale de profil1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:Obţinerea terenului - cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.Amenajarea terenului - cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau de monumente istorice etc.Amenajări pentru protecţia mediului - cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului- cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente branşării la reţelele de utilităţi.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică privind:Studii de teren - cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară.Proiectare - cuprinde cheltuieli de proiectare, faza studiu de prefezabilitate.Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piaţă, de evaluare.B. Din surse de la bugetul de stat şi alte surse garantate de stat:1. Proiectare şi asistenţă tehnică privind:Studii de teren - cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie (după caz).Obţinere avize, acorduri şi autorizaţiiSe includ cheltuielile pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii; b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; c) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; d) obţinerea acordului de mediu; e) obţinerea avizului PSI; f) alte avize şi acorduri prevăzute în acte normative.Proiectare şi inginerie:1. se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie -, pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;2. pentru lucrările de modernizare sau consolidare la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnică.Organizarea procedurilor de achiziţie publică - se includ cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumpărate de ofertanţi; cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.Organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru execuţia lucrărilor - sunt cuprinse cheltuieli pentru: conceperea documentaţiilor, multiplicarea documentaţiilor, corespondenţa privind organizarea, onorariile participanţilor la lucrările comisiilor de evaluare, anunţuri publicitare, corespondenţă, telegrafie, telex, telefax etc., în legătură cu aplicarea procedurilor de achiziţii publice.Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piaţă, de evaluare; b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării; b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă; c) plata specialiştilor angajaţi pe bază de contract, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare.2. Cheltuieli pentru investiţia de bază:Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.Montaj utilaj tehnologic - se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale; cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.Dotări - se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii şi, după caz, utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu.3. Alte cheltuieliOrganizare de şantier - sunt cuprinse cheltuielile necesare creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, estimate procentual faţă de valoarea lucrărilor de construcţii-montaj.Comisioane şi taxe - sunt cuprinse: după caz, comisionul băncii finanţatoare; taxa aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; cota aferentă fondului pentru protecţia socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, precum şi alte cheltuieli de natura acestora, stabilite prin lege.  +  Anexa 4 ───────(Anexa nr. 9 la normele metodologice)─────────────────────────────────────AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢESe aprobă───────────Ministru,............NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate la construcţiile de locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe luna ........- milioane lei -    1. Program anul ......................... ..........    2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul       anului până la ............................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la       începutul anului ......................... ........*)    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate       până la finele lunii ....................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat       pentru decontarea lucrărilor executate şi       nedecontate până la finele lunii .............. ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    6. Suma aprobată la plată din sumele provenite din       vânzarea locuinţelor pentru decontarea lucrărilor       executate şi nedecontate până la finele lunii ......... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    7. Alocaţii din sumele provenite din vânzarea       locuinţelor pentru decontarea lucrărilor preliminate       pentru luna în curs ............................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii       publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    8. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru    decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în    curs ............................ ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de    achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor                           Avizăm favorabil                          ──────────────────                           Secretar de stat,                          ..................                           Propunem avizarea                           ─────────────────       Direcţia generală Direcţia generală         economică construcţii locuinţe       Director general, Director general,       ................. ................                 Agenţia Naţională pentru Locuinţe       Director general, Director general economic,      .................. ..........................                                       Control financiar preventiv,                                       ............................__________ Notă *) Valoarea lucrărilor decontate va fi aceeaşi cu suma plăţilor din extrasul de cont deschis la Trezoreria Statului de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi constituie suma justificativă şi trecută pe cheltuială, conform Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.169/1997 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996.  +  Anexa 5 ────────(Anexa nr. 16 la normele metodologice)──────────────────────────────────────EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEII. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei:1. Valoarea de revenire a locuinţei:● Valoarea de schimb lei/euro: 3,53 lei =1 euro● Valoarea construcţiilor noi; s-au considerat 1.235,5 lei/mp Adc (350 euro/mp Adc)● La locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluată contabil conform legii.2. Durata de amortizare:Catalogul privind clasificarea şi duratele normalede funcţionare a mijloacelor fixe(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004)
  Cod de clasificare Denumire active fixe Duratele normale - ani- Perioada de amortizare - ani -
  1.6 Construcţii de locuinţe şi social-culturale
  1.6.1. Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de: 40-60 30
  1.6.1.1. - clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public 32-48 30
  ● Pentru calculul chiriei se ia în considerare amortizarea într-o perioadă de 30 de ani (≈'98 50% din durata normală de funcţionare de 60 de ani).3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care:● întreţinere curentă (I);● reparaţii curente (RC); I + RC ≈'98 0,40% din valoarea de revenire a locuinţei;● reparaţii capitale (RK); RK ≈'98 0,51% din valoarea de revenire a locuinţei.4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră ≈'98 0,20% din valoarea de revenire a locuinţei.5. Mărimea beneficiului = 0; sunt locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială.6. Taxele şi impozitele locale: s-a avut în vedere numai impozitul pe clădiri, calculat la nivelul de bază stabilit de Codul fiscal.Calculul impozitului pentru persoane fiziceÎn cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai jos valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
  Valoarea impozabilă -lei/mp-
  Tipul clădirii Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire (condiţii cumulative) Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire
  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 669 397
  B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 182 114
  Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi de zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
  Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii
  0 I II III IV V
  A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
  B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
  C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
  D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90
  În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.● În ipoteza de calcul se au în vedere clădiri de tip A, amplasate în localitate de rang 0, zona B, şi dotate cu utilităţi. Pentru determinarea impozitului anual la suprafaţa desfăşurată construită (Adc) se aplică o valoare de:669 x 2,50 x 0,1 % = 1,6725 lei/mp.7. Costul chiriei mai poate fi influenţat de:● regimul de înălţime al clădirii de locuit în care sunt amplasate;
  Regim de înălţime P + 1E P + 2E P + 3E P + 4E P + (5-11) E P + (12-17) E
  Coeficient de corecţie 1,120 1,080 1,030 1,000 1,042 1,198
  ● s-au avut în vedere clădiri P + 4E, cu coeficient de corecţie 1,00;● amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor nu s-a luat în calcul, locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială;● mobilarea locuinţelor; nu s-a luat în calcul;● apartamente situate la subsol, demisol sau mansarde; nu s-au luat în calcul;● lipsa unor utilităţi în interiorul locuinţei (apă, canal, electricitate, telecomunicaţii); nu s-au luat în calcul;● sistemul de încălzire; s-a considerat încălzire în sistem centralizat, cu coeficient de corecţie 1,00;● locuinţe construite din materiale inferioare; nu s-au luat în calcul;● existenţa unor dotări speciale; nu s-au luat în calcul;● existenţa unor spaţii complementare: logii, balcoane, terase, boxe; nu s-au diferenţiat în calcul.8. S-au avut în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei:- suprafeţele minimale pentru o locuinţă convenabilă sunt următoarele:
  *Font 9*
  Persoane/ familie Camere/ locuinţă Cameră de zi Dormitoare Loc de luat masa Spaţiu pentru preparat hrană Încăperi sanitare Spaţii de depozitare Arie utilă Arie desfăşurată construită
  nr. nr. mp mp mp mp mp mp mp mp
  1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
  2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
  3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
  4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
  5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
  6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
  7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
  8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00
  II. Calculul chiriei pentru locuinţe convenabile
  *Font 7*
                                                                                                                 - construcţii noi -
  LEI
  Numărul de camere Adc -mý Preţ/mý Adc*) Valoarea de înlocuire **) Amortiza- re în 30 ani Cheltu- ieli de întreţi- nere + RC Cheltu- ieli RK Cheltu- ieli de adminis- trare Cheltu- ieli nete anuale Profit net + impozit pe profit Taxe şi impozit pe clădire *) Chiria netă anuală Chiria lunară Chirie pentru locuin- ţele pentru tineri ***)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  (1)x(2) (3):30 (3)x0,4% (3) x 0,51% (3)x0,2% Σ(4 7) (8) x 0 (1) x 1,6725 Σ(8+10) (11):12 (8):12
  1 58,00 1.235,5 71.659,0 2.388,6 286,6 365,5 143,3 3.184,0 0 97,0 3.281,0 273,0 265,0
  2 81,00 1.235,5 100.075,5 3.335,8 400,3 510,4 200,2 4.446,7 0 135,5 4.582,2 382,0 370,6
  3 102,00 1.235,5 126.021,0 4.200,7 504,1 642,7 252,0 5.599,5 0 170,6 5.617,1 468,0 466,6
  3 115,00 1.235,5 142.082,5 4.736,1 568,3 724,6 284,2 6.313,2 0 192,3 6.505,5 542,0 526,0
  4 135,00 1.235,5 166.792,5 5.559,7 667,2 850,6 333,6 7.411,1 0 225,9 7.637,0 636,4 617,6
  4 144,00 1.235,5 177.912,0 5.930,4 711,6 907,4 355,8 7.905,2 0 240,8 8.879,6 740,0 659,0
  5 166,00 1.235,5 205.093,0 6.836,4 820,4 1.046,0 410,2 9.113,0 0 277,6 9.390,6 782,6 759,4
  5 171,00 1.235,5 211.270,5 7.042,4 845,1 1.077,5 422,5 9.387,5 0 286,0 9.673,5 806,0 782,3
  ─────────── Notă *) Preţurile de construcţie, precum şi taxele şi impozitele sunt cele de bază, pentru municipiul Bucureşti. Notă **) La locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluată contabil conform legii. Notă ***) În chiria pentru locuinţele pentru tineri nu este cuprins impozitul pe clădire.NOTĂ:- În exemplul de calcul s-a avut în vedere stabilirea unor chirii maximale.- Având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi închiriate la nivelul unor chirii "modice", fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială, consiliile locale pot hotărî scutirea de impozit pe clădire, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.____________