HOTĂRÂRE nr. 146 din 13 februarie 2008pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. Mărăşti nr. 4, sectorul 1, împreună cu dotările aferente, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Financiare, cu destinaţia de birouri. (2) Datele de identificare ale imobilului care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Garda Financiară va prelua toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele de închiriere a spaţiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţia nr. 552 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 146.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Gărzii Financiare
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Mără- şti nr. 4, sectorul 1 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Garda Financiară Imobil (construcţie + teren): - construcţie: P+4+S+M, având suprafaţa construită la sol: 215,54 mp; - teren în suprafaţă de 576,65 mp. Nr. cadastral 19004
    ------