HOTĂRÂRE nr. 198 din 27 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - După încheierea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un anunţ de atribuire, spre publicare în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă."2. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 66^1-66^3, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIII^1Măsuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publicăArt. 66^1. - Începând cu anul 2008, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv.Art. 66^2. - Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: a) procedurilor de licitaţie deschisă, de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice; b) licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 161-169 din ordonanţa de urgenţă; c) achiziţiei directe, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanţa de urgenţă, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic.Art. 66^3. - Centralizarea informaţiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autorităţile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru achiziţiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligaţia de a transmite un raport centralizator Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, până la data de 31 martie a fiecărui an."3. La articolul 68 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) până la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilităţile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitaţie deschisă."4. La articolul 68 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) până la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilităţile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitaţie restrânsă."5. La articolul 68, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Până la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligaţia de a prezenta Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achiziţie dinamice, astfel cum este prevăzut în cadrul secţiunii a 2-a a cap. IV din ordonanţa de urgenţă, în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică."6. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în SEAP fără publicarea anterioară în SEAP a anunţului de participare, în cazurile prevăzute la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 şi 252 din ordonanţa de urgenţă."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelySecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril Bolojanp. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaDepartamentul pentru Afaceri Externe,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 198.__________