HOTĂRÂRE nr. 266 din 16 aprilie 1996privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 19 aprilie 1996  În temeiul Legii nr. 70/1991*) privind alegerile locale, modificată şi completată prin Legea nr. 25/1996,----------- Notă *) Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale - 2 iunie 1996, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pa baza programului calendaristic prevăzut la art. 1, prefecţii vor întocmi şi vor aproba, prin ordin, programe calendaristice proprii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmâncăBucureşti, 16 aprilie 1996.Nr. 266.  +  Anexa
           
    PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor referitoare la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale - 2 iunie 1996
    Termenul potrivit legiiAcţiuneaCine răspundeModalitatea realizării
    1234
    Până la 18 aprilie (art. 7)- Stabilirea datei alegerilorDepartamentul pentru Administraţie Publică LocalăHotărâre a Guvernului
    19 aprilie (art. 54)- Începe campania electorală-Publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii
    Până în ziua de 22 aprilie [art. 14 alin. (8), art. 17 alin. (5) şi art. 104 alin. (1)]- Stabilirea modelului copiei de pe listele electorale permanente şi a modelului listei speciale şi a celei suplimentare, precum şi al ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a Biroului Electoral CentralDepartamentul pentru Administraţie Publică LocalăHotărâre a Guvernului
    Cu 48 de ore înainte [art. 22 alin. (8)]- Aducerea la cunoştinţă publică a datei la care se va efectua tragerea la sorţi pentru desemnarea juriştilor în birourile electorale de circumscripţiePreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Municipiului BucureştiAnunţ în presă
    Cu 24 de ore înainte [art. 29 alin. (2)]- Aducerea la cunoştinţă publică a datei şedinţei de desemnare, prin tragere la sorţi, a membrilor Biroului Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de JustiţieAnunţ în presă
    Cel mai târziu în ziua de 22 aprilie [art. 22 alin. (5)]- Întocmirea listei cu magistraţii şi alţi jurişti care vor putea fi desemnaţi preşedinţi ai birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitori ai acestora. Lista se întocmeşte în timp util pentru a se putea realiza tragerea la sorţi, care se efectuează cel mai târziu în ziua de 23 apriliePreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Municipiului Bucureşti Prefectul  
    Cel mai târziu în ziua de 22 aprilie [art. 22 alin. (7)]- Întocmirea şi transmiterea la tribunale a listei cu persoanele care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, nu fac parte din nici un partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală şi au cel puţin studii medii, dintre care vor putea fi desemnaţi, în situaţia când numărul juriştilor este insuficient, preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi locţiitorul acestuia, în timp util pentru a se putea efectua tragerea la sorţi cel mai târziu în ziua de 23 apriliePrefectul, la propunerea primarilor  
    Până în ziua de 23 aprilie [art. 29 alin. (2)]- Desemnarea membrilor Biroului Electoral CentralPreşedintele Curţii Supreme de JustiţiePrin tragere la sorţi
    Până în ziua de 23 aprilie [art. 22 alin. (5)]- Desemnarea juriştilor în birourile electorale de circumscripţie, precum şi a preşedintelui şi a locţiitorului acestuiaPreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Municipiului BucureştiPrin tragere la sorţi
    În termen de 24 de ore de la învestire [art. 29 alin. (3)]- Alegerea preşedintelui Biroului Electoral CentralMembrii Biroului Electoral CentralPrin vot secret
    În termen de 48 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 25 aprilie [art. 32 alin. (1)]- Formularea de contestaţii privind modul de constituire a Biroului Electoral CentralPersoanele interesate  
    - Formularea contestaţiilor privind modul de constituire a birourilor electorale de circumscripţiePersoanele interesate  
    În termen de 2 zile de la înregistrare, dar nu mai târziu de 27 aprilie [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilor privind modul de constituire a birourilor electorale de circumscripţieBiroul electoral ierarhic superiorPrin hotărâre
    - Soluţionarea contestaţiilor privind modul de constituire a Biroului Electoral CentralCurtea Supremă de JustiţiePrin hotărâre
    Până în ziua de 23 aprilie [art. 58 alin. (1)]- Stabilirea de către primari a locurilor speciale de afişaj electoralPrimarulPrin dispoziţie
    În termen de 3 zile de la înregistrarea plângerilor [art. 59 alin. (4)]- Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor cu privire la împiedicarea unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de legeBirourile electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral CentralPrin hotărâre
    Până în ziua de 23 aprilie [art. 57 alin. (4)]- Solicitarea timpilor de antenă de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi de către candidaţii independenţi şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la conducerile posturilor de radiodifuziune şi de televiziune, publice şi private, precum şi de la studiourile teritoriale ale acestora    
    Până în ziua de 23 aprilie [art. 8 alin. (2) şi art. 9]- Numerotarea circumscripţiilor electoraleGuvernul PrefectulPrin hotărâre Prin ordin
    În termen de 3 zile de la înregistrarea întâmpinării [art. 14 alin. (3)]- Soluţionarea întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau orice erori din listele electoralePrimarulPrin dispoziţie
    În termen de 24 de ore de la comunicarea dispoziţiei [art. 14 alin. (4)]- Formularea contestaţiilor împotriva dispoziţiilor primarului prin care au fost soluţionate întâmpinările la omisiunile din listePersoanele interesate  
    În termen de 3 zile de la înregistrarea contestaţiei [art. 14 alin. (4)]- Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor de soluţionare a întâmpinărilor la listele electorale. Hotărârea este definitivă şi executorieJudecătoriaPrin hotărâre
    În termen de 24 de ore de la pronunţare [art. 14 alin. (4)]- Comunicarea hotărârii de soluţionare a contestaţiei făcute împotriva dispoziţiei primaruluiJudecătoria  
    În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie (art. 20)- Comunicarea numărului de alegători, potrivit listelor electorale permanente, biroului electoral de circumscripţie, pentru a se putea stabili numărul susţinătorilorPrimarul  
    În termen de 5 zile de la constituirea Biroului Electoral Central, dar nu mai târziu de 27 aprilie [art. 49 alin. (1)]- Stabilirea şi comunicarea semnelor electorale la Biroul Electoral CentralPartidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale  
    Până în ziua de 28 aprilie (art. 10)- Aducerea la cunoştinţă publică a numerotării circumscripţiilor electoralePrimarulPrin afişarea ordinului prefectului
    Până în ziua de 4 mai (art. 37 şi 38)- Depunerea de candidaturi la birourile electorale de circumscripţie, pentru consilierii locali, consilierii judeţeni şi primariPartidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţiÎn scris, în 4 exemplare
    În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi [art. 43 alin. (3)]- Afişarea unui exemplar al propunerii de candidatură la sediul biroului electoral de circumscripţieBiroul electoral de circumscripţie  
    În termen de 3 zile de la respingerea candidaturii, dar nu mai târziu de 7 mai [art. 45 alin. (2)]- Contestarea respingerii unei candidaturi de către biroul electoral de circumscripţieCandidat, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale  
    În termen de 5 zile de la afişarea propunerii de candidatură, dar nu mai târziu de 9 mai [art. 45 alin. (1)]- Contestarea candidaturilor acceptate de biroul electoral de circumscripţieCetăţenii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale  
    În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 9, respectiv 11 mai, după caz [art. 45 alin. (5)]- Soluţionarea contestaţiilor privind admiterea sau respingerea candidaturilorJudecătoria, respectiv tribunalul judeţean şi Tribunalul Municipiului Bucureşti  
    În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii, dar nu mai târziu de 10, respectiv 12 mai, după caz [art. 45 alin. (6)]- Formularea cererii de recurs împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat contestaţia-Cererea se depune la instanţa competentă
    În termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii, dar nu mai târziu de 11, respectiv 13 mai, după caz [art. 45 alin. (6)]- Soluţionarea recursuluiInstanţa ierarhic superioară  
    Până în ziua de 7 mai [art. 22 alin. (12)]- Comunicarea de către filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale a listei cu reprezentanţii lor în birourile electorale de circumscripţieFilialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale  
    În termen de 24 de ore de la solicitarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie [art. 22 alin. (16)]- Întocmirea şi transmiterea listei cu persoanele care nu fac parte din nici un partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală, din care se va completa biroul electoral de circumscripţie în cazul în care partidele nu îşi desemnează reprezentanţiiPrimarul  
    Până în ziua de 8 mai [art. 22 alin. (13)]- Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electoralePreşedintele biroului electoral de circumscripţie  
    Până în ziua de 8 mai [art. 13 alin. (1)]- Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votarePrimarulPrin dispoziţie
    Până în ziua de 8 mai [art. 13 alin. (2)]- Aducerea la cunoştinţă alegătorilor a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a sediului acestoraPrimarulPrin afişarea dispoziţiei şi prin publicare
    În termen de 48 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 10 mai [art. 32 alin. (1)]- Formularea contestaţiilor privind componenţa birourilor electorale de circumscripţiePersoanele interesate  
    În termen de 2 zile de la înregistrare, dar nu mai târziu de 12 mai [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilor privind componenţa birourilor electorale de circumscripţieBiroul electoral de circumscripţie judeţeană sau, după caz, Biroul Electoral CentralPrin hotărâre
    Până în ziua de 14 mai (art. 44)- Posibilitatea renunţării la candidaturăCandidaţii  
    Până în ziua de 14 mai [art. 49 alin. (6)]- Comunicarea la prefecturi a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de votBiroul Electoral Central  
    În ziua de 14 mai (art. 46)- Rămânerea definitivă a candidaturilorBirourile electorale de circumscripţieProces-verbal
    În ziua de 14 mai (art. 46)- Afişarea la sediile birourilor electorale de circumscripţie a candidaturilor definitive Candidaturile definitive se afişează şi la sediile secţiilor de votare, după constituirea birourilor acestora.Biroul electoral de circumscripţie  
    Cel mai târziu în ziua de 14 mai [art. 104 alin. (1)]- Stabilirea modelului ştampilei de control şi al ştampilei necesare votării, al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării, al certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi primarului şi al adeverinţei privind exercitarea dretului de votDepartamentul pentru Administraţie Publică LocalăPrin hotărâre a Guvernului
    La data stabilită de preşedintele tribunalului, dar nu mai târziu de 17 mai [art. 25 alin. (2) şi (4)]- Întocmirea şi depunerea listei cu jurişti, dintre care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul sauPrefecţii său primarii  
    La data stabilită de preşedintele tribunalului, dar nu mai târziu de 17 mai [art. 25 alin. (3)]- Întocmirea şi depunerea listei cu persoanele care au cel puţin studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din nici un partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală, dintre care vor fi desemnaţi preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, dacă numărul juriştilor este insuficientPrimarul  
    Cel mai târziu în ziua de 17 mai [art. 25 alin. (4)]- Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestoraPreşedintele tribunalului judeţean, respectiv al Tribunalului Municipiului BucureştiPrin tragere la sorţi
    În termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai- Comunicarea numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală Comunicarea se face la fiecare secţie de votare.Preşedintele biroului electoral de circumscripţie  
    târziu de 19 mai [art. 25 alin. (6)]- Comunicarea de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, care au depus liste de candidaţi sau candidaţi pentru funcţia de primar, a numelui şi prenumelui reprezentantului lor în biroul electoral al secţiei de votare Comunicarea se face direct la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale  
    În termen de 24 de ore de la comunicarea numărului de candidaţi şi a reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, dar nu mai târziu de 20 mai [art. 25 alin. (10)]- Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electoralePreşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de 21 mai [art. 14 alin. (5)]- Înaintarea copiilor de pe listele electorale permanente, în două exemplare, la birourile electorale ale secţiilor de votarePrimarul  
    În termen de 24 de ore de la modificare [art. 14 alin. (6)]- Comunicarea la biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electoralePrimarul  
    În termen de 48 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 22 mai [art. 32 alin. (1)]- Formularea de contestaţii privind modul de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare Biroul se constituie în momentul desemnării reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale.Persoanele interesate  
    În termen de 2 zile de la înregistrare, dar nu mai târziu de 24 mai [art. 32 alin. (2)]- Soluţionarea contestaţiilor privind modul de completare şi de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votareBiroul electoral de circumscripţie  
    Până în ziua de 24 mai (art. 20)- Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegătoriPrimarul  
    Până în ziua de 24 mai [art. 50 alin. (3)]- Tipărirea buletinelor de votBirourile electorale de circumscripţie, prin grija prefectului  
    În ziua de 24 mai [art. 16 alin. (1)]- Afişarea listelor electorale în locuri publicePrimarul  
    Începând cu ziua de 24 mai [art. 51 alin. (1)]- Preluarea de la prefecţi, pe bază de proces-verbal, a buletinelor de vot şi a formularelor de procese-verbale, de către primar, împreună cu Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească şi de sector al municipiului BucureştiPrefectul Primarul preşedintele biroului electoral de circumscripţie  
    Până în ziua de 27 mai (art. 52)- Afişarea la primărie, la sediul biroului electoral de circumscripţie şi la cele ale secţiilor de votare, a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat de Preşedintele biroului electoral de circumscripţiePrimarul Preşedintele biroului electoral de circumscripţie preşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    În ziua de 30 mai, ora 24,00 (art. 54)- Se încheie campania electorală    
    Cel mai târziu în ziua de 1 iunie [art. 51 alin. (1)]- Predarea, pe bază de proces-verbal, a buletinelor de vot şi a formularelor de procese-verbale, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votarePreşedintele biroului electoral de circumscripţie Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    În ziua de 1 iunie, ora 18,00 [art. 60 alin. (3)]- Prezentarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare la sediul acestuia    
    În ziua de 2 iunie, ora 5,00 [art. 61 alin. (1)]- Verificarea, de către Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei celor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, ştampile etc.) şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votarepreşedintele biroului electoral al secţiei de votare  
    În ziua de 2 iunie, între orele 6,00-21,00 sau, după caz, 24,00 (art. 63)- Desfăşurarea votării    
    În ziua de 3 iunie, până la ora 24,00 (art. 74)- Înaintarea dosarelor cuprinzând rezultatul votării la biroul electoral de circumscripţie Birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector stabilesc rezultatele pentru consiliile locale şi pentru primari şi eliberează certificatul doveditor al alegerii. Pentru consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, încheie procesul-verbal centralizator, pe care-l transmit la birourile electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale de la secţiile de votare, în vederea stabilirii rezultatelor pentru consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi repartizarea mandatelor.Preşedintele şi ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare  
    Până în ziua de 4 iunie, ora 21,00 sau, după caz, ora 24,00 [art. 30 alin. (3)]- Formularea cererilor de anulare a alegerilorPartidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri  
    În ziua de 4 iunie, ora 24,00 [art. 81 alin. (5)]- Transmiterea de către Biroul electoral de circumscripţie a unui exemplar al procesului- verbal la biroul electoral de circumscripţie judeţeană, în vederea centralizării datelor pe judeţ şi publicării acestorabiroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală  
    Până în ziua de 5 iunie [art. 81 alin. (4)]- Înaintarea dosarului pentru alegerea primarului la judecătorie, respectiv la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în vederea validării mandatului Pentru validarea mandatelor consilierilor, dosarele se trimit consiliilor respective (locale sau, după caz, judeţene).Biroul electoral de circumscripţie  
    În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor- verbale din judeţ [art. 82. alin. (2)]- Centralizarea voturilor şi rezultatul alegerilor pe judeţ, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi, distinct pentru consilierii locali, consilierii judeţeni şi pentru primari, şi încheierea procesului- verbal corespunzător Publicarea rezultatelor pe întregul judeţ.Biroul electoral de circumscripţie judeţeană  
    Până în ziua de 6 iunie [art. 82 alin. (4)]- Înaintarea procesului- verbal centralizator şi a procesului-verbal privitor la consiliul judeţean, încheiate de Biroul electoral de circumscripţie judeţeană, la biroul electoral Central, împreună cu procesele- verbale primite de la birourile electorale de circumscripţie, în vederea centralizării rezultatelor pe ţară şi publicarea lor în Monitorul Oficial al RomânieiBiroul Electoral de circumscripţie judeţeană
  NOTĂ:- În caz de repetare a alegerilor, potrivit art. 76 din lege, sau în cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, potrivit art. 78, acestea vor fi organizate peste două săptămâni (la repetare) sau în cel mult două săptămâni (turul al doilea de scrutin).-------