ORDIN nr. 203 din 27 februarie 2008pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2008    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 1.815 din 26 februarie 2008,având în vedere prevederile art. 184 din titlul VII "Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 23 februarie 2007, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Contractul individual de muncă, prin cumul, al medicilor şefi de secţie/laborator sau serviciu medical care au calitatea de cadru didactic se suspendă pe perioada existenţei contractului de administrare, iar activitatea integrată se desfăşoară în cadrul programului de la funcţia de conducere."2. În anexă, după punctul III se introduce un nou punct, punctul III^1, cu următorul cuprins:"III^1. Durata muncii1. Pentru o normă întreagă, durata timpului de lucru este de 8 ore zilnic şi, respectiv, 40 de ore pe săptămână.2. Orele suplimentare se efectuează în condiţiile legii."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 203.-----------