REGLEMENTĂRI din 13 februarie 2008privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008   +  Capitolul I Elemente generale  +  Articolul 1În sensul prezentelor reglementări, se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză.  +  Articolul 2 (1) Operatorii economici care montează, repară şi/sau verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză sunt autorizaţi şi monitorizaţi de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. (2) Operatorii economici autorizaţi trebuie să respecte în activitatea lor condiţia de neutralitate prevăzută în legislaţia în vigoare. În acest sens, aceştia nu au dreptul să efectueze verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză la autovehiculele din parcul propriu.  +  Articolul 3În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: a) Acordul AETR - Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994; b) neconformitate - nesatisfacerea de către o activitate a unei condiţii specificate.  +  Capitolul II Montarea, repararea şi verificarea tahografelor  +  Articolul 4Montarea, repararea şi verificarea tahografelor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Tahografele pot fi montate şi/sau reparate numai de operatorii economici autorizaţi şi monitorizaţi de RAR.  +  Articolul 6Este admisă montarea unui tahograf numai dacă acesta este omologat în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu Acordul AETR.  +  Articolul 7Orice aparat individual, nou sau reparat, trebuie certificat/verificat în ceea ce priveşte buna funcţionare şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor de fabricant sau de reprezentantul acestuia.  +  Articolul 8 (1) După montarea la bordul autovehiculului, tahograful şi întreaga instalaţie se verifică de RAR sau de operatorii economici autorizaţi. (2) În cazul tahografelor digitale, după montarea la bordul autovehiculului trebuie efectuate operaţiunile de activare şi calibrare în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Tahografele montate pe autovehicule trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani, de RAR sau de operatorii economici autorizaţi. (2) În cazul tahografelor analogice, în cadrul verificării periodice se controlează şi respectarea prevederilor lit. (f) pct. 3 din cap. III al anexei I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul tahografelor digitale se impune efectuarea unei verificări de către RAR sau de către operatorii economici autorizaţi: a) după orice reparare a tahografului; b) după orice modificare a coeficientului caracteristic al autovehiculului; c) după orice modificare a circumferinţei efective a anvelopelor; d) atunci când ceasul care indică ora universală coordonată (OUC) prezintă o eroare mai mare de 20 de minute; sau e) atunci când s-a schimbat numărul de înmatriculare al autovehiculului. (4) În cazul tahografelor digitale, verificările trebuie să includă şi o calibrare.  +  Articolul 10La terminarea verificării se eliberează beneficiarului o dovadă de verificare şi se aplică o placă de montare pe sau în apropierea tahografului, într-un loc vizibil şi uşor accesibil. O copie a dovezii se păstrează la verificator o perioadă de 3 ani, împreună cu diagrama tahografică de control rezultată în urma verificărilor, dacă este cazul.  +  Articolul 11 (1) Orice sigiliu poate fi îndepărtat de operatorii economici autorizaţi sau de personalul organismelor abilitate conform legislaţiei în vigoare pentru efectuarea verificărilor cu privire la timpii de conducere şi de odihnă ai conducătorilor auto şi cu privire la tahografe, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Marca de sigilare pentru personalul abilitat este atribuită de RAR. (3) Nota de desigilare care se eliberează la îndepărtarea sigiliilor, în cazul verificărilor prevăzute la alin. (1), trebuie să fie conformă cu modelul cuprins în anexa nr. 1 la prezentele reglementări.  +  Capitolul III Montarea, repararea şi verificarea limitatoarelor de viteză  +  Articolul 12 (1) Limitatoarele de viteză pot fi montate şi/sau reparate numai de operatorii economici autorizaţi şi monitorizaţi de RAR. (2) Verificarea limitatoarelor de viteză şi a autovehiculelor în ceea ce priveşte limitarea de viteză se efectuează de RAR sau de operatorii economici autorizaţi. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică producătorilor de autovehicule care montează limitatoarele de viteză la fabricarea autovehiculelor respective.  +  Articolul 13Este admisă montarea unui limitator de viteză numai dacă acesta este omologat în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 92/24/CEE privind dispozitivele limitatoare de viteză sau sistemele similare de limitare a vitezei montate pe diferite categorii de autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) După montare, limitatorul de viteză trebuie supus unei verificări iniţiale, în cadrul căreia trebuie controlate următoarele: a) buna funcţionare a aparatului; b) viteza fixată. (2) Verificarea iniţială a limitatorului de viteză trebuie să includă şi verificarea tahografului, cu eliberarea dovezii de verificare şi aplicarea plăcii de montare în conformitate cu prevederile art. 10. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică producătorilor de autovehicule care montează limitatoarele de viteză la fabricarea autovehiculelor respective.  +  Articolul 15 (1) După montare trebuie sigilate toate elementele specificate în planul de sigilare stabilit de fabricantul limitatorului de viteză. (2) Operatorul economic autorizat trebuie să aplice o marcă pe sigiliile pe care le aplică. (3) În cazul în care operatorul economic montează, repară şi verifică tahografe şi limitatoare de viteză, marca aplicată pe sigiliile limitatorului de viteză va fi aceeaşi cu cea aplicată pe sigiliile tahografului. (4) După montarea unui limitator de viteză, se va menţiona de către RAR în cartea de identitate a vehiculului viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv din cauza limitatorului.  +  Articolul 16 (1) Limitatoarele de viteză montate pe autovehicul trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani. În cadrul acestei verificări trebuie controlate următoarele: a) buna funcţionare a aparatului; b) viteza fixată; c) prezenţa mărcii de omologare pe aparat, după caz; d) integritatea sigiliilor limitatorului de viteză şi a celorlalte elemente prevăzute cu sigilii. (2) Verificarea limitatorului de viteză trebuie să includă şi verificarea tahografului, cu eliberarea dovezii de verificare şi aplicarea unei noi plăci de montare.  +  Capitolul IV Autorizarea operatorilor economici care montează, repară şi/sau verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză  +  Articolul 17 (1) Operatorii economici pot fi autorizaţi pentru montarea, repararea şi/sau verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai dacă deţin o abilitare scrisă din partea producătorului tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia şi/sau pentru verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai dacă deţin o abilitare scrisă din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia. (2) Abilitarea din partea producătorului tahografelor şi/sau al limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia şi/sau, după caz, a producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia trebuie să aibă în vedere atât dotările tehnice, cât şi instruirea personalului. (3) Operatorii economici autorizaţi pentru montarea, repararea şi/sau verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 18 şi 19, pot efectua lucrări de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză utilizând şi ateliere mobile numai cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (4). (4) Pentru operatorii economici care prestează activităţi de verificare a tahografelor digitale este necesară obţinerea unei aprobări ca operator de date personale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18 (1) RAR va acorda autorizarea numai operatorilor economici care îndeplinesc toate condiţiile de dotare tehnică generală, prevăzute de prezentele reglementări, precum şi de dotare specifică, stabilite de producătorul tahografelor şi/sau al limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia şi/sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, care i-a abilitat. (2) De asemenea, operatorii economici trebuie să dispună de personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, să asigure menţinerea sub control şi stabilitatea proceselor de lucru, iar conducătorul atelierului de montare, reparare şi/sau verificare trebuie să îndeplinească condiţia de capacitate profesională prevăzută de prezentele reglementări.  +  Articolul 19 (1) Operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să dispună de un stand cu role adaptat special pentru determinarea coeficientului caracteristic şi circumferinţei efective a anvelopelor, amplasat într-o incintă (hală), sau de o pistă de încercare orizontală, plană, cu suprafaţa din beton sau asfalt, având lăţimea minimă de 3 m şi lungimea de cel puţin 30 m. Pista de încercare trebuie să se afle la punctul de lucru, sub directul control al operatorului economic; b) să dispună de un canal de vizitare sau de o rampă cu dimensiuni corespunzătoare desfăşurării activităţii. În cazul în care se utilizează un stand cu role, lungimea canalului trebuie să fie suficientă pentru a asigura un acces facil; c) să dispună de utilajele şi mijloacele de măsurare pentru montare, reparare şi/sau verificare specifice, indicate de producătorul tahografelor şi/sau al limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia şi/sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, care i-a abilitat; d) să deţină un calculator echipat cu modem pentru evidenţa şi transmiterea periodică a datelor privind activităţile efectuate, utilizat numai pentru activitatea legată de verificarea tahografelor şi, eventual, pentru activitatea de inspecţii tehnice periodice. Configuraţia minimală a calculatorului trebuie să fie:- procesor minimum 1 Ghz;- memorie internă minimum 512 Mb, Hdd 50 Gb;- CD-ROM sau CD-W;- placă video cu rezoluţie de minimum 800x600 pixeli;- port paralel şi port USB;- sistem de operare Windows XP;- modem adaptat modului de transmisie: 56 kb.Programul de evidenţă şi înregistrare a datelor va fi pus la dispoziţie de RAR; e) să deţină o imprimantă pentru tipărirea datelor pe placa de montare; f) să deţină un aparat foto digital; g) să fie dotat cu un mijloc de păstrare în condiţii de siguranţă a sigiliilor, cleştilor de sigilare, dovezilor de verificare, plăcilor de montare şi a cartelelor tahografice ale atelierului (dulap metalic, fişet, seif etc.), amplasat într-o încăpere la care să aibă acces numai personalul abilitat al atelierului, precum şi personalul RAR care desfăşoară activitatea de monitorizare; h) în cazul în care este autorizat pentru activitatea de reparare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, să dispună de o încăpere destinată acestei activităţi, în care să aibă acces numai personalul abilitat al atelierului, precum şi personalul RAR care desfăşoară activitatea de monitorizare; i) în cazul în care se utilizează un stand cu role, hala în care este amplasat acesta trebuie să permită accesul unui autovehicul cu lăţimea de 2,6 m şi cu înălţimea de 4 m. Lungimea halei trebuie să permită efectuarea lucrărilor la un autovehicul cu lungimea de 13,5 m. În cazul în care hala nu îndeplineşte aceste condiţii, se va proceda la restrângerea domeniului autorizării; j) în cazul în care se utilizează un stand cu role, iar în hala în care acesta este amplasat se desfăşoară şi activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere şi/sau de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, activitatea de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu separat, astfel încât să nu fie influenţată de activităţile respective; k) să dispună de o infrastructură cu caracter general (spaţii tehnologice adecvate, sisteme de iluminare, încălzire şi ventilaţie, surse de energie, instalaţii de atelier generale); l) să dispună de un spaţiu de parcare suficient pentru desfăşurarea activităţii; m) să dispună de spaţii sociale pentru personal (vestiare, grup social etc.); n) să dispună de spaţii sociale accesibile clienţilor (spaţii de aşteptare, grup social etc.). (2) Operatorul economic trebuie să aibă acces la o reţea de internet pentru transmiterea datelor către RAR. Conexiunea la internet trebuie să aibă următoarele caracteristici:- lărgimea de bandă: minimum 128 kbps;- timpul de răspuns: maximum 200 ms. (3) Personalul abilitat al operatorului economic, care efectuează verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, trebuie să deţină permis de conducere categoria B, C sau D.  +  Articolul 20Autorizarea se acordă în urma evaluării de către auditori în domeniul calităţii ai RAR a capabilităţii tehnice a operatorului economic de a presta lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză. Standardul de referinţă recomandat pentru audit este SR EN ISO 19011:2003.  +  Articolul 21Operatorul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice în vederea autorizării pentru prestarea de lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză va depune la RAR dosarul de autorizare, cuprinzând următoarele documente: a) cererea-tip de evaluare a capabilităţii tehnice pentru prestarea de lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, conform modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele reglementări; b) chestionarul de autoevaluare a capabilităţii tehnice pentru prestarea de lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, conform modelului cuprins în anexa nr. 3 la prezentele reglementări; c) copie de pe statutul de funcţionare al operatorului economic, din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de montare/reparare în domeniul auto; d) copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la oficiul registrului comerţului şi de pe anexa la acesta, cu avizele de funcţionare, sau certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, cu menţionarea adresei punctului de lucru (dacă acesta diferă de sediul social) şi a activităţii; e) copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de tahografe şi/sau de limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia şi/sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia (documentul de abilitare trebuie să conţină lista utilajelor şi mijloacelor de măsurare necesare desfăşurării activităţii); f) copie de pe certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului de reparaţii şi/sau de reglare în domeniul auto, eliberat de RAR conform legislaţiei în vigoare; g) copii de pe certificatele de atestare profesională, eliberate de producătorul de tahografe şi/sau de limitatoare de viteză ori de reprezentantul acestuia şi/sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru personalul direct implicat în lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a acestora; h) copii de pe documentele de omologare pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză, după caz; i) copii de pe documentele de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate; j) schiţa punctului de lucru (atelier şi pistă), la scară; k) copie de pe permisul de conducere al personalului abilitat al operatorului economic, care efectuează verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză.  +  Articolul 22 (1) La efectuarea auditului de evaluare a capabilităţii tehnice, în vederea autorizării, trebuie verificate: a) îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 17; b) îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la art. 18 şi 19; c) existenţa documentelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate; d) existenţa documentaţiei tehnologice de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, incluzând schemele şi desenele de montare a acestora pe autovehicul, procedurile şi instrucţiunile de lucru, locurile şi mijloacele de sigilare; e) existenţa instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate iniţial în atelier; f) posibilitatea de aplicare a sigiliilor la locurile prevăzute de documentaţia aferentă şi a plăcii de montare. (2) De asemenea, în vederea autorizării, operatorul economic trebuie să posede un registru de evidenţă în care se vor înregistra cel puţin următoarele date referitoare la fiecare montare, reparare sau verificare: a) date privind operatorul economic:- numele şi adresa;- numele persoanei care a efectuat montarea, repararea şi/sau verificarea; b) date privind autovehiculul:- numărul de înmatriculare al autovehiculului;- numărul de identificare al autovehiculului;- fabricantul şi tipul autovehiculului;- indicaţia kilometrajului autovehiculului;- circumferinţa efectivă a pneurilor autovehiculului;- coeficientul caracteristic al autovehiculului "w"; c) date privind tahograful/limitatorul de viteză:- fabricantul, tipul şi numărul de serie ale tahografului/limitatorului de viteză;- constanta tahografului "k", dacă este cazul;- viteza fixată, dacă este cazul; d) date privind activităţile efectuate:- data montării, reparării şi/sau a verificării;- semnătura persoanei care a efectuat montarea, repararea şi/sau verificarea.  +  Articolul 23 (1) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, numai după eliminarea neconformităţilor consemnate de auditori. (2) Documentul prin care se atestă capabilitatea tehnică a operatorului economic de a presta, în condiţii de calitate, lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză este autorizaţia tehnică eliberată de RAR. (3) Autorizaţia tehnică se eliberează pentru tipuri specificate de tahografe şi/sau limitatoare de viteză, precum şi pentru activităţi de montare, reparare şi/sau verificare. (4) Pe autorizaţia tehnică RAR va menţiona marca sigiliului pe care operatorul economic îl va aplica pe tahografe şi/sau pe limitatoare de viteză. (5) Autorizaţia tehnică se eliberează numai după semnarea de către operatorul economic a contractului de monitorizare. (6) Valabilitatea autorizaţiei tehnice este de 2 ani şi este condiţionată de păstrarea de către titularul acesteia a capabilităţii tehnice corespunzătoare condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei. În funcţie de gravitatea abaterilor constatate în cadrul monitorizării faţă de condiţiile iniţiale de autorizare, autorizaţia tehnică poate fi suspendată, restrânsă sau anulată. (7) În cazul deteriorării, pierderii sau furtului autorizaţiei tehnice se va elibera o nouă autorizaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. (8) Deţinerea de către un operator economic a unor autorizaţii eliberate de RAR pentru prestarea altor servicii cu specific auto nu îl absolvă de obligaţia de a solicita autorizaţia specifică ce constituie obiectul prezentelor norme.  +  Capitolul V Funcţionarea operatorilor economici care montează, repară şi/sau verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză  +  Articolul 24 (1) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, operatorul economic trebuie: a) să respecte procedurile de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză prevăzute în prezentele reglementări; b) să nu monteze dispozitive de manipulare a tahografului şi/sau a limitatoarelor de viteză; c) să afişeze la intrarea în incintă un indicator vizibil care să indice tipul autorizării; d) să afişeze pe un avizier amplasat în sala de aşteptare:- o copie de pe autorizaţia tehnică;- numele personalului abilitat;- tarifele aplicate;- programul de lucru;- precizarea categoriilor de autovehicule rutiere pentru care nu se efectuează prestaţii;- instrucţiunile şi dispoziţiile specifice de detaliere şi precizare a prezentelor reglementări şi pentru care se prevede în mod expres a fi afişate la avizier;- copie de pe certificatul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal (pentru ateliere autorizate pentru tahografe digitale); e) să pună la dispoziţia clienţilor instrucţiunile de exploatare şi întreţinere pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate; f) pentru lucrările efectuate şi pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate, să elibereze clienţilor, după caz, certificate de conformitate şi certificate de garanţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) să elibereze clienţilor dovada de verificare şi să aplice placa de montare; h) în cazul reparării tahografului digital, să descarce datele din aparat pentru a le restitui operatorului de transport; i) să elibereze operatorilor de transport un certificat care atestă imposibilitatea descărcării datelor, atunci când o defecţiune a tahografului digital împiedică descărcarea datelor stocate. Acesta trebuie eliberat de operatorul economic autorizat imediat după reparare. Operatorii economici autorizaţi vor păstra cel puţin un an o copie a fiecărui certificat eliberat; j) să transmită RAR lista cartelelor tahografice ale atelierului, precum şi a celor care au fost înlocuite, pierdute, furate sau deteriorate; k) să transmită RAR informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate în cazul tahografelor digitale; l) să utilizeze pentru determinarea calităţii lucrărilor de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai mijloacele de măsurare şi tehnologiile specificate de producătorul acestora ori de reprezentantul acestuia şi/sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia; m) să utilizeze numai piese de schimb şi materiale consumabile pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză furnizate de fabricantul acestora ori de furnizori nominalizaţi de acesta, care să fie însoţite de declaraţiile de conformitate şi de certificatele de garanţie prevăzute de legislaţia în vigoare; n) să utilizeze în mod corespunzător registrul de evidenţă a activităţii prevăzut la art. 22 alin. (2), pe care să îl pună la dispoziţia personalului RAR care desfăşoară activitatea de monitorizare; o) să deţină dovezi de verificare; p) să deţină plăci de montare şi sigilii; q) să deţină un registru de control pus la dispoziţie de RAR; r) pentru fiecare autovehicul verificat, să realizeze o înregistrare fotografică digitală cu autovehiculul amplasat pe standul cu role sau pe pista de încercare, care va fi salvată în calculatorul atelierului; s) să transmită către RAR pe cale informatică datele referitoare la activităţile prestate, în conformitate cu solicitările RAR. (2) Operatorul economic trebuie să informeze RAR despre retragerea abilitării din partea producătorului de tahografe şi/sau limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia şi/sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia. Retragerea abilitării operatorului economic atrage modificarea corespunzătoare sau, după caz, anularea autorizaţiei tehnice. (3) În timpul efectuării încercărilor pe pistă, aceasta trebuie să fie curată, fără zăpadă sau gheaţă. (4) În cazul utilizării atelierelor mobile, dacă acestea nu dispun de un stand cu role, operatorul economic trebuie să anunţe reprezentanţa RAR din judeţul unde urmează să efectueze verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, cu minimum 5 zile înainte de a efectua verificarea, pentru ca reprezentantul RAR să poată evalua dacă pista pe care urmează să se efectueze verificarea îndeplineşte cerinţele specificate şi dacă există posibilitatea utilizării unui canal de vizitare sau a unei rampe cu dimensiuni corespunzătoare desfăşurării activităţii.  +  Capitolul VI Monitorizarea operatorilor economici care montează, repară şi/sau verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză  +  Articolul 25 (1) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei tehnice, titularul de autorizaţie va fi monitorizat de RAR în baza contractului de monitorizare, costurile monitorizării fiind suportate de titularul autorizaţiei. (2) Monitorizarea operatorilor economici autorizaţi cuprinde: a) supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul modului de efectuare a verificării tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, inclusiv prin reverificarea acestora la punctul de lucru sau, în cazul atelierelor mobile, la locaţia comunicată RAR conform art. 24 alin. (4); c) controlul modului de efectuare a verificării tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză prin reverificarea acestora în reprezentanţele RAR; d) controlul tehnic în trafic. (3) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (2): a) operatorii economici autorizaţi trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la Sistemul naţional de supraveghere informatică, gestionat de RAR, şi, prin personalul implicat, trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR; b) în scopul verificării de către inspectorii RAR, autovehiculul rutier va fi reţinut în atelierul operatorului economic maximum 45 de minute după finalizarea activităţii, la solicitarea RAR efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului abilitat al RAR. (4) În urma reverificării prevăzute la alin. (2) lit. c), personalul abilitat al RAR poate anula verificarea tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză respective.  +  Capitolul VII Sancţiuni aplicabile operatorilor economici care montează, repară şi/sau verifică tahografe şi/sau limitatoare de viteză  +  Articolul 26Încălcarea legislaţiei în vigoare aplicabile activităţilor de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză atrage măsuri de sancţionare contravenţională corespunzătoare acesteia.  +  Articolul 27 (1) În urma activităţii de monitorizare, RAR va proceda la suspendarea activităţii personalului abilitat al atelierului, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, în următoarele cazuri: a) se eliberează dovadă de verificare şi placă de montare fără efectuarea operaţiilor prevăzute; b) se utilizează cartela atelierului de o altă persoană decât titularul cartelei; c) nu se pune la dispoziţia RAR evidenţa operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză; d) în decursul unei perioade de 12 luni se constată două abateri menţionate în registrul de control, referitoare la:- lipsa evidenţei operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză;- nerespectarea procedurilor de lucru cu efect direct asupra corectitudinii operaţiunilor efectuate. (2) RAR va proceda la anularea dreptului de desfăşurare a activităţii personalului abilitat al atelierului în următoarele cazuri: a) continuarea activităţii pe perioada de suspendare; b) montarea unor dispozitive de manipulare a tahografului şi/sau a limitatorului de viteză. (3) În cazul anulării dreptului de desfăşurare a activităţii titularului cartelei atelierului, aceasta trebuie restituită autorităţii emitente.  +  Articolul 28 (1) În urma activităţii de monitorizare, RAR va proceda la suspendarea autorizaţiei tehnice a atelierului, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, în următoarele cazuri: a) se montează tahografe sau limitatoare de viteză neomologate; b) nu se comunică RAR informaţiile referitoare la cartelele tahografice ale atelierului (deţinere, înlocuire, pierdere, furt sau deteriorare); c) nu se transmit RAR informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate în cazul tahografelor digitale; d) se efectuează activităţi în perioada în care aparatura specifică necesară nu îndeplineşte cerinţele specificate; e) se efectuează activităţi fără a fi utilizată aparatura indicată de producătorul tahografelor sau de reprezentantul acestuia şi/sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor sau de reprezentantul acestuia; f) se constată modificări sau intervenţii neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate; g) se efectuează activităţi la categorii de autovehicule pentru care operatorul economic nu este autorizat; h) nu se comunică RAR efectuarea de activităţi cu ateliere mobile, conform prevederilor art. 24 alin. (4); i) nu se transmit către RAR, pe cale informatică, datele referitoare la activităţile prestate în conformitate cu solicitările RAR; j) nu se comunică RAR retragerea abilitării din partea producătorului de tahografe şi/sau limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia şi/sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia. (2) RAR va proceda la suspendarea autorizaţiei tehnice a atelierului pe o perioadă de 30 de zile la a doua suspendare a activităţii personalului abilitat (pentru aceeaşi persoană sau pentru persoane diferite). La fiecare suspendare ulterioară a activităţii personalului abilitat se procedează suplimentar la suspendarea autorizaţiei tehnice a atelierului pe o perioadă de 3 luni. (3) Se suspendă autorizaţia tehnică a atelierului atunci când operatorul economic nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare până la remedierea neconformităţilor constatate. (4) Anularea autorizaţiei tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile prevăzute la alin. (1). (5) În cazul suspendării autorizaţiei tehnice se barează registrul de evidenţă a activităţii după ultima prestaţie efectuată înainte de suspendare şi se notează în procesul-verbal de suspendare numărul şi data acesteia. În cazul anulării autorizaţiei tehnice se procedează ca şi în cazul suspendării, suplimentar ridicându-se autorizaţia tehnică de către RAR. (6) Operatorul economic va lua măsuri de supraveghere a desfăşurării activităţii personalului propriu abilitat şi de sancţionare a persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea abaterilor menţionate în prezentele reglementări.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 29 (1) Plăcile de montare, precum şi dovezile de verificare prevăzute la art. 10 vor fi puse la dispoziţia operatorilor economici de către RAR. (2) Placa de montare conţine datele prevăzute de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi viteza fixată, exprimată în km/h, la care este reglat limitatorul de viteză. (3) Marca ce se aplică pe sigiliile tahografelor şi/sau ale limitatoarelor de viteză este acordată de producătorul tahografelor şi/sau al limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia care a abilitat operatorul economic, de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia care a abilitat operatorul economic sau de către RAR.  +  Articolul 30RAR va gestiona: a) registrul de evidenţă a autorizaţiilor tehnice şi a cartelelor tahografice eliberate operatorilor economici autorizaţi care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză pentru autovehicule; b) registrul de evidenţă a cartelelor tahografice eliberate operatorilor economici autorizaţi, care au fost înlocuite, pierdute, furate sau deteriorate; c) registrul de evidenţă a mărcilor aplicate de fiecare operator economic autorizat pe sigilii, precum şi a datelor de securitate utilizate.  +  Articolul 31RAR va transmite Comisiei Europene lista operatorilor economici autorizaţi, care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor, precum şi a cartelelor tahografice care le-au fost eliberate şi va comunică codul mărcilor aplicate pe sigilii şi informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate.  +  Articolul 32RAR va transmite celorlalte părţi contractante la Acordul AETR lista operatorilor economici autorizaţi, precum şi a cartelelor tahografice care le-au fost eliberate şi le va comunică codul mărcilor aplicate pe sigilii şi informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate.  +  Articolul 33 (1) În termen de 18 luni de la data ultimului audit efectuat de către RAR la operatorii economici autorizaţi anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, aceştia trebuie să îşi reînnoiască autorizarea în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. (2) Autorizaţiile tehnice emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la data precizată la alin. (1), cu condiţia încheierii unui contract de monitorizare cu RAR în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări. (3) Nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (2) atrage anularea autorizaţiei tehnice existente la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări. (4) Până la eliberarea unei noi autorizaţii tehnice în conformitate cu prezentele reglementări, monitorizarea se va efectua în baza condiţiilor pe baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică în vigoare.  +  Anexa 1 -------la reglementări---------------NOTĂ DE DESIGILARE
  AUTORITATEA COMPETENTĂ CARE A EFECTUAT CONTROLUL ÎN TRAFIC*)
  Pe data de....20.... un sigiliu al tahografului care echipează autocamionul/ autobuzul pe care-l conduceţi, a fost scos. On............20.... a seal of the tachograph as fitted în the truck/coach you are driving with, has been removed. Le............20.... un cahetage du chronotachygraphe presente dans le camion ou l'autobus que vous conduisez a ete retire. Am ...........20.... wurde eine Plombe aus dem Fahrtenschreiber des von Ihnen gefuhrten LKW/Kraftomnibus, entfernt. Număr înmatriculare:.................... Registration number:.................... Plaque d'immatriculation:............... Amtliches Kennzeichen:.................. Motivul desigilării: [] branşarea echipamentului de verificare [] examinarea tahografului şi/sau limitatorului de viteză [] sigiliu nevalabil sau lipsă The reason therefore is: [] junction of test equipment [] examination of tachograph and/or speed limiter [] invalid or absent sealing En raison de: [] brachement materiel d'essai [] examen de chronotachygraphe et/ou du limiteur de vitesse [] plomb non valable ou absent Der Grund dazu ist: [] anschluB Prufgerat [] prufung des Fahrtschreibers und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer [] ungultige oder abwesentheit einer Plombe Un nou sigiliu cu numărul ................. a fost amplasat. A new seal with the seal-number ......... has been replaced. Un nouveau cachetage avec le nummero ...... a ete place. Eine neue Plombe mit der gepragten Nummer ..... wurde wieder angebracht. Vă recomandăm să păstraţi această notă în autovehiculul dvs. I advise you to keep this note în your vehicle. Je vous recommand de garder cette feuille dans votre vehicule. Ich rate Ihnen Nachweis im Fahrzeug zu bewahren. Numele/Name/Nom/Name inspectorului/inspector: Semnătura/signature/ unterschrift: .......................... .................... (locul, place, lieu, ort)............... (data, date, datum).......
  ----------- Notă *) Se va înscrie denumirea organismului de control menţionat la art. 11 alin. (1) din prezentele reglementări.
   +  Anexa 2 -------la reglementări---------------CERERE - TIPde evaluare a capabilităţii tehnicepentru prestarea de lucrări de montare,reparare şi/sau verificare a tahografelorşi/sau a limitatoarelor de viteză1. Denumirea operatorului economic ..................................2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului: ............................................................................3. Codul fiscal: .......................................................4. Contul bancar/Banca: ................................................5. Adresa sediului legal al operatorului economic ......................6. Telefon ....... /Fax ....................7. Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se solicită evaluarea: ...................................................8. Lista tipurilor de tahografe şi/sau limitatoare de viteză pentru care se efectuează lucrări de montare/reparare/verificare şi pentru care se solicită evaluarea capabilităţii tehnice (se prezintă într-un tabel anexat la cererea-tip)9. Numărul personalului ce va fi utilizat: ..................., din care:.................. ingineri.................. maiştri/tehnicieni.................. muncitori10. Împuternicim pe domnul/doamna ......................., având funcţia ........................................ şi care poate fi contactat/contactată la telefon .........................., fax ......................, să ne reprezinte în toate aspectele legate de evaluare.11. Numele şi semnătura directorului/managerului general:(L.S.)12. Numele şi semnătura contabilului-şef/directorului economic:13. Data ...........................  +  Anexa 3 -------la reglementări---------------CHESTIONAR DE AUTOEVALUAREa capabilităţii tehnice pentru prestareade lucrări de montare, reparare şi/sauverificare a tahografelor şi/sau alimitatoarelor de viteză(se completează pentru fiecare atelier)1. Date de identificare:1.1. Denumirea operatorului economic ....................................1.2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului .........................................................................1.3. Codul fiscal ...................................................1.4. Contul bancar/Banca ............................................1.5. Adresa sediului legal al operatorului economic .................1.6. Telefon/fax/e-mail .............................................1.7. Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se solicită evaluarea ......................................................2. Organizare:2.1. Structura organizatorică (de ataşat organigrama/fluxul activităţii ca anexa A)2.2. Sunt definite responsabilităţile personalului care conduce/efectuează/verifică lucrările de montare/reparare/verificare/? (DA/NU)Dacă DA, numiţi documentul în care sunt specificate responsabilităţile personalului: ..................................................3. Resurse:3.1. Planurile la scară ale spaţiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrică (de ataşat ca anexa B)3.2. Lista fluxului tehnologic (după caz, desenele schemelor-flux), a utilajelor, echipamentelor de inspecţie (de ataşat ca anexa C)3.3. Există echipamente necesare pentru efectuarea inspecţiilor pe parcursul procesului de montare/verificare/reparare? (DA/NU)Dacă DA, se va prezenta lista acestora ................................3.4. Există abilitarea din partea unui producător de tahografe şi/sau limitatoare de viteză ori din partea reprezentantului acestuia şi/sau, după caz, a unui producător de dispozitive de verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia? (DA/NU). Dacă DA, ataşaţi o copie a documentului care atestă abilitarea la dosarul de autorizare.4. Analiza comenzilor:4.1. Sunt convenite cu clienţii şi consemnate în scris lucrările de montare/reparare/verificare solicitate de aceştia? (DA/NU)Dacă DA, se va indica documentul în care sunt consemnate aceste lucrări ..................... Documentul respectiv specifică:4.1.1. activităţile implicate de montare/reparare/verificare solicitate? (DA/NU)4.1.2. materialele, componentele, manopera, costurile implicate şi termenul de realizare a lucrărilor? (DA/NU)4.1.3. se acordă termenele de garanţie legale pentru componentele montate pe autovehicul şi pentru lucrările efectuate? (DA/NU)Dacă DA, se va indica termenul de garanţie acordat:- pentru componente: .................................................- pentru lucrări: ....................................................5. Controlul documentaţiei:5.1. Sunt disponibile instrucţiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuţie şi de verificare a lucrărilor care se efectuează? (DA/NU)Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili? (DA/NU)5.2. Se utilizează documente externe (standarde, reglementări, desene ale clientului etc.)? (DA/NU)5.2.1. Se asigură că aceste documente sunt în vigoare? (DA/NU/NA)6. Aprovizionare:6.1. Sunt definite condiţiile referitoare la produsele aprovizionate? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate condiţiile referitoare la produsele aprovizionate ....................................6.2. Tahografele şi/sau limitatoarele de viteză specificate sunt omologate? (DA/NU)6.3. Componentele şi materialele utilizate au termen de garanţie? (DA/NU)7. Identificare:7.1. Se asigură identificarea unică a serviciului de montare/reparare/verificare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica documentele ...................................7.2. Se înregistrează şi se identifică toate operaţiile de montare/reparare/verificare şi de inspecţii efectuate specificate în comandă? (DA/NU)7.3. Este menţinut un registru de evidenţă a comenzilor? (DA/NU)8. Controlul proceselor de montare/reparare/verificare:8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA/NU)8.2. Există instrucţiuni de execuţie a operaţiilor de montare/reparare/verificare? (DA/NU)8.3. Există personal propriu calificat adecvat şi instruit de producător? (DA/NU)Dacă DA, indicaţi numărul şi calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/maiştri/muncitori):- ingineri ..................................- tehnicieni ................................- maiştri ...................................- muncitori .................................9. Inspecţii (CTC):9.1. Sunt stabilite şi documentate metode de verificare a calităţii operaţiilor de montare/reparare/verificare? (DA/NU)Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele) .....................9.2. Sunt menţinute înregistrări care să ateste că parametrii de funcţionare obţinuţi după montare/reparare/verificare sunt în limitele stabilite de documentaţia de execuţie? (DA/NU)9.3. Aceste înregistrări identifică măsurările şi personalul implicat? (DA/NU)10. Controlul echipamentelor de inspecţie (CTC):10.1. Există echipamentele de inspecţie necesare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica aceste echipamente .............................10.2. Echipamentele de inspecţie sunt verificate metrologic? (DA/ NU)10.3. Sunt menţinute înregistrări referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de inspecţie? (DA/NU)10.4. Există instrucţiuni în limba română de utilizare a echipamentelor de inspecţie? (DA/NU)10.5. Sunt asigurate condiţiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de inspecţie? (DA/NU)11. Controlul lucrărilor neconforme:11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamaţiilor clienţilor? (DA/NU)11.2. Sunt menţinute înregistrări privind tratarea reclamaţiilor? (DA/NU)12. Manipularea şi depozitarea:12.1. Există spaţii adecvate pentru a permite manipularea autovehiculelor şi a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA/NU)12.2. Există condiţii de depozitare a componentelor, a materiilor prime şi a materialelor, care să asigure menţinerea calităţii acestora? (DA/NU)Persoana care a completat chestionarul şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:Numele şi prenumele: ...................................................Funcţia ................................................................Telefon .................., fax: .......................................Semnătura ..............................................................Data ...................................................................NOTĂ: Datele completate trebuie să corespundă cu situaţia la zi la data transmiterii chestionarului la Regia Autonomă "Registrul Auto Român".-------