HOTĂRÂRE nr. 153 din 13 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:"h) copie de pe actele doveditoare ale deţinerii spaţiului (act de proprietate, contract de închiriere sau comodat); i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al autorizaţiei de funcţionare şi al consilierului de specialitate."2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înţelege persoana cu studii superioare şi cu minimum 5 ani experienţă în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii şi Cultelor, având ca atribuţie principală selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va propune declanşarea procedurii de clasare."3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi/sau ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti."4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizaţiei de funcţionare se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la emitere, respectiv, de la formulare."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizaţia trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia direcţiei de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor."6. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Măsura suspendării prevăzută la alin. (1) poate fi ridicată, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, numai dacă operatorul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme sau, după caz, săvârşirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate şi că nu au fost rezultatele unor acţiuni întreprinse cu rea-credinţă. (3) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în următoarele situaţii: a) dacă în privinţa personalului de conducere al operatorului economic este pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea, după caz, a următoarelor infracţiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparţinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea şi favorizarea de infracţiuni privind patrimoniul cultural naţional, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracţiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, infracţiunile prevăzute de art. 24 şi 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie, cu modificările ulterioare; b) dacă asociaţii sau angajaţii operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau prevederile prezentelor norme."7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligaţi să deţină un registru numerotat şi ştampilat, în care să menţioneze, corect şi complet, numele şi adresa ofertantului, descrierea şi preţul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul şi titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziţionarea semnăturii şi culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripţii, precum şi orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informaţiile conţinute în registru nu pot fi făcute publice fără acordul proprietarului bunului respectiv."8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile vor elibera cumpărătorilor bunurilor pe care le comercializează certificate de vânzare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) Operatorii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile vor transmite serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, corespunzător ariei teritoriale aferente sediului operatorului economic, copii ale certificatelor de vânzare prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la data emiterii acestora."9. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Vânzarea bunurilor culturale clasate în tezaur la un preţ inferior celui oferit de Ministerul Culturii şi Cultelor, în cadrul negocierilor prevăzute la alin. (4), atrage nulitatea absolută a vânzării."10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În termen de 5 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), Ministerul Culturii şi Cultelor stabileşte, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, o comisie de achiziţie prin exercitarea dreptului de preemţiune. Aceasta este formată din specialişti în domeniu şi din reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat şi întocmeşte o notă justificativă privind achiziţionarea bunului respectiv sau, după caz, o notă de respingere o ofertei şi o înaintează ministrului culturii şi cultelor, în vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziţionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia preţul şi obligaţia de a stabili dacă acceptă preţul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî preţul maxim care poate fi oferit în situaţia în care se organizează licitaţia."11. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Funcţionarea operatorilor economici care comercializează bunuri culturale mobile, fără autorizarea prevăzută de prezentele norme, constituie contravenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dacă statul nu achiziţionează bunul cultural clasat în tezaur, în urma vânzării sale, operatorul economic are obligaţia de a comunică direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional pe a cărei rază îşi are sediul datele de identificare ale cumpărătorului acestui bun, urmând ca specialiştii acestei direcţii să întocmească o anexă la ordinul de clasare a bunului cultural, în care să fie înscrişi toţi proprietarii succesivi ai respectivului bun."12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme."13. În cuprinsul normelor, sintagma "direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor".  +  Articolul IIOperatorii economici înfiinţaţi înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, respectiv pe data de 16 decembrie 2003, vor solicita autorizarea prevăzută de acestea până la data de 31 decembrie 2008.  +  Articolul IIIDupă anexa nr. 5a) la Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din data de 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturiişi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 153.  +  Anexa -----(Anexa nr. 6 la norme)----------------------CERTIFICAT DE VÂNZAREPrin prezentul certificat se atestă vânzarea de către:.............., operator economic autorizat în comercializarea bunurilor culturale mobile, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Autorizaţia de funcţionare nr. ...... din data de ........, cu sediul în localitatea ............, str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ..... cod ....... sectorul/judeţul ........., telefon .........., fax ........., cod unic de înregistrare ..........., a bunului cultural mobil cu următoarele caracteristici:Denumirea bunului cultural mobil: ..........Titlul (dacă este cazul): ..................Autorul: ...................................Materialul: ................................Dimensiunile: ..............................Datarea: ...................................Alte elemente caracteristice: ..............către ......................................(nume şi prenume persoană fizică sau denumire persoană juridică de drept privat/public), posesor al actului de identitate cu seria ......, nr. .........../cu sediul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., cod ........ sectorul/judeţul ........., telefon ........., cod unic de înregistrare ............... .Bunul cultural figurează în registru la poziţia ........... din data de ..........., iar vânzarea a fost realizată în data de ..........Bunul cultural mobil este/nu este clasat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor cu nr. ......., fiind însoţit de Certificatul de clasare nr. ........ din data de ..........Semnătura şi ştampila Data eliberăriioperatorului economic certificatului..................... ...............-----------