LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*)privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2008    ─────────── Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 12 iunie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 218/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 10 /2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 326/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006.  +  Articolul 1 (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond. (2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garanţii instituţiilor de credit. (4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de convenţii încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare. (5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.  +  Articolul 2Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.  +  Articolul 3Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va reîntregi suma alocată.  +  Articolul 4Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit; c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferenţiat, în funcţie de tipul de credit şi de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii garanţiilor acordate de fondurile de garantare sunt: a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii; d) consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere; e) Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor; f) direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratoarelor şi pentru reţeaua informaţională naţională; g) persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii; h) Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Mureş, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratorului Unităţii fitosanitare; i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu; j) alţi beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă. (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.  +  Articolul 6Creditele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 vor fi garantate astfel: a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului; b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investiţii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului; c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD şi al celor încadrate în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.  +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. acordă garanţii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 8Comisioanele de garantare datorate de instituţiile de credit pentru garanţiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 9În situaţia în care riscul de neplată înregistrat depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 10Creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanţă bugetară şi sunt executate în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11Eventualele sume restituite de instituţiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garanţii prevăzute în contractele de credit şi a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.  +  Articolul 12Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum şi cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale*), Guvernul va adopta normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.─────────── Notă *) În prezent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administraţiei publice centrale, denumirea "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, modificată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 20 martie 2006;- Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006.-----