ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008    Având în vedere comemorarea a 20 de ani de la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov, care a reprezentat cea mai importantă mişcare împotriva regimului opresiv comunist şi, totodată, expresia demnităţii naţionale a poporului român,în condiţiile în care structurile opresive ale regimului comunist de atunci au arestat sute de persoane participante la aceste evenimente, iar multe dintre acestea au fost torturate, condamnate, deportate ori li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, iar unele au decedat în urma acestei revolte anticomuniste,ţinând cont de faptul că cei care au supravieţuit, membrii familiilor acestora şi urmaşii celor decedaţi se află într-o situaţie deosebit de grea, fiind bolnavi, şomeri ori având o stare materială precară,plecând de la imperativul acordării unor reparaţii morale şi materiale care să compenseze, măcar în parte, pierderile şi suferinţele acestor persoane,reţinându-se faptul că drepturile acordate în prezent, prin actele normative în vigoare, sunt într-un cuantum extrem de redus ori aduc beneficii doar persoanelor care şi-au încheiat viaţa activă, ceea ce nu este valabil în cazul participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 15 noiembrie 1987 ori al urmaşilor celor decedaţi, aspecte care, în fapt, golesc de conţinut aceste norme legale şi nu permit atingerea scopului profund moral şi umanitar avut în vedere de legiuitor,luând în considerare faptul că neadoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea situaţiilor expuse mai sus, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanţă de urgenţă, ar fi expresia dezinteresului societăţii pentru cinstirea unor persoane care şi-au riscat libertatea şi viaţa, într-o epocă în care foarte puţini ar fi făcut acest lucru, şi ar expune în continuare supravieţuitorii acelor evenimente la o viaţă de privaţiuni, datorate, în mare parte, măsurilor punitive adoptate de statul comunist în perioada anterioară anului 1989,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEArecunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987"2. Articolele 1-17 se includ în capitolul I, care va avea următorul titlu:"CAPITOLUL IRevoluţia română din decembrie 1989"3. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul II, alcătuit din articolele 18-24, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIRevolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987Art. 18. - (1) Prezentul capitol reglementează acordarea unor drepturi pentru: a) persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; b) soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. (2) Nu pot beneficia de prevederile prezentului capitol persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.Art. 19. - (1) Constatarea calităţii de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se face, la cererea persoanei interesate, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei «15 Noiembrie 1987». (2) Dovada calităţii prevăzute la alin. (1) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, pentru efectuarea de cercetări, care a avut una dintre următoarele consecinţe: a) stabilirea domiciliului obligatoriu; b) strămutarea într-o altă localitate; c) deportarea. (3) Constatarea calităţii de soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se face, la cererea persoanei interesate, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei «15 Noiembrie 1987». (4) Dovada calităţii prevăzute la alin. (3) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte supunerea la presiuni, din partea securităţii sau a miliţiei, pentru stabilirea domiciliului în localitatea în care se afla deportat soţul, indiferent dacă această urmare s-a produs sau nu.Art. 20. - (1) Prin urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se înţelege soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat. (2) Constatarea calităţii prevăzute la alin. (1) se face la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei «15 Noiembrie 1987».Art. 21. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 5^1. (2) Indemnizaţia reparatorie se acordă independent de veniturile obţinute de beneficiar. (3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1).Art. 22. - (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să se pronunţe asupra cererii formulate în condiţiile art. 19 şi 20, în termen de 30 de zile de la data la care au fost sesizate, printr-o hotărâre motivată. (2) Împotriva hotărârii pronunţate persoana care se consideră nemulţumită poate formula acţiune la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 23. - Operatorii economici care angajează persoane care au făcut dovada calităţii prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) beneficiază de facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor şi tinerilor absolvenţi.Art. 24. - Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute în prezentul capitol se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse."  +  Articolul IISediile asociaţiilor celor care au participat la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transmit în folosinţa gratuită a acestora, pe durata existenţei asociaţiilor.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Institutuluipentru InvestigareaCrimelor Comunismului,Marius OpreaMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 6.___________