ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008    Având în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2008 a fost extinsă plata obligaţiilor fiscale în contul unic pentru toţi contribuabilii, indiferent dacă au sau nu obligaţii fiscale restante, asigurându-se astfel o reducere a costurilor administrative suportate de contribuabil, fiind necesară reglementarea modalităţii de distribuire a sumelor colectate în contul unic pentru corelarea cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat şi cu cea din domeniul insolvenţei şi o unificare a termenelor de plată a obligaţiilor către bugete,având în vedere necesitatea reglementării plăţii sumelor datorate către bugete prin intermediul cardurilor bancare şi a cesiunii creanţelor fiscale ca mijloc de stingere a creanţelor fiscale pentru a atrage sume suplimentare la bugetul general consolidat,având în vedere necesitatea de a fi reglementată modalitatea de acordare a asistenţei şi îndrumării contribuabililor printr-o singură instituţie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale."2. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Asistenţa şi îndrumarea contribuabililor privind aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se realizează de către aceasta şi de unităţile sale subordonate, conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."3. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Desfiinţarea totală sau parţială, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale atrage desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor principale anulate."4. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot accesa on-line baza de date a instituţiilor prevăzute la alin. (1), pentru informaţiile stabilite pe bază de protocol."5. La articolul 78, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce nu îşi îndeplinesc obligaţiile declarative la două termene de declarare consecutive şi cărora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor lor fiscale vor fi declaraţi inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."6. La articolul 99, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Competenţa de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organele de inspecţie fiscală din aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au competenţă în efectuarea inspecţiei fiscale pe întregul teritoriu al ţării."7. La articolul 105, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 111, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru creanţele fiscale stabilite pe baza declaraţiilor fiscale cărora li se aplică prevederile art. 114 alin. (2^1) şi care au termenul de plată diferit de data de 25, acesta se înlocuieşte cu data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează."9. La articolul 111 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator;".10. La articolul 114, după alineatul (2^6) se introduce un nou alineat, alineatul (2^7), cu următorul cuprins:"(2^7) Prin excepţie de la alin. (2^2), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori debitorii se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, sau debitorii se află în executare silită şi efectuează plăţi după comunicarea somaţiei, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3) ori art. 169, după caz, indiferent de tipul de creanţă."11. La articolul 114 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura şi categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."12. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepţia cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art. 169 în mod corespunzător. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1)."13. La articolul 141, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii."14. La articolul 148, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) În măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică sau egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită de organul de executare, în cel mult două zile de la data stingerii."15. La articolului 175, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor imobile prin dare în plată este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată."16. După articolul 175 se introduce un nou articol, articolul 175^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 175^1Cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate cesiona creanţele fiscale pe care le administrează, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanţă şi confirmate prin certificate de atestare fiscală, emise pentru data stabilită prin contractul de cesiune. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu poate cesiona creanţele fiscale principale şi accesorii pe care le administrează pentru un preţ mai mic decât valoarea nominală a acestora. În situaţia în care există mai mulţi ofertanţi pentru preluarea creanţelor fiscale, cesiunea de creanţă se va realiza ca urmare a unei licitaţii organizate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (3) Cesionarul creanţei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanţă toate drepturile cedentului, cu excepţia celor conferite de calitatea de creditor bugetar. (4) În situaţia în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală intenţionează să cesioneze creanţele fiscale, notifică debitorul aspra intenţiei sale. Începând cu data de 1 a lunii următore lunii în care s-a făcut notificarea, până la data realizării cesiunii de creanţă, orice plată se consideră a fi efectuată în contul creanţelor fiscale curente sau viitoare. În situaţia în care nu se realizează cesiunea de creanţă, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 şi 115 aplicându-se în mod corespunzător. (5) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a răspunde pentru existenţa creanţei stabilite prin certificatul de atestare fiscală şi cuprinsă în contractul de cesiune de creanţă. După semnarea contractului de cesiune, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi descărcată de orice obligaţie de garanţie. (6) În situaţia în care creanţa fiscală care face obiectul cesiunii este contestată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are nicio obligaţie de garanţie. (7) Cesiunea creanţelor fiscale se poate realiza potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."17. La articolul 177, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de către judecătorul-sindic se va face în cadrul primei şedinţe, conform art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare. (5) În dosarele în care organul fiscal deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, acesta are dreptul să verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului şi să îi solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfăşurată şi onorariile încasate."18. La articolul 209 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale, cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, şi cele formulate împotriva actelor de control financiar se soluţionează de către Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."19. La articolul 220 alineatul (1), literele k) şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"k) transportul de produse accizabile care nu sunt însoţite de documentul administrativ de însoţire a mărfii - DAI - prevăzut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care documentul este completat cu date incorecte ori incomplete referitoare la cantitate, cod NC sau mijlocul de transport, precum şi transportul de produse accizabile efectuat prin cisterne ori recipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate;............................................... y) comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizaţia a fost suspendată, revocată sau anulată, fără acordul autorităţii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în condiţiile prevăzute de lege, precum şi nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul fiscal."20. La articolul 220 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi a mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. k);".21. La articolul 220, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) netransmiterea în termenul legal a documentului administrativ de însoţire a mărfii către autoritatea fiscală competentă, la momentul expedierii produselor accizabile în regim suspensiv; b) primirea produselor accizabile fără prezentarea documentului administrativ de însoţire a mărfii la destinaţie, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel."22. La articolului 227, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din unităţile subordonate va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar şi va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Până la data aprobării ordinului, reglementările privind distribuirea fondului de stimulente rămân aplicabile."  +  Articolul II (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 9, care intră în vigoare la 1 iulie 2008, şi a art. I pct. 19-21, care intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2008. (2) Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2010. (3) Dispoziţiile art. I pct. 18 se aplică tuturor contestaţiilor înregistrate la organele fiscale şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 19.-------