NORME METODOLOGICE din 13 februarie 2008de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2008   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională; b) tariful de risc reprezintă procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; c) baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este cea prevăzută la art. 101 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare; d) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc; e) perioada de referinţă reprezintă anul 2005.  +  Capitolul II Stabilirea claselor de risc  +  Articolul 2Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale, potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.  +  Articolul 3 (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă: a) I(1) - indicele care reprezintă frecvenţa de accidentare, respectiv numărul de accidentaţi ce revin la 1.000 de salariaţi; b) I(2) - indicele care reprezintă frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces, respectiv numărul de accidentaţi cu invaliditate şi/sau deces, ce revin la 1.000 de salariaţi; c) I(3) - indicele care reprezintă frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale, ce revin la 1.000 de salariaţi; d) I(4) - indicele care reprezintă frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, la 1.000 de salariaţi. (2) Numărul accidentaţilor luaţi în considerare la determinarea indicilor I(1) şi I(2) este dat de numărul formularelor pentru înregistrarea accidentelor de muncă respective - FIAM. (3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fişelor de declarare a bolilor profesionale înregistrate în perioada de referinţă - BP2. (4) Indicii de frecvenţă prevăzuţi la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referinţă.  +  Articolul 4 (1) Fiecărui indice de frecvenţă prevăzut la art. 3 alin. (1) îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecvenţă se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul a clasei de risc, denumită în continuare CR, este următoarea:CR = [CR(1) + CR(2) + CR(3) + CR(4)]:4,unde:CR(1) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(1);CR(2) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(2);CR(3) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(3);CR(4) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(4). (2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvenţă se stabileşte pe baza mediei indicilor de frecvenţă respectivi din perioada de referinţă. (3) Clasele de risc aferente indicilor de frecvenţă au valori cuprinse între 1 şi 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecvenţă ce stau la baza determinării claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Stabilirea tarifului de risc  +  Articolul 5 (1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3. (2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,4 şi 2%, aplicată asupra bazei lunare de calcul. (3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20. (4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse.  +  Capitolul IV Stabilirea contribuţiei de asigurare  +  Articolul 7Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată lunar de angajatori, denumită în continuare C, se determină după următoarea formulă:                  TR x BC             C= ─────────,                   100unde:TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;BC - baza lunară de calcul corespunzătoare lunii anterioare perioadei de plată a contribuţiei.  +  Articolul 8Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5 şi 7, pe baza datelor statistice din perioada de referinţă, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care aceştia fac parte.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Unităţile şi instituţiile realizează încadrarea activităţilor în clasa CAEN corespunzătoare, potrivit actualizării Clasificării activităţilor din economia naţională, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. (2) În cadrul Clasificării activităţilor din economia naţională, actualizată potrivit alin. (1), unităţile şi instituţiile identifică, în funcţie de specificul activităţii principale desfăşurate, codul CAEN aferent.  +  Articolul 10Termenul de declarare şi de plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurare prevăzute de lege şi efectuate de asigurător se recuperează de la angajator. (2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, şi primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice------------------------ÎNCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂÎN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENŢĂ ŞI ADATELOR STATISTICE DIN ANUL 2005
  *Font 8*
  ┌───┬────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬───┬─────┬───┬──────┬───┬───────┬───┬─────┐│Nr.│ │Cod │ I(1) │CR │ I(2)│CR │ I(3) │CR │ I(4) │CR │ CR ││crt│ Activitatea din economia naţională │CAEN│ │(1)│ │(2)│ │(3)│ │(4)│[ΣCR ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1-4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /4] │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│NC │ │ CC │ I(1) │CR │ I(2)│CR │ I(3) │CR │ I(4) │CR │ CR ││ │ AEN │ │ │(1)│ │(2)│ │(3)│ │(4)│ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 1 │Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor leguminoase şi a plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producătoare de seminţe oleaginoase │O111│ 0,510│ 3 │0,169│ 6 │ 0,016│ 2 │ 10,565│ 3 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 2 │Cultivarea orezului │O112│ 0,723│ 4 │0,189│ 6 │ 0,031│ 3 │ 13,706│ 3 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 3 │Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rădăcinoaselor şi tuberculilor │O113│ 0,510│ 3 │0,169│ 6 │ 0,016│ 2 │ 10,565│ 3 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 4 │Cultivarea trestiei de zahăr │O114│ 0,510│ 3 │0,189│ 6 │ 0,031│ 3 │ 13,706│ 3 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 5 │Cultivarea tutunului │O115│ 0,510│ 3 │0,189│ 6 │ 0,031│ 3 │ 13,706│ 3 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 6 │Cultivarea plantelor pentru fibre textile │O116│ 0,510│ 3 │0,189│ 6 │ 0,031│ 3 │ 13,706│ 3 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 7 │Cultivarea altor plante din culturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nepermanente │O119│ 0,510│ 3 │0,169│ 6 │ 0,016│ 2 │ 10,565│ 3 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 8 │Cultivarea strugurilor │O121│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 9 │Cultivarea fructelor tropicale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subtropicale │O122│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│10 │Cultivarea fructelor citrice │O123│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│11 │Cultivarea fructelor seminţoase şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sâmburoase │O124│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│12 │Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fructiferi │O125│ 0,387│ 3 │0,134│ 5 │ 0,000│ 1 │ 5,201│ 2 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│13 │Cultivarea fructelor oleaginoase │O126│ 0,600│ 4 │0,154│ 6 │ 0,016│ 2 │ 8,342│ 2 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│14 │Cultivarea plantelor pentru prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturilor │O127│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│15 │Cultivarea condimentelor, plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aromatice, medicinale şi a plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de uz farmaceutic │O128│ 0,499│ 3 │0,152│ 6 │ 0,010│ 2 │ 8,036│ 2 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│16 │Cultivarea altor plante permanente │O129│ 1,367│ 5 │0,312│ 8 │ 0,029│ 2 │ 9,978│ 3 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│17 │Cultivarea plantelor pentru înmulţire │O130│ 0,297│ 2 │0,148│ 5 │ 0,000│ 1 │ 7,424│ 2 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│18 │Creşterea bovinelor de lapte │O141│ 0,417│ 3 │0,417│ 9 │ 0,000│ 1 │ 41,719│ 5 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│19 │Creşterea altor bovine │O142│ 0,417│ 3 │0,417│ 9 │ 0,000│ 1 │ 41,719│ 5 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│20 │Creşterea cailor şi a altor cabaline │O143│ 1,575│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 31,496│ 5 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│21 │Creşterea cămilelor şi a camelidelor │O144│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 58,962│ 6 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│22 │Creşterea ovinelor şi a caprinelor │O145│ 1,575│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 31,496│ 5 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│23 │Creşterea porcinelor │O146│ 0,821│ 4 │0,164│ 6 │ 0,164│ 6 │ 20,536│ 4 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│24 │Creşterea păsărilor │O147│ 0,632│ 4 │0,070│ 4 │ 0,000│ 1 │ 14,054│ 3 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│25 │Creşterea altor animale │O149│ 0,790│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 45,229│ 6 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│26 │Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combinată cu creşterea animalelor) │O150│ 0,465│ 3 │0,232│ 7 │ 0,077│ 4 │ 15,492│ 3 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│27 │Activităţi auxiliare pentru producţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vegetală │O161│ 0,611│ 4 │0,141│ 5 │ 0,611│11 │ 9,399│ 3 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│28 │Activităţi auxiliare pentru creşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor │O162│ 1,318│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 11,111│ 3 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│29 │Activităţi după recoltare │O163│ 0,651│ 4 │0,149│ 5 │ 0,203│ 6 │ 8,694│ 2 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│30 │Pregătirea seminţelor │O164│ 0,527│ 3 │0,149│ 5 │ 0,161│ 6 │ 8,377│ 2 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│31 │Vânătoare, capturarea cu capcane a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vânatului şi activităţi de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anexe vânătorii │O170│11,494│15 │5,747│20 │ 0,000│ 1 │ 86,207│ 8 │11,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│32 │Silvicultură şi alte activităţi forestiere │O210│ 1,154│ 5 │0,292│ 8 │ 0,014│ 2 │ 6,837│ 2 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│33 │Exploatare forestieră │O220│ 2,011│ 6 │0,435│ 9 │ 0,027│ 2 │ 6,250│ 2 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│34 │Colectarea produselor forestiere nelemnoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din flora spontană │O230│ 0,928│ 4 │0,234│ 7 │ 0,009│ 1 │ 5,551│ 2 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│35 │Activităţi de servicii anexe silviculturii │O240│ 1,370│ 5 │0,757│12 │ 0,000│ 1 │ 5,235│ 2 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│36 │Pescuitul maritim │O311│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 21,598│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│37 │Pescuitul în ape dulci │O312│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 21,598│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│38 │Acvacultura maritimă │O321│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 5,400│ 2 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│39 │Acvacultura în ape dulci │O322│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 32,181│ 5 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│40 │Extracţia cărbunelui superior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(PCS=>23865kJ/kg) │O510│19,621│20 │0,480│10 │ 0,540│10 │456,348│ 17│14,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│41 │Extracţia cărbunelui inferior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(PCS<23865kJ/kg) │O520│ 5,194│10 │0,433│ 9 │ 0,062│ 4 │423,828│ 17│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│42 │Extracţia petrolului brut │O610│ 0,499│ 3 │0,026│ 2 │ 0,184│ 6 │ 71,867│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│43 │Extracţia gazelor naturale │O620│ 0,499│ 3 │0,026│ 2 │ 0,184│ 6 │ 71,867│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│44 │Extracţia minereurilor feroase │O710│ 5,865│11 │0,000│ 1 │ 8,798│20 │296,188│14 │11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│45 │Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu │O721│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │820,669│20 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│46 │Extracţia altor minereuri metalifere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neferoase │O729│ 4,556│10 │0,337│ 8 │11,053│20 │244,684│13 │12,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│47 │Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru construcţii, extracţia pietrei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei │O811│ 2,396│ 7 │0,242│ 7 │15,022│20 │207,790│12 │11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│48 │Extracţia pietrişului şi nisipului; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extracţia argilei şi caolinului │O812│ 2,142│ 7 │0,357│ 8 │ 0,000│ 1 │109,445│ 9 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│49 │Extracţia mineralelor pentru industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │chimică şi a îngrăşămintelor naturale │O891│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │38,835│20 │194,175│11 │ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│50 │Extracţia turbei │O892│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │222,222│12 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│51 │Extracţia sării │O893│ 1,323│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │163,211│10 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│52 │Alte activităţi extractive n.c.a. │O899│ 7,299│12 │0,000│ 1 │ 5,474│20 │379,562│16 │12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│53 │Activităţi de servicii anexe extracţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │petrolului brut şi gazelor naturale │O910│11,705│15 │0,119│ 5 │ 0,329│ 8 │ 78,035│ 7 │ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│54 │Activităţi de servicii anexe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extracţia mineralelor │O990│ 0,590│ 3 │0,009│ 1 │ 0,352│ 8 │106,523│ 8 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│55 │Prelucrarea şi conservarea cărnii │1011│ 1,212│ 5 │0,215│ 7 │ 0,108│ 5 │ 14,122│ 3 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│56 │Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre │1012│ 0,922│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 15,370│ 3 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│57 │Fabricarea produselor din carne (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din carne de pasăre) │1013│ 1,003│ 5 │0,308│ 8 │ 0,154│ 6 │ 7,712│ 2 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│58 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crustaceelor şi a moluştelor │1020│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 18,560│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 59│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │1031│ 6,645│12 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 60│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │1032│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 61│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor n.c.a. │1039│ 0,287│ 2 │0,058│ 3 │ 0,056│ 3 │ 3,133│ 2 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 62│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor │1041│ 1,127│ 5 │0,040│ 3 │ 0,000│ 1 │ 18,643│ 4 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 63│Fabricarea margarinei şi a altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comestibile similare │1042│ 2,193│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 64│Fabricarea produselor lactate şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brânzeturilor │1051│ 1,011│ 5 │0,389│ 9 │ 0,078│ 4 │ 3,889│ 2 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 65│Fabricarea îngheţatei │1052│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 66│Fabricarea produselor de morărit, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amidonului şi produselor din amidon │1061│ 1,704│ 6 │0,085│ 4 │ 0,341│ 8 │ 40,971│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 67│Fabricarea amidonului şi a produselor din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amidon │1062│ 3,752│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 68│Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a produselor proaspete de patiserie │1071│ 0,784│ 4 │0,006│ 3 │ 0,091│ 4 │ 2,278│ 1 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 69│Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fabricarea prăjiturilor şi a produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conservate de patiserie │1072│ 3,171│ 8 │0,176│ 6 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 70│Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuşcuş-ului şi a altor produse făinoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare │1073│ 2,597│ 7 │1,299│16 │ 0,000│ 1 │ 12,987│ 3 │ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 71│Fabricarea zahărului │1081│ 3,583│ 8 │0,000│ 1 │ 0,448│ 9 │ 44,783│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 72│Fabricarea produselor din cacao, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciocolatei şi a produselor zaharoase │1082│ 1,488│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,307│ 2 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 73│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │1083│ 0,418│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 20,877│ 4 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 74│Fabricarea condimentelor şi ingredientelor │1084│ 2,029│ 6 │0,342│ 8 │ 0,000│ 1 │ 91,859│ 8 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 75│Fabricarea de mâncăruri preparate │1085│ 0,937│ 4 │0,203│ 6 │ 0,049│ 3 │ 8,307│ 2 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 76│Fabricarea preparatelor alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │omogenizate şi alimentelor dietetice │1086│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 77│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │1089│ 0,512│ 3 │0,054│ 3 │ 0,057│ 3 │ 2,498│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 78│Fabricarea preparatelor pentru hrana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor de fermă │1091│ 1,531│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 25,510│ 4 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 79│Fabricarea preparatelor pentru hrana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor de companie │1092│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 80│Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alcoolice │1101│ 0,600│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 16,908│ 3 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 81│Fabricarea vinurilor din struguri │1102│ 0,879│ 4 │0,135│ 5 │ 0,000│ 1 │ 0,993│ 1 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 82│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din fructe │1103│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 83│Fabricarea altor băuturi nedistilate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute prin fermentare │1104│10,101│14 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 84│Fabricarea berii │1105│ 1,687│ 6 │0,000│ 1 │ 0,937│14 │ 23,435│ 4 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 85│Fabricarea malţului │1106│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 86│Producţia de băuturi răcoritoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nealcoolice; producţia de ape minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte ape îmbuteliate │1107│ 1,020│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 87│Fabricarea produselor din tutun │1200│ 0,432│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │120,950│ 9 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 88│Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │textile │1310│ 4,584│10 │0,000│ 1 │ 0,922│14 │ 79,885│ 7 │ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 89│Producţia de ţesături │1320│ 1,288│ 5 │0,071│ 4 │ 1,583│18 │118,355│ 9 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 90│Finisarea materialelor textile │1330│ 0,210│ 2 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 8,395│ 2 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 91│Fabricarea de metraje prin tricotare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │croşetare │1391│ 0,741│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 42,752│ 5 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 92│Fabricarea de articole confecţionate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lenjeriei de corp) │1392│ 0,492│ 3 │0,000│ 1 │ 0,246│ 7 │ 61,501│ 6 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 93│Fabricarea de covoare şi mochete │1393│ 2,999│ 8 │0,600│11 │ 1,800│19 │ 89,982│ 8 │11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 94│Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi plase │1394│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 95│Fabricarea de textile neţesute şi articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din acestea, cu excepţia confecţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îmbrăcăminte │1395│ 3,937│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 52,493│ 6 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 96│Fabricarea de articole tehnice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industriale din textile │1396│ 0,580│ 3 │0,000│ 1 │ 0,290│ 8 │ 28,994│ 4 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 97│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │1399│ 0,290│ 2 │0,000│ 1 │ 0,407│ 9 │ 34,136│ 5 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 98│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din piele │1411│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 99│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru lucru │1412│ 0,265│ 2 │0,000│ 1 │ 0,133│ 5 │ 0,663│ 1 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│100│Fabric. altor articole de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(exclusiv lenjeria de corp) │1413│ 0,353│ 3 │0,016│ 2 │ 0,037│ 3 │ 0,548│ 1 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│101│Fabricarea de articole de lenjerie de corp │1414│ 0,333│ 3 │0,000│ 1 │ 0,026│ 2 │ 0,256│ 1 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│102│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi accesorii n.c.a. │1419│ 0,299│ 2 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,372│ 1 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│103│Fabricarea articolelor din blană │1420│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 11,429│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│104│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciorapilor şi articolelor de galanterie │1431│ 0,439│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│105│Fabric.prin tricotare sau croşetare a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articole de îmbrăcăminte │1439│ 1,509│ 6 │0,000│ 1 │ 0,050│ 3 │ 10,062│ 3 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│106│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi vopsirea blănurilor │1511│ 4,725│10 │3,007│20 │ 0,000│ 1 │ 71,436│ 7 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│107│Fabric. articolelor de voiaj şi marochinărie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a artic. de harnaşament │1512│ 0,304│ 3 │0,061│ 4 │ 0,323│ 8 │ 21,159│ 4 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│108│Fabricarea încălţămintei │1520│ 0,551│ 3 │0,024│ 2 │ 0,060│ 4 │ 1,798│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│109│Tăierea şi rindeluirea lemnului │1610│ 3,053│ 8 │0,447│ 9 │ 0,298│ 8 │ 12,162│ 3 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│110│Fabricarea de furnire şi a panourilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din lemn │1621│ 6,831│12 │1,118│15 │ 0,248│ 7 │ 3,726│ 2 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│111│Fabricarea parchetului asamblat în panouri │1622│ 2,126│ 7 │0,125│ 5 │ 0,063│ 4 │ 1,876│ 1 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│112│Fabric. altor elemente de dulgherie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tâmplărie, pentru construcţii │1623│ 2,126│ 7 │0,125│ 5 │ 0,063│ 4 │ 1,876│ 1 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│113│Fabricarea ambalajelor din lemn │1624│ 2,355│ 7 │0,785│13 │ 0,000│ 1 │ 7,849│ 2 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│114│Fabricarea altor produse din lemn; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fabricarea articolelor din plută, paie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din alte materiale vegetale împletite │1629│ 1,834│ 6 │0,045│ 3 │ 0,735│12 │ 11,385│ 3 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│115│Fabricarea celulozei │1711│12,170│16 │1,412│17 │ 0,000│ 1 │222,930│12 │11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│116│Fabricarea hârtiei şi cartonului │1712│ 3,309│ 8 │0,331│ 8 │ 0,000│ 1 │132,363│ 9 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│117│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a ambalajelor din hârtie şi carton │1721│ 3,436│ 8 │0,172│ 6 │ 0,172│ 6 │126,804│ 9 │ 7,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│118│Fabricarea produselor de uz gospod. şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sanitar, din hârtie sau carton │1722│ 1,373│ 5 │0,000│ 1 │ 0,686│12 │ 30,731│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│119│Fabricarea articolelor de papetărie │1723│ 2,137│ 7 │0,040│ 3 │ 0,080│ 4 │ 14,488│ 3 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│120│Fabricarea tapetului │1724│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│121│Fabricarea altor articole din hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │carton n.c.a. │1729│ 0,944│ 4 │0,472│10 │ 0,262│ 7 │ 29,073│ 4 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│122│Tipărirea ziarelor │1811│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 12,500│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│123│Alte activităţi de tipărire n.c.a. │1812│ 1,457│ 5 │0,341│ 8 │ 0,414│ 9 │ 20,183│ 4 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│124│Servicii pregătitoare pentru pretipărire │1813│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 11,144│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│125│Legătorie şi servicii conexe │1814│ 2,577│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 12,887│ 3 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│126│Reproducerea înregistrărilor │1820│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│127│Fabricarea produselor de cocserie │1910│ 2,004│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │293,114│14 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│128│Fabricarea produselor obţinute din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarea ţiţeiului │1920│ 6,490│12 │0,286│ 8 │ 0,151│ 6 │342,396│15 │10,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│129│Fabricarea gazelor industriale │2011│ 1,136│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │340,909│15 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│130│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │2012│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 2,331│20 │349,650│15 │ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│131│Fabricarea altor produse chimice anorganice,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de bază │2013│ 1,024│ 5 │0,158│ 6 │ 0,236│ 7 │565,584│19 │ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│132│Fabricarea altor produse chimice organice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de bază │2014│ 1,368│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │120,720│ 9 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│133│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │azotoase │2015│ 2,417│ 7 │0,161│ 6 │ 0,322│ 8 │257,815│13 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│134│Fabricarea materialelor plastice în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forme primare │2016│ 2,350│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │235,018│13 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│135│Fabricarea cauciucului sintetic în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forme primare │2017│ 0,708│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │212,465│12 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│136│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agrochimice │2020│ 1,479│ 5 │0,000│ 1 │ 1,479│17 │295,858│14 │ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│137│Fabricarea vopselelor, lacurilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cernelii tipografice şi masticurilor │2030│ 1,821│ 6 │0,000│ 1 │ 0,228│ 7 │273,100│14 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│138│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a produselor de întreţinere │2041│ 0,945│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │236,295│13 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│139│Fabricarea parfumurilor şi a produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cosmetice (de toaletă) │2042│ 0,473│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │220,396│12 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│140│Fabricarea explozivilor │2051│ 4,652│10 │1,212│16 │ 0,567│11 │362,483│16 │13,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│141│Fabricarea cleiurilor │2052│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │193,548│11 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│142│Fabricarea uleiurilor esenţiale │2053│ 2,695│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │269,542│13 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│143│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │2059│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │257,465│13 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│144│Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale│2060│ 0,579│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │268,540│13 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│145│Fabricarea produselor farmaceutice de bază │2110│ 0,788│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │275,699│14 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│146│Fabricarea preparatelor farmaceutice │2120│ 0,774│ 4 │0,258│ 7 │ 0,086│ 4 │536,960│19 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│147│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor │2211│ 2,328│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 95,656│ 8 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│148│Fabricarea altor produse din cauciuc │2219│ 1,324│ 5 │0,012│ 2 │ 0,195│ 6 │ 35,407│ 5 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│149│Fabric. plăcilor, foliilor, tuburilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilelor din material plastic │2221│ 2,698│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 47,210│ 6 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│150│Fabricarea articolelor de ambalaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │material plastic │2222│ 3,477│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 47,408│ 6 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│151│Fabricarea articolelor din material plastic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru construcţii │2223│ 0,562│ 3 │0,000│ 1 │ 0,262│ 7 │ 35,693│ 5 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│152│Fabricarea altor produse din material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ plastic │2229│ 1,273│ 5 │0,099│ 4 │ 0,195│ 6 │ 22,773│ 4 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│153│Fabricarea sticlei plate │2311│ 2,675│ 7 │0,000│ 1 │ 0,535│10 │224,719│12 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│154│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │2312│ 3,666│ 9 │1,375│17 │ 0,000│ 1 │183,318│11 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│155│Fabricarea articolelor din sticlă │2313│ 2,275│ 7 │0,108│ 5 │ 0,867│13 │268,501│13 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│156│Fabricarea fibrelor din sticlă │2314│ 1,665│ 6 │0,833│13 │ 0,000│ 1 │266,445│13 │ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│157│Fabricarea de sticlărie tehnică │2319│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 3,300│20 │231,023│12 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│158│Fabricarea de produse refractare │2320│ 5,358│10 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │122,465│ 9 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│159│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │2331│ 0,844│ 4 │0,422│ 9 │ 0,844│13 │139,299│10 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│160│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse pentru construcţii, din argilă arsă │2332│ 3,237│ 8 │0,883│13 │ 0,000│ 1 │ 70,619│ 7 │ 7,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│161│Fabric. articolelor ceramice pentru uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodăresc şi ornamental │2341│ 1,367│ 5 │0,137│ 5 │ 0,137│ 5 │ 82,046│ 7 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│162│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │2342│ 1,908│ 6 │0,477│10 │ 0,954│14 │152,672│10 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│163│Fabricarea izolatorilor şi pieselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │izolante din ceramică │2343│ 8,499│13 │1,416│17 │ 0,000│ 1 │169,972│11 │10,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│164│Fabricarea altor produse tehnice din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceramică │2344│ 0,457│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │124,822│ 9 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│165│Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. │2349│22,727│20 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │227,273│12 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│166│Fabricarea cimentului │2351│ 1,558│ 6 │0,000│ 1 │ 0,519│10 │187,435│11 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│167│Fabricarea varului şi ipsosului │2352│ 5,004│10 │2,778│20 │ 0,000│ 1 │119,610│ 9 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│168│Fabricarea produselor din beton pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │2361│ 2,721│ 7 │0,544│10 │ 0,000│ 1 │ 94,843│ 8 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│169│Fabricarea produselor din ipsos pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │2362│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │137,363│10 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│170│Fabricarea betonului │2363│ 1,489│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │163,751│10 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│171│Fabricarea mortarului │2364│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │142,857│10 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│172│Fabricarea produselor din azbociment │2365│ 1,802│ 6 │0,000│ 1 │ 1,802│19 │396,396│16 │10,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│173│Fabricarea altor articole din beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciment şi ipsos │2369│ 2,825│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │169,492│11 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│174│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │2370│ 0,699│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │122,292│ 9 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│175│Fabricarea produselor abrazive │2391│ 3,378│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │168,919│11 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│176│Fabricarea altor produse din minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nemetalice n.c.a. │2399│ 3,176│ 8 │0,706│12 │ 0,000│ 1 │141,143│10 │ 7,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│177│Producţia de metale feroase sub forme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primare şi de feroaliaje │2410│ 2,682│ 7 │0,123│ 5 │ 0,247│ 7 │532,335│19 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│178│Producţia de tuburi, ţevi, profile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tubulare şi accesorii pentru acestea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din oţel │2420│ 4,948│10 │0,000│ 1 │ 2,999│20 │512,821│18 │12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│179│Tragerea la rece a barelor │2431│14,706│17 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │367,647│16 │ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│180│Laminarea la rece a benzilor înguste │2432│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │418,006│17 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│181│Producţia de profile obţinute la rece │2433│11,461│15 │0,103│ 2 │ 0,206│ 6 │233,490│12 │ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│182│Trefilarea firelor la rece │2434│13,378│16 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │551,839│19 │ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│183│Producţia metalelor preţioase │2441│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │14,286│20 │500,000│18 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│184│Metalurgia aluminiului │2442│ 5,614│11 │0,148│ 5 │ 5,762│20 │533,314│19 │13,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│185│Producţia plumbului, zincului şi cositorului│2443│ 2,755│ 7 │0,000│ 1 │76,584│20 │826,446│20 │12,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│186│Metalurgia cuprului │2444│ 3,770│ 9 │0,000│ 1 │ 4,713│20 │565,504│19 │12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│187│Producţia altor metale neferoase │2445│18,519│19 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │555,556│19 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│188│Prelucrarea combustibililor nucleari │2446│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │855,556│20 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│189│Turnarea fontei │2451│ 1,740│ 6 │0,116│ 5 │19,289│20 │642,321│20 │12,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│190│Turnarea oţelului │2452│15,113│17 │0,000│ 1 │ 7,557│20 │680,101│20 │14,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│191│Turnarea metalelor neferoase uşoare │2453│ 1,866│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │559,701│19 │ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│192│Turnarea altor metale neferoase │2454│ 2,538│ 7 │0,000│ 1 │ 2,538│20 │611,675│20 │12,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│193│Fabricarea de construcţii metalice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │părţi componente ale structurilor metalice │2511│ 3,119│ 8 │0,206│ 6 │ 0,411│ 9 │ 70,939│ 7 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│194│Fabricarea de uşi şi ferestre din metal │2512│ 2,241│ 7 │0,320│ 8 │ 0,000│ 1 │ 69,363│ 7 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│195│Producţia de radiatoare şi cazane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălzire centrală │2521│ 1,612│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 64,481│ 7 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│196│Producţia de rezervoare, cisterne şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │containere metalice │2529│ 2,559│ 7 │0,512│10 │ 0,000│ 1 │ 71,648│ 7 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│197│Producţia generatoarelor de aburi (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │excepţia cazanelor pentru încălzire centrală│2530│ 1,488│ 5 │0,496│10 │ 0,496│10 │ 66,948│ 7 │ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│198│Fabricarea armamentului şi muniţiei │2540│ 0,477│ 3 │0,000│ 1 │ 0,858│13 │105,825│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│199│Fabricarea produselor metalice obţinute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin deformare plastică; metalurgia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pulberilor │2550│ 7,246│12 │0,000│ 1 │ 0,315│ 8 │ 64,902│ 7 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│200│Tratarea şi acoperirea metalelor │2561│ 5,096│10 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 66,641│ 7 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│201│Operaţiuni de mecanică generală │2562│ 4,551│10 │0,427│ 9 │ 0,284│ 8 │ 73,948│ 7 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│202│Fabricarea produselor de tăiat │2571│ 1,493│ 5 │0,000│ 1 │ 0,134│ 5 │ 66,802│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│203│Fabricarea articolelor de feronerie │2572│ 7,926│13 │0,330│ 8 │ 0,661│12 │ 72,655│ 7 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│204│Fabricarea uneltelor │2573│ 1,752│ 6 │0,115│ 5 │ 0,090│ 4 │ 88,319│ 8 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│205│Fabric. de recipienţi, containere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alte produse similare din oţel │2591│ 2,618│ 7 │2,618│20 │ 0,000│ 1 │ 52,356│ 6 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│206│Fabricarea ambalajelor uşoare din metal │2592│ 1,377│ 5 │1,377│17 │ 0,000│ 1 │ 27,548│ 4 │ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│207│Fabricarea articolelor din fire metalice; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fabricarea de lanţuri şi arcuri │2593│ 3,642│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 56,791│ 6 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│208│Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articole filetate; fabricarea de nituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi şaibe │2594│ 3,248│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 48,721│ 6 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│209│Fabricarea altor articole din metal n.c.a. │2599│ 0,705│ 4 │0,000│ 1 │ 0,264│ 7 │ 48,910│ 6 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│210│Fabricarea subansamblurilor electronice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(module) │2611│ 0,273│ 2 │0,007│ 1 │ 0,097│ 4 │ 11,265│ 3 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│211│Fabricarea altor componente electronice │2612│ 0,919│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,986│ 1 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│212│Fabricarea calculatoarelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor periferice │2620│ 0,739│ 4 │0,369│ 9 │ 0,369│ 9 │ 0,000│ 1 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│213│Fabricarea echipamentelor de comunicaţii │2630│ 0,406│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 14,615│ 3 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│214│Fabricarea produselor electronice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │larg consum │2640│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 14,752│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│215│Fabricarea de instrumente şi dispozitive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru măsură, verificare, control, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navigaţie │2651│ 0,457│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 24,263│ 4 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│216│Producţia de ceasuri │2652│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│217│Fabric. de echip. pentru radiologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrodiagnostic şi electroterapie │2660│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 24,762│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│218│Fabricarea de instrumente optice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente fotografice │2670│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 18,723│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│219│Fabricarea suporţilor magnetici şi optici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │destinaţi înregistrărilor │2680│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│220│Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transformatoarelor electrice │2711│ 1,232│ 5 │0,052│ 3 │ 0,620│11 │ 31,790│ 5 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│221│Fabricarea aparatelor de distribuţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │control al electricităţii │2712│ 1,399│ 5 │0,000│ 1 │ 0,431│ 9 │ 34,334│ 5 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│222│Fabricarea de acumulatori şi baterii │2720│ 1,600│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 32,000│ 5 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│223│Fabricarea de cabluri cu fibră optică │2731│ 1,936│ 6 │0,000│ 1 │ 0,129│ 5 │ 31,115│ 5 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│224│Fabricarea altor fire şi cabluri electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi electronice │2732│ 2,498│ 7 │0,000│ 1 │ 0,129│ 5 │ 32,828│ 5 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│225│Fabricarea dispozitivelor de conexiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru fire şi cabluri electrice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electronice │2733│ 2,846│ 8 │0,091│ 4 │ 0,230│ 7 │ 31,709│ 5 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│226│Fabricarea de echipamente electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de iluminat │2740│ 1,145│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 28,589│ 4 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│227│Fabricarea de aparate electrocasnice │2751│ 2,026│ 6 │0,069│ 4 │ 0,090│ 4 │ 98,601│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│228│Fabricarea de echipamente casnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ neelectrice │2752│ 1,247│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 37,406│ 5 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│229│Fabricarea altor echipamente electrice │2790│ 0,914│ 4 │0,000│ 1 │ 0,534│10 │ 27,987│ 4 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│230│Fabricarea de motoare şi turbine (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │excepţia celor pentru avioane, autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi motociclete) │2811│ 1,790│ 6 │0,098│ 4 │ 0,637│11 │117,793│ 9 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│231│Fabricarea de motoare hidraulice │2812│ 1,143│ 5 │0,000│ 1 │ 0,318│ 8 │102,342│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│232│Fabricarea de pompe şi compresoare │2813│ 1,521│ 6 │0,000│ 1 │ 0,253│ 7 │101,394│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│233│Fabricarea de articole de robinetărie │2814│ 0,765│ 4 │0,000│ 1 │ 0,383│ 9 │103,290│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│234│Fabricarea lagărelor, angrenajelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cutiilor de viteză şi a elementelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mecanice de transmisie │2815│ 1,568│ 6 │0,000│ 1 │ 0,470│10 │ 90,132│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│235│Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │arzătoarelor │2821│ 3,397│ 8 │0,046│ 3 │ 0,000│ 1 │ 73,942│ 7 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│236│Fabricarea echipamentelor de ridicat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi manipulat │2822│ 1,041│ 5 │0,000│ 1 │ 0,149│ 5 │103,883│ 8 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│237│Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a echipamentelor periferice) │2823│ 0,279│ 2 │0,028│ 2 │ 0,000│ 1 │ 8,532│ 2 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│238│Fabricarea maşinilor-unelte portabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţionate electric │2824│ 0,883│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 88,261│ 8 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│239│Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │frigorifice, exclusiv a echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de uz casnic │2825│ 4,525│10 │0,069│ 4 │ 0,000│ 1 │ 98,351│ 8 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│240│Fabricarea altor maşini şi utilaje de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizare generală │2829│ 0,289│ 2 │0,056│ 3 │ 0,277│ 7 │ 8,522│ 2 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│241│Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultură şi exploatări forestiere │2830│ 2,520│ 7 │0,073│ 4 │ 2,872│20 │107,447│ 8 │ 9,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│242│Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru prelucrarea metalului │2841│ 1,833│ 6 │0,077│ 4 │ 1,281│16 │ 91,214│ 8 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│243│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │2849│ 1,034│ 5 │0,115│ 5 │ 1,586│18 │ 87,313│ 8 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│244│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │2891│ 2,269│ 7 │0,000│ 1 │ 1,602│18 │ 97,450│ 8 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│245│Fabricarea utilajelor pentru extracţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi construcţii │2892│ 1,904│ 6 │0,122│ 5 │ 2,233│20 │141,829│10 │10,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│246│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor alimentare, băuturilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tutunului │2893│ 2,107│ 7 │0,000│ 1 │ 3,511│20 │105,337│ 8 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│247│Fabricarea utilajelor pentru industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei │2894│ 1,060│ 5 │0,000│ 1 │ 0,090│ 4 │105,125│ 8 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│248│Fabricarea utilajelor pentru industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hârtiei şi cartonului │2895│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │126,582│ 9 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│249│Fabricarea utilajelor pentru prelucr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maselor plastice şi a cauciucului │2896│ 1,436│ 5 │0,000│ 1 │ 0,180│ 6 │107,720│ 8 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│250│Fabricarea altor masini şi utilaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specifice n.c.a. │2899│ 0,291│ 2 │0,025│ 2 │ 0,053│ 3 │ 43,951│ 5 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│251│Fabricarea autovehiculelor de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rutier │2910│ 2,008│ 6 │0,067│ 4 │ 6,426│20 │258,384│13 │10,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│252│Producţia de caroserii pentru autovehicule, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fabricarea de remorci şi semiremorci │2920│ 4,464│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │178,571│11 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│253│Fabricarea de echipamente electrice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electronice pentru autovehicule şi motoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de autovehicule │2931│ 1,291│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 27,566│ 4 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│254│Fabricarea altor piese şi accesorii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule şi pentru motoare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule │2932│ 1,692│ 6 │0,073│ 4 │ 0,350│ 8 │ 85,981│ 8 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│255│Construcţia de nave şi structuri plutitoare │3011│ 3,064│ 8 │0,192│ 6 │ 0,163│ 6 │ 90,630│ 8 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│256│Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de agrement │3012│ 6,349│11 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │158,730│10 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│257│Fabricarea materialului rulant │3020│ 0,934│ 4 │0,096│ 4 │ 0,273│ 7 │ 61,943│ 6 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│258│Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale │3030│ 1,330│ 5 │0,089│ 4 │ 0,286│ 8 │ 87,295│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│259│Fabricarea vehiculelor militare de luptă │3040│ 0,477│ 3 │0,000│ 1 │ 0,858│13 │105,825│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│260│Fabricarea de motociclete │3091│ 0,092│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,623│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│261│Fabricarea de biciclete şi de vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru invalizi │3092│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,175│ 6 │ 65,507│ 7 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│262│Fabricarea altor mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transport n.c.a. │3099│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │111,111│ 9 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│263│Fabricarea de mobilă pentru birouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi magazine │3101│ 0,763│ 4 │0,062│ 4 │ 0,000│ 1 │ 50,333│ 6 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│264│Fabricarea de mobilă pentru bucătării │3102│ 3,276│ 8 │0,047│ 3 │ 0,000│ 1 │ 34,185│ 5 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│265│Fabricarea de saltele şi somiere │3103│ 8,711│13 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 34,843│ 5 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│266│Fabricarea de mobilă n.c.a. │3109│ 2,355│ 7 │0,129│ 5 │ 0,172│ 6 │ 34,818│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│267│Baterea monedelor │3211│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 29,412│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│268│Fabric.bijuteriilor şi articolelor similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din metale şi pietre preţioase │3212│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 12,166│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│269│Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articole similare │3213│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 9,124│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│270│Fabricarea instrumentelor muzicale │3220│ 1,429│ 5 │0,714│12 │ 0,714│ 12│ 28,571│ 4 │ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│271│Fabricarea articolelor pentru sport │3230│ 1,168│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 29,206│ 4 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│272│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │3240│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 23,121│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│273│Fabric.de dispozitive,aparate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instrumente medicale stomatologice │3250│ 0,288│ 2 │0,058│ 3 │ 0,029│ 2 │ 17,526│ 3 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│274│Fabricarea măturilor şi periilor │3291│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 32,787│ 5 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│275│Fabricarea altor produse manufacturiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │3299│ 0,294│ 2 │0,009│ 1 │ 0,057│ 3 │ 2,855│ 1 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│276│Repararea articolelor fabricate din metal │3311│ 1,443│ 5 │0,272│ 7 │ 0,145│ 5 │ 83,088│ 7 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│277│Repararea maşinilor │3312│ 1,944│ 6 │0,050│ 3 │ 0,808│13 │ 97,475│ 8 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│278│Repararea echipamentelor electronice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi optice │3313│ 0,289│ 2 │0,026│ 2 │ 0,057│ 3 │ 17,891│ 3 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│279│Repararea echipamentelor electrice │3314│ 1,080│ 5 │0,040│ 3 │ 0,279│ 7 │ 38,877│ 5 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│280│Repararea şi întreţinerea navelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bărcilor │3315│ 5,259│10 │0,145│ 5 │ 0,163│ 6 │153,668│10 │ 7,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│281│Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navelor spaţiale │3316│ 1,553│ 6 │0,173│ 6 │ 0,000│ 1 │123,404│ 9 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│282│Repararea şi întreţinerea altor echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de transport n.c.a. │3317│ 0,552│ 3 │0,085│ 4 │ 0,439│ 9 │124,638│ 9 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│283│Repararea altor echipamente │3319│ 2,015│ 6 │0,195│ 6 │ 0,334│ 8 │ 61,306│ 6 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│284│Instalarea maşinilor şi echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industriale │3320│ 0,954│ 4 │0,185│ 6 │ 0,437│ 9 │ 83,236│ 7 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│285│Producţia de energie electrică │3511│ 1,526│ 6 │0,201│ 6 │ 0,241│ 7 │130,955│ 9 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│286│Transportul energiei electrice │3512│ 1,900│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 80,760│ 7 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│287│Distribuţia energiei electrice │3513│ 0,950│ 4 │0,091│ 4 │ 0,136│ 5 │ 78,291│ 7 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│288│Comercializarea energiei electrice │3514│ 0,950│ 4 │0,091│ 4 │ 0,136│ 5 │ 78,291│ 7 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│289│Producţia gazelor │3521│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 82,919│ 7 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│290│Distribuţia combustibililor gazoşi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conducte │3522│ 0,423│ 3 │0,053│ 3 │ 0,158│ 6 │ 18,490│ 4 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│291│Comercializarea combustibililor gazoşi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conducte │3523│ 0,423│ 3 │0,053│ 3 │ 0,158│ 6 │ 18,490│ 4 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│292│Furnizarea de abur şi aer condiţionat │3530│ 1,191│ 5 │0,119│ 5 │ 0,040│ 3 │ 91,310│ 8 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│293│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │3600│ 1,047│ 5 │0,077│ 4 │ 0,051│ 3 │ 51,079│ 6 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│294│Colectarea şi epurarea apelor uzate │3700│ 3,320│ 8 │1,660│18 │ 0,830│13 │146,888│10 │12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│295│Colectarea deşeurilor nepericuloase │3811│ 1,106│ 5 │0,044│ 3 │ 0,060│ 4 │ 25,661│ 4 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│296│Colectarea deşeurilor periculoase │3812│ 0,890│ 4 │0,096│ 4 │ 0,110│ 5 │338,041│15 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│297│Tratarea şi eliminarea deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nepericuloase │3821│ 0,915│ 4 │0,028│ 2 │ 0,365│ 9 │166,261│11 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│298│Tratarea şi eliminarea deşeurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │periculoase │3822│ 0,572│ 3 │0,044│ 3 │ 0,275│ 7 │441,584│17 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│299│Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor scoase din uz pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperarea materialelor │3831│ 5,315│10 │0,725│12 │ 0,000│ 1 │ 1,449│ 1 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│300│Recuperarea materialelor reciclabile sortate│3832│ 3,313│ 8 │0,690│12 │ 0,000│ 1 │ 0,725│ 1 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│301│Activităţi şi servicii de decontaminare │3900│ 1,069│ 5 │0,000│ 1 │ 0,032│ 3 │ 23,709│ 4 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│302│Dezvoltare (promovare) imobiliară │4110│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│303│Lucrări de construcţii ale clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezidenţiale şi nerezidenţiale │4120│ 1,581│ 6 │0,248│ 7 │ 0,044│ 3 │ 5,520│ 2 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│304│Lucrări de construcţii ale drumurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ autostrăzilor │4211│ 1,296│ 5 │0,150│ 6 │ 0,000│ 1 │ 3,739│ 2 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│305│Lucrări de construcţii ale căilor ferate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de suprafaţă şi subterane │4212│ 1,581│ 6 │0,248│ 7 │ 0,044│ 3 │ 5,520│ 2 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│306│Construcţia de poduri şi tuneluri │4213│ 1,865│ 6 │0,346│ 8 │ 0,088│ 4 │ 7,301│ 2 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│307│Lucrări de construcţii ale proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitare pentru fluide │4221│ 2,720│ 7 │0,426│ 9 │ 0,051│ 3 │ 8,049│ 2 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│308│Lucrări de construcţii ale proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitare pentru electricitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telecomunicaţii │4222│ 1,865│ 6 │0,346│ 8 │ 0,088│ 4 │ 7,301│ 2 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│309│Construcţii hidrotehnice │4291│ 3,772│ 9 │0,666│12 │ 0,000│ 1 │ 8,874│ 2 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│310│Lucrări de construcţii ale altor proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inginereşti n.c.a. │4299│ 1,581│ 6 │0,248│ 7 │ 0,044│ 3 │ 5,520│ 2 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│311│Lucrări de demolare a construcţiilor │4311│10,350│14 │4,777│20 │ 0,000│ 1 │ 11,943│ 3 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│312│Lucrări de pregătire a terenului │4312│10,350│14 │4,777│20 │ 0,000│ 1 │ 11,943│ 3 │ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │4313│ 5,338│10 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 17,794│ 3 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│314│Lucrări de instalaţii electrice │4321│ 2,199│ 7 │0,201│ 6 │ 0,000│ 1 │ 3,159│ 2 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│315│Lucrări de instalaţii sanitare, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălzire şi de aer condiţionat │4322│ 2,116│ 7 │0,345│ 8 │ 0,013│ 2 │ 2,566│ 1 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│316│Alte lucrări de instalaţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │4329│ 2,083│ 6 │0,147│ 5 │ 0,074│ 4 │ 27,133│ 4 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│317│Lucrări de ipsoserie │4331│ 3,003│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 7,508│ 2 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│318│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │4332│ 2,357│ 7 │0,111│ 5 │ 0,016│ 2 │ 26,493│ 4 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│319│Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor │4333│ 0,431│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,310│ 2 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│320│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de geamuri │4334│ 3,419│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,884│ 2 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│321│Alte lucrări de finisare │4339│ 4,095│ 9│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,095│ 2│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│322│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │4391│ 2,732│ 7│0,063│ 4│ 0,032│ 3│ 5,705│ 2│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│323│Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │4399│ 2,853│ 8│0,245│ 7│ 0,026│ 2│ 7,249│ 2│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│324│Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(sub 3,5 tone) │4511│ 0,971│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│325│Comerţ cu alte autovehicule │4519│ 0,971│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│326│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │4520│ 0,904│ 4│0,134│ 5│ 0,000│ 1│ 3,350│ 2│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│327│Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru autovehicule │4531│ 0,282│ 2│0,106│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│328│Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru autovehicule │4532│ 0,282│ 2│0,106│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│329│Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente, întreţinerea şi repararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │motocicletelor │4540│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│330│Intermedieri în comerţul cu materii prime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole, animale vii, materii prime textile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi cu semifabricate │4611│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 9,169│ 3│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│331│Intermedieri în comerţul cu combustibili, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minereuri, metale şi produse chimice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industrie │4612│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 36,900│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│332│Intermedieri în comerţul cu material lemnos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi materiale de construcţii │4613│ 1,259│ 5│0,315│ 8│ 0,000│ 1│ 4,721│ 2│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│333│Intermedieri în comerţul cu maşini, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente industriale nave şi avioane │4614│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│334│Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de menaj şi de fierărie │4615│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│335│Intermedieri în comerţul cu textile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │confecţii din blană, încălţăminte şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articole din piele │4616│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│336│Intermedieri în comerţul cu produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare, băuturi şi tutun │4617│ 1,035│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│337│Intermedieri în comerţul specializat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vânzarea produselor cu caracter specific, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │4618│ 0,668│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│338│Intermedieri în comerţul cu produse diverse │4619│ 0,495│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,989│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│339│Comerţ cu ridicata al cerealelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │seminţelor, furajelor şi tutunului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neprelucrat │4621│ 0,905│ 4│0,092│ 4│ 0,000│ 1│ 0,948│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│340│Comerţ cu ridicata al florilor şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor │4622│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│341│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │4623│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 38,961│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│342│Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │brute şi al pieilor prelucrate │4624│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 67,829│ 7│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│343│Comerţ cu ridicata al fructelor şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor │4631│ 0,236│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│344│Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din carne │4632│ 0,215│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│345│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile│4633│ 1,956│ 6│0,978│ 14│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│346│Comerţ cu ridicata al băuturilor │4634│ 0,516│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│347│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │4635│ 0,964│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│348│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi produselor zaharoase │4636│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│349│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │condimente │4637│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│350│Comerţ cu ridicata specializat al altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimente, inclusiv peşte, crustacee şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │moluşte │4638│ 0,199│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│351│Comerţ cu ridicata nespecializat de produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare, băuturi şi tutun │4639│ 0,532│ 3│0,089│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│352│Comerţ cu ridicata al produselor textile │4641│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│353│Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încălţămintei │4642│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│354│Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │televizoarelor │4643│ 0,538│ 3│0,072│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│355│Comerţ cu ridicata al produselor din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceramică, sticlărie şi produse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întreţinere │4644│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│356│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de parfumerie │4645│ 0,372│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│357│Comerţ cu ridicata al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmaceutice │4646│ 0,190│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│358│Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a articolelor de iluminat │4647│ 0,538│ 3│0,072│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│359│Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bijuteriilor │4648│ 0,505│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│360│Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodăresc │4649│ 0,253│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│361│Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor periferice şi software-ului │4651│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│362│Comerţ cu ridicata de componente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente electronice şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telecomunicaţii │4652│ 0,285│ 2│0,072│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│363│Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor şi furniturilor │4661│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│364│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │4662│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│365│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industria minieră şi construcţii │4663│ 1,550│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│366│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industria textilă şi al maşinilor de cusut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de tricotat │4664│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│367│Comerţ cu ridicata al mobilei de birou │4665│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│368│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de birou │4666│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│369│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente │4669│ 2,474│ 7│0,309│ 8│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│370│Comerţ cu ridicata al combustibililor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate │4671│ 0,212│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│371│Comerţ cu ridicata al metalelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minereurilor metalice │4672│ 1,500│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│372│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al materialelor de construcţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor sanitare │4673│ 0,502│ 3│0,061│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│373│Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │furniturilor de fierărie pentru instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sanitare şi de încălzire │4674│ 0,801│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│374│Comerţ cu ridicata al produselor chimice │4675│ 0,644│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│375│Comerţ cu ridicata al altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermediare │4676│ 0,543│ 3│0,147│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│376│Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resturilor │4677│ 0,355│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 13,149│ 3│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│377│Comerţ cu ridicata nespecializat │4690│ 0,558│ 3│0,140│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│378│Comerţ cu amănuntul în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nespecializate, cu vânzare predominantă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse alimentare, băuturi şi tutun │4711│ 0,250│ 2│0,020│ 2│ 0,007│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│379│Comerţ cu amănuntul în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nespecializate, cu vânzare predominantă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse nealimentare │4719│ 0,048│ 1│0,024│ 2│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│380│Comerţ cu amănuntul al fructelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor proaspete în magazine specializate│4721│ 0,342│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│381│Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor din carne în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4722│ 0,444│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│382│Comerţ cu amănuntul al peştelui, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crustaceelor şi moluştelor în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4723│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│383│Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patiserie şi produselor zaharoase, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4724│ 1,030│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│384│Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4725│ 0,390│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│385│Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în magaz. specializate │4726│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│386│Comerţ cu amănuntul al altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare în magazine specializate │4729│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│387│Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule, în magazine specializate │4730│ 0,740│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,582│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│388│Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unităţilor periferice şi software-ului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4741│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│389│Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telecomunicaţii în magazine specializate │4742│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│390│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │audio/video în magazine specializate │4743│ 0,324│ 3│0,108│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│391│Comerţ cu amănuntul al textilelor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4751│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│392│Comerţ cu amănuntul al articolelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fierărie, al articolelor din sticlă şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │celor pentru vopsit, în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4752│ 0,146│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│393│Comerţ cu amănuntul al covoarelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │carpetelor, tapetelor şi a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperitoare de podea, în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4753│ 0,015│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│394│Comerţ cu amănuntul al articolelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatelor electrocasnice în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4754│ 0,324│ 3│0,108│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│395│Comerţ cu amănuntul al mobilei, al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articolelor de iluminat şi al articolelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uz casnic n.c.a. în magazine specializate │4759│ 0,118│ 2│0,036│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│396│Comerţ cu amănuntul al cărţilor în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4761│ 0,093│ 1│0,093│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│397│Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articolelor de papetărie în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4762│ 0,093│ 1│0,093│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│398│Comerţ cu amănuntul al discurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │benzilor magnetice cu sau fără înregistrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │audio/video, în magazine specializate │4763│ 0,324│ 3│0,108│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│399│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportive în magazine specializate │4764│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│400│Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │jucăriilor în magazine specializate │4765│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│401│Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4771│ 0,171│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│402│Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articolelor din piele în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate │4772│ 0,748│ 4│0,249│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│403│Comerţ cu amănuntul al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmaceutice în magazine specializate │4773│ 0,050│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│404│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi ortopedice în magazine specializate │4774│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│405│Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de parfumerie în magazine specializate │4775│ 0,529│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│406│Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor de companie şi a hranei pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestea în magazine specializate │4776│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│407│Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bijuteriilor în magazine specializate │4777│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│408│Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine specializate │4778│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│409│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vândute prin magazine │4779│ 0,133│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│410│Comerţ cu amănuntul al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare, băuturilor şi produselor din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pieţe │4781│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│411│Comerţ cu amănuntul al textilelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │standuri, chioşcuri şi pieţe │4782│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│412│Comerţ cu amănuntul prin standuri,chioşcuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi pieţe al altor produse │4789│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│413│Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de comenzi sau prin internet │4791│ 0,133│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│414│Comerţ cu amănuntul efectuat în afara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pieţelor │4799│ 0,265│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│415│Transporturi interurbane de călători pe calea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferată │4910│ 0,922│ 4│0,315│ 8│ 0,024│ 2│280,609│ 14│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│416│Transporturi de marfă pe calea ferată │4920│ 0,922│ 4│0,315│ 8│ 0,024│ 2│280,609│ 14│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│417│Transporturi urbane, suburbane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │metropolitane de călători │4931│ 1,266│ 5│0,178│ 6│ 0,036│ 3│129,234│ 9│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│418│Transporturi cu taxiuri │4932│ 0,459│ 3│0,115│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│419│Alte transporturi terestre de călători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │4939│ 1,532│ 6│0,158│ 6│ 0,018│ 2│111,568│ 9│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│420│Transporturi rutiere de mărfuri │4941│ 1,239│ 5│0,356│ 8│ 0,015│ 2│ 8,687│ 2│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│421│Servicii de mutare │4942│ 1,239│ 5│0,356│ 8│ 0,015│ 2│ 8,687│ 2│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│422│Transporturi prin conducte │4950│ 1,296│ 5│0,259│ 7│ 0,000│ 1│ 26,558│ 4│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│423│Transporturi maritime şi costiere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pasageri │5010│ 0,735│ 4│0,735│ 12│ 0,000│ 1│ 58,780│ 6│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│424│Transporturi maritime şi costiere de marfă │5020│ 0,735│ 4│0,735│ 12│ 0,000│ 1│ 58,780│ 6│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│425│Transportul de pasageri pe căi navigabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ interioare │5030│ 1,672│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 19,504│ 4│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│426│Transportul de marfă pe căi navigabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interioare │5040│ 1,672│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 19,504│ 4│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│427│Transporturi aeriene de pasageri │5110│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│308,353│ 14│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│428│Transporturi aeriene de marfă │5121│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│308,353│ 14│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│429│Depozitări │5210│ 4,854│ 10│1,214│ 16│ 0,000│ 1│ 42,476│ 5│ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│430│Activităţi de servicii anexe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transporturi terestre │5221│ 0,952│ 4│0,119│ 5│ 0,052│ 3│100,452│ 8│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│431│Activităţi de servicii anexe transporturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe apă │5222│ 1,304│ 5│0,190│ 5│ 0,046│ 3│ 50,171│ 6│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│432│Activităţi de servicii anexe transporturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aeriene │5223│ 1,824│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 49,617│ 6│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│433│Manipulări │5224│13,867│ 17│1,198│ 15│ 0,171│ 6│ 42,801│ 5│10,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│434│Alte activităţi anexe transporturilor │5229│ 0,440│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│435│Activităţi poştale desfăşurate sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obligativitatea serviciului universal │5310│ 1,262│ 5│0,065│ 4│ 0,065│ 4│ 0,453│ 1│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│436│Alte activităţi poştale şi de curier │5320│ 2,049│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│437│Hoteluri şi alte facilităţi de cazare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare │5510│ 0,210│ 2│0,035│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│438│Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │perioade de scurtă durată │5520│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│439│Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere │5530│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│440│Alte servicii de cazare │5590│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│441│Restaurante │5610│ 1,092│ 5│0,000│ 1│ 0,059│ 3│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│442│Activităţi de alimentaţie (catering) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │evenimente │5621│ 0,370│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│443│Alte servicii de alimentaţie n.c.a. │5629│ 0,292│ 2│0,000│ 1│ 0,059│ 3│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│444│Baruri şi alte activităţi de servire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturilor │5630│ 0,049│ 1│0,049│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│445│Activităţi de editare a cărţilor │5811│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,514│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│446│Activităţi de editare de ghiduri, compendii,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liste de adrese şi similare │5812│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,514│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│447│Activităţi de editare a ziarelor │5813│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,001│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│448│Activităţi de editare a revistelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │periodicelor │5814│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,445│ 2│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│449│Alte activităţi de editare │5819│ 0,093│ 1│0,009│ 1│ 0,015│ 2│ 12,129│ 3│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│450│Activităţi de editare a jocurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calculator │5821│ 0,142│ 2│0,071│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│451│Activităţi de editare a altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │software │5829│ 0,142│ 2│0,071│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│452│Activităţi de producţie cinematografică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │video şi de programe de televiziune │5911│ 0,293│ 2│0,205│ 6│ 0,000│ 1│ 0,509│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│453│Activităţi postproducţie cinematografică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │video şi de programe de televiziune │5912│ 1,371│ 5│1,097│ 15│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│454│Activităţi de distribuţie a filmelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cinematografice, video şi a programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de televiziune │5913│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│455│Proiecţia de filme cinematografice │5914│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│456│Activităţi de realizare a înregistrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │audio şi activităţi de editare muzicală │5920│ 0,093│ 1│0,092│ 4│ 0,000│ 1│ 0,204│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│457│Activităţi de difuzare a programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │radio │6010│ 0,396│ 3│0,059│ 3│ 0,008│ 1│ 0,483│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│458│Activităţi de difuzare a programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │televiziune │6020│ 0,396│ 3│0,059│ 3│ 0,008│ 1│ 0,483│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│459│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu cablu │6110│ 0,887│ 4│0,177│ 6│ 0,025│ 2│ 0,431│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│460│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fără cablu (exclusiv prin satelit) │6120│ 0,887│ 4│0,177│ 6│ 0,025│ 2│ 0,431│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│461│Activităţi de telecomunicaţii prin satelit │6130│ 0,887│ 4│0,177│ 6│ 0,025│ 2│ 0,431│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│462│Alte activităţi de telecomunicaţii │6190│ 0,887│ 4│0,177│ 6│ 0,025│ 2│ 0,431│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│463│Activităţi de realizare a soft-ului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comandă (software orientat client) │6201│ 0,348│ 3│0,047│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│464│Activităţi de consultanţă în tehnologia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │informaţiei │6202│ 0,380│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│465│Activităţi de management (gestiune şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exploatare) a mijloacelor de calcul │6203│ 0,512│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│466│Alte activităţi de servicii privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologia informaţiei │6209│ 0,275│ 2│0,026│ 2│ 0,029│ 2│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│467│Prelucrarea datelor, administrarea paginilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │web şi activităţi conexe │6311│ 0,256│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│468│Activităţi ale portalurilor web │6312│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│469│Activităţi ale agenţiilor de ştiri │6391│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│470│Alte activităţi de servicii informaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │6399│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│471│Activităţi ale băncii centrale (naţionale) │6411│ 0,800│ 4│0,400│ 9│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│472│Alte activităţi de intermedieri monetare │6419│ 0,184│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│473│Activităţi ale holdingurilor │6420│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│474│Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare │6430│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│475│Leasing financiar │6491│ 0,079│ 1│0,079│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│476│Alte activităţi de creditare │6492│ 0,080│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│477│Alte intermedieri financiare n.c.a. │6499│ 0,040│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│478│Activităţi de asigurări de viaţă │6511│ 0,093│ 1│0,093│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│479│Alte activităţi de asigurări (exceptând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurările de viaţă) │6512│ 0,645│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│480│Activităţi de reasigurare │6520│ 0,246│ 2│0,031│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│481│Activităţi ale fondurilor de pensii (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │excepţia celor din sistemul public de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale) │6530│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│482│Administrarea pieţelor financiare │6611│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│483│Activităţi de intermediere a tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare │6612│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│484│Activităţi auxiliare intermedierilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare, exclusiv activităţi de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi fonduri de pensii │6619│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│485│Activităţi de evaluare a riscului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurare şi a pagubelor │6621│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│486│Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări │6622│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│487│Alte activităţi auxiliare de asigurări şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fonduri de pensii │6629│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│488│Activităţi de administrare a fondurilor │6630│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│489│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │6810│ 0,733│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│490│Închirierea şi subînchirierea bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imobiliare proprii sau închiriate │6820│ 0,636│ 4│0,091│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│491│Agenţii imobiliare │6831│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│492│Administrarea imobilelor pe bază de comision│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau contract │6832│ 0,243│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│493│Activităţi juridice │6910│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│494│Activit. de contabilitate şi audit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiar, consultanţă în dom. fiscal │6920│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│495│Activit.ale direcţiilor(centralelor), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │birourilor administrative centralizate │7010│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│496│Activit. de consultanţă în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │relaţiilor publice şi al comunicării │7021│ 0,371│ 3│0,212│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│497│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │management │7022│ 0,186│ 2│0,106│ 5│ 0,000│ 1│ 10,799│ 3│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│498│Activităţi de arhitectură │7111│ 0,648│ 4│0,036│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│499│Activităţi de inginerie şi consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnică legate de acestea │7112│ 0,648│ 4│0,036│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│500│Activităţi de testări şi analize tehnice │7120│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,311│ 8│ 17,129│ 3│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│501│Cercetare-dezvoltare în biotehnologie │7211│ 0,338│ 3│0,085│ 4│ 0,085│ 4│ 56,437│ 6│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│502│Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale şi inginerie │7219│ 0,338│ 3│0,085│ 4│ 0,085│ 4│ 56,437│ 6│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│503│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umaniste │7220│ 0,074│ 1│0,009│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│504│Activităţi ale agenţiilor de publicitate │7311│ 0,205│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│505│Servicii de reprezentare media │7312│ 0,205│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│506│Activităţi de studiere a pieţei şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sondare a opiniei publice │7320│ 0,535│ 3│0,535│ 10│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│507│Activităţi de design specializat │7410│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│508│Activităţi fotografice │7420│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,348│ 2│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│509│Activităţi de traducere scrisă şi orală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(interpreţi) │7430│ 0,629│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│510│Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice, n.c.a. │7490│ 0,522│ 3│0,126│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│511│Activităţi veterinare │7500│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,611│ 11│183,234│ 11│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│512│Activit.de închiriere şi leasing cu autotur.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi autoveh. rutiere uşoare │7711│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│513│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule rutiere grele │7712│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│514│Activit.de închiriere şi leasing cu bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recreaţionale şi echip.sportiv │7721│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│515│Închirierea de casete video şi discuri │7722│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│516│Activit.de închiriere şi leasing cu alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunuri pers. şi gospod.n.c.a. │7729│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│517│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini şi echipamente agricole │7731│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│518│Activit.de închiriere şi leasing cu maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi echip. pentru construcţii │7732│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│519│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini şi echipamente de birou (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calculatoare) │7733│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│520│Activit. de închiriere şi leasing cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport pe apă │7734│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│521│Activităţi de închiriere şi leasing cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport aerian │7735│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│522│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini, echipamente şi bunuri tangibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │7739│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│523│Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare) │7740│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│524│Activităţi ale agenţiilor de plasare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forţei de muncă │7810│ 0,452│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│525│Activităţi de contractare, pe baze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporare, a personalului │7820│ 0,490│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│526│Servicii de furnizare şi management ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forţei de muncă │7830│ 0,490│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│527│Activităţi ale agenţiilor turistice │7911│ 0,299│ 2│0,149│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│528│Activităţi ale tur-operatorilor │7912│ 0,299│ 2│0,149│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│529│Alte activităţi de rezervare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turistică │7990│ 0,095│ 1│0,009│ 1│ 0,105│ 5│ 3,268│ 2│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│530│Activităţi de protecţie şi gardă │8010│ 0,950│ 4│0,058│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│531│Activităţi de servicii privind sistemele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │securizare │8020│ 1,779│ 6│0,230│ 7│ 0,000│ 1│ 0,602│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│532│Activităţi de investigaţii │8030│ 0,950│ 4│0,058│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│533│Activităţi de servicii suport combinate │8110│ 0,527│ 3│0,175│ 6│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│534│Activităţi generale de curăţenie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │clădirilor │8121│ 0,205│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│535│Activităţi specializate de curăţenie │8122│ 0,205│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│536│Alte activităţi de curăţenie │8129│ 0,637│ 4│0,000│ 1│ 0,016│ 2│ 11,855│ 3│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│537│Activităţi de întreţinere peisagistică │8130│ 0,254│ 2│0,052│ 3│ 0,291│ 8│ 9,399│ 3│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│538│Activităţi combinate de secretariat │8211│ 0,629│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│539│Activităţi de fotocopiere, de pregătire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor şi alte activităţi specializate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de secretariat │8219│ 0,946│ 4│0,033│ 3│ 0,033│ 3│ 0,227│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│540│Activităţi ale centrelor de intermediere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telefonică (call center) │8220│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│541│Activităţi de organizare a expoziţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │târgurilor şi congreselor │8230│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│542│Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │birourilor (oficiilor) de raportare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditului │8291│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│543│Activităţi de ambalare │8292│ 0,598│ 3│0,000│ 1│ 0,598│ 11│ 17,943│ 3│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│544│Alte activităţi de servicii suport pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întreprinderi n.c.a. │8299│ 0,357│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,046│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│545│Servicii de administrare publică generală │8411│ 0,098│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,335│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│546│Reglementarea activităţilor organismelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care prestează servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijirii sănătăţii, învăţământului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │culturii şi a altor activităţi sociale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exclusiv protecţia socială │8412│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,128│ 5│ 28,360│ 4│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│547│Reglementarea şi eficientizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor economice │8413│ 0,241│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,137│ 2│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│548│Activităţi de afaceri externe │8421│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│549│Activităţi de justiţie │8423│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,060│ 4│ 2,033│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│550│Activităţi de ordine publică şi de protecţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │civilă │8424│ 1,780│ 6│0,254│ 7│ 0,000│ 1│ 38,149│ 5│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│551│Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de prevenire a acestora │8425│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 54,113│ 6│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│552│Activităţi de protecţie socială obligatorie │8430│ 0,397│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│553│Învăţământ preşcolar │8510│ 0,293│ 2│0,098│ 4│ 0,098│ 4│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│554│Învăţământ primar │8520│ 0,293│ 2│0,098│ 4│ 0,098│ 4│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│555│Învăţământ secundar general │8531│ 0,006│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│556│Învăţământ secundar, tehnic sau profesional │8532│ 2,005│ 6│0,373│ 9│ 0,000│ 1│ 25,503│ 4│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│557│Învăţământ superior nonuniversitar │8541│ 0,207│ 2│0,041│ 3│ 0,041│ 3│ 9,087│ 2│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│558│Învăţământ superior universitar │8542│ 0,207│ 2│0,041│ 3│ 0,041│ 3│ 9,087│ 2│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│559│Învăţământ în domeniul sportiv şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recreaţional │8551│ 1,736│ 6│0,232│ 7│ 0,000│ 1│ 2,199│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│560│Învăţământ în domeniul cultural (limbi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │străine, muzică, teatru, dans, arte plastice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │etc.) │8552│ 0,297│ 2│0,029│ 2│ 0,095│ 4│ 8,558│ 2│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│561│Şcoli de conducere (pilotaj) │8553│ 0,267│ 2│0,267│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│562│Alte forme de învăţământ n.c.a. │8559│ 0,695│ 4│0,695│ 12│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│563│Activităţi de servicii suport pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │8560│ 0,371│ 3│0,212│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│564│Activităţi de asistenţă spitalicească │8610│ 0,125│ 2│0,027│ 2│ 0,250│ 7│ 63,106│ 7│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│565│Activităţi de asistenţă medicală generală │8621│ 0,676│ 4│0,000│ 1│ 0,270│ 7│ 67,613│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│566│Activităţi de asistenţă medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializată │8622│ 0,676│ 4│0,000│ 1│ 0,270│ 7│ 67,613│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│567│Activităţi de asistenţă stomatologică │8623│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 93,867│ 8│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│568│Alte activităţi referitoare la sănătatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umană │8690│ 0,979│ 4│0,000│ 1│ 0,245│ 7│122,429│ 9│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│569│Activităţi ale centrelor de îngrijire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicală │8710│ 0,979│ 4│0,000│ 1│ 0,245│ 7│122,429│ 9│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│570│Activităţi ale centrelor de recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │psihică şi de dezintoxicare, exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │spitale │8720│ 0,682│ 4│0,030│ 3│ 0,165│ 6│ 69,178│ 7│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│571│Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │căminelor pentru persoane aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapacitate de a se îngriji singure │8730│ 0,961│ 4│0,032│ 3│ 0,123│ 5│ 72,215│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│572│Alte activităţi de asistenţă socială, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cazare n.c.a. │8790│ 0,943│ 4│0,063│ 4│ 0,000│ 1│ 22,000│ 4│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│573│Activităţi de asistenţă socială, fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aflate în incapacitate de a se îngriji │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │singure │8810│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,001│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│574│Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii│8891│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,001│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│575│Alte activităţi de asistenţă socială, fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cazare n.c.a. │8899│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,501│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│576│Activităţi de interpretare artistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(spectacole) │9001│ 0,293│ 2│0,000│ 1│ 0,435│ 9│ 81,541│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│577│Activităţi suport pentru interpretarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │artistică (spectacole) │9002│ 0,297│ 2│0,000│ 1│ 0,192│ 6│ 28,664│ 4│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│578│Activităţi de creaţie artistică │9003│ 0,098│ 1│0,000│ 1│ 0,027│ 2│ 8,737│ 2│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│579│Activităţi de gestionare a sălilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │spectacol │9004│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│580│Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │9101│ 3,584│ 8│0,426│ 9│ 0,000│ 1│ 35,519│ 5│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│581│Activităţi ale muzeelor │9102│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│582│Gestionarea monumentelor, clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │istorice şi a altor obiective de interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turistic │9103│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│583│Activit. ale grădinilor zoologice, botanice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi ale rezervaţiilor naturale │9104│ 0,658│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│584│Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │9200│ 0,223│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│585│Activităţi ale bazelor sportive │9311│ 1,071│ 5│1,071│ 15│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│586│Activităţi ale cluburilor sportive │9312│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│587│Activităţi ale centrelor de fitness │9313│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│588│Alte activităţi sportive │9319│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│589│Bâlciuri şi parcuri de distracţii │9321│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│590│Alte activităţi recreative şi distractive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │9329│ 0,138│ 2│0,000│ 1│ 0,194│ 6│ 8,255│ 2│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│591│Activităţi ale organizaţiilor economice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patronale │9411│ 0,970│ 4│0,970│ 14│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│592│Activităţi ale organizaţiilor profesionale │9412│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│593│Activităţi ale sindicatelor salariaţilor │9420│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│594│Activităţi ale organizaţiilor religioase │9491│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 18,914│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│595│Activităţi ale organizaţiilor politice │9492│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│596│Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. │9499│ 0,289│ 2│0,029│ 2│ 0,000│ 1│ 2,975│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│597│Repararea calculatoarelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor periferice │9511│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│598│Repararea echipamentelor de comunicaţii │9512│ 0,355│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,775│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│599│Repararea aparatelor electronice de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │casnic │9521│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│600│Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a echipamentelor pentru casă şi grădină │9522│ 0,286│ 2│0,027│ 2│ 0,029│ 2│ 8,762│ 2│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│601│Repararea încălţămintei şi a articolelor din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piele │9523│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│602│Repararea mobilei şi a furniturilor casnice │9524│ 0,978│ 4│0,057│ 3│ 0,096│ 4│ 34,146│ 5│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│603│Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor │9525│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│604│Repararea articolelor de uz personal şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodăresc n.c.a. │9529│ 0,278│ 2│0,054│ 3│ 0,048│ 3│ 12,542│ 3│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│605│Spălarea şi curăţarea (uscată) artic. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │textile şi a produselor din blană │9601│ 0,887│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│606│Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare │9602│ 0,147│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│607│Activităţi de pompe funebre şi similare │9603│ 1,224│ 5│1,224│ 16│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│608│Activităţi de întreţinere corporală │9604│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│609│Alte activităţi de servicii n.c.a. │9609│ 2,257│ 7│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,299│ 2│ 2,75│└───┴────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴───┴─────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴─────┘Notă: Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvenţă a fost stabilită, după caz, pe baza mediei indicilor de frecvenţă corespunzători claselor CAEN compuse potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------GRILĂpentru stabilirea claselor de risc┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Indici de frecvenţă la 1000 de salariaţi ││de risc ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┤│ │ Pentru total │Pentru accidente│ Pentru │Pentru salariaţii││ │ accidentaţi în │ soldate cu │ boli │încadraţi în con-││ │ muncă │invaliditate sau│ profesionale │ diţii de muncă ││ │ │ deces │ │ speciale şi ││ │ │ │ │ deosebite │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│CR 1,2,3,│ I1 │ I2 │ I3 │ I4 ││4 │ │ │ │ │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 1 │≥ 0,00 -< 0,10 │ ≥ 0,00 -< 0,010│≥ 0,00 -< 0,010 │ ≥ 0,00 - < 3,00 │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 2 │≥ 0,10 -< 0,30 │ ≥ 0,010-< 0,030│≥ 0,010 -< 0,030│ ≥ 3,00 - < 9,00 │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 3 │≥ 0,30 - < 0,60 │ ≥ 0,030-< 0,060│≥ 0,030 -< 0,060│ ≥ 9,00 - < 18,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 4 │≥ 0,60 - < 1,00 │ ≥ 0,060-< 0,100│≥ 0,060 -< 0,100│ ≥ 18,00 -< 30,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 5 │≥ 1,00 - < 1,50 │ ≥ 0,100-< 0,150│≥ 0,100 -< 0,150│ ≥ 30,00- < 45,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 6 │≥ 1,50 - < 2,10 │ ≥ 0,150-< 0,210│≥ 0,150 -< 0,210│ ≥ 45,00- < 63,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 7 │≥ 2,10 -< 2,80 │ ≥ 0,210-< 0,280│≥ 0,210-< 0,280 │ ≥ 63,00- < 84,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 8 │≥ 2,80 - < 3,60 │ ≥ 0,280-< 0,360│≥ 0,280- < 0,360│ ≥ 84,00-< 108,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 9 │≥ 3,60 - < 4,50 │ ≥ 0,360-< 0,450│≥ 0,360- < 0,450│ ≥ 108,00-<135,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 10 │≥ 4,50 -< 5,50 │ ≥ 0,450-< 0,550│≥ 0,450- < 0,550│ ≥ 135,00-<165,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 11 │≥ 5,50-< 6,60 │ ≥ 0,550-< 0,660│≥ 0,550- < 0,660│ ≥ 165,00-<198,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 12 │≥ 6,60- < 7,80 │ ≥ 0,660-< 0,780│≥ 0,660- < 0,780│ ≥ 198,00-<234,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 13 │≥ 7,80 -< 9,10 │ ≥ 0,780-< 0,910│≥ 0,780 -< 0,910│ ≥ 234,00-<273,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 14 │≥ 9,10 -< 10,50 │ ≥ 0,910-< 1,050│≥ 0,910 -< 1,050│ ≥ 273,00-<315,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 15 │≥ 10,50-< 12,00 │ ≥ 1,050-< 1,200│≥ 1,050-< 1,200 │ ≥ 315,00-<360,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 16 │≥ 12,00-< 13,60 │ ≥ 1,200-< 1,360│≥ 1,200-< 1,360 │ ≥ 360,00-<408,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 17 │≥ 13,60-< 15,30 │ ≥ 1,360-< 1,530│≥ 1,360-< 1,530 │ ≥ 408,00-<459,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 18 │≥ 15,30-< 17,10 │ ≥ 1,530-< 1,710│≥ 1,530-< 1,710 │ ≥ 459,00-<513,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 19 │≥ 17,10-< 19,00 │ ≥ 1,710-< 1,900│≥ 1,710-< 1,900 │ ≥ 513,00-<570,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 20 │ ≥ 19,00 │ ≥ 1,900 │ ≥ 1,900 │ ≥ 570,00 │└─────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘    NOTĂ: Formula ce stă la baza stabilirii intervalelor pentru indicii de          frecvenţă este următoarea:    X(i+1) = X(i) + r(i+1), unde: i = 0 - 18, corespunzător celor 19 intervale                                   X(0) = 0 - limita minimă a primului interval                                   r(i+1) - raţia de creştere a intervalelor  +  Anexa 3 --------la normele metodologice------------------------GRILĂde stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc
  Nr. crt. Clasa de risc CR Tariful de risc (% din BC*)
  1 1,00 0,400
  2 1,25 0,421
  3 1,50 0,442
  4 1,75 0,463
  5 2,00 0,484
  6 2,25 0,505
  7 2,50 0,526
  8 2,75 0,547
  9 3,00 0,568
  10 3,25 0,589
  11 3,50 0,610
  12 3,75 0,631
  13 4,00 0,652
  14 4,25 0,673
  15 4,50 0,694
  16 4,75 0,715
  17 5,00 0,736
  18 5,25 0,757
  19 5,50 0,778
  20 5,75 0,799
  21 6,00 0,820
  22 6,25 0,841
  23 6,50 0,862
  24 6,75 0,883
  25 7,00 0,904
  26 7,25 0,925
  27 7,50 0,946
  28 7,75 0,967
  29 8,00 0,988
  30 8,25 1,009
  31 8,50 1,030
  32 8,75 1,051
  33 9,00 1,072
  34 9,25 1,093
  35 9,50 1,114
  36 9,75 1,135
  37 10,00 1,156
  38 10,25 1,177
  39 10,50 1,198
  40 10,75 1,219
  41 11,00 1,240
  42 11,25 1,261
  43 11,50 1,282
  44 11,75 1,303
  45 12,00 1,324
  46 12,25 1,345
  47 12,50 1,366
  48 12,75 1,387
  49 13,00 1,408
  50 13,25 1,429
  51 13,50 1,450
  52 13,75 1,471
  53 14,00 1,492
  54 14,25 1,513
  55 14,50 1,534
  56 14,75 1,555
  57 15,00 1,576
  58 15,25 1,597
  59 15,50 1,618
  60 15,75 1,639
  61 16,00 1,660
  62 16,25 1,681
  63 16,50 1,702
  64 16,75 1,723
  65 17,00 1,744
  66 17,25 1,765
  67 17,50 1,786
  68 17,75 1,807
  69 18,00 1,828
  70 18,25 1,849
  71 18,50 1,870
  72 18,75 1,891
  73 19,00 1,912
  74 19,25 1,933
  75 19,50 1,954
  76 19,75 1,975
  77 20,00 2,000
    *BC - bază de calcul
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------TARIFUL DE RISCpe sectoare de activitate ale economiei naţionale,pentru anul 2008┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┐│Nr. │ │Cod │ CR │Tarif││crt.│ Activitatea din economia naţională │CAEN│ │ de ││ │ │ │ │risc ││ │ │ │ │ (% ││ │ │ │ │ BC*)│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ NC │ AEN │ CC │ CR │ TR │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 1│Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor legumi-│ │ │ ││ │noase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase│0111│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 2│Cultivarea orezului │O112│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 3│Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi│O113│ 3,50│0,610││ │tuberculilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 4│Cultivarea trestiei de zahăr │O114│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 5│Cultivarea tutunului │O115│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 6│Cultivarea plantelor pentru fibre textile │O116│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 7│Cultivarea altor plante din culturi nepermanente │O119│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 8│Cultivarea strugurilor │O121│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 9│Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale │O122│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 10│Cultivarea fructelor citrice │O123│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 11│Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase │O124│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 12│Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, │O125│ 2,75│0,547││ │nuciferilor şi a altor pomi fructiferi │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 13│Cultivarea fructelor oleaginoase │O126│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 14│Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor │O127│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 15│Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. │O128│ 3,25│0,589││ │şi a plantelor de uz farm. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 16│Cultivarea altor plante permanente │O129│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 17│Cultivarea plantelor pentru înmulţire │O130│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 18│Creşterea bovinelor de lapte │O141│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 19│Creşterea altor bovine │O142│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 20│Creşterea cailor şi a altor cabaline │O143│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 21│Creşterea cămilelor şi a camelidelor │O144│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 22│Creşterea ovinelor şi a caprinelor │O145│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 23│Creşterea porcinelor │O146│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 24│Creşterea păsărilor │O147│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 25│Creşterea altor animale │O149│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 26│Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată │O150│ 4,25│0,673││ │cu creşterea animalelor) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 27│Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală │O161│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 28│Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │O162│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 29│Activităţi după recoltare │O163│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 30│Pregătirea seminţelor │O164│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 31│Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi │O170│11,00│1,240││ │activit.de servicii anexe vânătorii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 32│Silvicultură şi alte activităţi forestiere │O210│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 33│Exploatare forestieră │O220│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 34│Colectarea produselor forestiere nelemnoase din │O230│ 3,50│0,610││ │flora spontană │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 35│Activităţi de servicii anexe silviculturii │O240│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 36│Pescuitul maritim │O311│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 37│Pescuitul în ape dulci │O312│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 38│Acvacultura maritimă │O321│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 39│Acvacultura în ape dulci │O322│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 40│Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) │O510│14,25│1,513│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 41│Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) │O520│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 42│Extracţia petrolului brut │O610│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 43│Extracţia gazelor naturale │O620│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 44│Extracţia minereurilor feroase │O710│11,50│1,282│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 45│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu │O721│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 46│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase │O729│12,75│1,387│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 47│Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru │O811│11,50│1,282││ │construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, │ │ │ ││ │cretei şi a ardeziei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 48│Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei │O812│ 6,25│0,841││ │şi caolinului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 49│Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a │O891│ 8,25│1,009││ │îngrăşămintelor naturale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 50│Extracţia turbei │O892│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 51│Extracţia sării │O893│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 52│Alte activităţi extractive n.c.a. │O899│12,25│1,345│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 53│Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut │O910│ 8,75│1,051││ │şi gazelor naturale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 54│Activităţi de servicii anexe pentru extracţia │O990│ 5,00│0,736││ │mineralelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 55│Prelucrarea şi conservarea cărnii │1011│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 56│Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre │1012│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 57│Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne │1013│ 5,25│0,757││ │de pasăre) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 58│Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor │1020│ 1,75│0,463││ │şi a moluştelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 59│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │1031│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 60│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │1032│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 61│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.│1039│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 62│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor │1041│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 63│Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile │1042│ 2,50│0,526││ │similare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 64│Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor │1051│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 65│Fabricarea îngheţatei │1052│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 66│Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi │1061│ 5,75│0,799││ │produselor din amidon │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 67│Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon │1062│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 68│Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi │1071│ 3,00│0,568││ │a produselor proaspete de patiserie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 69│Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea │1072│ 4,00│0,652││ │prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 70│Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi │1073│ 6,75│0,883││ │a altor produse făinoase similare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 71│Fabricarea zahărului │1081│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 72│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi │1082│ 2,25│0,505││ │a produselor zaharoase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 73│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │1083│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 74│Fabricarea condimentelor şi ingredientelor │1084│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 75│Fabricarea de mâncăruri preparate │1085│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 76│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi │1086│ 1,00│0,400││ │alimentelor dietetice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 77│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │1089│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 78│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă│1091│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 79│Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor │1092│ 1,00│0,400││ │de companie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 80│Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice │1101│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 81│Fabricarea vinurilor din struguri │1102│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 82│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │1103│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 83│Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin │1104│ 4,25│0,673││ │fermentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 84│Fabricarea berii │1105│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 85│Fabricarea malţului │1106│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 86│Prod. de băuturi răcorit. nealcoolice; prod. de ape │ │ │ ││ │minerale şi alte ape îmbuteliate │1107│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 87│Fabricarea produselor din tutun │1200│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 88│Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │1310│ 8,00│0,988│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 89│Producţia de ţesături │1320│ 9,00│1,072│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 90│Finisarea materialelor textile │1330│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 91│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │1391│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 92│Fabric. de artic. confecţ. din textile (cu excepţia │1392│ 4,25│0,673││ │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 93│Fabricarea de covoare şi mochete │1393│11,50│1,282│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 94│Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase │1394│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 95│Fabric. de textile neţesute şi artic. din acestea, │1395│ 4,25│0,673││ │cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 96│Fabricarea de articole tehnice şi industriale din │1396│ 4,00│0,652││ │textile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 97│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │1399│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 98│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │1411│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 99│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │1412│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 100│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv │1413│ 2,25│0,505││ │lenjeria de corp) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 101│Fabricarea de articole de lenjerie de corp │1414│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 102│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi │1419│ 1,25│0,421││ │accesorii n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 103│Fabricarea articolelor din blană │1420│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 104│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi │1431│ 1,50│0,442││ │articolelor de galanterie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 105│Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole│1439│ 3,25│0,589││ │de îmbrăcăminte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 106│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea │1511│ 9,50│1,114││ │blănurilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 107│Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a │1512│ 4,75│0,715││ │articolelor de harnaşament │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 108│Fabricarea încălţămintei │1520│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 109│Tăierea şi rindeluirea lemnului │1610│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 110│Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn │1621│ 9,00│1,072│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 111│Fabricarea parchetului asamblat în panouri │1622│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 112│Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, │ │ │ ││ │pentru construcţii │1623│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 113│Fabricarea ambalajelor din lemn │1624│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 114│Fabric. altor prod. din lemn; fabric. artic. din plută, │1629│ 6,00│0,820││ │paie şi din alte mat. veget. împletite │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 115│Fabricarea celulozei │1711│11,50│1,282│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 116│Fabricarea hârtiei şi cartonului │1712│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 117│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a │1721│ 7,25│0,925││ │ambalajelor din hârtie şi carton │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 118│Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, │1722│ 5,75│0,799││ │din hârtie sau carton │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 119│Fabricarea articolelor de papetărie │1723│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 120│Fabricarea tapetului │1724│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 121│Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. │1729│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 122│Tipărirea ziarelor │1811│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 123│Alte activităţi de tipărire n.c.a. │1812│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 124│Servicii pregătitoare pentru pretipărire │1813│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 125│Legătorie şi servicii conexe │1814│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 126│Reproducerea înregistrărilor │1820│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 127│Fabricarea produselor de cocserie │1910│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 128│Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului│1920│10,25│1,177│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 129│Fabricarea gazelor industriale │2011│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 130│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │2012│ 9,25│1,093│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 131│Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază │2013│ 9,25│1,093│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 132│Fabricarea altor produse chimice organice, de bază │2014│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 133│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │2015│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 134│Fabricarea materialelor plastice în forme primare │2016│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 135│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │2017│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 136│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice │2020│ 9,25│1,093│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 137│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice │2030│ 7,00│0,904││ │şi masticurilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 138│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor │2041│ 4,75│0,715││ │de întreţinere │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 139│Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice │2042│ 4,50│0,694││ │(de toaletă) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 140│Fabricarea explozivilor │2051│13,25│1,429│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 141│Fabricarea cleiurilor │2052│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 142│Fabricarea uleiurilor esenţiale │2053│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 143│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │2059│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 144│Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │2060│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 145│Fabricarea produselor farmaceutice de bază │2110│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 146│Fabricarea preparatelor farmaceutice │2120│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 147│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea │2211│ 4,25│0,673││ │şi refacerea anvelopelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 148│Fabricarea altor produse din cauciuc │2219│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 149│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor │2221│ 3,75│0,631││ │din material plastic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 150│Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │2222│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 151│Fabricarea articolelor din material plastic pentru │2223│ 4,00│0,652││ │construcţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 152│Fabricarea altor produse din material plastic │2229│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 153│Fabricarea sticlei plate │2311│ 7,50│0,946│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 154│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │2312│ 9,50│1,114│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 155│Fabricarea articolelor din sticlă │2313│ 9,50│1,114│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 156│Fabricarea fibrelor din sticlă │2314│ 8,25│1,009│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 157│Fabricarea de sticlărie tehnică │2319│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 158│Fabricarea de produse refractare │2320│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 159│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │2331│ 9,00│1,072│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 160│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru│2332│ 7,25│0,925││ │construcţii, din argilă arsă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 161│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc │2341│ 5,50│0,778││ │şi ornamental │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 162│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │2342│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 163│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din │2343│10,50│1,198││ │ceramică │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 164│Fabricarea altor produse tehnice din ceramică │2344│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 165│Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. │2349│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 166│Fabricarea cimentului │2351│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 167│Fabricarea varului şi ipsosului │2352│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 168│Fabricarea produselor din beton pentru construcţii │2361│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 169│Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii │2362│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 170│Fabricarea betonului │2363│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 171│Fabricarea mortarului │2364│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 172│Fabricarea produselor din azbociment │2365│10,50│1,198│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 173│Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos │2369│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 174│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │2370│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 175│Fabricarea produselor abrazive │2391│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 176│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. │2399│ 7,75│0,967│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 177│Producţia de metale feroase sub forme primare şi de │2410│ 9,50│1,114││ │feroaliaje │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 178│Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii│2420│12,25│1,345││ │pentru acestea, din oţel │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 179│Tragerea la rece a barelor │2431│ 8,75│1,051│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 180│Laminarea la rece a benzilor înguste │2432│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 181│Producţia de profile obţinute la rece │2433│ 8,75│1,051│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 182│Trefilarea firelor la rece │2434│ 9,25│1,093│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 183│Producţia metalelor preţioase │2441│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 184│Metalurgia aluminiului │2442│13,75│1,471│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 185│Producţia plumbului, zincului şi cositorului │2443│12,00│1,324│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 186│Metalurgia cuprului │2444│12,25│1,345│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 187│Producţia altor metale neferoase │2445│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 188│Prelucrarea combustibililor nucleari │2446│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 189│Turnarea fontei │2451│12,75│1,387│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 190│Turnarea oţelului │2452│14,50│1,534│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 191│Turnarea metalelor neferoase uşoare │2453│ 6,75│0,883│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 192│Turnarea altor metale neferoase │2454│12,00│1,324│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 193│Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente │2511│ 7,50│0,946││ │ale structurilor metalice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 194│Fabricarea de uşi şi ferestre din metal │2512│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 195│Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire │2521│ 3,75│0,631││ │centrală │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 196│Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice│2529│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 197│Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor│2530│ 8,00│0,988││ │pentru încălzire centrală) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 198│Fabricarea armamentului şi muniţiei │2540│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 199│Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare │2550│ 7,00│0,904││ │plastică; metalurgia pulberilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 200│Tratarea şi acoperirea metalelor │2561│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 201│Operaţiuni de mecanică generală │2562│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 202│Fabricarea produselor de tăiat │2571│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 203│Fabricarea articolelor de feronerie │2572│10,00│1,156│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 204│Fabricarea uneltelor │2573│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 205│Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse │2591│ 8,50│1,030││ │similare din oţel │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 206│Fabricarea ambalajelor uşoare din metal │2592│ 6,75│0,883│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 207│Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea │2593│ 4,25│0,673││ │de lanţuri şi arcuri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 208│Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; │2594│ 4,00│0,652││ │fabricarea de nituri şi şaibe │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 209│Fabricarea altor articole din metal n.c.a. │2599│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 210│Fabricarea subansamblurilor electronice (module) │2611│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 211│Fabricarea altor componente electronice │2612│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 212│Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor │2620│ 5,75│0,799││ │periferice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 213│Fabricarea echipamentelor de comunicaţii │2630│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 214│Fabricarea produselor electronice de larg consum │2640│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 215│Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, │2651│ 2,25│0,505││ │verificare, control, navigaţie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 216│Producţia de ceasuri │2652│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 217│Fabricarea de echipamente pentru radiologie, │2660│ 1,75│0,463││ │electrodiagnostic şi electroterapie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 218│Fabricarea de instrumente optice şi echipamente │2670│ 1,75│0,463││ │fotografice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 219│Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi │2680│ 1,00│0,400││ │înregistrărilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 220│Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoa- │2711│ 6,00│0,820││ │relor electrice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 221│Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al │2712│ 5,00│0,736││ │electricităţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 222│Fabricarea de acumulatori şi baterii │2720│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 223│Fabricarea de cabluri cu fibră optică │2731│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 224│Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi │2732│ 4,50│0,694││ │electronice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 225│Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi │2733│ 6,00│0,820││ │cabluri electrice şi electronice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 226│Fabricarea de echipamente electrice de iluminat │2740│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 227│Fabricarea de aparate electrocasnice │2751│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 228│Fabricarea de echipamente casnice neelectrice │2752│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 229│Fabricarea altor echipamente electrice │2790│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 230│Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru │2811│ 7,50│0,946││ │avioane, autoveh.şi motociclete) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 231│Fabricarea de motoare hidraulice │2812│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 232│Fabricarea de pompe şi compresoare │2813│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 233│Fabricarea de articole de robinetărie │2814│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 234│Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi │2815│ 6,25│0,841││ │a elem.mecanice de transmisie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 235│Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor │2821│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 236│Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │2822│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 237│Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou │2823│ 1,75│0,463││ │(exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor│ │ │ ││ │ periferice) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 238│Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric│2824│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 239│Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a │2825│ 5,75│0,799││ │echipamentelor de uz casnic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 240│Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală│2829│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 241│Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi│2830│ 9,75│1,135││ │exploatări forestiere │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 242│Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru │2841│ 8,50│1,030││ │prelucrarea metalului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 243│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │2849│ 9,00│1,072│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 244│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │2891│ 8,50│1,030│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 245│Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii │2892│10,25│1,177│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 246│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor │2893│ 9,00│1,072││ │alimentare, băuturilor şi tutunului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 247│Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a │2894│ 4,50│0,694││ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 248│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi │2895│ 3,00│0,568││ │cartonului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 249│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor │2896│ 5,00│0,736││ │plastice şi a cauciucului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 250│Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a. │2899│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 251│Fabricarea autovehiculelor de transport rutier │2910│10,75│1,219│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 252│Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea │2920│ 5,50│0,778││ │de remorci şi semiremorci │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 253│Fabricarea de echipamente electrice şi electronice │2931│ 2,75│0,547││ │pentru autovehicule şi motoare de autovehicule │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 254│Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi │2932│ 6,50│0,862││ │pentru motoare de autovehicule │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 255│Construcţia de nave şi structuri plutitoare │3011│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 256│Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement │3012│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 257│Fabricarea materialului rulant │3020│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 258│Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale │3030│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 259│Fabricarea vehiculelor militare de luptă │3040│ 6,25│0,841│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 260│Fabricarea de motociclete │3091│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 261│Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi │3092│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 262│Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. │3099│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 263│Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine │3101│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 264│Fabricarea de mobilă pentru bucătării │3102│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 265│Fabricarea de saltele şi somiere │3103│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 266│Fabricarea de mobilă n.c.a. │3109│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 267│Baterea monedelor │3211│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 268│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din │3212│ 1,50│0,442││ │metale şi pietre preţioase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 269│Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare│3213│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 270│Fabricarea instrumentelor muzicale │3220│ 8,25│1,009│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 271│Fabricarea articolelor pentru sport │3230│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 272│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │3240│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 273│Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente │3250│ 2,50│0,526││ │medicale stomatologice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 274│Fabricarea măturilor şi periilor │3291│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 275│Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. │3299│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 276│Repararea articolelor fabricate din metal │3311│ 6,00│0,820│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 277│Repararea maşinilor │3312│ 7,50│0,946│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 278│Repararea echipamentelor electronice şi optice │3313│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 279│Repararea echipamentelor electrice │3314│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 280│Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor │3315│ 7,75│0,967│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 281│Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor │3316│ 5,50│0,778││ │spaţiale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 282│Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport│3317│ 6,25│0,841││ │n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 283│Repararea altor echipamente │3319│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 284│Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale │3320│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 285│Producţia de energie electrică │3511│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 286│Transportul energiei electrice │3512│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 287│Distribuţia energiei electrice │3513│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 288│Comercializarea energiei electrice │3514│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 289│Producţia gazelor │3521│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 290│Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte │3522│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 291│Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte │3523│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 292│Furnizarea de abur şi aer condiţionat │3530│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 293│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │3600│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 294│Colectarea şi epurarea apelor uzate │3700│12,25│1,345│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 295│Colectarea deşeurilor nepericuloase │3811│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 296│Colectarea deşeurilor periculoase │3812│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 297│Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │3821│ 6,50│0,862│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 298│Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase │3822│ 7,50│0,946│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 299│Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor │3831│ 6,00│0,820││ │scoase din uz pentru recuperarea materialelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 300│Recuperarea materialelor reciclabile sortate │3832│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 301│Activităţi şi servicii de decontaminare │3900│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 302│Dezvoltare (promovare) imobiliară │4110│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 303│Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi │4120│ 4,50│0,694││ │nerezidenţiale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 304│Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor │4211│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 305│Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă │4212│ 4,50│0,694││ │şi subterane │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 306│Construcţia de poduri şi tuneluri │4213│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 307│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare │4221│ 5,25│0,757││ │pentru fluide │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 308│Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru │4222│ 5,00│0,736││ │electricitate şi telecomunicaţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 309│Construcţii hidrotehnice │4291│ 6,00│0,820│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 310│Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti │4299│ 4,50│0,694││ │n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 311│Lucrări de demolare a construcţiilor │4311│ 9,50│1,114│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 312│Lucrări de pregătire a terenului │4312│ 9,50│1,114│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii │4313│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 314│Lucrări de instalaţii electrice │4321│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 315│Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer │4322│ 4,50│0,694││ │condiţionat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 316│Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii │4329│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 317│Lucrări de ipsoserie │4331│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 318│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │4332│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 319│Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor │4333│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 320│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri │4334│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 321│Alte lucrări de finisare │4339│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 322│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii│4391│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 323│Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │4399│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 324│Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub │4511│ 1,75│0,463││ │3,5 tone) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 325│Comerţ cu alte autovehicule │4519│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 326│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │4520│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 327│Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru │4531│ 2,25│0,505││ │autovehicule │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 328│Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt. │4532│ 2,25│0,505││ │autovehicule │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 329│Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, │4540│ 1,00│0,400││ │întreţinerea şi repararea motocicletelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 330│Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, │4611│ 1,50│0,442││ │animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 331│Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, │4612│ 2,00│0,484││ │metale şi produse chimice pentru industrie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 332│Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale│4613│ 4,00│0,652││ │de construcţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 333│Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente │4614│ 1,00│0,400││ │industriale nave şi avioane │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 334│Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj │4615│ 1,00│0,400││ │şi de fierărie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 335│Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, │4616│ 1,00│0,400││ │încălţăminte şi art. din piele │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 336│Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi │4617│ 2,00│0,484││ │şi tutun │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 337│Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. │4618│ 1,75│0,463││ │cu caracter specific, n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 338│Intermedieri în comerţul cu produse diverse │4619│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 339│Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor │4621│ 2,50│0,526││ │şi tutunului neprelucrat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 340│Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor │4622│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 341│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │4623│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 342│Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi │4624│ 2,50│0,526││ │al pieilor prelucrate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 343│Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor │4631│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 344│Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne │4632│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 345│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, │4633│ 5,50│0,778││ │uleiurilor şi grăsimilor comestibile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 346│Comerţ cu ridicata al băuturilor │4634│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 347│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │4635│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 348│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi │4636│ 1,00│0,400││ │produselor zaharoase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 349│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente │4637│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 350│Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv │4638│ 1,25│0,421││ │peşte, crustacee şi moluşte │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 351│Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, │4639│ 2,25│0,505││ │băuturi şi tutun │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 352│Comerţ cu ridicata al produselor textile │4641│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 353│Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei │4642│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 354│Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz │4643│ 2,25│0,505││ │gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 355│Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie│4644│ 1,00│0,400││ │şi produse de întreţinere │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 356│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de │4645│ 1,50│0,442││ │parfumerie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 357│Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice │4646│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 358│Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al │4647│ 2,25│0,505││ │articolelor de iluminat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 359│Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor │4648│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 360│Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc │4649│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 361│Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor │4651│ 1,00│0,400││ │periferice şi software-ului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 362│Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente │4652│ 2,00│0,484││ │electronice şi de telecomunicaţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 363│Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor│4661│ 1,00│0,400││ │şi furniturilor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 364│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │4662│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 365│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră│4663│ 2,25│0,505││ │şi construcţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 366│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă│4664│ 1,00│0,400││ │şi al maşinilor de cusut şi de tricotat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 367│Comerţ cu ridicata al mobilei de birou │4665│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 368│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente │4666│ 1,00│0,400││ │de birou │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 369│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente │4669│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 370│Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi │4671│ 1,25│0,421││ │şi gazoşi şi al prod. derivate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 371│Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice│4672│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 372│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al │4673│ 2,25│0,505││ │materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 373│Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor │4674│ 1,75│0,463││ │de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 374│Comerţ cu ridicata al produselor chimice │4675│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 375│Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare │4676│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 376│Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor │4677│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 377│Comerţ cu ridicata nespecializat │4690│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 378│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu │4711│ 1,50│0,442││ │vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi │ │ │ ││ │şi tutun │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 379│Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu │4719│ 1,25│0,421││ │vânzare predominantă de produse nealimentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 380│Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete,│4721│ 1,50│0,442││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 381│Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din │4722│ 1,50│0,442││ │carne, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 382│Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi │4723│ 1,00│0,400││ │moluştelor, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 383│Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie │4724│ 2,00│0,484││ │şi produselor zaharoase, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 384│Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine │4725│ 1,50│0,442││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 385│Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine│4726│ 1,00│0,400││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 386│Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în │4729│ 1,00│0,400││ │magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 387│Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru │4730│ 1,75│0,463││ │autovehicule, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 388│Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor │4741│ 1,00│0,400││ │periferice şi software-lui, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 389│Comerţ cu amănuntul al echip. pentru telecomunicaţii │4742│ 1,00│0,400││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 390│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în │4743│ 2,50│0,526││ │magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 391│Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine │4751│ 1,00│0,400││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 392│Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, │4752│ 1,25│0,421││ │al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, │ │ │ ││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 393│Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor│4753│ 1,00│0,400││ │şi al altor acoperitoare de podea, în magazine │ │ │ ││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 394│Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, │4754│ 2,50│0,526││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 395│Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de │4759│ 1,75│0,463││ │iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., │ │ │ ││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 396│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine │4761│ 1,75│0,463││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 397│Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de │4762│ 1,75│0,463││ │papetărie, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 398│Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice │4763│ 2,50│0,526││ │cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine │ │ │ ││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 399│Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, │4764│ 1,00│0,400││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 400│Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, │4765│ 1,00│0,400││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 401│Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine │4771│ 1,25│0,421││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 402│Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor │4772│ 3,25│0,589││ │din piele, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 403│Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, │4773│ 1,00│0,400││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 404│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi │4774│ 1,00│0,400││ │ortopedice, în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 405│Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, │4775│ 1,50│0,442││ │în magazine specializ. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 406│Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi │4776│ 1,00│0,400││ │seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor │ │ │ ││ │de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine │ │ │ ││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 407│Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, │4777│ 1,00│0,400││ │în magazine specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 408│Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine │4778│ 1,00│0,400││ │specializate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 409│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute │4779│ 1,25│0,421││ │prin magazine │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 410│Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor│4781│ 1,00│0,400││ │şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, │ │ │ ││ │chioşcuri şi pieţe │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 411│Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi │4782│ 1,00│0,400││ │încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 412│Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe │4789│ 1,00│0,400││ │al altor produse │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 413│Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi │4791│ 1,25│0,421││ │sau prin internet │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 414│Comerţ cu amănuntul efect. în afara magazinelor, │4799│ 1,25│0,421││ │standurilor, chioşcurilor şi pieţelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 415│Transporturi interurbane de călători pe calea ferată │4910│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 416│Transporturi de marfă pe calea ferată │4920│ 7,00│0,904│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 417│Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane │4931│ 5,75│0,799││ │de călători │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 418│Transporturi cu taxiuri │4932│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 419│Alte transporturi terestre de călători n.c.a. │4939│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 420│Transporturi rutiere de mărfuri │4941│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 421│Servicii de mutare │4942│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 422│Transporturi prin conducte │4950│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 423│Transporturi maritime şi costiere de pasageri │5010│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 424│Transporturi maritime şi costiere de marfă │5020│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 425│Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare │5030│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 426│Transportul de marfă pe căi navigabile interioare │5040│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 427│Transporturi aeriene de pasageri │5110│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 428│Transporturi aeriene de marfă │5121│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 429│Depozitări │5210│ 8,00│0,988│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 430│Activităţi de servicii anexe pentru transporturi │5221│ 5,00│0,736││ │terestre │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 431│Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă │5222│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 432│Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene │5223│ 3,50│0,610│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 433│Manipulări │5224│10,75│1,219│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 434│Alte activităţi anexe transporturilor │5229│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 435│Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea │5310│ 3,50│0,610││ │serviciului universal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 436│Alte activităţi poştale şi de curier │5320│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 437│Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare │5510│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 438│Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade │5520│ 1,00│0,400││ │de scurtă durată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 439│Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere │5530│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 440│Alte servicii de cazare │5590│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 441│Restaurante │5610│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 442│Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente │5621│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 443│Alte servicii de alimentaţie n.c.a. │5629│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 444│Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor │5630│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 445│Activităţi de editare a cărţilor │5811│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 446│Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste │5812│ 1,00│0,400││ │de adrese şi similare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 447│Activităţi de editare a ziarelor │5813│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 448│Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor │5814│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 449│Alte activităţi de editare │5819│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 450│Activităţi de editare a jocurilor de calculator │5821│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 451│Activităţi de editare a altor produse software │5829│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 452│Activităţi de producţie cinematografică, video şi │5911│ 2,50│0,526││ │de programe de televiziune │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 453│Activităţi postproducţie cinematografică, video şi │5912│ 5,50│0,778││ │de programe de televiziune │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 454│Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, │5913│ 1,00│0,400││ │video şi a programelor de televiziune │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 455│Proiecţia de filme cinematografice │5914│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 456│Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi │5920│ 1,75│0,463││ │activităţi de editare muzicală │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 457│Activităţi de difuzare a programelor de radio │6010│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 458│Activităţi de difuzare a programelor de televiziune │6020│ 2,00│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 459│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu │6110│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 460│Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu │6120│ 3,25│0,589││ │(exclusiv prin satelit) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 461│Activităţi de telecomunicaţii prin satelit │6130│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 462│Alte activităţi de telecomunicaţii │6190│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 463│Activităţi de realizare a soft-ului la comandă │6201│ 2,00│0,484││ │(software orientat client) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 464│Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei │6202│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 465│Activităţi de management (gestiune şi exploatare) │6203│ 1,50│0,442││ │al mijloacelor de calcul │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 466│Alte activităţi de servicii privind tehnologia │6209│ 1,75│0,463││ │informaţiei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 467│Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi │6311│ 1,25│0,421││ │activităţi conexe │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 468│Activităţi ale portalurilor web │6312│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 469│Activităţi ale agenţiilor de ştiri │6391│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 470│Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. │6399│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 471│Activităţi ale băncii centrale (naţionale) │6411│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 472│Alte activităţi de intermedieri monetare │6419│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 473│Activităţi ale holdingurilor │6420│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 474│Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare │6430│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 475│Leasing financiar │6491│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 476│Alte activităţi de creditare │6492│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 477│Alte intermedieri financiare n.c.a. │6499│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 478│Activităţi de asigurări de viaţă │6511│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 479│Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările │6512│ 1,75│0,463││ │de viaţă) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 480│Activităţi de reasigurare │6520│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 481│Activit. ale fond. de pensii (cu excepţia celor din │6530│ 1,00│0,400││ │sist. public de asigurări sociale) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 482│Administrarea pieţelor financiare │6611│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 483│Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare │6612│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 484│Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv │6619│ 1,00│0,400││ │activităţi de asig.şi fonduri de pensii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 485│Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi │6621│ 1,00│0,400││ │a pagubelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 486│Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări │6622│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 487│Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri │6629│ 1,00│0,400││ │de pensii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 488│Activităţi de administrare a fondurilor │6630│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 489│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii │6810│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 490│Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare │6820│ 2,50│0,526││ │proprii sau închiriate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 491│Agenţii imobiliare │6831│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 492│Administrarea imobilelor pe bază de comision sau │6832│ 1,25│0,421││ │contract │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 493│Activităţi juridice │6910│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 494│Activităţi de contabilitate şi audit financiar, │6920│ 1,00│0,400││ │consultanţă în domeniul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 495│Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor │7010│ 1,00│0,400││ │administrative centralizate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 496│Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice│7021│ 3,00│0,568││ │şi al comunicării │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 497│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management │7022│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 498│Activităţi de arhitectură │7111│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 499│Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate │7112│ 2,25│0,505││ │de acestea │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 500│Activităţi de testări şi analize tehnice │7120│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 501│Cercetare-dezvoltare în biotehnologie │7211│ 4,25│0,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 502│Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi │7219│ 4,25│0,673││ │inginerie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 503│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste │7220│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 504│Activităţi ale agenţiilor de publicitate │7311│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 505│Servicii de reprezentare media │7312│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 506│Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei │7320│ 3,75│0,631││ │publice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 507│Activităţi de design specializat │7410│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 508│Activităţi fotografice │7420│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 509│Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi) │7430│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 510│Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, │7490│ 2,50│0,526││ │n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 511│Activităţi veterinare │7500│ 6,00│0,820│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 512│Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi │7711│ 1,00│0,400││ │autovehicule rutiere uşoare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 513│Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule │7712│ 1,00│0,400││ │rutiere grele │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 514│Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri │7721│ 1,00│0,400││ │recreaţionale şi echipament sportiv │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 515│Închirierea de casete video şi discuri │7722│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 516│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri │7729│ 1,00│0,400││ │personale şi gospodăreşti n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 517│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi │7731│ 1,00│0,400││ │echipamente agricole │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 518│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi │7732│ 1,00│0,400││ │echipamente pentru construcţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 519│Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi │7733│ 1,00│0,400││ │echipamente de birou (inclusiv calculatoare) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 520│Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente │7734│ 1,00│0,400││ │de transport pe apă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 521│Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente │7735│ 1,00│0,400││ │de transport aerian │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 522│Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, │7739│ 1,00│0,400││ │echip. şi bunuri tangibile n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 523│Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) │7740│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 524│Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă │7810│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 525│Activităţi de contractare, pe baze temporare, │7820│ 1,50│0,442││ │a personalului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 526│Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă │7830│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 527│Activităţi ale agenţiilor turistice │7911│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 528│Activităţi ale tur-operatorilor │7912│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 529│Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică │7990│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 530│Activităţi de protecţie şi gardă │8010│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 531│Activităţi de servicii privind sistemele de securizare │8020│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 532│Activităţi de investigaţii │8030│ 2,25│0,505│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 533│Activităţi de servicii suport combinate │8110│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 534│Activităţi generale de curăţenie a clădirilor │8121│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 535│Activităţi specializate de curăţenie │8122│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 536│Alte activităţi de curăţenie │8129│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 537│Activităţi de întreţinere peisagistică │8130│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 538│Activităţi combinate de secretariat │8211│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 539│Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte │8219│ 2,75│0,547││ │activit.specializate de secretariat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 540│Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică │8220│ 1,00│0,400││ │(call center) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 541│Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi │8230│ 1,25│0,421││ │congreselor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 542│Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor │8291│ 1,25│0,421││ │(oficiilor) de raportare a creditului │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 543│Activităţi de ambalare │8292│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 544│Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi │8299│ 1,50│0,442││ │n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 545│Servicii de administrare publică generală │8411│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 546│Reglementarea activităţilor organismelor care prestează │8412│ 2,75│0,547││ │servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, │ │ │ ││ │învăţământului, culturii şi a altor activităţi sociale, │ │ │ ││ │exclusiv protecţia socială │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 547│Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice │8413│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 548│Activităţi de afaceri externe │8421│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 549│Activităţi de justiţie │8423│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 550│Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă │8424│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 551│Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de │8425│ 2,25│0,505││ │prevenire a acestora │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 552│Activităţi de protecţie socială obligatorie │8430│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 553│Învăţământ preşcolar │8510│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 554│Învăţământ primar │8520│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 555│Învăţământ secundar general │8531│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 556│Învăţământ secundar, tehnic sau profesional │8532│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 557│Învăţământ superior nonuniversitar │8541│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 558│Învăţământ superior universitar │8542│ 2,50│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 559│Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional │8551│ 3,75│0,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 560│Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, │8552│ 2,50│0,526││ │teatru, dans, arte plastice etc.) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 561│Şcoli de conducere (pilotaj) │8553│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 562│Alte forme de învăţământ n.c.a. │8559│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 563│Activităţi de servicii suport pentru învăţământ │8560│ 3,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 564│Activităţi de asistenţă spitalicească │8610│ 4,50│0,694│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 565│Activităţi de asistenţă medicală generală │8621│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 566│Activităţi de asistenţă medicală specializată │8622│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 567│Activităţi de asistenţă stomatologică │8623│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 568│Alte activităţi referitoare la sănătatea umană │8690│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 569│Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală │8710│ 5,25│0,757│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 570│Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de │8720│ 5,00│0,736││ │dezintoxicare, exclusiv spitale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 571│Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor │8730│ 4,75│0,715││ │pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji │ │ │ ││ │singure │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 572│Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. │8790│ 3,25│0,589│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 573│Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru │8810│ 1,00│0,400││ │bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de │ │ │ ││ │a se îngriji singure │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 574│Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii │8891│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 575│Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.│8899│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 576│Activităţi de interpretare artistică (spectacole) │9001│ 4,75│0,715│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 577│Activităţi suport pentru interpretarea artistică │9002│ 3,25│0,589││ │(spectacole) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 578│Activităţi de creaţie artistică │9003│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 579│Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol │9004│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 580│Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │9101│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 581│Activităţi ale muzeelor │9102│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 582│Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor │9103│ 1,00│0,400││ │obiective de interes turistic │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 583│Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale │9104│ 1,75│0,463││ │rezervaţiilor naturale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 584│Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │9200│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 585│Activităţi ale bazelor sportive │9311│ 5,50│0,778│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 586│Activităţi ale cluburilor sportive │9312│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 587│Activităţi ale centrelor de fitness │9313│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 588│Alte activităţi sportive │9319│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 589│Bâlciuri şi parcuri de distracţii │9321│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 590│Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. │9329│ 2,75│0,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 591│Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale │9411│ 5,00│0,736│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 592│Activităţi ale organizaţiilor profesionale │9412│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 593│Activităţi ale sindicatelor salariaţilor │9420│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 594│Activităţi ale organizaţiilor religioase │9491│ 1,75│0,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 595│Activităţi ale organizaţiilor politice │9492│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 596│Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. │9499│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 597│Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice│9511│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 598│Repararea echipamentelor de comunicaţii │9512│ 1,50│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 599│Repararea aparatelor electronice de uz casnic │9521│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 600│Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a │9522│ 2,00│0,484││ │echipamentelor pentru casă şi grădină │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 601│Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele │9523│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 602│Repararea mobilei şi a furniturilor casnice │9524│ 4,00│0,652│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 603│Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor │9525│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 604│Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc │9529│ 2,75│0,547││ │n.c.a. │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 605│Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi │9601│ 1,75│0,463││ │a produselor din blană │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 606│Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare │9602│ 1,25│0,421│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 607│Activităţi de pompe funebre şi similare │9603│ 5,75│0,799│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 608│Activităţi de întreţinere corporală │9604│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 609│Alte activităţi de servicii n.c.a. │9609│ 2,75│0,547│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┘BC* - baza de calculNotă: 1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu tariful clasei 9609.3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei 8421.-------------