LEGE nr. 14 din 14 februarie 2008privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:«(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, după caz, şi cadrelor militare trecute în rezervă/retragere până la data intrării în vigoare a prezentei legi.»"2. La articolul I punctul 2, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Cadrele militare care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime efectivă ca militar de cel puţin 15 ani, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 55 de ani, proporţional cu numărul anilor de serviciu militar."3. La articolul I punctul 5, articolul 20^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. - Pentru cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la art. 15, la acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost asigurat."4. La articolul I punctul 7, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Cadrele militare care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei. (2) Prevederile alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru pensiile militare aflate în plată la această dată, la prima actualizare, conform art. 48 alin. (1) lit. a)."5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât jumătate din salariul mediu brut pe economie."6. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei noi puncte, punctele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:"9^1. La articolul 48 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda funcţiei maxime/salariul de bază al funcţiei îndeplinite/ indemnizaţia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar şi funcţiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22 - 25, 33 şi art. 78 alin. (1). Cadrele militare pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în considerare la calculul pensiei;».9^2. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 63. - (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate sau încadraţi în instituţii ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională ca funcţionari publici cu statut special cu grad profesional se revocă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care militarul s-a prezentat la unitatea/instituţia în care a fost încadrat. (3) Unitatea/instituţia şi militarii rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate sau încadraţi ca funcţionari publici cu statut special cu grad profesional pot cere oricând pensionarea în condiţiile prezentei legi. (4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea stabilită la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în rândul cadrelor militare în activitate, respectiv, timpul lucrat în calitate de funcţionar public cu statut special cu grad profesional. (5) În baza de calcul al pensiei se iau soldele prevăzute la art. 21.»9^3. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 78. - (1) Pentru cadrele militare care au contribuit la fondul de pensie suplimentară se acordă la stabilirea sau la actualizarea pensiei, în condiţiile art. 22-24 şi ale art. 48 alin. (1), un spor procentual de: a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani; b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani; c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 februarie 2008.Nr. 14.----------