HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L33/1 din 4 februarie 2006, denumit în continuare Regulament EPRTR.  +  Articolul 2 (1) Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului EPRTR. (2) Centralizarea şi crearea bazei de date şi informaţii suplimentare, precum şi elaborarea rapoartelor preliminare la nivel naţional şi transmiterea lor către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile sunt asigurate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (3) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile supune raportul preliminar analizei Comitetului interministerial constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, cu modificările ulterioare, şi îl transmite Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu. (4) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite rapoartele întocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul EPRTR, precum şi informaţiile suplimentare prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, în format electronic, Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu. (5) Modul de organizare a raportărilor, termenele şi responsabilităţile pentru implementare ce revin autorităţilor pentru protecţia mediului, precum şi modul de informare şi participare a publicului, aşa cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Operatorii care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa I la Regulamentul EPRTR şi care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5 din acesta au următoarele obligaţii: a) să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR; b) să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR; c) să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR; d) să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) se transmit autorităţilor competente pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta hotărâre, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene: a) 31 mai 2008 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2007; b) 30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008; c) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare. (3) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.  +  Articolul 4Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) şi a celor prevăzute la art. 16 din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea de către operatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) a formatului de raportare stabilit în anexa III la Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de către comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 6Dispoziţiilor referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 4 şi 5 le sunt aplicabile şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, şi Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.440/2003 pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002, şi modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şidezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 140.------