HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2008privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008  În temeiul art. 21 alin. (3) şi al art. 37 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Naţional de Integritate în şedinţa din data de 7 februarie 2008.PreşedinteleConsiliului Naţional de Integritate,Constantin Zaharia-LefterBucureşti, 7 februarie 2008.Nr. 3.  +  Anexa REGULAMENTde desfăşurare a concursului sau examenuluipentru ocuparea funcţiei de inspector de integritateîn cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.  +  Articolul 2Concursul/examenul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu principiile: a) accesului liber, în limitele condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) competiţiei deschise; c) profesionalismului; d) egalităţii de şanse; e) transparenţei.  +  Articolul 3 (1) Concursul/examenul constă în 3 etape, după cum urmează: a) selectarea dosarelor; b) proba scrisă; c) interviu. (2) În vederea participării la concurs/examen, candidaţii depun un dosar de înscriere. Pot susţine probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs/examen, în condiţiile prezentului regulament. (3) Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe baza subiectelor stabilite de comisia de concurs, în condiţiile prezentului regulament. Interviul se susţine în faţa comisiei de concurs/examen. (4) Accesul presei la desfăşurarea probelor de concurs/examen este permis numai cu acordul scris al tuturor candidaţilor, potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 4 (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei se constituie două comisii: comisia de concurs/examen şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor. Validarea concursului/examenului se face în condiţiile legii. (2) Comisia de concurs/examen şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt formate, fiecare, din câte 5 membri titulari: 4 din cadrul Agenţiei şi unul desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.). Pentru fiecare membru titular, instituţiile amintite mai sus vor numi, respectiv vor desemna, câte un membru supleant. (3) Comisiile se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (4) Membrii celor două comisii trebuie să deţină cunoştinţele necesare evaluării candidaţilor. (5) Preşedintele comisiei de concurs/examen, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt numiţi din rândul membrilor fiecărei comisii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (6) Secretariatul fiecărei comisii este asigurat de câte o persoană din cadrul Agenţiei, numită de preşedinte în acest sens.  +  Articolul 5 (1) Calitatea de membru al comisiei de concurs/examen este incompatibilă cu calitatea de membru al comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor. (2) Membrii comisiilor se află în conflict de interese specific procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidaţi; b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi; c) interesele patrimoniale sau personale ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de membru; d) ori de câte ori membrii comisiilor de examinare consideră că integritatea, imparţialitatea şi obiectivitatea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pot fi afectate. (3) În situaţia existenţei unui potenţial conflict de interese, membrul comisiei este obligat să se abţină de la participarea în comisie şi să îl informeze de îndată pe preşedintele Agenţiei, care dispune înlocuirea sa cu un membru supleant. (4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului.  +  Articolul 6Comisia de concurs/examen are următoarele atribuţii: a) elaborează anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului de ocupare a postului de inspector de integritate în cadrul Agenţiei; b) verifică respectarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale şi efectuează selecţia dosarelor candidaţilor; c) întocmeşte, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, subiectele şi stabileşte, prin tragere la sorţi, variantele pentru proba scrisă; d) evaluează şi notează lucrările candidaţilor, redactate în cadrul probei scrise a concursului/examenului, pe baza baremelor de corectare; e) stabileşte tematica, planul de interviu, evaluează şi notează candidaţii la proba interviului; f) comunică candidaţilor rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la proba scrisă, interviu, precum şi rezultatele finale; g) face publice rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă şi la proba interviului.  +  Articolul 7Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) analizează contestaţiile depuse de candidaţi, iar, pe baza acestora, reevaluează şi renotează lucrările şi, după caz, admite sau respinge contestaţiile depuse, în condiţiile prezentului regulament; b) face public, la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei, modul de soluţionare a contestaţiilor, cu precizarea punctajului acordat şi cu menţiunea "admis" sau "respins", în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 8 (1) În organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului preşedintele Agenţiei are următoarele atribuţii: a) asigură publicarea anunţului de concurs/examen în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cel puţin un ziar cu răspândire naţională şi pe pagina de internet a Agenţiei; b) aprobă bibliografia şi tematica pentru concurs/examen, la propunerea comisiei de concurs/examen; c) constată finalizarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului, la propunerea comisiilor prevăzute la art. 4 alin. (1); d) asigură afişarea, la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei, a rezultatelor obţinute de candidaţi la selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu, precum şi rezultatele soluţionării contestaţiilor şi rezultatele finale ale concursului/examenului.  +  Articolul 9Activităţile desfăşurate de comisii în exercitarea atribuţiilor specifice, prevăzute la art. 6 şi 7 din prezentul regulament, se consemnează în procese-verbale de către secretarul fiecărei comisii, semnate de membrii acesteia. Procesele-verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul Agenţiei.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor care le revin, membrii comisiilor au următoarele îndatoriri: a) îşi îndeplinesc atribuţiile specifice în termenele şi în conformitate cu normele legale, dând dovadă de integritate, imparţialitate şi obiectivitate; b) aduc la cunoştinţa preşedintelui Agenţiei orice ingerinţă în activitatea lor, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; c) participă la toate etapele procedurale ale concursului/examenului, potrivit atribuţiilor care le revin, şi respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale candidaţilor, în condiţiile legii; d) nu îşi exprimă public opinia cu privire la candidaţi, pe perioada derulării procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului; e) evită contactul în particular cu candidaţii, pe durata procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului şi în legătură cu acesta;  +  Capitolul II Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului  +  Articolul 11Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului va fi publicat, prin grija preşedintelui Agenţiei, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din prezentul regulament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cel puţin un ziar cu răspândire naţională şi pe pagina de internet a Agenţiei şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: a) informaţiile privind posturile scoase la concurs/examen şi condiţiile generale de ocupare a posturilor de inspector de integritate; b) locul şi termenul în care pot fi depuse dosarele de concurs/examen; c) documentele necesare pentru înscrierea la concurs/examen şi care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cu modificările şi completările ulterioare; d) data şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului; e) datele de contact, pentru lămuriri suplimentare.  +  Articolul 12 (1) Dosarul de concurs/examen trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere de înscriere privind participarea la concurs/examen, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament; b) copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către funcţionarul care primeşte dosarul; c) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, certificate în aceleaşi condiţii; d) copia legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole a anilor de studii; e) copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii, după caz; f) cazierul judiciar; g) cazierul fiscal; h) adeverinţă medicală care să ateste că, din punct de vedere medical, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; i) avizul psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii, care să ateste că din punct de vedere psihologic candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament, privind îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:- nu face şi nici nu a făcut parte în ultimii 3 ani din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică;- nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator ori colaborator al serviciilor de informaţii;- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani; k) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004. (2) Sunt considerate complete dosarele de concurs/examen care conţin toate documentele prevăzute la alin. (1), depuse până la termenul limită stabilit în anunţul de concurs/examen. (3) Dosarele de candidatură se depun personal de către candidaţi, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului de concurs/examen, la locul indicat în anunţul de concurs/examen. (4) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, secretarul comisiei de concurs întocmeşte lista candidaţilor pentru funcţia de inspector de integritate. (5) În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), membrii celor două comisii vor analiza listele candidaţilor şi vor completa o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzut la art. 5 alin. (2). Declaraţiile vor fi înregistrate la secretariatul Agenţiei şi vor fi arhivate. (6) În termen de două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) comisia de concurs va verifica respectarea condiţiilor legale şi va efectua selecţia dosarelor candidaţilor. (7) La expirarea termenului prevăzut la alin. (6), secretarul comisiei de concurs/examen afişează la avizierul instituţiei rezultatul selecţiei dosarelor, cu menţiunea "admis" sau "respins", precum şi data, locul şi ora organizării probei scrise a concursului/examenului. (8) Respingerea dosarelor de concurs/examen se motivează.  +  Articolul 13 (1) Dosarele de concurs/examen, înregistrate, se păstrează de către Agenţie. (2) Datele şi documentele cuprinse în dosarele de concurs/examen pot fi utilizate numai în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor legale. (3) Dosarul de concurs/examen poate fi retras pe baza cererii scrise a candidatului. În acest caz, secretariatul comisiei de concurs/examen va păstra o copie a dosarului, pe care o va arhiva.  +  Articolul 14Candidaţii vor susţine proba scrisă la data prevăzută în anunţul de concurs, publicat în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Bibliografia şi tematica de concurs/examen, aprobate de preşedintele Agenţiei, se publică la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei, în acelaşi timp cu anunţul de concurs/examen. (2) Subiectele la proba scrisă se formulează de către comisia de concurs/examen, pe baza bibliografiei şi tematicii aprobate de preşedintele Agenţiei. Acestea vor fi publicate, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 5 zile înaintea susţinerii probei scrise. (3) Înaintea probei scrise, comisia de concurs/examen va selecta, prin tragere la sorţi, 3 variante a câte 3 subiecte. Acestea vor fi introduse în plicuri sigilate, purtând ştampila Agenţiei. Unul dintre candidaţi va extrage unul dintre cele 3 plicuri cu subiecte. Subiectele conţinute de plicul extras vor trebui tratate de toţi candidaţii, în cadrul probei scrise a concursului/examenului. (4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de concurs/examen şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor. (5) Fiecare subiect se notează de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen cu puncte de la 1 la 100. (6) La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizează concursul/examenul va fi afişat baremul de corectare. (7) Lucrările se corectează de comisia de concurs/examen, sigilate, pe baza criteriilor de evaluare şi a baremului de corectare stabilite de către aceasta. (8) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină un punctaj de minimum 50 de puncte, la fiecare subiect. Punctajul acordat fiecărui subiect se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examen, pentru subiectul respectiv. Punctajul final al probei scrise se obţine prin media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare subiect.  +  Articolul 16 (1) În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta la data, locul şi ora comunicate de Agenţie. (2) Accesul candidaţilor în sală este permis numai până la ora prevăzută pentru desfăşurarea probei scrise. (3) Înainte de începerea probei scrise, comisia de concurs/examen verifică identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate al acestora. (4) Candidaţii care nu prezintă actul de identitate nu vor fi admişi în examen. (5) În sala în care se organizează şi pe perioada în care se desfăşoară proba scrisă a concursului/examenului, candidaţilor nu le este permis: a) să deţină şi să utilizeze documente sau orice fel de material de documentare şi informare, indiferent de modul de arhivare şi prezentare ale acestora; b) să deţină mijloace electronice de comunicare la distanţă; c) să comunice între ei. (6) Eliminarea candidatului din concurs/examen are loc în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor alin. (5); b) încercarea de fraudare a probei scrise; c) părăsirea sălii de examen. (7) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de 2 membri ai comisiei de concurs.  +  Articolul 17 (1) Lucrările scrise vor fi redactate pe câte un set de coli de hârtie, purtând în colţul din dreapta sus ştampila Agenţiei, pus la dispoziţia candidaţilor de comisia de concurs/examen înainte de ora începerii probei scrise. (2) Pentru asigurarea confidenţialităţii lucrărilor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele în colţul din dreapta sus al primei coli a setului de coli pus la dispoziţie, în condiţiile prevăzute la alin. (1), care va fi sigilat şi ştampilat cu ştampila Agenţiei. (3) Comisia de concurs/examen va pune la dispoziţia candidaţilor şi coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Agenţiei, care vor putea fi utilizate drept ciorne. (4) Lucrările se redactează cu instrumente de scris de culoare albastră, puse la dispoziţie de comisia de concurs/examen. (5) Corecturile candidaţilor în lucrări se efectuează prin tăierea cu o singură linie orizontală a textului respectiv. (6) Lucrările care vor avea însemne distinctive sau care nu sunt redactate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) vor fi anulate. Anularea lucrării se motivează şi se menţionează în borderoul centralizator, întocmit de comisia de concurs/examen. (7) La finalizarea probei scrise, candidaţii predau comisiei de organizare şi corectare atât lucrările, cât şi ciornele. Ciornele se vor arhiva separat şi nu vor fi avute în vedere la corectarea lucrării. Candidatul va semna de predare în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului/examenului.  +  Articolul 18Comisia de concurs/examen va corecta lucrările în termen de maximum 4 zile de la data finalizării probei scrise.  +  Articolul 19 (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot depune contestaţie în termen de două zile de la afişarea rezultatelor. (2) Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere. (3) Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b), cu menţiunea "admisă" sau "respinsă", pe baza punctajelor acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor. (4) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: a) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau înregistrarea audio a interviului; b) dacă între punctajul acordat de comisia de concurs/examen şi cel acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 5 puncte la fiecare subiect tratat în lucrarea scrisă şi 5 puncte la proba interviului.Fac excepţie:1. cazul în care totalul punctelor acordate la cele 3 subiecte tratate la proba scrisă, adăugat la punctajul obţinut şi contestat de către candidat la această probă, îi permite candidatului depăşirea punctajului limită de 50 de puncte şi, implicit, promovarea probei scrise;2. cazul în care, la soluţionarea contestaţiei la proba interviului, în momentul reevaluării şi renotării tuturor răspunsurilor la întrebările comisiei de concurs/examen, pe baza înregistrării audio, comisia de soluţionare a contestaţiilor acordă un punctaj mai mic de 5 puncte, dar care adăugat la punctajul obţinut şi contestat de către candidat la proba interviului îi permite acestuia depăşirea punctajului limită de 60 de puncte şi, implicit, promovarea probei interviului; c) în cazul în care punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor, ca urmare a reevaluării lucrării, este mai mic decât punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor. (5) Contestaţia va fi admisă în toate celelalte cazuri.  +  Articolul 20 (1) Candidaţii care au obţinut un punctaj de minimum 50 de puncte la proba scrisă vor susţine, în termen de două zile de la soluţionarea contestaţiilor, un interviu în faţa comisiei de concurs/examen. Planificarea cuprinzând data şi ora susţinerii interviului de către fiecare candidat se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei. (2) Membrii comisiei de concurs/examen adresează întrebări candidaţilor, pe baza planului de interviu afişat la avizierul Agenţiei, înainte de susţinerea interviului de către primul candidat. (3) Interviul se înregistrează audio pe suport magnetic. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor. (4) Interviul se notează cu puncte de la 1 la 100 de către fiecare membru al comisiei. Punctajul minim necesar promovării interviului este de 60 de puncte. Punctajul final acordat la interviu se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examen. (5) Rezultatele interviului se afişează la avizierul Agenţiei şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de 24 de ore de la susţinerea interviului de către toţi candidaţii. (6) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile de la afişare. Contestaţia se depune la secretariatul Agenţiei. (7) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6). (8) Rezultatele contestaţiilor la proba interviului vor fi făcute publice în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b) din prezentul regulament. (9) De îndată ce sunt făcute publice rezultatele la soluţionarea contestaţiilor la proba interviului, comisia de concurs/examen întocmeşte lista finală cu candidaţii admişi. Sunt consideraţi admişi la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor de inspector de integritate candidaţii care au obţinut punctajul final cel mai mare, în ordine descrescătoare, în limita numărului de posturi scoase la concurs/examen. Punctajul final se obţine prin calcularea mediei aritmetice a celor două punctaje obţinute la proba scrisă şi la proba interviului.  +  Capitolul III Finalizarea concursului/examenului  +  Articolul 21În termen de 15 zile de la data primirii listei cu rezultatele finale la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor de inspector de integritate, preşedintele Agenţiei emite ordinul pentru numirea în funcţie a candidatului declarat admis.  +  Anexa 1 la regulamentCERERE DE ÎNSCRIERESubsemnatul/Subsemnata ...................................................., având C.N.P. .................., domiciliat/domiciliată în .............................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.Menţionez că la data depunerii dosarul de candidatură este format din ..... file şi conţine următoarele documente:
  Nr. crt. Documente DA NU
  1. Cerere de înscriere
  2. Copia actului de identitate certificată pentru conformitate de către funcţionarul care primeşte dosarul
  3. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate, certificate în aceleaşi condiţii
  4. Copia legalizată a diplomei de licenţă şi a foii matricole a anilor de studii
  5. Copia carnetului de muncă sau adeverinţe doveditoare ale vechimii, după caz
  6. Cazier judiciar
  7. Cazier fiscal
  8. Adeverinţă medicală
  9. Aviz psihologic
  10. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, conform anexei nr. 2, privind îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: - nu face şi nici nu a făcut parte în ultimii 3 ani din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică; - nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator ori colaborator al serviciilor de informaţii; - nu a fost destituit/ destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani.
  11. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004
  Am luat cunoştinţă de prevederile art. 12 din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.Declar că sunt/nu sunt de acord cu accesul presei la concursul/examenul pe care îl voi susţine.Nr. de telefon: ..............Data ....../....../......... Semnătura..............Spaţiu rezervat secretariatului concursului/examenuluiCu privire la prezentul dosar de candidatură al dlui/dnei .................., conţinând un număr de ........ pagini, înregistrat la Secretariatul Agenţiei în data de ....../....../........., se certifică următoarele:[] Dosarul este complet, conform art. 12 din regulament;[] Dosarul este incomplet la data depunerii.Documente lipsă: .......................................................................................................................................................................................................Candidatul a fost înştiinţat cu privire la posibilitatea completării dosarului până la termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură specificat în anunţul de concurs/examen.Data ....../....../....... Semnătura...............
   +  Anexa 2 la regulamentDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE- Model -Subsemnatul/Subsemnata ......................., având C.N.P. ....................., cetăţean român, fiul/fiica lui .................. şi al/a .........................., născut/născută la data de ......../......../........ în localitatea .................., domiciliat/domiciliată în ...................................................., adresa completă ..........................................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ..... nr. .............., eliberată/eliberat de ............................... la data de ............................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a prevederilor Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:- nu fac şi nici nu am făcut parte în ultimii 3 ani din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică;- nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990;- nu am fost şi nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;- nu am fost destituit dintr-o funcţie publică şi nici nu mi-a încetat contractul individual de muncă, pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani.Dau această declaraţie şi o susţin.Data ..../...../....... Semnătura................-------