PROTOCOL nr. 2 din 13 decembrie 2007de modificare a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2008  Înaltele părţi contractante,reamintind că este necesar ca dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice să producă în continuare efecte juridice depline,dorind să adapteze tratatul menţionat la noile norme stabilite de Tratatul privind Uniunea Europeană şi de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special în domeniile instituţional şi financiar,au convenit cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul de la Lisabona şi care modifică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice după cum urmează:  +  Articolul 1Prezentul protocol modifică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare "Tratatul CEEA") în versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.(Cel de-al doilea paragraf nu priveşte versiunea în limba română.)  +  Articolul 2Denumirea titlului III din Tratatul CEEA "Dispoziţii instituţionale" se înlocuieşte cu "Dispoziţii instituţionale şi financiare".  +  Articolul 3La începutul titlului III din Tratatul CEEA se introduce următorul capitol:"CAPITOLUL IAplicarea anumitor dispoziţii din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii EuropeneAnexa 106a (1) Articolul 7, articolele 9-9 F, articolul 48 alineatele (2)-(5) şi articolele 49 şi 49 A din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 16 A din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolele 190-201b, articolele 204-211a, articolul 213, articolele 215-236, articolele 238, 239 şi 240, articolele 241-245, articolele 246-262, articolele 268-277, articolele 279-280 şi articolele 283, 290 şi 292 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii se aplică prezentului tratat. (2) În cadrul prezentului tratat, trimiterile la Uniune, la "Tratatul privind Uniunea Europeană", la "Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene" sau la "tratate" cuprinse în dispoziţiile prevăzute la alineatul (1), precum şi cele din protocoalele anexate atât la tratatele menţionate, cât şi la prezentul tratat se interpretează ca trimiteri la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi, respectiv, la prezentul tratat. (3) Dispoziţiile din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene nu instituie derogări de la dispoziţiile prezentului tratat."  +  Articolul 4La titlul III din Tratatul CEEA, capitolele I, II şi III se renumerotează II, III şi IV.  +  Articolul 5Articolul 3, articolele 107-132, articolele 136-143, articolele 146-156, articolele 158-163, articolele 165-170, articolele 173 şi 173A, articolul 175, articolele 177-179a şi articolele 180b, 181, 183, 183A, 190 şi 204 din Tratatul CEEA se abrogă.  +  Articolul 6Denumirea titlului IV din Tratatul CEEA "Dispoziţii financiare" se înlocuieşte cu "Dispoziţii financiare speciale".  +  Articolul 7 (1) La articolul 38 al treilea paragraf şi la articolul 82 al treilea paragraf din Tratatul CEEA, trimiterile la articolele 141 şi 142 se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 226 şi, respectiv, articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) La articolul 171 alineatul (2) şi la articolul 176 alineatul (3) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 183 se înlocuieşte cu trimiterea la articolul 279 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) La articolul 172 alineatul (4) din Tratatul CEEA, trimiterea la articolul 177 alineatul (5) se înlocuieşte cu trimiterea la articolul 272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (4) În Tratatul CEEA, cuvintele "Curtea de Justiţie" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiţie a Uniunii Europene".  +  Articolul 8Articolul 191 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 191Comunitatea beneficiază, pe teritoriul statelor membre, de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale în condiţiile prevăzute de Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene."  +  Articolul 9Articolul 206 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 206Comunitatea poate încheia, cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, acorduri de instituire a unei asocieri caracterizate de drepturi şi obligaţii reciproce, de acţiuni comune şi proceduri specifice.Acordurile în cauză sunt încheiate de Consiliu, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.În cazul în care acordurile în cauză necesită modificări ale prezentului tratat, modificările trebuie să fie întâi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatele (2)-(5) din Tratatul privind Uniunea Europeană."  +  Articolul 10Veniturile şi cheltuielile Comunităţii Europene a Energiei Atomice, cu excepţia celor ale Agenţiei de aprovizionare şi ale întreprinderilor comune, sunt prevăzute de bugetul Uniunii.  +  AnexăTABELE DE CORESPONDENŢĂmenţionate la articolul 5 din Tratatul de la LisabonaA. Tratatul privind Uniunea Europeană
  Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
  TITLUL I-DISPOZIŢII COMUNE TITLUL I-DISPOZIŢII COMUNE TITLUL I - DISPOZIŢII COMUNE
  Articolul 1 Articolul 1 Articolul 1
  Articolul 1a Articolul 2
  Articolul 2 Articolul 2 Articolul 3
  Articolul 3 (abrogat)*1)
  Articolul 3a Articolul 4
  Articolul 3b*2) Articolul 5
  Articolul 4 (abrogat)*3)
  Articolul 5 (abrogat)*4)
  Articolul 6 Articolul 6 Articolul 6
  Articolul 7 Articolul 7 Articolul 7
  Articolul 7a Articolul 8
  TITLUL II - DISPOZIŢII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE ÎN VEDEREA INSTITUIRII COMUNITĂŢII EUROPENE TITLUL II - DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE TITLUL II - DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE
  Articolul 8 (abrogat)*5) Articolul 8 Articolul 9
  Articolul 8 A*6) Articolul 10
  Articolul 8 B Articolul 11
  Articolul 8 C Articolul 12
  TITLUL III - DISPOZIŢII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A CĂRBUNELUI ŞI OŢELULUI TITLUL III - DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE TITLUL III - DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE
  Articolul 9 (abrogat)*7) Articolul 9 Articolul 13
  Articolul 9 A*8) Articolul 14
  Articolul 9 B*9) Articolul 15
  Articolul 9 C*10) Articolul 16
  Articolul 9 D*11) Articolul 17
  Articolul 9 E Articolul 18
  Articolul 9 F*12) Articolul 19
  TITLUL IV - DISPOZIŢII DE MODIFICARE A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE TITLUL IV - DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ TITLUL IV - DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
  Articolul 10 (abrogat)*13) Articolele 27 A-27 E (înlocuite) Articolele 40 - 40 B (înlocuite) Articolele 43 - 45 (înlocuite) Articolul 10*14) Articolul 20
  ──────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 F (renumerotat 7) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în continuare TFUE) şi de articolul 9 alineatul (1) şi articolul 10 A alineatul (3) al doilea paragraf (renumerotate 13 şi, respectiv, 21) din Tratatul privind Uniunea Europeană (în continuare Tratatul UE).*2) Înlocuieşte articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (în continuare Tratatul CE).*3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 B (renumerotat 15).*4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 alineatul (2) (renumerotat 13).*5) Articolul 8 din Tratatul UE în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (în continuare Tratatul UE existent) de modificare a Tratatului CE. Modificările respective au fost integrate în acest din urmă tratat şi articolul 8 se abrogă. Sub numărul său se introduce o nouă dispoziţie.*6) Alineatul (4) înlocuieşte, pe fond, articolul 191 primul paragraf din Tratatul CE.*7) Articolul 9 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Acest din urmă tratat a expirat la 23 iulie 2002. Articolul 9 se abrogă şi sub numărul său se introduce o altă dispoziţie.*8) - alineatele (1) şi (2) înlocuiesc, pe fond, articolul 189 din Tratatul CE;- alineatele (1)-(3) înlocuiesc, pe fond, articolul 190 alineatele (1)-(3) din Tratatul CE;- alineatul (1) înlocuieşte, pe fond, articolul 192 primul paragraf din Tratatul CE;- alineatul (4) înlocuieşte, pe fond, articolul 197 primul paragraf din Tratatul CE.*9) Înlocuieşte, pe fond, articolul 4.*10) - alineatul (1) înlocuieşte, pe fond, articolul 202 prima şi a doua liniuţă din Tratatul CE;- alineatele (2) şi (9) înlocuiesc, pe fond, articolul 203 din Tratatul CE;- alineatele (4) şi (5) înlocuiesc, pe fond, articolul 205 alineatele (2) şi (4) din Tratatul CE.*11) alineatul (1) înlocuieşte, pe fond, articolul 211 din Tratatul CE;- alineatele (3) şi (7) înlocuiesc, pe fond, articolul 214 din Tratatul CE;- alineatul 6 înlocuieşte, pe fond, articolul 217 alineatele (1), (3) şi (4) din Tratatul CE.*12) Înlocuieşte, pe fond, articolul 220 din Tratatul CE;- alineatul 2 primul paragraf înlocuieşte, pe fond, articolul 221 primul paragraf din Tratatul CE.*13) Articolul 10 din Tratatul UE existent de modificare a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. Aceste modificări sunt integrate în acest din urmă tratat şi articolul 10 se abrogă. Sub numărul său se introduce o altă dispoziţie.*14) Înlocuieşte, de asemenea, articolele 11 şi 11 A din Tratatul CE.
  Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
  TITLUL V-DISPOZIŢII POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ TITLUL V-DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ŞI DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ TITLUL V-DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ŞI DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ
  Capitolul 1 - Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii Capitolul 1 -Dispoziţii generale privind acţi- unea externă a Uniunii
  Articolul 10 A Articolul 21
  Articolul 10 B Articolul 22
  Capitolul 2 - Dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate comună Capitolul 2 - Dispoziţii speciale privind politica externă şi de securitate comună
  Secţiunea 1 - Dispoziţii comune Secţiunea 1 - Dispoziţii comune
  Articolul 10 C Articolul 23
  Articolul 11 Articolul 11 Articolul 24
  Articolul 12 Articolul 12 Articolul 25
  Articolul 13 Articolul 13 Articolul 26
  Articolul 13a Articolul 27
  Articolul 14 Articolul 14 Articolul 28
  Articolul 15 Articolul 15 Articolul 29
  Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30
  Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31
  Articolul 16 Articolul 16 Articolul 32
  Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42
  Articolul 18 Articolul 18 Articolul 33
  Articolul 19 Articolul 19 Articolul 34
  Articolul 20 Articolul 20 Articolul 35
  Articolul 21 Articolul 21 Articolul 36
  Articolul 22 (translatat) Articolul 15a Articolul 30
  Articolul 23 (translatat) Articolul 15b Articolul 31
  Articolul 24 Articolul 24 Articolul 37
  Articolul 25 Articolul 25 Articolul 38
  Articolul 25a Articolul 39
  Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40
  Articolul 26 (abrogat)
  Articolul 27 (abrogat)
  Articolul 27 A (înlocuit)*1) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 27 B (înlocuit)*1) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 27 C (înlocuit)*1) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 27 D (înlocuit)*1) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 27 E (înlocuit)*1) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 28 Articolul 28 Articolul 41
  Secţiunea 2 - Dispoziţii privind politica de securitate şi apărare comună Secţiunea 2 - Dispoziţii privind politica de securitate şi apărare comună
  Articolul 17 (translatat) Articolul 28 A Articolul 42
  Articolul 28 B Articolul 43
  Articolul 28 C Articolul 44
  Articolul 28 D Articolul 45
  Articolul 28 E Articolul 46
  ──────────*1) Articolele 27 A - 27 E din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280 A 280 I din TFUE (renumerotate 326-334).
  Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană
  TITLUL VI - DISPOZIŢII PRIVIND COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ (abrogat)*1)
  Articolul 29 (înlocuit)*2)
  Articolul 30 (înlocuit)*3)
  Articolul 31 (înlocuit)*4)
  Articolul 32 (înlocuit)*5)
  Articolul 33 (înlocuit)*6)
  Articolul 34 (abrogat)
  Articolul 35 (abrogat)
  Articolul 36 (înlocuit)*7)
  Articolul 37 (abrogat)
  Articolul 38 (abrogat)
  Articolul 39 (abrogat)
  Articolul 40 (înlocuit)*8) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 40 A (înlocuit)*8) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 40 B (înlocuit)*8) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 41 (abrogat)
  Articolul 42 (abrogat)
  TITLUL VII - DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ (înlocuit)*9) TITLUL IV - DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ TITLUL IV - DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
  Articolul 43 (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 43 A (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 43 B (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 44 (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 44 A (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  Articolul 45 (înlocuit)*9) Articolul 10 Articolul 20
  TITLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE TITLUL VI - DISPOZIŢII FINALE TITLUL VI - DISPOZIŢII FINALE
  Articolul 46 (abrogat)
  Articolul 46 A Articolul 47
  Articolul 47 (translatat) Articolul 25b Articolul 40
  Articolul 48 Articolul 48 Articolul 48
  Articolul 49 Articolul 49 Articolul 49
  Articolul 49 A Articolul 50
  Articolul 49 B Articolul 51
  Articolul 49 C Articolul 52
  Articolul 50 (abrogat)
  Articolul 51 Articolul 51 Articolul 53
  Articolul 52 Articolul 52 Articolul 54
  Articolul 53 Articolul 53 Articolul 55
  ──────────*1) Dispoziţiile titlului VI din Tratatul UE existent, referitoare la cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, sunt înlocuite de dispoziţiile părţii a treia titlul IV capitolele 1, 4 şi 5 din TFUE.*2) Înlocuit de articolul 61 din TFUE (renumerotat 67).*3) Înlocuit de articolele 69 F şi 69 G din TFUE (renumerotate 87 şi, respectiv, 88).*4) Înlocuit de articolele 69 A, 69 B şi 69 D din TFUE (renumerotate 82, 83 şi, respectiv, 85).*5) Înlocuit de articolul 69 H din TFUE (renumerotat 89).*6) Înlocuit de articolul 61 E din TFUE (renumerotat 72).*7) Înlocuit de articolul 61 D din TFUE (renumerotat 71).*8) Articolele 40-40 B din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280 A-280 I din TFUE (renumerotate 326-334).*9) Articolele 43-45 şi titlul VII din Tratatul UE existent, referitoare la formele de cooperare consolidată, sunt, de asemenea, înlocuite de articolele 280A280 I din TFUE (renumerotate 326-334).B.Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILE
  Articolul 1 (abrogat)
  Articolul 1a Articolul 1
  Articolul 2 (abrogat)*1)
  Titlul I - Categorii şi domenii de competenţă ale Uniunii Titlul I - Categorii şi domenii de competenţă ale Uniunii
  Articolul 2 A Articolul 2
  Articolul 2 B Articolul 3
  Articolul 2 C Articolul 4
  Articolul 2 D Articolul 5
  Articolul 2 E Articolul 6
  Titlul II - Dispoziţii generale Titlul II - Dispoziţii generale
  Articolul 2 F Articolul 7
  Articolul 3 alineatul (1) (abrogat)*2)
  Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 Articolul 8
  Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
  Articolul 5 (înlocuit)*3)
  Articolul 5a Articolul 9
  Articolul 5b Articolul 10
  Articolul 6 Articolul 6 Articolul 11
  Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
  Articolul 6b*4) Articolul 13
  Articolul 7 (abrogat)*5)
  Articolul 8 (abrogat)*6)
  Articolul 9 (abrogat)
  Articolul 10 (abrogat)*7)
  Articolul 11 (înlocuit)*8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
  Articolul 11 A (înlocuit)*8) Articolele 280 A-280 I Articolele 326-334
  Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
  Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
  Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
  Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
  Articolul 16 Articolul 16 Articolul 14
  Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
  Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
  Articolul 16 C Articolul 17
  PARTEA A DOUA - CETĂŢENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ŞI CETĂŢENIA UNIUNII PARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ŞI CETĂŢENIA UNIUNII
  Articolul 12 (translatat) Articolul 16 D Articolul 18
  Articolul 13 (translatat) Articolul 16 E Articolul 19
  Articolul 17 Articolul 17 Articolul 20
  Articolul 18 Articolul 18 Articolul 21
  Articolul 19 Articolul 19 Articolul 22
  Articolul 20 Articolul 20 Articolul 23
  Articolul 21 Articolul 21 Articolul 24
  Articolul 22 Articolul 22 Articolul 25
  PARTEA A TREIA - POLITICILE COMUNITĂŢII PARTEA A TREIA - POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII PARTEA A TREIA - POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII
  Titlul I - Piaţa internă Titlul I - Piaţa internă
  Articolul 14 (translatat) Articolul 22a Articolul 26
  Articolul 15 (translatat) Articolul 22b Articolul 27
  Titlul I - Libera circulaţie a mărfurilor Titlul Ia - Libera circulaţie a mărfurilor Titlul II - Libera circulaţie a mărfurilor
  Articolul 23 Articolul 23 Articolul 28
  Articolul 24 Articolul 24 Articolul 29
  Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală Capitolul 1 - Uniunea vamală
  Articolul 25 Articolul 25 Articolul 30
  Articolul 26 Articolul 26 Articolul 31
  Articolul 27 Articolul 27 Articolul 32
  Partea a treia titlul X, Cooperarea vamală (translatat) Capitolul 1a - Cooperarea vamală Capitolul 2 - Uniunea vamală
  Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
  Capitolul 2 - Interzicerea restricţiilor cantitative între statele membre Capitolul 2 - Interzicerea restricţiilor cantitative între statele membre Capitolul 3 - Interzicerea restric- ţiilor cantitative între statele membre
  Articolul 28 Articolul 28 Articolul 34
  Articolul 29 Articolul 29 Articolul 35
  Articolul 30 Articolul 30 Articolul 36
  Articolul 31 Articolul 31 Articolul 37
  Titlul II - Agricultura Titlul II - Agricultura şi pescuitul Titlul III - Agricultura şi pescuitul
  Articolul 32 Articolul 32 Articolul 38
  Articolul 33 Articolul 33 Articolul 39
  Articolul 34 Articolul 34 Articolul 40
  Articolul 35 Articolul 35 Articolul 41
  Articolul 36 Articolul 36 Articolul 42
  Articolul 37 Articolul 37 Articolul 43
  Articolul 38 Articolul 38 Articolul 44
  Titlul III - Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor Titlul III - Libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor Titlul IV - Libera circulaţie a persoanelor, a servi- ciilor şi a capitalurilor
  Capitolul 1 - Lucrătorii Capitolul 1-Lucrătorii Capitolul 1 - Lucrătorii
  Articolul 39 Articolul 39 Articolul 45
  Articolul 40 Articolul 40 Articolul 46
  Articolul 41 Articolul 41 Articolul 47
  Articolul 42 Articolul 42 Articolul 48
  Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire Capitolul 2 - Dreptul de stabilire
  Articolul 43 Articolul 43 Articolul 49
  Articolul 44 Articolul 44 Articolul 50
  Articolul 45 Articolul 45 Articolul 51
  Articolul 46 Articolul 46 Articolul 52
  Articolul 47 Articolul 47 Articolul 53
  Articolul 48 Articolul 48 Articolul 54
  Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
  Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile Capitolul 3 - Serviciile
  Articolul 49 Articolul 49 Articolul 56
  Articolul 50 Articolul 50 Articolul 57
  Articolul 51 Articolul 51 Articolul 58
  Articolul 52 Articolul 52 Articolul 59
  Articolul 53 Articolul 53 Articolul 60
  Articolul 54 Articolul 54 Articolul 61
  Articolul 55 Articolul 55 Articolul 62
  Capitolul 4 - Capitalurile şi plăţile Capitolul 4 - Capitalurile şi plăţile Capitolul 4 - Capitalurile şi plăţile
  Articolul 56 Articolul 56 Articolul 63
  Articolul 57 Articolul 57 Articolul 64
  Articolul 58 Articolul 58 Articolul 65
  Articolul 59 Articolul 59 Articolul 66
  Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
  ──────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 2 din Tratatul UE (renumerotat 3).*2) Înlocuit, pe fond, de articolele 2 B-2 E din TFUE (renumerotate 3-6).*3) Înlocuit de articolul 3b din Tratatul UE (renumerotat 5).*4) Introducerea phărţii dispozitive din Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor.*5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13).*6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 din Tratatul UE (renumerotat 13) şi de articolul 245a alineatul (1) din TFUE (renumerotat 282).*7) Înlocuit, pe fond, de articolul 3a alineatul (3) din Tratatul UE (renumerotat 4).*8) Înlocuit, de asemenea, de articolul 10 din Tratatul UE (renumerotat 20).
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Titlul IV - Vizele, dreptul de azil, imigrarea şi alte politici conexe liberei circulaţii a persoanelor Titlul IV - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie Titlul V - Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie
  Capitolul 1 - Dispoziţii generale Capitolul 1 - Dispoziţii generale
  Articolul 61 Articolul 61*1) Articolul 67
  Articolul 61 A Articolul 68
  Articolul 61 B Articolul 69
  Articolul 61 C Articolul 70
  Articolul 61 D*2) Articolul 71
  Articolul 64 alineatul 1 (înlocuit) Articolul 61 E*3) Articolul 72
  Articolul 61 F Articolul 73
  Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
  Articolul 60 (translatat) Articolul 61 H Articolul 75
  Articolul 61 I Articolul 76
  Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil şi la imigrare Capitolul 2 - Politici referitoare la controlul la frontiere, la dreptul de azil şi la imigrare
  Articolul 62 Articolul 62 Articolul 77
  Articolul 63 punctele 1 şi 2 şi articolul 64 alineatul (2)*4) Articolul 63 Articolul 78
  Articolul 63 punctele 3 şi 4 Articolul 63a Articolul 79
  Articolul 63b Articolul 80
  Articolul 64 alineatul (1) (înlocuit) Articolul 61 E Articolul 72
  Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă Capitolul 3 - Cooperarea judiciară în materie civilă
  Articolul 65 Articolul 65 Articolul 81
  Articolul 66 (înlocuit) Articolul 61 G Articolul 74
  Articolul 67 (abrogat)
  Articolul 68 (abrogat)
  Articolul 69 (abrogat)
  Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală Capitolul 4 - Cooperarea judiciară în materie penală
  Articolul 69 A*5) Articolul 82
  Articolul 69 B*5) Articolul 83
  Articolul 69 C Articolul 84
  Articolul 69 D*5) Articolul 85
  Articolul 69 E Articolul 86
  Capitolul 5 - Cooperarea poliţienească Capitolul 5 - Cooperarea poliţienească
  Articolul 69 F*6) Articolul 87
  Articolul 69 G*6) Articolul 88
  Articolul 69 H*7) Articolul 89
  Titlul V - Transporturile Titlul V - Transporturile Titlul VI - Transporturile
  Articolul 70 Articolul 70 Articolul 90
  Articolul 71 Articolul 71 Articolul 91
  Articolul 72 Articolul 72 Articolul 92
  Articolul 73 Articolul 73 Articolul 93
  Articolul 74 Articolul 74 Articolul 94
  Articolul 75 Articolul 75 Articolul 95
  Articolul 76 Articolul 76 Articolul 96
  Articolul 77 Articolul 77 Articolul 97
  Articolul 78 Articolul 78 Articolul 98
  Articolul 79 Articolul 79 Articolul 99
  Articolul 80 Articolul 80 Articolul 100
  ───────────────*1) Înlocuieşte, de asemenea, articolul 29 din Tratatul UE existent.*2) Înlocuieşte articolul 36 din Tratatul UE existent.*3) Înlocuieşte, de asemenea, articolul 33 din Tratatul UE existent.*4) Articolul 63 punctele 1 şi 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1) şi (2) din TFUE, iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE.*5) Înlocuieşte articolul 31 din Tratatul UE existent.*6) Înlocuieşte articolul 30 din Tratatul UE existent.*7) Înlocuieşte articolul 32 din Tratatul UE existent.
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Titlul VI - Regulile comune de concurenţă, impozitarea şi apropierea legislaţiilor Titlul VI - Regulile comune de concurenţă, impozitarea şi apropierea legislaţiilor Titlul VII - Regulile comune de concurenţă, impozitarea şi apropierea legislaţiilor
  Capitolul 1 - Regulile de concurenţă Capitolul 1 - Regulile de concurenţă Capitolul 1 - Regulile de concurenţă
  Secţiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secţiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor Secţiunea 1 - Regulile aplicabile întreprinderilor
  Articolul 81 Articolul 81 Articolul 101
  Articolul 82 Articolul 82 Articolul 102
  Articolul 83 Articolul 83 Articolul 103
  Articolul 84 Articolul 84 Articolul 104
  Articolul 85 Articolul 85 Articolul 105
  Articolul 86 Articolul 86 Articolul 106
  Secţiunea 2 - Ajutoarele de stat Secţiunea 2 - Ajutoarele de stat Secţiunea 2 - Ajutoarele de stat
  Articolul 87 Articolul 87 Articolul 107
  Articolul 88 Articolul 88 Articolul 108
  Articolul 89 Articolul 89 Articolul 109
  Capitolul 2 - Dispoziţii fiscale Capitolul 2 - Dispoziţii fiscale Capitolul 2 - Dispoziţii fiscale
  Articolul 90 Articolul 90 Articolul 110
  Articolul 91 Articolul 91 Articolul 111
  Articolul 92 Articolul 92 Articolul 112
  Articolul 93 Articolul 93 Articolul 113
  Capitolul 3 - Apropierea legislaţiilor Capitolul 3 - Apropierea legislaţiilor Capitolul 3 - Apropierea legislaţiilor
  Articolul 95 (translatat) Articolul 94 Articolul 114
  Articolul 94 (translatat) Articolul 95 Articolul 115
  Articolul 96 Articolul 96 Articolul 116
  Articolul 97 Articolul 97 Articolul 117
  Articolul 97a Articolul 118
  Titlul VII - Politica economică şi monetară Titlul VII - Politica economică şi monetară Titlul VIII - Politica economică şi monetară
  Articolul 4 (translatat) Articolul 97b Articolul 119
  Capitolul 1 - Politica economică Capitolul 1-Politica economică Capitolul 1 - Politica economică
  Articolul 98 Articolul 98 Articolul 120
  Articolul 99 Articolul 99 Articolul 121
  Articolul 100 Articolul 100 Articolul 122
  Articolul 101 Articolul 101 Articolul 123
  Articolul 102 Articolul 102 Articolul 124
  Articolul 103 Articolul 103 Articolul 125
  Articolul 104 Articolul 104 Articolul 126
  Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară Capitolul 2 - Politica monetară
  Articolul 105 Articolul 105 Articolul 127
  Articolul 106 Articolul 106 Articolul 128
  Articolul 107 Articolul 107 Articolul 129
  Articolul 108 Articolul 108 Articolul 130
  Articolul 109 Articolul 109 Articolul 131
  Articolul 110 Articolul 110 Articolul 132
  Articolul 111 alineatele (1)-(3) şi 5 (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
  Articolul 111 alineatul 4 (translatat) Articolul 115 C alineatul (1) Articolul 138
  Articolul 111a Articolul 133
  Capitolul 3 - Dispoziţii privind instituţiile Capitolul 3 - Dispoziţii privind instituţiile Capitolul 3 - Dispoziţii privind instituţiile
  Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
  Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 294
  Articolul 114 Articolul 114 Articolul 134
  Articolul 115 Articolul 115 Articolul 135
  Capitolul 3a - Dispoziţii privind statele membre a căror monedă este euro Capitolul 4 - Dispoziţii privind statele membre a căror monedă este euro
  Articolul 115 A Articolul 136
  Articolul 115 B Articolul 137
  Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 115 C Articolul 138
  Capitolul 4 - Dispoziţii tranzitorii Capitolul 4 - Dispoziţii tranzitorii Capitolul 5 - Dispoziţii tranzitorii
  Articolul 116 (abrogat)
  Articolul 116a Articolul 139
  Articolul 117 alineatele (1), (2) liniuţa a şasea şi (3)-(9) (abrogate)
  Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuţe (translatate) Articolul 118a alineatul (2) Articolul 141 alineatul (2)
  Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 117a alineatul (1)*1) Articolul 117a alineatul (2)*2) Articolul 117a alineatul (3)*3) Articolul 140
  Articolul 118 (abrogat)
  Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuţe (translatat) Articolul 118a alineatul (1)*4) Articolul 118a alineatul (2)*5) Articolul 141
  Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
  Articolul 119 Articolul 119 Articolul 143
  Articolul 120 Articolul 120 Articolul 144
  Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 117a alineatul (1) Articolul 140 alineatul (1)
  Articolul 121 alineatele (2)-(4) (abrogate)
  Articolul 122 alineatele (1), (2) prima teză, (3), (4), (5) şi (6) (abrogate)
  Articolul 122 alineatul (2) a doua teză (translatat) Articolul 117a alineatul (2) primul paragraf Articolul 140 alineatul (2) primul paragraf
  Articolul 123 alineatele (1), (2) şi (4) (abrogate)
  Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 118a alineatul (1) Articolul 141 alineatul (1)
  Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 117a alineatul (3) Articolul 140 alineatul (3)
  Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 118b Articolul 142
  Articolul 124 alineatul (2) (abrogat)
  Titlul VIII - Ocuparea forţei de muncă Titlul VIII - Ocuparea forţei de muncă Titlul IX - Ocuparea forţei de muncă
  Articolul 125 Articolul 125 Articolul 145
  Articolul 126 Articolul 126 Articolul 146
  Articolul 127 Articolul 127 Articolul 147
  Articolul 128 Articolul 128 Articolul 148
  Articolul 129 Articolul 129 Articolul 149
  Articolul 130 Articolul 130 Articolul 150
  ─────────────*1) Articolul 117a alineatul (1) (renumerotat 140) preia articolul 121 alineatul (1).*2) Articolul 117a alineatul (2) (renumerotat 140) preia articolul 122 alineatul (2) a doua teză.*3) Articolul 117a alineatul (3) (renumerotat 140) preia articolul 123 alineatul (5).*4) Articolul 118a alineatul (1) (renumerotat 141) preia articolul 123 alineatul (3).*5) Articolul 118a alineatul (2) (renumerotat 141) preia articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuţe.
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Titlul IX - Politica comercială comună (translatat) Partea a cincea titlul II Politica comercială comună Partea a cincea titlul II Politica comercială comună
  Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
  Articolul 132 (abrogat)
  Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
  Articolul 134 (abrogat)
  Titlul X - Cooperarea vamală (translatat) Partea a treia titlul II capitolul 1a. Cooperarea vamală Partea a treia titlul II capitolul 2. Cooperarea vamală
  Articolul 135 (translatat) Articolul 27a Articolul 33
  Titlul XI - Politica socială, educaţia, formarea profesională şi tineretul Titlul IX - Politica socială Titlul X - Politica socială
  Capitolul 1 - Dispoziţii sociale (abrogat)
  Articolul 136 Articolul 136 Articolul 151
  Articolul 136a Articolul 152
  Articolul 137 Articolul 137 Articolul 153
  Articolul 138 Articolul 138 Articolul 154
  Articolul 139 Articolul 139 Articolul 155
  Articolul 140 Articolul 140 Articolul 156
  Articolul 141 Articolul 141 Articolul 157
  Articolul 142 Articolul 142 Articolul 158
  Articolul 143 Articolul 143 Articolul 159
  Articolul 144 Articolul 144 Articolul 160
  Articolul 145 Articolul 145 Articolul 161
  Capitolul 2 - Fondul social european Titlul X - Fondul social european Titlul XI - Fondul social european
  Articolul 146 Articolul 146 Articolul 162
  Articolul 147 Articolul 147 Articolul 163
  Articolul 148 Articolul 148 Articolul 164
  Capitolul 3 - Educaţia, formarea profesională şi tineretul Titlul XI - Educaţia, formarea profesională, tineretul şi sportul Titlul XII - Educaţia, formarea profesională, tineretul şi sportul
  Articolul 149 Articolul 149 Articolul 165
  Articolul 150 Articolul 150 Articolul 166
  Titlul XII - Cultura Titlul XII - Cultura Titlul XIII - Cultura
  Articolul 151 Articolul 151 Articolul 167
  Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIII - Sănătatea Titlul XIV - Sănătatea
  Articolul 152 Articolul 152 Articolul 168
  Titlul XIV - Protecţia consumatorilor Titlul XIV - Protecţia consumatorilor Titlul XV - Protecţia consumatorilor
  Articolul 153 alineatele (1), (3), (4) şi (5) Articolul 153 Articolul 169
  Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 6a Articolul 12
  Titlul XV-Reţelele transeuropene Titlul XV - Reţelele transeuropene Titlul XVI - Reţelele transeuropene
  Articolul 154 Articolul 154 Articolul 170
  Articolul 155 Articolul 155 Articolul 171
  Articolul 156 Articolul 156 Articolul 172
  Titlul XVI - Industria Titlul XVI - Industria Titlul XVII - Industria
  Articolul 157 Articolul 157 Articolul 173
  Titlul XVII - Coeziunea economică şi socială Titlul XVII - Coeziunea economică, socială şi teritorială Titlul XVIII - Coeziunea economică, socială şi teritorială
  Articolul 158 Articolul 158 Articolul 174
  Articolul 159 Articolul 159 Articolul 175
  Articolul 160 Articolul 160 Articolul 176
  Articolul 161 Articolul 161 Articolul 177
  Articolul 162 Articolul 162 Articolul 178
  Titlul XVIII - Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică Titlul XVIII - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi spaţiul Titlul XIX - Cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi spaţiul
  Articolul 163 Articolul 163 Articolul 179
  Articolul 164 Articolul 164 Articolul 180
  Articolul 165 Articolul 165 Articolul 181
  Articolul 166 Articolul 166 Articolul 182
  Articolul 167 Articolul 167 Articolul 183
  Articolul 168 Articolul 168 Articolul 184
  Articolul 169 Articolul 169 Articolul 185
  Articolul 170 Articolul 170 Articolul 186
  Articolul 171 Articolul 171 Articolul 187
  Articolul 172 Articolul 172 Articolul 188
  Articolul 172a Articolul 189
  Articolul 173 Articolul 173 Articolul 190
  Titlul XIX - Mediul Titlul XIX-Mediul Titlul XX - Mediul
  Articolul 174 Articolul 174 Articolul 191
  Articolul 175 Articolul 175 Articolul 192
  Articolul 176 Articolul 176 Articolul 193
  Titlul XX - Energia Titlul XXI - Energia
  Articolul 176 A Articolul 194
  Titlul XXI - Turismul Titlul XXII - Turismul
  Articolul 176 B Articolul 195
  Titlul XXII - Protecţia civilă Titlul XXIII - Protecţia civilă
  Articolul 176 C Articolul 196
  Titlul XXIII - Cooperarea administrativă Titlul XXIV - Cooperarea administrativă
  Articolul 176 D Articolul 197
  Titlul XX - Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare Partea a cincea titlul III capitolul 1. Cooperarea pentru dezvoltare
  Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D Articolul 208
  Articolul 178 (abrogat)*1)
  Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
  Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
  Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
  Titlul XXI - Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe (translatat) Partea a cincea titlul III capitolul 2. Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe Partea a cincea titlul III capitolul 2. - Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe
  Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
  PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI PARTEA A PATRA - ASOCIEREA ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
  Articolul 182 Articolul 182 Articolul 198
  Articolul 183 Articolul 183 Articolul 199
  Articolul 184 Articolul 184 Articolul 200
  Articolul 185 Articolul 185 Articolul 201
  Articolul 186 Articolul 186 Articolul 202
  Articolul 187 Articolul 187 Articolul 203
  Articolul 188 Articolul 188 Articolul 204
  ────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză din TFUE.
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  PARTEA A CINCEA - ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII PARTEA A CINCEA - ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
  Titlul I - Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii Titlul I - Dispoziţii generale privind acţiu- nea externă a Uniunii
  Articolul 188 A Articolul 205
  Partea a treia titlul IX. Politica comercială comună (translatat) Titlul II - Politica comercială comună Titlul II - Politica comercială comună
  Articolul 131 (translatat) Articolul 188 B Articolul 206
  Articolul 133 (translatat) Articolul 188 C Articolul 207
  Titlul III - Cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul umanitar Titlul III - Cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul umanitar
  Partea a treia titlul XX. Cooperarea pentru dezvoltare (translatat) Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare Capitolul 1 - Cooperarea pentru dezvoltare
  Articolul 177 (translatat) Articolul 188 D*1) Articolul 208
  Articolul 179 (translatat) Articolul 188 E Articolul 209
  Articolul 180 (translatat) Articolul 188 F Articolul 210
  Articolul 181 (translatat) Articolul 188 G Articolul 211
  Partea a treia titlul XXI. Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe (translatat) Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe Capitolul 2 - Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe
  Articolul 181 A (translatat) Articolul 188 H Articolul 212
  Articolul 188 I Articolul 213
  Capitolul 3 - Ajutorul umanitar Capitolul 3 - Ajutorul umanitar
  Articolul 188 J Articolul 214
  Titlul IV - Măsurile restrictive Titlul IV - Măsurile restrictive
  Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
  Titlul V - Acordurile internaţionale Titlul V - Acordurile internaţionale
  Articolul 188 L Articolul 216
  Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
  Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
  Articolul 111 alineatele (1)-(3) şi (5) (translatate) Articolul 188 O Articolul 219
  Titlul VI - Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale şi ţările terţe şi delegaţii ale Uniunii Titlul VI - Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale şi ţările terţe şi delegaţii ale Uniunii
  Articolele 302-304 (înlocuite) Articolul 188 P Articolul 220
  Articolul 188 Q Articolul 221
  Titlul VII - Clauza de solidaritate Titlul VII - Clauza de solidaritate
  Articolul 188 R Articolul 222
  PARTEA A CINCEA - INSTITUŢIILE COMUNITĂŢII PARTEA A ŞASEA - DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE PARTEA A ŞASEA - DISPOZIŢII INSTITUŢIO- NALE ŞI FINANCIARE
  Titlul I - Dispoziţii instituţionale Titlul I - Dispoziţii instituţionale Titlul I - Dispoziţii instituţionale
  Capitolul 1 - Instituţiile Capitolul 1 - Instituţiile Capitolul 1 - Instituţiile
  Secţiunea 1-Parlamentul European Secţiunea 1 - Parlamentul European Secţiunea 1 - Parlamentul European
  ────────*1) Alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză înlocuieşte, pe fond, articolul 178 din Tratatul CE.
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Articolul 189 (abrogat)*1)
  Articolul 190 alineatele (1)-(3) (abrogate)*2)
  Articolul 190 alineatele (4) şi (5) Articolul 190 Articolul 223
  Articolul 191 primul paragraf (abrogat)*3)
  Articolul 191 al doilea paragraf Articolul 191 Articolul 224
  Articolul 192 primul paragraf (abrogat)*4)
  Articolul 192 al doilea paragraf Articolul 192 Articolul 225
  Articolul 193 Articolul 193 Articolul 226
  Articolul 194 Articolul 194 Articolul 227
  Articolul 195 Articolul 195 Articolul 228
  Articolul 196 Articolul 196 Articolul 229
  Articolul 197 primul paragraf (abrogat)*5)
  Articolul 197 al doilea, al treilea şi al patrulea paragraf Articolul 197 Articolul 230
  Articolul 198 Articolul 198 Articolul 231
  Articolul 199 Articolul 199 Articolul 232
  Articolul 200 Articolul 200 Articolul 233
  Articolul 201 Articolul 201 Articolul 234
  Secţiunea 1a - Consiliul European Secţiunea 2 - Consiliul European
  Articolul 201a Articolul 235
  Articolul 201b Articolul 236
  Secţiunea 2 - Consiliul Secţiunea 2 - Consiliul Secţiunea 3 - Consiliul
  Articolul 202 (abrogat)*6)
  Articolul 203 (abrogat)*7)
  Articolul 204 Articolul 204 Articolul 237
  Articolul 205 alineatele (2) şi (4) (abrogate)*8)
  Articolul 205 alineatele (1) şi (3) Articolul 205 Articolul 238
  Articolul 206 Articolul 206 Articolul 239
  Articolul 207 Articolul 207 Articolul 240
  Articolul 208 Articolul 208 Articolul 241
  Articolul 209 Articolul 209 Articolul 242
  Articolul 210 Articolul 210 Articolul 243
  ─────────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (1) şi (2) din Tratatul UE (renumerotat 14).*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatele (2) şi (3) din Tratatul UE (renumerotat 14).*3) Înlocuit, pe fond, de articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 11).*4) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 14).*5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 A alineatul (4) din Tratatul UE (renumerotat 14).*6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 16) şi de articolele 249 B şi 249 C din TFUE (renumerotate 290 şi 291).*7) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (2) şi (9) din Tratatul UE (renumerotat 16).*8) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 C alineatele (4) şi (5) din Tratatul UE (renumerotat 16).
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Secţiunea 3 - Comisia Secţiunea 3 - Comisia Secţiunea 4 - Comisia
  Articolul 211 (abrogat)*1)
  Articolul 211a Articolul 244
  Articolul 212 (translatat) Articolul 218 alineatul (2) Articolul 249 alineatul (2)
  Articolul 213 Articolul 213 Articolul 245
  Articolul 214 (abrogat)*2)
  Articolul 215 Articolul 215 Articolul 246
  Articolul 216 Articolul 216 Articolul 247
  Articolul 217 alineatele (1), (3) şi (4) (abrogate)*3)
  Articolul 217 alineatul (2) Articolul 217 Articolul 248
  Articolul 218 alineatul (1) (abrogat)*4)
  Articolul 218 alineatul (2) Articolul 218 Articolul 249
  Articolul 219 Articolul 219 Articolul 250
  Secţiunea 4 - Curtea de Justiţie Secţiunea 4 - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Secţiunea 5 - Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
  Articolul 220 (abrogat)*5)
  Articolul 221 primul paragraf (abrogat)*6)
  Articolul 221 al doilea şi al treilea paragraf Articolul 221 Articolul 251
  Articolul 222 Articolul 222 Articolul 252
  Articolul 223 Articolul 223 Articolul 253
  Articolul 224*7) Articolul 224 Articolul 254
  Articolul 224a Articolul 255
  Articolul 225 Articolul 225 Articolul 256
  Articolul 225 A Articolul 225 A Articolul 257
  Articolul 226 Articolul 226 Articolul 258
  Articolul 227 Articolul 227 Articolul 259
  Articolul 228 Articolul 228 Articolul 260
  Articolul 229 Articolul 229 Articolul 261
  Articolul 229 A Articolul 229 A Articolul 262
  Articolul 230 Articolul 230 Articolul 263
  Articolul 231 Articolul 231 Articolul 264
  Articolul 232 Articolul 232 Articolul 265
  Articolul 233 Articolul 233 Articolul 266
  Articolul 234 Articolul 234 Articolul 267
  Articolul 235 Articolul 235 Articolul 268
  Articolul 235a Articolul 269
  Articolul 236 Articolul 236 Articolul 270
  Articolul 237 Articolul 237 Articolul 271
  Articolul 238 Articolul 238 Articolul 272
  Articolul 239 Articolul 239 Articolul 273
  Articolul 240 Articolul 240 Articolul 274
  ───────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (1) din Tratatul UE (renumerotat 17).*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatele (3) şi (7) din Tratatul UE (renumerotat 17).*3) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 D alineatul (6) din Tratatul UE (renumerotat 17).*4) Înlocuit, pe fond, de articolul 252a din TFUE (renumerotat 295).*5) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F din Tratatul UE (renumerotat 19).*6) Înlocuit, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) primul paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).*7) La primul paragraf, prima teză este înlocuită, pe fond, de articolul 9 F alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul UE (renumerotat 19).
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Articolul 240a Articolul 275
  Articolul 240b Articolul 276
  Articolul 241 Articolul 241 Articolul 277
  Articolul 242 Articolul 242 Articolul 278
  Articolul 243 Articolul 243 Articolul 279
  Articolul 244 Articolul 244 Articolul 280
  Articolul 245 Articolul 245 Articolul 281
  Secţiunea 4a - Banca Centrală Europeană Secţiunea 6 - Banca Centrală Europeană
  Articolul 245a Articolul 282
  Articolul 112 (translatat) Articolul 245b Articolul 283
  Articolul 113 (translatat) Articolul 245c Articolul 284
  Secţiunea 5 - Curtea de Conturi Secţiunea 5 - Curtea de Conturi Secţiunea 7 - Curtea de Conturi
  Articolul 246 Articolul 246 Articolul 285
  Articolul 247 Articolul 247 Articolul 286
  Articolul 248 Articolul 248 Articolul 287
  Capitolul 2 - Dispoziţii comune mai multor instituţii Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare şi alte dispoziţii Capitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, proceduri de adoptare şi alte dispoziţii
  Secţiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii Secţiunea 1 - Actele juridice ale Uniunii
  Articolul 249 Articolul 249 Articolul 288
  Articolul 249 A Articolul 289
  Articolul 249 B*1) Articolul 290
  Articolul 249 C*1) Articolul 291
  Articolul 249 D Articolul 292
  Secţiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor şi alte dispoziţii Secţiunea 2 - Proceduri de adoptare a actelor şi alte dispoziţii
  Articolul 250 Articolul 250 Articolul 293
  Articolul 251 Articolul 251 Articolul 294
  Articolul 252 (abrogat)
  Articolul 252a Articolul 295
  Articolul 253 Articolul 253 Articolul 296
  Articolul 254 Articolul 254 Articolul 297
  Articolul 254a Articolul 298
  Articolul 255 (translatat) Articolul 16 A Articolul 15
  Articolul 256 Articolul 256 Articolul 299
  Capitolul 3 - Organele consultative ale Uniunii Capitolul 2 - Organele consultative ale Uniunii
  Articolul 256a Articolul 300
  Capitolul 3 - Comitetul Economic şi Social Secţiunea 1 - Comitetul Economic şi Social Secţiunea 1 - Comitetul Economic şi Social
  Articolul 257 (abrogat)*2)
  Articolul 258 primul, al doilea şi al patrulea paragraf*3) Articolul 258 Articolul 301
  Articolul 258 al treilea paragraf (abrogat)*3)
  ───────────*1) Înlocuieşte, pe fond, articolul 202 a treia liniuţă din Tratatul CE.*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (2) din TFUE (renumerotat 300).*3) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatul (4) din TFUE (renumerotat 300).
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Articolul 259 Articolul 259 Articolul 302
  Articolul 260 Articolul 260 Articolul 303
  Articolul 261 (abrogat)
  Articolul 262 Articolul 262 Articolul 304
  Capitolul 4 - Comitetul Regiunilor Secţiunea 2-Comitetul Regiunilor Secţiunea 2 - Comitetul Regiunilor
  Articolul 263 primul şi al cincilea paragraf (abrogat)*1)
  Articolul 263 al doilea, al treilea şi al patrulea paragraf Articolul 263 Articolul 305
  Articolul 264 Articolul 264 Articolul 306
  Articolul 265 Articolul 265 Articolul 307
  Capitolul 5 - Banca Europeană de Investiţii Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiţii Capitolul 4 - Banca Europeană de Investiţii
  Articolul 266 Articolul 266 Articolul 308
  Articolul 267 Articolul 267 Articolul 309
  Titlul II - Dispoziţii financiare Titlul II - Dispoziţii financiare Titlul II - Dispoziţii financiare
  Articolul 268 Articolul 268 Articolul 310
  Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii Capitolul 1 - Resursele proprii ale Uniunii
  Articolul 269 Articolul 269 Articolul 311
  Articolul 270 (abrogat)*2)
  Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual Capitolul 2 - Cadrul financiar multianual
  Articolul 270a Articolul 312
  Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii Capitolul 3 - Bugetul anual al Uniunii
  Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
  Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
  Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 270b Articolul 313
  Articolul 272 alineatele (2)-(10) Articolul 272 Articolul 314
  Articolul 273 Articolul 273 Articolul 315
  Articolul 271 (translatat) Articolul 273a Articolul 316
  Capitolul 4 - Execuţia bugetului şi descărcarea Capitolul 4 - Execuţia bugetului şi descărcarea
  Articolul 274 Articolul 274 Articolul 317
  Articolul 275 Articolul 275 Articolul 318
  Articolul 276 Articolul 276 Articolul 319
  Capitolul 5 - Dispoziţii comune Capitolul 5 - Dispoziţii comune
  Articolul 277 Articolul 277 Articolul 320
  Articolul 278 Articolul 278 Articolul 321
  Articolul 279 Articolul 279 Articolul 322
  Articolul 279a Articolul 323
  Articolul 279b Articolul 324
  Capitolul 6 - Combaterea fraudei Capitolul 6 - Combaterea fraudei
  Articolul 280 Articolul 280 Articolul 325
  ──────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 256a alineatele (3) şi (4) din TFUE (renumerotat 300).*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 268 alineatul (4) din TFUE (renumerotat 310)
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Titlul III - Formele de cooperare consolidată Titlul III - Formele de cooperare consolidată
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 A*1) Articolul 326
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 B*1) Articolul 327
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 C*1) Articolul 328
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 D*1) Articolul 329
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 E*1) Articolul 330
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 F*1) Articolul 331
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 G*1) Articolul 332
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 H*1) Articolul 333
  Articolele 11 şi 11 A (înlocuite) Articolul 280 I*1) Articolul 334
  PARTEA A ŞASEA - DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE PARTEA A ŞAPTEA- DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE PARTEA A ŞAPTEA - DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE
  Articolul 281 (abrogat)*2)
  Articolul 282 Articolul 282 Articolul 335
  Articolul 283 Articolul 283 Articolul 336
  Articolul 284 Articolul 284 Articolul 337
  Articolul 285 Articolul 285 Articolul 338
  Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16 B Articolul 16
  Articolul 287 Articolul 287 Articolul 339
  Articolul 288 Articolul 288 Articolul 340
  Articolul 289 Articolul 289 Articolul 341
  Articolul 290 Articolul 290 Articolul 342
  Articolul 291 Articolul 291 Articolul 343
  Articolul 292 Articolul 292 Articolul 344
  Articolul 293 (abrogat)
  Articolul 294 (translatat) Articolul 48a Articolul 55
  Articolul 295 Articolul 295 Articolul 345
  Articolul 296 Articolul 296 Articolul 346
  Articolul 297 Articolul 297 Articolul 347
  Articolul 298 Articolul 298 Articolul 348
  Articolul 299 alineatul (1) (abrogat)*3)
  Articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea şi al patrulea paragraf Articolul 299 Articolul 349
  Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf şi alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
  Articolul 300 (înlocuit) Articolul 188 N Articolul 218
  Articolul 301 (înlocuit) Articolul 188 K Articolul 215
  Articolul 302 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
  Articolul 303 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
  Articolul 304 (înlocuit) Articolul 188 P Articolul 220
  Articolul 305 (abrogat)
  ───────────────*1) Înlocuieşte, de asemenea, articolele 27 A - 27 E, articolele 40-40 B şi articolele 43-45 din Tratatul UE existent.*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 46 A din Tratatul UE (renumerotat 47).*3) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 C din Tratatul UE (renumerotat 52).
  Vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene Numerotarea în Tratatul de la Lisabona Noua numerotare în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
  Articolul 306 Articolul 306 Articolul 350
  Articolul 307 Articolul 307 Articolul 351
  Articolul 308 Articolul 308 Articolul 352
  Articolul 308a Articolul 353
  Articolul 309 Articolul 309 Articolul 354
  Articolul 310 (translatat) Articolul 188 M Articolul 217
  Articolul 311 (abrogat)*1)
  Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf şi alineatele (3)-(6) (translatat) Articolul 311a Articolul 355
  Articolul 312 Articolul 312 Articolul 356
  Dispoziţii finale
  Articolul 313 Articolul 313 Articolul 357
  Articolul 313a Articolul 358
  Articolul 314 (abrogat)*2)
  ──────────*1) Înlocuit, pe fond, de articolul 49 B din Tratatul UE (renumerotat 51).*2) Înlocuit, pe fond, de articolul 53 din Tratatul UE (renumerotat 55).-------