HOTĂRÂRE nr. 224 din 5 martie 2008privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 7 martie 2008    Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 , ale Regulamentului Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 74 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Obiectiv şi dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă. (2) Prin PNDR se finanţează inclusiv două scheme transparente de ajutor de stat, ale căror prevederi sunt de strictă interpretare şi aplicare. Aceste scheme, instituite/aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, sunt aferente măsurii 123, şi anume: a) Schema XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor", denumită în continuare XS 13/2008; b) Schema XS 28/2008 "Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase", denumită în continuare XS 28/2008.  +  Articolul 2 (1) Termenii "programare", "regiune", "axă", "măsură", "operaţiune", "monitorizare, evaluare", "strategie de dezvoltare locală", "beneficiar", "cheltuială publică", "Obiectiv de convergenţă" au înţelesul din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005. (2) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) PNDR - reprezintă documentul programatic elaborat potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 , în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013; b) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale APDRP şi la oficiile judeţene ale APDRP, precum şi pe site-ul APDRP şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR; c) contract de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat între APDRP şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR; d) angajament - reprezintă documentul încheiat de un solicitant al sprijinului acordat pentru utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, prin care se obligă să respecte condiţiile şi modalitatea de acordare a plăţilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, denumită în continuare APIA; e) proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile minime prevăzute în fişa tehnică a măsurii şi care poate fi selectat, conform criteriilor stabilite prin PNDR, pentru a primi asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR; f) cheltuieli eligibile generale - se încadrează în categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor măsurilor şi reprezintă costurile necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate din PNDR; g) cheltuieli eligibile specifice - reprezintă cheltuielile privind realizarea de investiţii pentru fiecare dintre măsurile cuprinse în PNDR; h) costuri generale ale proiectului - reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv taxele pentru eliberarea certificatelor, conform art. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt acestea prevăzute în legislaţia naţională; i) schemă de ajutor de stat transparentă - reprezintă instrumentul de cofinanţare din FEADR a proiectelor aferente măsurii 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere", cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001; j) schema de minimis - reprezintă instrumentul de cofinanţare din FEADR a proiectelor aferente măsurilor 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi", 313 "Încurajarea activităţilor turistice" şi 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006; k) aviz cu recomandări la studiul de fezabilitate privind încadrarea în specificul arhitectural local - reprezintă documentul eliberat de un organism competent pentru proiectele specifice măsurilor 313 "Încurajarea activităţilor turistice" şi 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", cu privire la atestarea respectării criteriului de încadrare în arhitectura specifică locală; l) mijloace de transport specializate - reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fişele măsurilor din cadrul PNDR; m) conflict de interese - reprezintă situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile FEADR.  +  Capitolul II Reguli de implementareII.1. - Reguli privind măsurile de investiţii  +  Articolul 3 (1) Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinanţate din FEADR. (2) Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinanţate din FEADR şi în situaţia în care are în derulare proiecte de investiţii diferite, finanţate prin Programul SAPARD. (3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat, cu excepţia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008. (4) Proiectele solicitanţilor ai căror acţionari majoritari au în derulare alte proiecte finanţate din FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri nu sunt eligibile, cu excepţia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.  +  Articolul 4 (1) La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinanţare din FEADR, cu privire la contractorii acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, APDRP poate, după o verificare prealabilă, să includă informaţiile despre aceşti furnizori în Lista contractorilor care nu îşi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR. (2) Lista contractorilor care nu îşi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP.  +  Articolul 5Pentru anumite categorii de beneficiari din cadrul măsurilor derulate din PNDR se aplică următoarele restricţii de finanţare: a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pentru un an de la achitarea debitului; b) beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, din iniţiativa APDRP, pentru un an de la data rezilierii; c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la soluţionarea definitivă a litigiului.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 71 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 şi dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vigoare în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele minime impuse de PNDR şi sunt solicitate de APDRP; b) sunt aferente unor studii şi/sau analize întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; d) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj. (2) Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile alin. (1) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. (3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile într-un procent de maximum 10%, fiind detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, intensitatea acordării fiind în funcţie de tipul şi de complexitatea proiectului. (4) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu şi studiu de impact de mediu, selecţia proiectelor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestora, cu excepţia investiţiilor realizate prin măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului şi încheierea contractului de finanţare nu va putea depăşi 6 luni. (5) Studiile de fezabilitate sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de beneficiarii din cadrul măsurii 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" din PNDR, trebuie să fie întocmite sau actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. (6) Studiul de fezabilitate şi, după caz, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente unui proiect integrat, se realizează conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare tip de investiţie, integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator, întocmit de proiectantul care elaborează documentaţia aferentă investiţiei majoritare.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile generale şi specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate şi efectiv plătite de beneficiar după data semnării contractului de finanţare şi dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt necesare pentru desfăşurarea proiectului şi în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat, ale economiei şi ale eficienţei costurilor; b) sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat cu APDRP; c) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile şi verificabile şi sunt susţinute de originalele actelor de plată, precum şi de documente justificative, în condiţiile legii. (2) În cazul subcontractării operaţiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării prin FEADR şi este obligat să furnizeze APDRP toate informaţiile legate de subcontractori, conform cerinţelor APDRP. Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă pentru operaţiunile derulate pentru cofinanţarea din FEADR.  +  Articolul 8 (1) În înţelesul prezentei hotărâri şi conform fişelor măsurilor din PNDR, pentru cofinanţare din FEADR sunt eligibile cheltuielile cu investiţiile care au ca rezultat următoarele: a) active corporale:(i) construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru producţie, servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi;(îi) branşamente şi racorduri necesare proiectelor, aşa cum sunt ele prevăzute în fişele măsurilor din PNDR;(iii) construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor aferente serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală, precum şi infrastructurii fizice de bază;(iv) lucrări de reabilitare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu;(v) achiziţii sau achiziţii în leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi de alte mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului; b) active necorporale:(i) costurile generale legate de realizarea investiţiilor prevăzute la lit. a) pentru proiectare şi asistenţă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren; obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii, inclusiv avizul cu recomandări la studiul de fezabilitate privind încadrarea în specificul arhitectural local; proiectare şi inginerie; consultanţă;(îi) achiziţiile, inclusiv achiziţiile în leasing financiar, de know-how sau de cunoştinţe tehnice nebrevetate, software, brevete şi licenţe pentru pregătirea şi implementarea proiectului, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului. (2) Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie considerate active amortizabile; b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate în exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată. (3) Pentru categoriile de beneficiari ai cofinanţării din FEADR, care, pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.  +  Articolul 9Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finanţare prin FEADR, respectiv comunele şi asociaţiile acestora, se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică.  +  Articolul 10 (1) Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de finanţare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata maximă de execuţie este de 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi de alte mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii. (3) Durata maximă de execuţie prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită cu acordul prealabil al APDRP şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.  +  Articolul 11Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli şi investiţii: a) achiziţia de terenuri şi alte imobile; b) investiţiile privind operaţiunile de simplă înlocuire; c) achiziţia de echipamente/bunuri second-hand; d) cheltuielile pentru locuinţe şi sedii sociale; e) simpla achiziţie de acţiuni ale unei întreprinderi; f) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperabilă, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportată de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.698/2005 ; g) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; h) cheltuielile aferente leasingului financiar; i) amenzile, penalităţile şi cheltuielile de judecată; j) costurile necesare pentru operarea obiectivelor de investiţii; k) achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale şi plante anuale, precum şi plantarea acestora din urmă, în cazul investiţiilor agricole.  +  Articolul 12 (1) Contractul de finanţare pentru investiţiile cofinanţate din FEADR, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi prealabil al APDRP. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, în condiţiile legii, cu aprobarea prealabilă a APDRP. (2) Beneficiarul cofinanţării din FEADR poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra investiţiei care face obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii.II.2. Reguli privind măsurile de agromediu şi zone defavorizate  +  Articolul 13 (1) În cadrul PNDR este sprijinită utilizarea durabilă a terenurilor agricole prin intermediul măsurilor 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu". (2) Plăţile efectuate din FEADR pentru măsurile prevăzute la alin. (1) au un caracter compensatoriu.  +  Articolul 14APIA, potrivit funcţiilor delegate de Autoritatea de management pentru PNDR, denumită în continuare AM-PNDR, şi APDRP vor implementa şi vor efectua plăţile pentru măsurile prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 15În executarea angajamentului asumat, beneficiarul măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) este obligat să respecte următoarele condiţii generale: a) anunţă APIA despre pierderea dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului; b) informează noul utilizator despre faptul că suprafaţa respectivă este sub angajament şi că acesta poate solicita transferul angajamentului pe numele său, în calitate de nou utilizator; c) păstrează şi pune la dispoziţia APIA pentru verificare toate documentele relevante pentru angajament; d) permite inspectarea fermei de către reprezentanţi ai organismelor abilitate, în situaţia în care a fost selectat pentru control.  +  Articolul 16 (1) Angajamentele asumate pe o perioadă de 5 ani, potrivit fişelor măsurilor 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană", nu sunt condiţionate de menţinerea aceleiaşi suprafeţe pe durata celor 5 ani. (2) Suprafeţele pentru care se solicită anual sprijin pot varia ca dimensiune sau locaţie, plăţile efectuându-se în funcţie de suprafaţa pentru care se aplică anual, cu condiţia amplasării într-o zonă defavorizată, desemnată în cadrul PNDR.  +  Articolul 17Pentru beneficiarii măsurii 214 "Plăţi de agromediu", în cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei părţi a acesteia, fermierul va proceda diferit, după cum urmează: a) nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; b) returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator nu acceptă preluarea angajamentului existent.II.3. Reguli privind măsurile de asistenţă tehnică şi formare profesională  +  Articolul 18 (1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabilă cu implementarea măsurilor 111 "Formare profesională-training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" şi 511 "Asistenţă tehnică". (2) Implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum urmează: a) pentru măsura 511 "Asistenţă tehnică", prin:(i) AM-PNDR, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii, ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală (denumite în continuare DADR), ale organismului de certificare şi ale altor organisme implicate în derularea programului;(îi) APDRP - Direcţia de asistenţă tehnică, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi ale altor organisme cărora le vor fi delegate funcţii ale APDRP; b) pentru măsurile 111 "Formare profesională-training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" - la nivel central prin AM-PNDR, iar la nivel judeţean prin compartimentele de dezvoltare rurală ale DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă pentru operaţiunile derulate în cadrul măsurilor 111 "Formare profesională-training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" şi 511 "Asistenţă tehnică". (4) Pentru implementarea măsurilor 111 "Formare profesională-training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" şi 511 "Asistenţă tehnică" se va elabora un manual de proceduri care va conţine instrucţiuni de coordonare, supervizare, avizare şi monitorizare a proiectelor.II.4. Reguli pentru monitorizare şi evaluare  +  Articolul 19 (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de PNDR 2007-2013, comparativ cu obiectivele propuse, instituţiile implicate în implementare desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare, pe baza datelor puse la dispoziţia acestora de către beneficiarii de cofinanţare din FEADR. (2) Beneficiarii cofinanţării din FEADR trebuie să furnizeze toate datele solicitate de instituţiile implicate, atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi ulterior finalizării acestora. (3) Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin schemele de minimis se va face distinct, potrivit regulilor specifice prevăzute în scheme.II.5. Reguli generale pentru control  +  Articolul 20Beneficiarii măsurilor de sprijin cofinanţate din FEADR asigură accesul la locul de implementare a investiţiilor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele relevante, conform prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor cuprinse în axa 3 din cadrul PNDR, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate aceluiaşi beneficiar nu va depăşi 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă care va fi evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă acordare a unui ajutor de minimis se va determina suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali. (2) Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile oferite, astfel încât să cunoască înainte de asumarea obligaţiilor toate drepturile şi obligaţiile născute din contractul de finanţare.  +  Articolul 22 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu sunt aplicabile pentru următoarele măsuri din cadrul PNDR 2007-2013: a) pentru măsurile din axa 2 - 213 "Plăţi Natura 2000 pe teren agricol", 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole", 223 "Prima împădurire a terenurilor nonagricole" şi 224 "Plăţi Natura 2000 pe teren forestier"; b) pentru măsurile din axa 4 - 4.1 "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală", 4.21 "Implementarea proiectelor de cooperare" şi 4.31 "Funcţionarea grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului". (2) Stabilirea cadrului specific de finanţare şi implementare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23AM-PNDR şi APDRP pot stabili reguli detaliate de implementare pentru fiecare măsură, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ,turism şi profesii liberale,Ştefan Imre,secretar de statDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 224.----------