DECIZIE nr. 72 din 5 februarie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 februarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorClaudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Paul Rezeanu în Dosarul nr. 6349.1/59/03.04.2006 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public pentru a-şi exprima punctul de vedere faţă de excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituţionale şi convenţionale invocate. Mai mult, susţine că autorul excepţiei vizează aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii, operaţiuni ce constituie atributul exclusiv al instanţei de judecată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 29 august 2007, pronunţată în Dosarul nr. 6349.1/59/03.04.2006, Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.Excepţia a fost ridicată de Paul Rezeanu într-o acţiune de contencios administrativ având ca obiect "litigiu privind funcţionarii publici Legea nr. 360/2002".În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, astfel cum au fost modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003, sunt discriminatorii prin raportare la conţinutul legislativ iniţial al acestui articol, în sensul creării unei stări de inegalitate între agenţi de poliţie cu acelaşi nivel de pregătire profesională. Astfel, unii au beneficiat, sub imperiul reglementării anterioare, de recunoaşterea dreptului de a trece în categoria ofiţerilor de poliţie, iar alţii, datorită noii reglementări, sunt supuşi unor condiţii restrictive pentru recunoaşterea aceloraşi drepturi "conferite de lege." Or, în opinia autorului excepţiei, dreptul subiectiv al destinatarilor Legii nr. 360/2002, născut din momentul intrării în vigoare a actului normativ, "nu poate fi desfiinţat decât printr-o prevedere expresă a legii, justificată de schimbarea condiţiilor de aplicare în conformitate cu prevederile constituţionale ale art. 16".Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că textul legal criticat nu conţine norme discriminatorii, iar situaţia agenţilor de poliţie aflaţi în funcţie în momentul modificării Legii nr. 360/2002 este reglementată prin norme tranzitorii, în sensul neaplicării noilor prevederi legale asupra acestei categorii. Mai mult, apreciază că în cauza de faţă sunt puse în discuţie aspecte ce ţin de interpretarea textului legal atacat şi care vor fi abordate odată cu soluţionarea fondului cauzei.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază, în punctul său de vedere, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Precizează mai întâi că invocarea excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la un text legal în vigoare presupune neconcordanţa acestuia cu prevederile Constituţiei, iar nu raportarea diferenţelor dintre legislaţia anterioară şi cea actuală la dispoziţiile constituţionale, astfel că, sub acest aspect, excepţia are caracter inadmisibil. Arată, apoi, că o prevedere din legea nouă nu poate fi considerată neconstituţională pentru că diferă de prevederea din legea veche, raţiunea noii reglementări legislative fiind, în virtutea principiului neretroactivităţii legii, tocmai aplicarea sa imediată şi în mod unitar tuturor situaţiilor identice, create după intrarea sa în vigoare.Avocatul Poporului, prin punctul de vedere transmis Curţii Constituţionale, apreciază că prevederile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt constituţionale, acestea aplicându-se deopotrivă tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fără privilegii şi fără discriminări pe considerente arbitrare în cadrul aceleiaşi categorii.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, dispoziţii modificate prin art. I pct. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003, ordonanţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 101/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004. Dispoziţiile art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului au, în prezent, următoarea redactare: "(7) Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile prezentei legi."Autorul excepţiei consideră că textul de lege menţionat încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie şi ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, texte referitoare la principiul egalităţii şi la interzicerea discriminării.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că, în formularea criticii, autorul excepţiei porneşte de la comparaţia dintre forma veche, abrogată, a art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi cea actuală, căpătată ca urmare a modificărilor introduse prin art. I pct. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003. Textul de lege criticat, prin care sunt reglementate condiţiile legale necesare pentru trecerea agenţilor de poliţie cu studii superioare (categoria B) în categoria ofiţerilor de poliţie (categoria A), este apreciat ca fiind discriminatoriu, prin raportare la conţinutul legislativ avut anterior modificărilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2003, în sensul că, în prezent, sunt necesare condiţii mai "restrictive" pentru avansarea agenţilor de poliţie, asemenea condiţii fiind inexistente la momentul intrării în vigoare a legii.Curtea observă că o asemenea critică de neconstituţionalitate nu poate fi primită şi excepţia de neconstituţionalitate este, în consecinţă, neîntemeiată, pentru următoarele considerente:Neconstituţionalitatea unui text legal nu se poate pretinde prin simpla comparaţie dintre reglementarea veche şi cea nouă, ultima, apreciată ca fiind mai puţin favorabilă, declanşând automat un aşa-zis conflict de constituţionalitate. În jurisprudenţa sa în materie, de exemplu, prin Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea a reţinut în mod constant faptul că nu constituie discriminare dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile.Totodată, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate pune în discuţie aspecte specifice operaţiunilor de interpretare şi aplicare a legii, ce constituie atributul exclusiv al instanţei de judecată. Având în vedere dispoziţiile tranzitorii ale art. 72 alin. (1) şi ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora agenţii de poliţie aflaţi în funcţie nu vor fi afectaţi de prevederile referitoare la condiţiile de studii şi stagiu în grad şi au echivalate gradele militare cu gradele profesionale, conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, urmează ca instanţa de judecată să facă interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale incidente faţă de situaţia concretă specifică speţei deduse soluţionării.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Paul Rezeanu în Dosarul nr. 6349.1/59/03.04.2006 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 februarie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Claudia-Margareta Krupenschi-----