ORDONANŢĂ nr. 106 din 30 august 1999 (*republicată*)privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 5 martie 2008    ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. V lit. c) din titlul III "Dispoziţii finale" al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2002.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează contractele încheiate în condiţiile prevăzute la art. 3-5 între un comerciant care furnizează bunuri sau servicii şi un consumator.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care, în cadrul tranzacţiilor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; b) comerciant - orice persoană fizică sau juridică autorizată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, în cadrul tranzacţiilor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia; c) spaţiu comercial - orice loc sau spaţiu autorizat conform reglementărilor legale în vigoare, folosit în mod obişnuit de comerciant în scopul desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situaţii: a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale; b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:1. la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;2. la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament; c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.  +  Articolul 4Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe şi contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu condiţia ca, în momentul solicitării, consumatorul să nu fi cunoscut şi nici să nu fi avut în mod rezonabil posibilitatea de a cunoaşte faptul că furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comercială sau profesională a comerciantului.  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă se aplică şi în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în condiţii analoage celor specificate la art. 3 şi 4.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă nu se aplică: a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează să fie achitată de consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 30 de euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României; b) contractelor privind construirea, vânzarea şi închirierea de bunuri imobile, precum şi contractelor care conţin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu excepţia contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile şi, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile; c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant; d) contractelor de asigurări; e) contractelor privind valorile mobiliare; f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:1. contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea să îl consulte în absenţa acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;2. contractul prevede o continuitate a relaţiilor comerciale dintre consumator şi comerciant în cadrul unor livrări succesive de produse sau de servicii;3. atât catalogul, cât şi contractul menţionează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare, începând de la data primirii acestuia, sau de a denunţa unilateral contractul în decursul aceleiaşi perioade, fără o altă obligaţie decât aceea de a avea grijă în mod rezonabil de bunuri.  +  Capitolul II Forma contractului  +  Articolul 7Contractul trebuie să fie întocmit în formă scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului, şi să conţină cel puţin datele complete de identificare a părţilor contractante, obiectul şi preţul contractului, data şi locul încheierii acestuia.  +  Capitolul III Dreptul de denunţare unilaterală a contractului  +  Articolul 8 (1) În situaţiile prevăzute la art. 3-5 comerciantul va informa în scris consumatorul, înainte sau cel mai târziu în momentul încheierii contractului, despre dreptul acestuia din urmă de a denunţa unilateral contractul în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă, indicând numele şi adresa persoanei faţă de care îşi poate exercita acest drept. (2) Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunţare unilaterală a contractului, în termenele şi în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care consumatorul poate să îşi exercite acest drept. (3) Comerciantul este obligat să înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control.  +  Articolul 9 (1) Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă: a) de la data încheierii contractului, dacă aceasta este concomitentă cu data livrării produsului; b) de la data încheierii contractului de prestări servicii; c) de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului. (2) Părţile pot stipula în contract un termen mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), dacă consideră necesar. (3) Pentru a-şi exercită dreptul de denunţare unilaterală, consumatorul trebuie să anunţe comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Anunţarea comerciantului exonerează consumatorul de orice obligaţie, cu excepţia celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desfiinţat.  +  Articolul 10Dacă comerciantul a omis să informeze consumatorul despre dreptul de denunţare sau dacă informaţia a fost incompletă ori greşită, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevăzut la art. 9 se prelungeşte cu 60 de zile lucrătoare.  +  Articolul 11Comerciantul este obligat să primească produsele returnate de consumator în termenele prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Capitolul IV Condiţii pentru exercitarea dreptului de denunţare unilaterală a contractului  +  Articolul 12În cazul denunţării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urmă se returnează de către consumator în următoarele condiţii: a) în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare în vederea examinării acestora; b) cu gradul normal de uzură, cauzat de folosirea conform instrucţiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoştinţă.  +  Articolul 13În cazul contractelor de prestări servicii, dreptul de denunţare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform condiţiilor contractuale.  +  Capitolul V Efectele exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului  +  Articolul 14În cazul în care consumatorul nu a efectuat nicio plată şi nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denunţare a contractului de către consumator dezleagă ambele părţi de orice obligaţie.  +  Articolul 15 (1) Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denunţă contractul, trebuie să returneze produsul în termenul prevăzut la art. 9 sau, după caz, la art. 10. (2) Produsul se consideră returnat în momentul în care a fost predat la oficiul poştal sau unui alt expeditor ori predat direct operatorului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părţi un act care să consemneze data predării-primirii. (3) Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.  +  Articolul 16 (1) Comerciantul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării conform art. 9 sau, după caz, art. 10, trebuie să ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum şi eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Sumele se consideră rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor. (3) Se consideră nulă orice clauză care prevede limitări la rambursarea căte consumator a sumelor sus-menţionate.  +  Articolul 17Dreptul consumatorului la denunţarea contractului nu poate fi anulat de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, aceasta fiind considerată nulă de drept.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 19Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8, cu amendă contravenţională de la 200 lei la 500 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. (3) şi ale art. 16, cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Limitele minimă şi maximă ale amenzilor prevăzute la art. 19, precum şi valoarea prevăzută la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice alte dispoziţii contrare.** *Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1985.--------------