LEGE nr. 20 din 29 februarie 2008pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 5 martie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAnexa la Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 6 din contractul de arendare vor avea următorul cuprins:"(2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de arendaş trebuie să corespundă din punctul de vedere al calităţii..................................................... (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendaş ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi)."2. Litera b) a articolului 8 din contractul de arendare va avea următorul cuprins:"b) să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în condiţiile stabilite prin contract;".3. Alineatul (1) al articolului 9 din contractul de arendare va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În caz de neexecutare a obligaţiilor prevăzute în contract de către una dintre părţi, contractul se consideră reziliat de drept."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 februarie 2008.Nr. 20.-----