ORDIN nr. 177/C din 1 februarie 2008privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2008    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuţa,secretar de statBucureşti, 1 februarie 2008.Nr. 177/C.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi desfăşurare a concursului pentruocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Încadrarea ca expert criminalist oficial pe post vacant se face prin concurs, conform prezentului regulament.  +  Articolul 2Concursul are ca scop garantarea aplicării unor criterii obiective pentru ocuparea posturilor vacante de experţi din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, denumit în continuare INEC.  +  Articolul 3Concursul se organizează de către INEC ori de câte ori este necesar şi se desfăşoară la sediul INEC. Data organizării acestuia se stabileşte prin decizie a directorului INEC.  +  Articolul 4Concursul se organizează pe genuri de expertize, în funcţie de necesităţile INEC, şi se desfăşoară în limba română.  +  Articolul 5 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist constă în susţinerea a două probe: un interviu şi o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice. (2) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, bibliografia, numărul posturilor vacante, cuantumul taxei de participare şi alte informaţii cu privire la organizarea concursului se publică cu cel puţin 60 de zile înainte pe site-ul INEC, la sediul INEC şi într-un cotidian central. (3) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileşte prin decizie a directorului INEC, astfel încât să acopere costurile necesare organizării şi desfăşurării concursului.  +  Capitolul II Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 6Se poate înscrie la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) cunoaşte limba română, are domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; b) a absolvit studii superioare de lungă durată, corespunzătoare genului de expertiză pentru care candidează la concurs; c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal; d) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea calităţii de expert; e) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică.  +  Articolul 7 (1) Pentru înscrierea la concurs fiecare candidat va prezenta: a) cerere de înscriere, însoţită de curriculum vitae; b) copie a actului de identitate; c) copie de pe certificatul de naştere şi, unde este cazul, de pe certificatul de căsătorie; d) copie a diplomei de studii superioare şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări; e) adeverinţă de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii calităţii de expert criminalist oficial; f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal; g) copie de pe carnetul de muncă sau de pe acte doveditoare a vechimii în muncă, copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul; h) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică; i) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs; j) două fotografii color tip buletin. (2) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor. (3) În momentul depunerii dosarului de înscriere la concurs, secretariatul comisiei de organizare a concursului va verifica conformitatea cu originalul a copiilor actelor prezentate de candidat.  +  Articolul 8 (1) Comisia de organizare a concursului verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs a candidaţilor înscrişi. În urma analizei dosarelor de înscriere, candidatul este admis sau respins. Decizia comisiei de examinare a cunoştinţelor cu privire la respingerea unui candidat va fi motivată şi se afişează la sediul INEC şi pe site-ul acestuia. (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 48 de ore de la data afişării acestuia. Contestaţia se rezolvă de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data depunerii. (3) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat "respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 30 de zile de la data afişării deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  +  Capitolul III Organizarea concursului  +  Articolul 9 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, directorul INEC, cu avizul consultativ al Consiliului INEC, numeşte prin decizie: a) comisia de organizare a concursului; b) comisia de examinare a cunoştinţelor; c) comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, membri şi un secretar. (3) Comisia de examinare a cunoştinţelor poate include şi experţi sau specialişti în domeniu de la alte institute de specialitate din ţară sau din străinătate. (4) Nu pot face parte din comisiile de organizare a concursului, de examinare a cunoştinţelor şi de soluţionare a contestaţiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor. (5) O persoană nu poate fi membru decât al uneia dintre comisiile menţionate la alin. (1), în cadrul aceluiaşi concurs. (6) Fiecare membru al comisiilor de concurs semnează, după expirarea termenului de înscriere a candidaţilor, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că: a) nu se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (4); b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei. (7) Membrii comisiei de examinare a cunoştinţelor, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai comisiei de organizare a concursului vor fi retribuiţi pentru munca depusă, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 10Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii: a) primeşte, verifică cererile de înscriere şi actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 7 alin. (3), şi respinge cererile de înscriere ale candidaţilor care nu îndeplinesc toate condiţiile pentru a putea participa la concurs; b) îndeplineşte atribuţiile specifice în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului; c) asigură afişarea rezultatelor verificării dosarelor candidaţilor; d) asigură supravegherea candidaţilor în sălile de concurs pe toată durata desfăşurării probei scrise; e) asigură afişarea rezultatelor probelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului; f) preia contestaţiile şi le înaintează comisiei de soluţionare a contestaţiilor; g) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.  +  Articolul 11Atribuţiile comisiei de examinare a cunoştinţelor sunt: a) stabilirea planului interviului şi realizarea interviului; b) stabilirea tematicii şi a bibliografiei şi elaborarea subiectelor pentru proba scrisă prevăzută la art. 5 alin. (1); c) evaluarea şi notarea candidaţilor la proba scrisă şi la interviu.  +  Articolul 12 (1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt: a) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisia de organizare a concursului; b) soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării dosarelor acestora; c) soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului; d) comunicarea rezultatelor către comisia de organizare a concursului, în termenul prevăzut de prezentul regulament. (2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului  +  Articolul 13Candidaţii ale căror dosare de înscriere îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susţine interviul şi proba scrisă.  +  Articolul 14Interviul şi proba scrisă se vor desfăşura separat, în două zile consecutive, iar comisia de examinare a cunoştinţelor va stabili modalitatea de desfăşurare a probei scrise şi durata în ore a acesteia.  +  Articolul 15 (1) Interviul constă într-un set de întrebări prestabilite şi are scopul de a permite membrilor comisiei de examinare a cunoştinţelor să constate dacă respectivul candidat: a) deţine cunoştinţele teoretice şi abilităţile necesare funcţiei vizate; b) are profilul profesional şi psihologic corespunzător; c) îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie. (2) Grila de interviu poate cuprinde şi întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru proba scrisă. (3) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, generale şi specifice se face pe baza baremului pe subiecte stabilit de membrii comisiei de examinare a cunoştinţelor. (4) Baremul de corectare corespunzător probelor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, generale şi specifice şi modul de notare a etapelor interviului se afişează pe uşa fiecărei săli de concurs şi pe pagina web a INEC după încheierea fiecărei probe de concurs.  +  Articolul 16 (1) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. După verificarea identităţii, fiecare candidat păstrează pe bancă actul de identitate până la predarea lucrării scrise. Pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat. (2) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.Este interzisă intrarea în sală a candidaţilor cu mijloace de comunicare la distanţă, computere personale, PDA-uri etc. (3) Înainte de dictarea subiectelor, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila INEC. Ştampila pe lucrările scrise şi semnătura pe ştampilă se aplică de preşedintele comisiei de examinare a cunoştinţelor. (4) Plicul cu subiectele de concurs este ales şi desfăcut de către un candidat dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise. (5) Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de organizare a concursului şi de examinare a cunoştinţelor. (6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc coli de hârtie format A4 având ştampila INEC. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie de acelaşi fel, care la finalul probei vor fi predate delegatului supraveghetor.Candidaţii vor folosi pixuri cu pastă de acelaşi fel, care vor fi puse la dispoziţie de organizatori. (7) La expirarea timpului prevăzut, delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidaţi, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare a cunoştinţelor, care le înscrie într-un borderou. (8) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală. (9) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei şi după semnarea borderoului de către candidat. (10) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însoţitor. (11) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri, delegaţii care supraveghează sălile de concurs îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de examinare a cunoştinţelor, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".  +  Articolul 17 (1) Rezultatele celor două probe se afişează în acelaşi timp, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la susţinerea celei de-a doua probe. (2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţie la secretariatul comisiei de organizare a concursului, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor rezultatelor la proba scrisă, colţurile lucrărilor se lipesc din nou. (4) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită în conformitate cu art. 9 alin. (1).  +  Articolul 18 (1) Media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute de candidat la interviu şi la proba scrisă. (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs.  +  Articolul 19 (1) Rezultatele concursului vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va cuprinde notele obţinute şi media generală, însoţite de menţiunea "admis" sau "respins". (2) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba de interviu şi apoi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de licenţă. (3) Comisia de examinare a cunoştinţelor va înainta rezultatele finale ale concursului comisiei de organizare a concursului pentru afişarea acestora potrivit art. 10 lit. e).  +  Articolul 20 (1) Candidatul declarat admis trebuie să se prezinte la post în maximum 30 de zile de la data afişării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menţionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, directorului INEC, în care prezintă motivele întârzierii şi termenul la care se poate prezenta la post. (2) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane declarate admisă la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.  +  Articolul 21Fişele interviului, lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi.  +  Articolul 22Dosarele, lucrările scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.----