AMENDAMENT din 27 mai 2005la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu,
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 6 martie 2008    Articolul 6 paragraful 11Textul existent se înlocuieşte cu următorul text:"11. Fără a aduce atingere art. 3 paragraful 5, prevederile prezentului articol nu se aplică deciziilor privind autorizarea introducerii deliberate în mediu şi autorizarea introducerii pe piaţă a organismelor modificate genetic."Articolul 6 bisDupă articolul 6 se introduce un nou articol, cu următorul conţinut:"ARTICOLUL 6 BISParticiparea publicului la decizii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic1. Conform modalităţilor prevăzute în anexa I bis, fiecare parte va asigura informarea efectivă şi din timp, precum şi participarea publicului înainte de a lua decizii privind autorizarea introducerii deliberate în mediu şi autorizarea introducerii pe piaţă a organismelor modificate genetic.2. Cerinţele elaborate de părţi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol trebuie să fie complementare şi, în aceeaşi măsură, să sprijine prevederile cadrului naţional de biosecuritate, în concordanţă cu obiectivele Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea."Anexa I bisDupă anexa I se introduce o nouă anexă, cu următorul conţinut:"ANEXA I bisModalităţi prevăzute în art. 6 bis1. Fiecare parte va stabili, în cadrul naţional de reglementare, mecanisme efective de informare şi participare a publicului la deciziile care fac obiectul prevederilor art. 6 bis, specificând termene rezonabile, în scopul de a oferi publicului o posibilitate adecvată de a-şi exprima opinia cu privire la astfel de propuneri de decizii.2. În cadrul naţional de reglementare, o parte poate prevedea, după caz, excepţii de la procedura de participare a publicului, prevăzută în prezenta anexă:(a) în cazul introducerii deliberate în mediu, în orice alt scop decât introducerea pe piaţă, a unui organism modificat genetic (OMG), dacă:(i) a fost aprobată deja, în cadrul naţional de reglementare al părţii respective, o astfel de introducere în condiţii biogeografice comparabile; şi(îi) există o experienţă suficientă legată de introducerea OMG-ului în cauză în ecosisteme comparabile;(b) în cazul introducerii pe piaţă a unui OMG, dacă:(i) a fost deja aprobat în cadrul de reglementare al părţii respective; sau(îi) se intenţionează utilizarea în cercetare sau pentru colecţii de culturi.3. Fără a aduce atingere legislaţiei aplicabile privind confidenţialitatea conform prevederilor art. 4, fiecare parte va pune la dispoziţia publicului din timp, în mod adecvat şi efectiv, un rezumat al notificării prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu sau de introducere pe piaţă a unui OMG pe teritoriul său, precum şi raportul de evaluare, dacă există, luând în considerare cadrul naţional de biosecuritate.4. Părţile nu vor considera în niciun caz confidenţiale următoarele informaţii:(a) descrierea generală a organismului sau organismelor modificate genetic în cauză, numele şi adresa solicitantului autorizaţiei de introducere deliberată, utilizarea avută în vedere şi, dacă este cazul, locul unde se intenţionează introducerea;(b) metodele şi planurile de monitorizare a organismului sau organismelor modificate genetic în cauză şi cele de intervenţie în caz de urgenţă;(c) evaluarea riscurilor pentru mediu.5. Fiecare parte va asigura transparenţa procedurilor de luare a deciziei şi va asigura accesul publicului la informaţiile relevante privind aceste proceduri. Astfel de informaţii se pot referi, de exemplu, la:(i) natura deciziilor posibile;(îi) autoritatea publică responsabilă pentru luarea deciziei;(iii) mecanismele de participare a publicului stabilite conform paragrafului 1;(iv) indicarea autorităţii publice de la care pot fi obţinute informaţii relevante;(v) indicarea autorităţii publice căreia îi pot fi prezentate comentarii şi termenele stabilite pentru transmiterea comentariilor.6. Prevederile adoptate în baza paragrafului 1 vor permite publicului să depună, în maniera adecvată, orice comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante faţă de introducerea deliberată propusă, inclusiv faţă de introducerea pe piaţă.7. Fiecare parte se va strădui să asigure că, la luarea deciziilor privind autorizarea introducerii deliberate în mediu a OMG-urilor, inclusiv introducerea acestora pe piaţă, se ţine seama în mod corespunzător de rezultatele procedurii de participare a publicului, organizată conform paragrafului 1.8. Părţile vor prevedea ca, în momentul în care o autoritate publică a luat o decizie care face obiectul prevederilor prezentei anexe, textul deciziei respective să fie pus la dispoziţia publicului împreună cu motivele şi considerentele pe care a fost fundamentată."____________