DECIZIE nr. 27 din 15 ianuarie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Corobea Colver şi Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi în Dosarul nr. 2.820/215/2006 al Tribunalului Dolj - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza se află în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 5 septembrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 2.820/215/2006, Tribunalul Dolj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată de Corobea Colver şi Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei sentinţe civile pronunţate într-un dosar având ca obiect o contestaţie la executare.Referitor la motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia nu au precizat care sunt prevederile constituţionale pe care înţeleg să le invoce şi nici nu au motivat excepţia de neconstituţionalitate.Tribunalul Dolj - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată trebuie respinsă ca inadmisibilă, având în vedere că autorii excepţiei nu au invocat niciun text constituţional care să fi fost încălcat prin dispoziţiile de lege criticate. În subsidiar, consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată. Astfel, arată că prerogativa instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse, este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să îi fie opozabil. Opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea judecătorească prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil. Face trimitere la deciziile nr. 401/2005, nr. 492/2006 şi nr. 746/2006, prin care Curtea Constituţională a statuat că art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile Constituţiei. Mai arată că în acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, învestită fiind cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece susţinerile autorilor vizează chestiuni de aplicare a legii, ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.Avocatul Poporului constată, din examinarea încheierii instanţei judecătoreşti de sesizare a Curţii Constituţionale, respectiv a notelor scrise ale autorilor excepţiei, că aceştia din urmă nu au indicat textele constituţionale cu care ar fi în contradicţie art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă. Arată că, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dispoziţii care au următorul conţinut: "Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivite de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii excepţiei nu precizează ce texte sau principii constituţionale consideră că sunt încălcate prin dispoziţiile art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate şi, ca atare, aceasta nu se poate substitui autorilor excepţiei în ceea ce priveşte invocarea unor texte constituţionale pretins încălcate şi a unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie.Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, fiind nemotivată.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Corobea Colver şi Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi în Dosarul nr. 2.820/215/2006 al Tribunalului Dolj - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 ianuarie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent şef,Doina Suliman----