HOTĂRÂRE nr. 145 din 13 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Comisia are în componenţa sa 11 membri, după cum urmează: a) 6 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, inclusiv preşedintele Comisiei; b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; c) 3 reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale."2. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contractează şi/sau garantează finanţări rambursabile interne şi externe, să publice pe pagina de internet a unităţilor administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date: a) hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valută de contract; c) gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale; d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege."3. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării şi/sau garantării finanţării rambursabile, avizate de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, precum şi contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării, certificat de aceasta;".4. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) situaţia eşalonării pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea."5. La anexa nr. 1 articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media veniturilor proprii realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.(5^2) Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media prevăzută la alin. (5^1), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective."6. La anexa nr. 1 articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În situaţia în care pe parcursul executării contractului/acordului de finanţare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor faţă de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a le notifica imediat Comisiei, în vederea obţinerii noii autorizări, prealabil reeşalonării tragerilor din finanţarea rambursabilă respectivă."7. Anexele nr. 1.2 şi 1.3 la normele şi procedurile la anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.8. La anexa nr. 2 articolul 6, litera a) se abrogă.9. La anexa nr. 2 articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În conţinutul hotărârii Comisiei se menţionează şi eşalonarea pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea, potrivit situaţiei prezentate de către ordonatorul principal de credite."10. În tot cuprinsul hotărârii, cu excepţia denumirii Comisiei, termenul "împrumut" se înlocuieşte cu sintagma "finanţare rambursabilă".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 145.  +  Anexa 1 ────────(Anexa nr. 1.2 la norme şi proceduri)──────────────────────────────────────                                                ┌───────────────┐    ROMÂNIA │ STEMA │    JUDEŢUL │ UNITĂŢII │    CONSILIUL LOCAL AL ............1) │ ADMINISTRATIV-│    ...............................2) │ TERITORIALE │    ...............................3) │ │    ...............................4) └───────────────┘HOTĂRÂREAnr. ...... din ...... 200.....privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de ...... lei*)În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către primarul .........2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ..../.... 200...; b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ..../.... 200...; c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ..../20.... privind ....., prevăzută în anexa la prezenta,Consiliul Local al .....2).....3) adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. - Se aprobă contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de ..... lei*), cu o maturitate de ..... ani.Art. 2. - Contractarea şi/sau garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.Art. 3. - Din bugetul local al .....2).....3) se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a .....2).....3) următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; c) gradul de îndatorare a .....2).....3); d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul .....2).....3).Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului .....2), în termenul prevăzut de lege, primarului .....2) şi prefectului judeţului .....1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al .....2).....3), precum şi pe pagina de internet www .....5).Preşedintele de şedinţă,Contrasemnează:───────────────Secretarul .............2)..........................(numele şi prenumele)L.S. ......................................................(numele şi prenumele)LEGENDĂ:___________ Notă *) În cazul în care împrumutul se face într-o altă unitate monetară decât moneda naţională a României, se menţionează unitatea monetară respectivă.1) Se înscrie denumirea judeţului.2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii administrativ-teritoriale.5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii administrativ-teritoriale.NOTĂ:Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum şi situaţiilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri)─────────────────────────────────────JUDEŢUL ......................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂCALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORAREa bugetului local al comunei/oraşului/municipiului/judeţuluiîn urma contractării/garantării de finanţări rambursabile pebaza datelor extrase din bugetul local┌─┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────────────────┐│N│ DENUMIREA │Execu- │Execu- │Execu- │Buget│Execu-│ Indicatori pe ││r│INDICATORILOR │ţie │ţie │ţie │local│ţie │ perioada ││ │ │buget │buget │buget │apro-│buget │ serviciului ││c│ │local 1)│local 1)│local 1)│bat2)│local │ datoriei ││r│ │la 31. │la 31. │la 31. │(anul│apro- │publice local 4) ││t│ │XII.- │XII.- │XII.- │cu- │bat3) │ ││ │ │ │ │ │rent)│(anul │ ││ │ │ │ │ │ │cu- │ ││ │ │ │ │ │ │rent) │ ││ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ n-3 │ n-2 │ n-1 │ n │ │n│n+1│n+2│n+3│n+..│├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│0│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│ 7 │ 8 │ 9│ 10 │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│1│VENITURI PROPRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│2│Limita de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │30% din venituri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│3│Serviciul anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice locale5)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│4│Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│5│Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│6│Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼─┼───┼───┼───┼────┤│7│Gradul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- în % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │x 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴─┴───┴───┴───┴────┘__________1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).3) Contul de execuţie la finele lunii precedente solicitării autorizării.4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare şi celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 privind situaţia estimativă a serviciului datoriei publice).NOTĂ:Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale.Ordonator principal de credite,Primar/Preşedinte,...............................Director economic (Contabil),.............................___________