PROTOCOL nr. 1 din 13 decembrie 2007de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2008  Înaltele părţi contractante,dorind să modifice protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, pentru a le adapta la noile reguli stabilite în Tratatul de la Lisabona,au convenit cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul de la Lisabona:  +  Articolul 11) Protocoalele aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului tratat şi care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice se modifică potrivit dispoziţiilor prezentului articol.A. MODIFICĂRI ORIZONTALE2) Modificările orizontale prevăzute la articolul 2 punctul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplică protocoalelor menţionate la prezentul articol, cu excepţia literelor (d), (e) şi (j).3) În cazul protocoalelor menţionate la punctul (1) din prezentul articol:(a) ultimul paragraf din fiecare preambul care menţionează tratatul sau tratatele la care protocolul respectiv este anexat se înlocuieşte cu "AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene". Prezentul paragraf nu se aplică nici Protocolului privind coeziunea economică şi socială, nici Protocolului privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre.Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Protocolul privind stabilirea sediilor instituţiilor şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene, Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei şi Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene se anexează, de asemenea, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice;(b) cuvântul "Comunităţilor" este înlocuit prin "Uniunii", iar cuvântul "Comunităţile" este înlocuit prin "Uniunea", tezele respective fiind, după caz, adaptate din punct de vedere gramatical.4) În protocoalele următoare, cuvintele "tratatului" sau "tratatul" se înlocuiesc cu cuvintele "tratatelor" sau "tratatele", iar trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la tratate:(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:- articolul 1 (inclusiv trimiterea la Tratatul UE şi la Tratatul CE);(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene:- articolul 1.1 al doilea paragraf nou;- articolul 12.1 primul paragraf;- articolul 14.1 (a doua referire la tratat);- articolul 14.2 al doilea paragraf;- articolul 34.1 a doua liniuţă;- articolul 35.1;(c) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:- articolul 3 a doua teză;(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca:- punctul 2, renumerotat 1, a doua teză;(e) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene:- al şaselea considerent, devenit al cincilea considerent;- articolul 1;(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene:- al şaselea considerent, devenit al şaptelea considerent;(g) Protocolul privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca:- dispoziţie unică;(h) Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre:- dispoziţie unică;(i) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel:- articolul 3.5) În protocoalele şi anexele următoare, cuvintele "tratatului" şi "din tratatul" se înlocuiesc cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene:- articolul 3.1;- articolul 4;- articolul 6.3;- articolul 7;- articolul 9.1;- articolul 10.1;- articolul 11.1;- articolul 14.1 (prima referire la tratat);- articolul 15.3;- articolul 16 primul paragraf;- articolul 21.1;- articolul 25.2;- articolul 27.2;- articolul 34.1, cuvintele introductive;- articolul 35.3;- articolul 41.1, renumerotat 40.1, primul paragraf;- articolul 42, renumerotat 41;- articolul 43.1, renumerotat 42.1;- articolul 45.1, renumerotat 44.1;- articolul 47.3, renumerotat 46.3.(b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:- articolul 1 teza introductivă;(c) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:- articolul 1 prima teză;(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:- punctul 6, renumerotat 5, al doilea paragraf;- punctul 9, renumerotat 8, teza introductivă;- punctul 10, renumerotat 9, litera (a) a doua teză;- punctul 11, renumerotat 10;(e) Protocolul privind coeziunea economică şi socială:- al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea;(f) anexele I şi II:- denumirea celor două anexe.6) În protocoalele următoare, cuvintele "tratatului" şi "din tratatul" se înlocuiesc cu cuvintele "din tratatul menţionat":(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene:- articolul 3.2;- articolul 3.3;- articolul 9.2;- articolul 9.3;- articolul 11.2;- articolul 43.2, renumerotat 42.2;- articolul 43.3, renumerotat 42.3;- articolul 44, renumerotat 43, al doilea paragraf.(b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive:- articolul 2 teza introductivă;(c) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
  articolul 2; articolul 4 prima teză;
  articolul 3; articolul 6.
  (d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:- punctul 7, renumerotat 6, al doilea paragraf;- punctul 10, renumerotat 9, litera (c).7) În protocoalele următoare, cuvintele ", hotărând cu majoritate simplă," se introduc după "Consiliul":(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:- articolul 4 al doilea paragraf;- articolul 13 al doilea paragraf;(b) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene:- articolul 7, renumerotat 6, primul paragraf prima teză.8) În protocoalele următoare, cuvintele "Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene", "Curtea de Justiţie" sau "Curtea" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiţie a Uniunii Europene":(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:- articolul 1;- articolul 3 al patrulea paragraf;- articolul 1 din anexă;(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene:- articolele 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 şi 35.6- articolul 36.2;(c) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organisme şi servicii ale Comunităţilor Europene precum şi a sediului Europol:- articol unic litera (d);(d) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene:- articolul 12, renumerotat 11, litera (a);- articolul 21, renumerotat 20, prima referire;(e) Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei:- articolul 2;(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene:- al doilea considerent, devenit al treilea considerent;B. MODIFICĂRI SPECIFICEPROTOCOALE ABROGATE9) Următoarele protocoale se abrogă:(a) Protocolul din 1957 privind Italia;(b) Protocolul din 1957 privind mărfurile originare şi cele provenite din alte ţări, care beneficiază de un regim special de import într-un stat membru;(c) Protocolul din 1992 privind Statutul Institutului Monetar European;(d) Protocolul din 1992 privind trecerea la etapa a treia a Uniunii economice şi monetare;(e) Protocolul din 1992 privind Portugalia;(f) Protocolul din 1997 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, care se înlocuieşte cu un nou protocol având acelaşi titlu;(g) Protocolul din 1997 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, care se înlocuieşte cu un nou protocol având acelaşi titlu;(h) Protocolul din 1997 privind protecţia şi bunăstarea animalelor, al cărui text devine articolul 6b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(i) Protocolul din 2001 privind extinderea Uniunii Europene;(j) Protocolul din 2001 privind articolul 67 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.STATUTUL CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE10) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se modifică după cum urmează:(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În restul textului protocolului, cuvintele "din Tratatul CE" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene"; în textul protocolului, se elimină trimiterile la articolele din Tratatul CEEA care se abrogă prin Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat şi fraza se adaptează în mod corespunzător din punct de vedere gramatical;(b) la articolele următoare, cuvintele "Curtea" şi "Curţii" se înlocuiesc prin "Curtea de Justiţie" şi, respectiv, "Curţii de Justiţie":- articolul 3 al doilea paragraf;- articolul 4 al patrulea paragraf:- articolul 5 al doilea paragraf;- articolul 6 primul paragraf;- articolele 10, 11, 12 şi 14;- articolul 13 primul paragraf prima referire;- articolul 15 prima teză;- articolul 16 primul paragraf;- articolul 17 primul paragraf;- articolul 18 al treilea paragraf;- articolul 19 primul paragraf;- articolul 20 primul paragraf;- articolul 21 primul paragraf;- articolul 22 primul paragraf;- articolul 23 primul paragraf prima teză;- articolul 24 primul paragraf;- articolele 25 şi 27;- articolul 29 primul paragraf;- articolele 30-32, 35, 38, 41 şi 43;- articolul 39 primul paragraf;- articolul 40 primul paragraf;- articolul 44 primul paragraf prima referire;- articolul 46 primul paragraf;- articolul 52;- articolul 54 primul paragraf primul fragment de teză;- articolul 56 primul paragraf;- articolul 57 primul paragraf;- articolul 58 primul paragraf;- articolul 59 prima teză;- articolul 60 al doilea paragraf;- articolul 61 primul paragraf;- articolul 62 primul paragraf;- articolul 62a primul paragraf;- articolul 62b primul paragraf a doua teză;- articolul 63;- articolul 64 primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză;- articolul 3 alineatul (2) a doua teză din anexă;- articolul 6 alineatul (1) a doua teză din anexă;- articolul 8 alineatul (1) prima teză din anexă;(c) la articolul 2, cuvintele "..., în şedinţă publică," se înlocuiesc prin cuvintele "..., în faţa Curţii de Justiţie reunite în şedinţă publică";(d) la articolul 3 al doilea paragraf, precum şi la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză: "În cazul în care hotărârea se referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea hotărăşte după consultarea tribunalului în cauză.";(e) la articolul 6 primul paragraf, se introduce următoarea teză: "În cazul în care persoana în cauză este membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea tribunalului în cauză.";(f) în denumirea titlului II, se introduc cuvintele "Curţii de Justiţie";(g) la articolul 13 primul paragraf prima teză, cuvântul "propunerea" se înlocuieşte cu cuvântul "cererea", iar cuvintele "... Consiliul, hotărând în unanimitate, poate prevedea ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot dispune ...";(h) în denumirea titlului III, se adaugă cuvintele "în faţa Curţii de Justiţie";(i) articolul 23 se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele "la articolul 35 alineatul (1) din Tratatul UE" se elimină. La a doua teză, cuvintele "... precum şi Consiliului sau Băncii Centrale Europene, în cazul în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestată provine de la acestea, şi Parlamentului European şi Consiliului în cazul în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestată a fost adoptat în comun de aceste două instituţii." se înlocuiesc cu cuvintele "precum şi instituţiei, organului, oficiului sau agenţiei Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată.";(îi) la al doilea paragraf, cuvintele "... şi, după caz, Parlamentul European, Consiliul şi Banca Centrală Europeană au dreptul ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... şi, dacă este cazul, instituţia, organul, oficiul sau agenţia Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată, are dreptul ...";(j) la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele "organele, oficiile şi agenţiile" se introduc după cuvântul "instituţiile";(k) la articolul 40, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:"Organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi orice altă persoană dispun de acelaşi drept în cazul în care pot dovedi faptul că au un interes în soluţionarea litigiului înaintat Curţii. Persoanele fizice sau juridice nu pot interveni în litigiile dintre statele membre, dintre instituţiile Uniunii sau dintre statele membre, pe de-o parte, şi instituţiile Uniunii, pe de altă parte.";(l) la articolul 42, după cuvântul "instituţiile" se introduc cuvintele "organele, oficiile şi agenţiile";(m) la articolul 46, se introduce un nou paragraf cu textul următor: "Prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul acţiunilor împotriva Băncii Centrale Europene în materie de răspundere extracontractuală.";(n) denumirea titlului IV devine "TRIBUNALUL";(o) la articolul 47, primul paragraf se înlocuieşte cu textul "Articolul 9 primul paragraf, articolele 14 şi 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea şi al cincilea paragraf şi articolul 18 se aplică Tribunalului şi membrilor acestuia.";(p) la articolul 51 primul paragraf, la litera (a) a treia liniuţă, trimiterea la articolul 202 a treia liniuţă se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 249 C alineatul (2) şi la litera (b), trimiterea la articolul 11 A se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 280 F alineatul (1). La al doilea paragraf, cuvintele "sau de Banca Centrală Europeană" se elimină;(q) articolul 64 se modifică după cum urmează:(i) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor: "Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se stabilesc printr-un regulament al Consiliului, care hotărăşte în unanimitate. Regulamentul menţionat se adoptă fie la cererea Curţii de Justiţie şi după consultarea Comisiei şi a Parlamentului European, fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Curţii de Justiţie şi a Parlamentului European."(îi) la primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză, cuvintele "Până la adoptarea în prezentul statut a regulilor referitoare la regimul lingvistic aplicabil Curţii şi Tribunalului ..." se înlocuiesc cu cuvintele "Până la adoptarea normelor menţionate anterior ..."; a doua teză se înlocuieşte cu textul următor: "Prin derogare de la articolele 223 şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile în cauză se pot modifica sau abroga numai cu aprobarea unanimă a Consiliului.";(r) la anexa 1 din protocol, articolul 3 alineatul (1) a doua teză, cuvintele "Funcţiei Publice" se introduc după cuvântul "Tribunalului"; la paragrafele 2 şi 3 se elimină cuvintele "cu majoritate calificată";(s) (Nu priveşte versiunea în limba română).STATUTUL SEBC ŞI AL BCE11) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene se modifică după cum urmează:(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la articolul 8 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 107 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(b) denumirea capitolului 1 se înlocuieşte cu următoarea denumire: "SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE";(c) articolul 1.1 se împarte în două paragrafe alcătuite din cele două fragmente de teză şi nu se numerotează. Primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: "În conformitate cu articolul 245a alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul."; la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele "acestea îşi îndeplinesc ..." se înlocuiesc cu cuvintele "SEBC şi BCE îşi îndeplinesc ...";(d) articolul 1.2 se abrogă;(e) la articolul 2, cuvintele "în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) şi cu articolul 245a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene". La finalul celei de-a doua teze, cuvintele "din tratat" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind Uniunea Europeană". La finalul celei de-a treia teze, cuvintele "din tratat" se înlocuiesc cu "din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(f) la articolul 3.1 liniuţa a doua, cuvintele "articolul 111 din tratat" se înlocuiesc cu "articolul 188 O din tratatul menţionat";(g) la articolul 4 litera (b), cuvântul "competente" se elimină;(h) la începutul articolului 9.1, cuvintele "în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) din tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "în conformitate cu articolul 245a alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(i) articolul 10 se modifică după cum urmează:(i) la finalul articolului 10.1 se introduc cuvintele "... ale statelor membre a căror monedă este euro.";(îi) la articolul 10.2, prima liniuţă, la finalul primei teze, cuvintele "... statelor membre care au adoptat euro." se înlocuiesc cu cuvintele "... statelor membre a căror monedă este euro."; la finalul celui de-al treilea paragraf, cuvintele "în conformitate cu articolele 10.3, 10.6 şi 41.2" se înlocuiesc cu "în conformitate cu articolele 10.3, 40.2 şi 40.3";(iii) articolul 10.6 se abrogă;(j) la articolul 11.2 primul paragraf, cuvintele "... sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul şefilor de stat sau de guvern," se înlocuiesc cu cuvintele "... sunt numiţi de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată,";(k) la finalul articolul ui 14.1, cuvintele "..., şi aceasta până la data înfiinţării SEBC cel târziu" se elimină;(l) la articolul 16 prima teză, cuvintele "în euro" se introduc după cuvântul "bancnote";(m) la articolul 18.1 prima liniuţă, cuvintele "..., exprimate în monede comunitare sau necomunitare," se înlocuiesc cu cuvintele "... exprimate în moneda euro sau în alte monede,";(n) la articolul 25.2, cuvintele "deciziile luate de Consiliu" se înlocuiesc cu cuvintele "orice regulament adoptat de Consiliu";(o) la începutul articolului 28.1 se elimină cuvintele "..., care devine operaţional de la înfiinţarea acesteia,";(p) la articolul 29.1, paragraful introductiv se înlocuieşte cu textul următor: "Grila de repartiţie pentru subscrierea capitalului BCE, stabilită pentru prima dată în 1998 cu ocazia instituirii SEBC, se determină prin atribuirea unei ponderi în această grilă fiecărei bănci centrale naţionale, egală cu suma dintre: ..."; al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: "Procentele se rotunjesc în sus sau în jos până la cel mai apropiat multiplu de 0,0001%.";(q) la articolul 32.2 se elimină cuvintele de la început "Sub rezerva articolului 32.3,", iar la articolul 32.3, cuvintele "după începerea celei de-a treia etape" se înlocuiesc cu cuvintele "după introducerea monedei euro";(r) la articolul 34.2, primele patru paragrafe se elimină;(s) la articolul 35.6, cuvintele "tratatele şi cu" se introduc înaintea cuvintelor "... prezentul statut";(t) articolul 37 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă;(u) articolul 41, renumerotat 40, se modifică după cum urmează:(i) la articolul 41.1, renumerotat 40.1, cuvintele "... pot fi revizuite de Consiliu, hotărând fie cu majoritate calificată la recomandarea ..." se înlocuiesc cu "... pot fi revizuite de către Parlamentul European şi de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, fie la recomandarea...", cuvintele "în unanimitate" se elimină şi ultima teză se elimină;(îi) articolul 41.2 existent se renumerotează 40.3 şi se introduce un articol 40.2, nou, cu textul următor: "40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene şi după consultarea Parlamentului European şi a Comisiei, fie la recomandarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European şi a Băncii Centrale Europene. Respectivele modificări intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale.";(v) la articolul 42, renumerotat 41, se elimină fragmentul de teză "..., şi imediat după decizia privind data începerii celei de-a treia etape, ...", precum şi cuvintele "hotărând cu majoritate calificată,";(w) la articolele 43.1, 43.2 şi 43.3, renumerotate 42.1, 42.2 şi 42.3, trimiterea la articolul 122 se înlocuieşte cu trimiterea la articolul 116a; la articolul 43.3, renumerotat 42.3, trimiterea la articolele 34.2 şi 50 se elimină şi la articolul 43.4, renumerotat 42.4, trimiterea la articolul 10.1 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 10.2;(x) la articolul 44, renumerotat 43, primul paragraf, cuvintele "sarcinile IME" se înlocuiesc cu cuvintele "fostele atribuţii ale IME, menţionate la articolul 118a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene", iar cuvintele "în etapa a treia" de la finalul paragrafului se înlocuiesc cu cuvintele "după introducerea monedei euro"; la al doilea paragraf, trimiterea la articolul 122 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 117a;(y) la articolul 47.3, renumerotat 46.3, cuvintele "... în raport cu monedele sau cu moneda unică a statelor membre care nu fac obiectul unei derogări, ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... în raport cu moneda euro, ...";(z) articolele 50 şi 51 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă;(aa) la articolul 52, renumerotat 49, cuvintele "potrivit articolului 116a alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene," se introduc după cuvintele "După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb ...";(ab) (Nu priveşte versiunea în limba română.)STATUTUL BEI12) Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii se modifică după cum urmează:(a) în întregul text al protocolului, trimiterea la un articol "din tratat" se înlocuieşte cu o trimitere la un articol "din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(b) în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu cuvintele "la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(c) la primul articol, al doilea paragraf se elimină;(d) la articolul 3, teza introductivă se înlocuieşte cu textul "În conformitate cu articolul 266 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, statele membre sunt membri ai Băncii.", iar lista statelor se elimină;(e) la articolul 4 primul alineat, cifra privind capitalul băncii se înlocuieşte cu "164 808 169 000 EUR" şi cifrele privind următoarele state membre se înlocuiesc după cum urmează, iar al doilea paragraf se elimină:     Polonia 3 411 263 500 Bulgaria 290 917 500    Republica Cehă 1 258 785 500 Lituania 249 617 500    Ungaria 1 190 868 500 Cipru 183 382 000    România 863 514 500 Letonia 152 335 000    Slovacia 428 490 500 Estonia 117 640 000    Slovenia 397 815 000 Malta 69 804 000(f) articolul 5 se modifică după cum urmează:(i) la finalul alineatului (2) se introduce următoarea teză nouă: "Plăţile în numerar se efectuează exclusiv în euro.";(îi) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "... faţă de creditorii săi." se elimină, iar la al doilea paragraf, cuvintele "..., în monedele de care Banca are nevoie pentru a face faţă acestor obligaţii." se elimină;(g) articolele 6 şi 7 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă;(h) articolul 9, renumerotat 7, se modifică după cum urmează:(i) la alineatul (2), cuvintele "..., mai ales în ceea ce priveşte obiectivele din care se va inspira pe măsură ce progresează realizarea pieţei comune" se înlocuiesc cu cuvintele "... în conformitate cu obiectivele Uniunii";(îi) la alineatul (3), textul de la litera (b) se înlocuieşte cu textul următor: "(b) în înţelesul articolului 9 alineatul (1), stabileşte principiile aplicabile operaţiunilor de finanţare în cadrul misiunii Băncii;", textul de la litera (d) se înlocuieşte cu "(d) decide cu privire la acordarea finanţării pentru investiţiile care urmează să fie realizate total sau parţial în afara teritoriilor statelor membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);", iar la litera (g), cuvântul "celelalte" se introduce după cuvântul "atribuţiile", iar cuvintele "... prevăzute în articolele 4, 7, 14, 17, 26 şi 27" se înlocuiesc cu cuvintele "... conferite prin prezentul statut";(i) articolul 10, renumerotat 8, se modifică după cum urmează:(i) a treia teză se elimină;(îi) se introduc următoarele două noi paragrafe:"Pentru întrunirea majorităţii calificate sunt necesare optsprezece voturi şi 68% din capitalul subscris. Abţinerile din partea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedică adoptarea deciziilor care necesită întrunirea unanimităţii."(j) articolul 11, renumerotat 9, se modifică după cum urmează:(i) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor:"(1) Consiliul de administraţie decide cu privire la acordarea de finanţări, în special sub formă de credite şi de garanţii, precum şi cu privire la contractarea de împrumuturi, stabileşte ratele dobânzilor pentru împrumuturi, precum şi comisioanele şi celelalte speze. În temeiul unei decizii adoptate cu majoritate calificată, Consiliul de administraţie poate delega anumite atribuţii Comitetului executiv. Consiliul de administraţie stabileşte condiţiile şi modul în care se realizează această delegare şi supraveghează punerea sa în aplicare.Consiliul de administraţie verifică administrarea corectă a Băncii şi asigură conformitatea acesteia cu dispoziţiile tratatelor şi ale statutului şi cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor."(îi) la alineatul (2), al şaselea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:"Regulamentul de procedură prevede modul de participare la şedinţele Consiliului de administraţie şi dispoziţiile aplicabile membrilor supleanţi, precum şi experţilor cooptaţi."(iii) la alineatul (5) a doua teză se elimină cuvintele "în unanimitate";(k) articolul 13, renumerotat 11, se modifică după cum urmează:(i) la alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele "... acordarea de credite" se înlocuiesc cu cuvintele " ... acordarea finanţărilor, în special sub formă de credite";(îi) la alineatul (4), cuvintele "... cu privire la proiectele de împrumuturi şi de garantare şi la propunerile de împrumuturi" se înlocuiesc cu cuvintele "... privind proiectele de contractare de împrumuturi şi de acordare de finanţări, în special sub formă de credite şi de garanţii";(iii) la alineatul (7) prima teză, cuvintele "Funcţionarii şi angajaţii" se înlocuiesc cu cuvintele "Membrii personalului". La final, se introduce teza următoare:"Regulamentul de procedură prevede organul competent pentru adoptarea dispoziţiilor aplicabile personalului.";(l) articolul 14, renumerotat 12, se modifică după cum urmează:(i) la alineatul (1), cuvântul "trei" se înlocuieşte cu cuvântul "şase", iar cuvintele "...verifică anual legalitatea operaţiunilor şi a registrelor Băncii" se înlocuiesc cu cuvintele "... verifică dacă activităţile Băncii sunt în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul bancar şi răspunde de verificarea conturilor Băncii";(îi) alineatul (2) se înlocuieşte cu următoarele trei alineate noi:"(2) Comitetul menţionat la alineatul (1) verifică, în fiecare an, dacă operaţiunile Băncii s-au desfăşurat în mod corespunzător şi dacă evidenţele sale au fost corect întocmite. În acest scop, comitetul verifică dacă operaţiunile Băncii s-au efectuat în conformitate cu formalităţile şi procedurile prevăzute în prezentul statut şi în regulamentul de procedură. (3) Comitetul menţionat la alineatul (1) confirmă faptul că declaraţiile financiare, precum şi toate informaţiile financiare cuprinse în conturile anuale elaborate de consiliul de administraţie oferă o imagine fidelă a situaţiei financiare a Băncii atât pentru active, cât şi pentru pasive, precum şi a rezultatelor operaţiunilor desfăşurate de aceasta şi a fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului financiar respectiv. (4) Regulamentul de procedură precizează calificările necesare membrilor comitetului menţionat la alineatul (1) şi stabileşte condiţiile şi modul de desfăşurare a activităţii comitetului.";(m) la articolul 15, renumerotat 13, cuvintele "banca de emisiune" se înlocuiesc cu cuvintele "banca centrală naţională";(n) articolul 18, renumerotat 16, se modifică după cum urmează:(i) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele "... acordă credite" se înlocuiesc cu cuvintele " ... acordă finanţări, în special sub formă de credite şi de garanţii,", cuvintele "proiecte de investiţii" se înlocuiesc cu cuvintele "investiţii", iar cuvintele "europene ale" se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele "..., derogare acordată în unanimitate de Consiliul guvernatorilor," se înlocuiesc cu cuvintele "..., decizia majorităţii calificate a Consiliului guvernatorilor,", iar cuvintele "credite pentru proiecte de investiţii" se înlocuiesc cu cuvintele "finanţări pentru investiţii" şi cuvântul "europene" se elimină;(îi) la alineatul (3), cuvântul "proiectul" se înlocuieşte cu cuvântul "investiţia" şi următorul fragment de teză se adaugă în final: ", fie de soliditatea financiară a debitorului" şi se adaugă un al doilea paragraf, nou, cu textul următor:"În plus, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în înţelesul articolului 7 alineatul (3) litera (b) şi în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate calificată, condiţiile şi modul de acordare a oricărei finanţări care prezintă un profil de risc specific şi care este considerată, în consecinţă, ca fiind o activitate specială.";(iii) alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor:"(5) Valoarea totală contractată a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Bancă nu poate depăşi 250% din valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocate şi a excedentului din contul de profit şi pierderi. Din valoarea totală a posturilor menţionate se scade o sumă egală cu valoarea subscrisă, vărsată sau nu, a oricărei participări a Băncii la capital.Suma vărsată reprezentând participarea Băncii nu trebuie să depăşească niciodată valoarea totală a părţii vărsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor nealocate, precum şi a excedentului contului de profit şi pierderi.În mod excepţional, se alocă o rezervă specială pentru activităţile speciale ale Băncii, stabilite de Consiliul guvernatorilor şi de Consiliul de administraţie în conformitate cu alineatul (3).Prezentul alineat se aplică, de asemenea, conturilor consolidate ale Băncii."(o) la articolul 19, renumerotat 17, alineatul (1), cuvintele "... comisioanele de garanţie" se înlocuiesc cu cuvintele "comisioanele şi celelalte speze", iar cuvintele "şi riscurile" se introduc după cuvintele "să-şi acopere cheltuielile"; la alineatul (2), cuvântul "proiectului" se înlocuieşte cu cuvântul "investiţia";(p) articolul 20, renumerotat 18, se modifică după cum urmează:(i) în teza introductivă, cuvintele "de împrumut şi garantare" se înlocuiesc cu cuvintele "de finanţare";(îi) la alineatul (1), litera (a), cuvintele "proiectelor" şi "proiectul" se înlocuiesc cu "investiţiilor" şi, respectiv, "investiţia", cuvintele ", în cazul altor investiţii" se introduc după cuvintele "... din sectorul de producţie, sau", iar cuvintele de la final "în cazul altor proiecte" se înlocuiesc cu cuvântul "şi"; la litera (b), cuvintele "unui proiect" se înlocuiesc cu cuvântul "investiţiei";(iii) la alineatul (2), se adaugă un al doilea paragraf cu textul următor:"Cu toate acestea, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) litera (b), în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate calificată, condiţiile şi modul de realizare a unei participări la capitalul unei societăţi comerciale, în general pentru a completa un împrumut sau o garanţie, în măsura în care acest lucru este necesar pentru finanţarea unei investiţii sau a unui program."(iv) la alineatul (6), cuvintele "niciun proiect" şi "acest proiect" se înlocuiesc cu cuvintele "nicio investiţie" şi, respectiv, "această investiţie";(v) se introduce un nou alineat (7), cu textul următor:"(7) Pe lângă activităţile de credit, Banca poate asigura servicii de asistenţă tehnică, în condiţiile şi modalităţile stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotărăşte cu majoritate calificată, respectând în acelaşi timp prezentul statut.";(q) articolul 21, renumerotat 19, se modifică după cum urmează:(i) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor:"(1) Orice întreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanţare Băncii. Cererile pot fi adresate şi prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul căruia urmează să se realizeze investiţia.";(îi) la alineatul (2), cuvântul "proiectul" se înlocuieşte cu cuvântul "investiţia";(iii) la alineatele (3) şi (4) prima teză, cuvintele "cererilor de împrumut sau de garanţie" şi "cererile de împrumut sau garanţie" se înlocuiesc cu cuvintele "operaţiunilor de finanţare" şi, respectiv, "operaţiunile de finanţare";(iv) la alineatul (4), la prima teză, trimiterea la articolul 20 se înlocuieşte cu o trimitere la articolele 18 şi 20, renumerotate 16 şi 18; la a doua teză, cuvintele "acordării împrumutului sau garanţiei" se înlocuiesc cu cuvântul "finanţării", iar cuvintele "proiectul de contract" se înlocuiesc cu cuvintele "propunerea aferentă"; la ultima teză, cuvintele "împrumutului sau garanţiei" se înlocuiesc cu cuvântul "finanţării";(v) la alineatele (5), (6) şi (7), cuvintele "împrumutul sau garanţia" se înlocuiesc cu cuvântul "finanţarea";(vi) se introduce un nou alineat (8), cu textul următor:"(8) În cazul în care în vederea protejării drepturilor şi intereselor Băncii se impune restructurarea unei operaţiuni de finanţare aferente investiţiilor aprobate, Comitetul executiv adoptă imediat măsurile de urgenţă pe care le consideră necesare, sub rezerva înaintării fără întârziere a unui raport cu privire la aceasta Consiliului de administraţie.";(r) la articolul 22, renumerotat 20, la alineatul (1), cuvântul "internaţionale" se elimină, iar alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor:"(2) Banca poate contracta împrumuturi de pe pieţele de capital ale statelor membre, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile pieţelor în cauză.Autorităţile competente ale unui stat membru care face obiectul unei derogări în înţelesul articolului 116a alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene se pot opune acestor operaţiuni numai în cazul în care există riscul unor tulburări grave pe piaţa de capital a statului în cauză.";(s) la articolul 23, renumerotat 21, alineatul (1) litera (b), cuvintele "... emise fie de ea însăşi, fie de debitorii săi" se elimină, iar la alineatul (3), cuvintele "banca de emisiune a fiecăruia" se înlocuiesc cu cuvintele "băncile centrale naţionale ale acestora";(t) la articolul 25, renumerotat 23, cuvintele "a căror monedă nu este euro" se introduc după cuvintele "statelor membre" de la alineatul (1) prima teză şi de la alineatul (2); la alineatul (1) prima teză, cuvintele "în moneda altui stat membru" se elimină, la alineatul (3) cuvintele "în aur sau în devize convertibile," se elimină, iar la alineatul (4), cuvântul "proiecte" se înlocuieşte cu cuvântul "investiţii";(u) la articolul 26, renumerotat 24, cuvintele "sau împrumuturile speciale" se elimină;(v) la articolul 27, renumerotat 25, la finalul alineatului (2), se adaugă următoarea teză: "Consiliul Guvernatorilor asigură protecţia drepturilor membrilor personalului.";(w) la articolul 29, renumerotat 27, la finalul primului paragraf, se introduc cuvintele "a Uniunii Europene", precum şi teza următoare: "În cadrul contractelor încheiate, Banca poate prevedea o procedură de arbitraj"; la al doilea paragraf se elimină cuvintele "sau poate să prevadă o procedură de arbitraj";(x) articolul 30, renumerotat 28, se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 28 (1) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să înfiinţeze filiale sau alte entităţi, care au personalitate juridică şi autonomie financiară. (2) Consiliul guvernatorilor adoptă în unanimitate statutele organismelor menţionate la alineatul (1). Statutele definesc, în special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul, resursele financiare, instrumentele de intervenţie, normele de control, precum şi relaţia acestora cu organele Băncii. (3) Banca este competentă să participe la administrarea organismelor menţionate anterior şi să contribuie la capitalul subscris al acestora cu suma stabilită de Consiliul guvernatorilor care hotărăşte în unanimitate. (4) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene se aplică organismelor menţionate la alineatul (1), în măsura în care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii, membrilor organelor acestora în exerciţiul funcţiilor lor, precum şi personalului acestora, în termeni şi condiţii identice cu cele aplicabile Băncii.Dividendele, câştigurile din capital sau alte forme de venit obţinute de astfel de organisme, la care au dreptul alţi membri decât Uniunea Europeană şi Banca, rămân, cu toate acestea, sub incidenţa dispoziţiilor fiscale prevăzute de legislaţia aplicabilă. (5) În limitele stabilite în continuare, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să audieze litigiile privind măsurile adoptate de organele unui organism care intră sub incidenţa dreptului Uniunii. Orice membru al unui astfel de organism, în această calitate, sau statele membre poate/pot înainta o acţiune împotriva unor astfel de măsuri, în condiţiile prevăzute la articolul 230 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (6) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să admită personalul organismelor care intră sub incidenţa dreptului Uniunii în regimuri comune cu Banca, în conformitate cu procedurile interne respective."PROTOCOLUL PRIVIND STABILIREA SEDIILOR13) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organisme şi servicii ale Comunităţilor Europene, precum şi a sediului Europol se modifică, după cum urmează:(a) în titlul protocolului şi în preambul, cuvintele "organe, oficii şi agenţii" se introduc în loc de "organisme", iar în titlu, cuvintele "precum şi a sediului Europol" se elimină;(b) în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, iar trimiterea la articolul 77 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului se elimină; al doilea considerent se elimină;(c) la litera (d), trimiterea la Tribunalul de Primă Instanţă se elimină, iar verbul se conjugă în consecinţă;(d) la litera (i), trimiterea la Institutul Monetar European se elimină, iar verbul se conjugă în consecinţă;PROTOCOLUL PRIVIND PRIVILEGIILE ŞI IMUNITĂŢILE UNIUNII14) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se modifică, după cum urmează:(a) în preambul, în primul considerent, trimiterea la articolul 28 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic şi a unei Comisii unice a Comunităţilor Europene se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, prescurtat CEEA, iar cuvintele "aceste Comunităţi şi Banca Europeană de Investiţii" se înlocuiesc cu cuvintele "Uniunea Europeană şi CEEA";(b) articolul 5 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă;(c) la articolul 7, renumerotat 6, alineatul (2) se elimină, iar alineatul (1) rămâne nenumerotat.(d) la începutul articolului 13, renumerotat 12, fragmentul de teză "În condiţiile şi respectând procedura stabilite de către Consiliu, hotărând la propunerea Comisiei, ..." se înlocuieşte cu cuvintele "În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză,";(e) la începutul articolului 15, renumerotat 14, fragmentul de teză "Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, stabileşte ..." se înlocuieşte cu cuvintele "Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, stabilesc ...";(f) la începutul articolului 16, renumerotat 15, fragmentul de teză "Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, ..." se înlocuieşte cu cuvintele "Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară ...";(g) la articolul 21, renumerotat 20, după "avocaţilor generali", cuvintele "grefierului" se înlocuiesc cu "grefierilor", iar cuvintele "...,precum şi membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă Instanţă,..." se elimină;(h) la articolul 23, renumerotat 22, ultimul paragraf se elimină;(i) formula finală "DREPT CARE, plenipotenţiarii mai jos menţionaţi au semnat prezentul protocol.", precum şi data şi lista de semnături se elimină;PROTOCOLUL PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ15) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modifică după cum urmează:(a) în titlul protocolului, cuvintele "stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se elimină;(b) la primul considerent, cuvintele "...deciziile pe care aceasta le va lua la trecerea la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... deciziile sale de a abroga derogările statelor membre care fac obiectul unei derogări...";(c) la articolul 3 a doua teză, cuvintele "...faţă de moneda unui alt stat membru în aceeaşi perioadă." se înlocuiesc cu cuvintele "... în raport cu euro pentru aceeaşi perioadă.";(d) la articolul 6, cuvintele "a IME sau" se elimină;(e) (Nu priveşte versiunea în limba română.)PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII REFERITOARE LA REGATUL UNIT16) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se modifică după cum urmează:(a) în întregul text al protocolului, cuvintele "... să treacă la cea de-a treia etapă..." sau "... să treacă la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare..." se înlocuiesc cu cuvintele "...să adopte moneda euro ... "; cuvintele "... trece la cea de-a treia etapă..." se înlocuiesc cu cuvintele "... adoptă moneda euro..."; cuvintele "... în cursul celei de-a treia etape..." se înlocuiesc cu cuvintele "... după introducerea euro...";(b) în preambul se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:"AVÂND ÎN VEDERE că, la 16 octombrie 1996 şi la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului intenţia sa de a nu participa la a treia etapă a Uniunii economice şi monetare";(c) la punctul 1, primul şi al treilea paragraf se elimină;(d) textul de la punctul 2 se înlocuieşte cu textul următor:"(2) Punctele 3-8 şi 10 se aplică Regatului Unit, având în vedere notificarea efectuată de guvernul său Consiliului la 16 octombrie 1996 şi la 30 octombrie 1997.";(e) punctul 3 se elimină, iar punctele care urmează se renumerotează în consecinţă;(f) punctul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează:(i) la prima teză, enumerarea articolelor se înlocuieşte cu "Articolul 245a alineatul (2), cu excepţia primei şi ultimei teze, articolul 245a alineatul (5), articolul 97b al doilea paragraf, articolul 104 alineatele (1), (9) şi (11), articolul 105 alineatele (1)-(5), articolul 106, articolele 108, 109, 110 şi 111a, articolul 115 C, articolul 117a alineatul (3), articolele 188 O şi 245b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ...";(îi) se introduce o a doua teză, nouă, cu textul următor:"De asemenea, nu se aplică articolul 99 alineatul (2) din tratatul amintit în ceea ce priveşte adoptarea de către părţi a marilor orientări ale politicilor economice care privesc zona euro în general.";(g) la punctul 6, renumerotat 5, se introduce un nou prim paragraf, cu textul următor: "Regatul Unit face eforturi să evite un deficit public excesiv." şi la începutul paragrafului următor, cuvintele "Articolul 116 alineatul (4) şi" se elimină;(h) primul paragraf de la punctul 7, renumerotat 6, se înlocuieşte cu textul următor: "6. Drepturile de vot ale Regatului Unit se suspendă în ceea ce priveşte actele Consiliului menţionate la articolele enumerate la punctul 4 şi în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În acest scop, se aplică articolul 116a alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menţionat." La al doilea paragraf, cuvintele "şi articolul 123 alineatul (1)" se elimină;(i) la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele "trece la această etapă" se înlocuiesc cu cuvintele "adoptă moneda euro";(j) la punctul 10, renumerotat 9, textul paragrafului introductiv se înlocuieşte cu textul următor: "Regatul Unit poate notifica în orice moment Consiliului intenţia sa de a adopta moneda euro. În acest caz: ...". La litera (a) trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 117a alineatele (1) şi (2);(k) la punctul 11, renumerotat 10, cuvintele "şi articolul 116 alineatul (3)" se elimină şi, la final, cuvintele "... nu trece la cea de-a treia etapă." se înlocuiesc cu cuvintele "... nu adoptă moneda euro."PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII PRIVIND DANEMARCA17) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca se modifică după cum urmează:(a) în preambul, primul considerent se elimină, la al doilea considerent, devenit primul considerent, cuvintele "... această ţară să se angajeze la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare" se înlocuiesc cu cuvintele " ... acest stat să renunţe la derogarea sa" şi se introduce un al doilea nou considerent, cu textul următor: "AVÂND ÎN VEDERE că, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului intenţia sa de a nu participa la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare,";(b) punctele 1 şi 3 se elimină, iar celelalte puncte se renumerotează în consecinţă;(c) la punctul 2, renumerotat 1, prima teză se înlocuieşte cu textul "Danemarca beneficiază de o derogare, având în vedere notificarea efectuată Consiliului de către Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993.";(d) la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 17a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.PROTOCOLUL SCHENGEN18) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene se modifică după cum urmează:(a) în titlul protocolului, cuvintele "privind integrarea acquis-ului Schengen în..." se înlocuiesc cu cuvintele "privind acquis-ul Schengen integrat în...";(b) preambulul se modifică după cum urmează:(i) la primul considerent, ultimul fragment de teză "...,urmăresc să consolideze integrarea europeană şi, mai ales, să permită Uniunii Europene să devină cât mai curând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie;" se înlocuieşte cu cuvintele "..., au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997;"(îi) al doilea considerent se înlocuieşte cu textul următor:"DORIND să păstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificările şi completările de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, şi să îl dezvolte astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului de a oferi cetăţenilor Uniunii un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie fără frontiere interne;";(iii) al treilea considerent se elimină;(iv) la al cincilea considerent, devenit al patrulea, cuvintele "...nu sunt părţi la acordurile menţionate, pe care nu le-au semnat..." se înlocuiesc cu cuvintele "... nu participă la toate prevederile acquis ului Schengen...", iar, la sfârşit, cuvintele "... să le accepte, total sau parţial;" se înlocuiesc cu cuvintele "... să accepte, total sau parţial, alte prevederi ale acestui acquis;";(v) la finalul celui de-al şaselea considerent, devenit al cincilea, cuvintele "... şi că nu trebuie să se recurgă la aceste dispoziţii decât în ultimă instanţă" se elimină;(vi) la finalul celui de-al şaptelea considerent, devenit al şaselea, cuvintele "...întrucât aceste două state şi-au confirmat intenţia de a subscrie la dispoziţiile menţionate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996" se înlocuiesc cu cuvintele "... întrucât aceste două state, precum şi statele membre nordice ale Uniunii Europene trebuie să respecte dispoziţiile Uniunii nordice a paşapoartelor;";(c) la articolul 1, prima teză se înlocuieşte cu textul următor:"Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda şi Regatul Suediei sunt autorizate să pună bazele unei colaborări consolidate în domeniile care intră sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute de Consiliu, care alcătuiesc acquis-ul Schengen."(d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 2Acquis-ul Schengen se aplică statelor membre menţionate la articolul 1, fără a aduce atingere articolului 3 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003 şi articolului 4 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005. Consiliul se substituie Comitetului executiv înfiinţat prin acordurile de la Schengen.";(e) articolul 3 se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 3Participarea Danemarcei la adoptarea măsurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, precum şi punerea în aplicare a măsurilor respective în Danemarca sunt reglementate de dispoziţiile incidente prevăzute în Protocolul privind poziţia Danemarcei.";(f) la articolul 4 primul paragraf, cuvintele "...care nu au subscris la acquis-ul Schengen" se elimină;(g) articolul 5 se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 5 (1) Propunerile şi iniţiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intră sub incidenţa dispoziţiilor relevante din tratate.În acest context, în cazul în care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat în scris Consiliului, într-un termen rezonabil, intenţia sa de a participa, autorizarea prevăzută la articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene se consideră a fi fost acordată statelor membre prevăzute la articolul 1, precum şi Irlandei sau Regatului Unit, dacă oricare dintre aceste două state doreşte să participe la domeniile de cooperare respective. (2) Chiar dacă se consideră, în conformitate cu o decizie în temeiul articolului 4, că Irlanda sau Regatul Unit a procedat la o notificare, statul respectiv poate să notifice în scris Consiliului, în termen de trei luni, faptul că nu doreşte să participe la propunerea sau iniţiativa respectivă. În acest caz, Irlanda sau Regatul Unit nu participă la adoptarea respectivei propuneri sau iniţiative. Începând cu data ultimei notificări, procedura de adoptare a măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen se suspendă până la terminarea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4) sau până la retragerea acelei notificări în orice moment pe durata acestei proceduri. (3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevăzută la alineatul (2), orice decizie adoptată de Consiliu în temeiul articolului 4 încetează să se aplice, de la data intrării în vigoare a măsurii propuse, în măsura considerată necesară de Consiliu şi în condiţiile ce urmează să fie stabilite printr-o decizie a Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Această decizie este adoptată în conformitate cu următoarele criterii: Consiliul încearcă să menţină participarea cât mai largă a statului membru vizat fără a afecta grav funcţionarea practică a diverselor părţi ale acquis-ului Schengen, respectând totodată coerenţa lor. Comisia îşi prezintă propunerea cât mai curând posibil după notificarea prevăzută la alineatul (2). Dacă acest lucru este necesar, după întrunirea a două reuniuni succesive, Consiliul hotărăşte în termen de patru luni de la data propunerii Comisiei. (4) În cazul în care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice stat membru poate solicita, de îndată, ca respectiva chestiune să fie înaintată Consiliului European. În acest caz, în cadrul următoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie în conformitate cu criteriile menţionate la alineatul (3). (5) În cazul în care, până la încheierea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul sau, după caz, Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen încetează. Dacă măsura menţionată anterior se adoptă ulterior, orice decizie a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 4, nu se mai aplică, începând cu data intrării în vigoare a măsurii respective, statului membru vizat, în măsura stabilită de Comisie şi conform condiţiilor stabilite de aceasta, cu excepţia cazului în care statul membru respectiv îşi retrage notificarea prevăzută la alineatul (2) înainte de adoptarea măsurii. Comisia hotărăşte până la data adoptării măsurii. La adoptarea deciziei sale, Comisia respectă criteriile menţionate la alineatul (3)."(h) la articolul 6 primul paragraf, la finalul primei teze, cuvintele "pe baza acordului semnat la Luxemburg, la 19 decembrie 1996" se elimină;(i) articolul 7 se abrogă, iar articolul 8 este renumerotat 7.(j) anexa se abrogă.PROTOCOLUL PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 22A ÎN REGATUL UNIT ŞI IRLANDA19) Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 14 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în Regatul Unit şi Irlanda se modifică după cum urmează:(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(b) la articolul 1 primul paragraf litera (a), cuvintele "statelor părţi contractante ale Acordului privind Spaţiul Economic European" se înlocuiesc cu cuvintele "statelor membre";(c) la articolul 1 primul şi al doilea paragraf, la articolul 2 şi la articolul 3 al doilea paragraf, trimiterea la articolul 14 se înlocuieşte cu o trimitere la articolele 22a şi 62 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA REGATULUI UNIT ŞI IRLANDEI CU PRIVIRE LA SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE20) Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei se modifică după cum urmează:(a) în titlul protocolului se adaugă la final cuvintele "cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie";(b) la al doilea considerent al preambulului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(c) la articolul 1 prima teză, cuvintele "care intră sub incidenţa titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "...care intră sub incidenţa părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene", a doua teză se elimină şi se introduce paragraful următor:"În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.";(d) la articolul 2 prima teză, cuvintele "...dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene "; la a treia teză, cuvintele "... acquis-ul comunitar şi" se înlocuiesc cu cuvintele "nici acquis-ul comunitar, nici cel al Uniunii şi";(e) articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele "... în înţelesul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ", iar a doua teză se elimină;(îi) după al doilea paragraf se introduc următoarele paragrafe, noi, cu textul următor:"Măsurile adoptate în temeiul articolului 61 C din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabilesc condiţiile participării Regatului Unit şi a Irlandei la evaluările privind domeniile aflate sub incidenţa părţii a treia titlul IV din tratatul menţionat. În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.";(f) la articolele 4, 5 şi 6, cuvintele "... în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" sau "... în aplicarea titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene"se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(g) la articolul 4 a doua teză, trimiterea la articolul 11 alineatul (3) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 280 F alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(h) se introduce un nou articol, articolul 4a, cu textul următor:"ARTICOLUL 4a (1) În ceea ce priveşte Regatul Unit şi Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplică, de asemenea, măsurilor propuse sau adoptate în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru acestea. (2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Regatului Unit sau Irlandei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înţelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda nu a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru acestea şi nu se mai aplică acestora, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.În înţelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăşte cu majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care participă sau au participat la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide de asemenea ca Regatul Unit sau Irlanda să suporte, după caz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesar şi inevitabil din încetarea participării sale la măsura existentă. (4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.";(i) la finalul articolului 5 se introduce următorul fragment de teză: "..., cu excepţia cazului în care Consiliul, hotărând cu unanimitatea membrilor săi şi după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.";(j) la articolul 6, cuvintele "... dispoziţiile incidente ale tratatului, inclusiv articolul 68," se înlocuiesc cu cuvintele " ... dispoziţiile incidente ale tratatelor";(k) se introduce un nou articol 6a cu textul următor:"ARTICOLUL 6aRegatul Unit sau Irlanda nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părţii a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menţionat, atât timp cât Regatul Unit sau Irlanda nu este obligat/obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare poliţienească care necesită respectarea dispoziţiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.";(l) la articolul 7, cuvintele "Articolele 3 şi 4" se înlocuiesc cu cuvintele "Articolele 3, 4 şi 4a", iar cuvintele "... Protocolului privind integrarea acquis-ului Schengen în ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... Protocolului privind acquis-ul Schengen integrat în ...";(m) la articolul 8, cuvântul "preşedintelui" se elimină;(n) se introduce un nou articol 9 cu textul următor:"ARTICOLUL 9În ceea ce priveşte Irlanda, prezentul protocol nu se aplică articolului 61 H din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene."PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA DANEMARCEI21) Protocolul privind poziţia Danemarcei se modifică după cum urmează:(a) preambulul se modifică după cum urmează:(i) după al doilea considerent se introduc trei considerente noi cu următorul text:"conştiente de faptul că menţinerea în cadrul tratatelor a unui regim juridic datând de la decizia de la Edinburgh va restrânge în mod considerabil participarea Danemarcei în domenii de cooperare importante ale Uniunii şi că ar fi în interesul Uniunii să se asigure integritatea acquis-ului în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei,dorind, aşadar, să instituie un cadru juridic care să ofere Danemarcei posibilitatea de a participa la adoptarea unor măsuri propuse în temeiul titlului IV din partea a treia a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi salutând intenţia Danemarcei de a se prevala de această posibilitate când acest lucru va fi posibil în conformitate cu cerinţele sale constituţionale,luând notă de faptul că Danemarca nu se va opune ca celelalte state membre să continue dezvoltarea cooperării lor în ceea ce priveşte măsurile pe care aceasta nu este obligată să le respecte,";(îi) la penultimul considerent, cuvintele "...Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în..." se înlocuiesc cu cuvintele "...Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în...";(b) la articolul 1 primul paragraf prima teză, cuvintele "... titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "...părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene";(c) la articolul 1, a doua teză din primul paragraf se elimină şi se introduce un nou paragraf cu textul următor:"În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.";(d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor:"ARTICOLUL 2Niciuna dintre dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menţionat, nicio dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menţionat şi nicio decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a oricărei astfel de dispoziţii sau măsuri sau a oricărei măsuri modificate sau modificabile în conformitate cu titlul menţionat nu este obligatorie pentru Danemarca şi nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competenţelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar şi nici pe cel al Uniunii şi nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei. În mod deosebit, actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care sunt modificate, continuă să fie obligatorii pentru Danemarca şi să se aplice în Danemarca, nemodificate."(e) se introduce un nou articol 2a cu textul următor:"ARTICOLUL 2aArticolul 2 din prezentul protocol se aplică, de asemenea, în privinţa acelor norme stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităţilor care intră sub incidenţa domeniului de aplicare al părţii a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menţionat.";(f) articolul 4 devine articolul 6;(g) articolul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează:(i) în întregul articol, cuvintele "decizie" şi "decizia" se înlocuiesc cu cuvintele "măsură" şi, respectiv, "măsura";(îi) la alineatul (1), cuvintele "... în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu cuvintele "... şi care se află sub incidenţa prezentei părţi", iar cuvintele "... state membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, inclusiv Irlanda şi Regatul Unit, în cazul în care aceste state membre participă la domeniile de cooperare în cauză." se înlocuiesc cu cuvintele "... state membre pentru care respectiva măsură este obligatorie.";(iii) la alineatul (2), cuvintele "... statele membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor analiza..." se înlocuiesc cu "... statele membre pentru care respectiva măsură este obligatorie analizează împreună cu Danemarca..."(h) articolul 6, renumerotat 5, se modifică după cum urmează:(i) la prima teză, cuvintele "... prin articolul 13 alineatul (1) şi articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană" se înlocuiesc cu cuvintele "... prin articolul 13 alineatul (1), articolul 28 A şi articolele 28 B-28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană", iar ultimul fragment de teză "..., dar nu va împiedica dezvoltarea unei cooperări mai strânse între statele membre în acest domeniu" se elimină;(îi) se introduce o a treia teză, nouă, cu textul următor:"Danemarca nu se opune ca celelalte state membre să continue dezvoltarea cooperării lor în acest domeniu.";(iii) în noua teză a patra, se introduce un nou ultim fragment de teză cu textul următor: "..., nici să pună la dispoziţia Uniunii capacităţi militare.";(iv) se introduc două noi paragrafe cu textul următor:"În cazul actelor pe care Consiliul este invitat să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepţia reprezentantului Guvernului danez.În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene."(i) după denumirea "PARTEA III" se introduce un articol 6, care preia formularea articolului 4;(j) înaintea articolului 7 se introduce denumirea "PARTEA IV";(k) se introduce un nou articol 8 cu textul următor:"ARTICOLUL 8 (1) Danemarca poate, în orice moment şi fără să aducă atingere articolului 7, în conformitate cu cerinţele sale constituţionale, să notifice celorlalte state membre că partea I cuprinde dispoziţiile prevăzute în anexă, cu efect din prima zi a lunii următoare notificării. În acest caz, articolele 5-8 se renumerotează în consecinţă. (2) În termen de şase luni de la data la care notificarea prevăzută la alineatul (1) produce efecte, întregul acquis Schengen, precum şi măsurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquis şi care, până la data respectivă, se aplicau Danemarcei cu titlu de obligaţii de drept internaţional se aplică Danemarcei cu titlu de drept al Uniunii.";(l) în protocol se introduce o nouă anexă cu textul următor:"ANEXĂ
   +  Articolul 1Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu participă la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul actelor pe care Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepţia reprezentantului Guvernului danez.În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.  +  Articolul 2În conformitate cu articolul 1 şi sub rezerva articolelor 3, 4 şi 6, niciuna dintre dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menţionat, nicio dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menţionat şi nicio decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a acestor dispoziţii sau măsuri nu este obligatorie pentru Danemarca şi nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competenţelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar şi nici pe cel al Uniunii şi nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei.  +  Articolul 3 (1) Danemarca poate notifica în scris preşedintelui Consiliului, în termen de trei luni de la prezentarea către Consiliu a unei propuneri sau iniţiative în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, intenţia sa de a participa la adoptarea şi la aplicarea măsurii propuse, în urma căreia Danemarca este abilitată să facă acest lucru. (2) În cazul în care, după un termen rezonabil, nu se poate adopta o măsură prevăzută la alineatul 1 cu participarea Danemarcei, Consiliul poate adopta măsura prevăzută la alineatul (1), în conformitate cu articolul 1, fără participarea Danemarcei. În acest caz se aplică articolul 2.  +  Articolul 4Danemarca poate, în orice moment după adoptarea unei măsuri în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să notifice Consiliului şi Comisiei intenţia sa de a accepta respectiva măsură. În acest caz, procedura prevăzută la articolul 280 F alineatul (1) din tratatul menţionat se aplică mutatis mutandis.  +  Articolul 5 (1) În ceea ce priveşte Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplică de asemenea măsurilor, propuse sau adoptate în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru aceasta. (2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea Danemarcei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Danemarcei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înţelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii.Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru aceasta şi nu se mai aplică acesteia, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.În înţelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăşte cu majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care participă sau au participat la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide, de asemenea, ca Danemarca să suporte, după caz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesar şi inevitabil din încetarea participării sale la măsura existentă. (4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.  +  Articolul 6 (1) Notificarea prevăzută la articolul 4 se prezintă în termen de cel mult şase luni de la adoptarea definitivă a unei măsuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.În cazul în care Danemarca nu procedează la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate să aplice respectiva măsură examinează, împreună cu Danemarca, dispoziţiile corespunzătoare care trebuie prevăzute. (2) O notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen constituie în mod irevocabil o notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la orice altă propunere sau iniţiativă care constituie o dezvoltare a respectivei măsuri, în măsura în care propunerea sau iniţiativa în cauză constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.  +  Articolul 7Danemarca nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părţii a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menţionat, atât timp cât Danemarca nu este obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare poliţienească care necesită respectarea dispoziţiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.  +  Articolul 8Atunci când, în cazurile prevăzute de prezenta parte, Danemarca este obligată să respecte o măsură adoptată de Consiliu în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile pertinente din tratate se aplică Danemarcei în ceea ce priveşte măsura în cauză.  +  Articolul 9În cazul în care Danemarca nu este obligată să respecte o măsură adoptată în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu suportă alte consecinţe financiare ale respectivei măsuri în afara costurilor administrative ocazionate pentru instituţii, cu excepţia cazului în care Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor membrilor săi şi după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel."PROTOCOLUL PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANŢII UNIUNII22) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene se modifică după cum urmează:(a) preambulul se modifică după cum urmează:(i) primul considerent se înlocuieşte cu textul următor:"AVÂND ÎN VEDERE faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate în Carta drepturilor fundamentale,";(îi) se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor:"AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fac parte din legislaţia Uniunii în calitate de principii generale,";(iii) la al doilea considerent, devenit al treilea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (2) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 6 alineatele (1) şi (3);(iv) la al treilea considerent, devenit al patrulea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (1) se înlocuieşte cu trimiterea la articolul 1a;(v) la al treilea şi al patrulea considerent, devenite al patrulea şi al cincilea considerent, cuvintele "principiile" şi "principiilor" se înlocuiesc cu cuvintele "valorile" şi, respectiv, "valorilor", teza fiind adaptată în mod corespunzător din punct de vedere gramatical; la al patrulea considerent, devenit al cincilea considerent, trimiterea la articolul 309 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană;(vi) la al cincilea considerent, devenit al şaselea considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(vii) al şaptelea considerent, devenit al optulea, se elimină;(b) articolul unic se modifică după cum urmează:(i) la litera (b), după cuvântul "... Consiliul" se introduc cuvintele ", sau, după caz, Consiliul European,", iar în final se introduc cuvintele "...în legătură cu statul membru al cărui resortisant este solicitantul;";(îi) textul de la litera (c) se înlocuieşte cu textul următor:"(c) în cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în privinţa statului membru al cărui resortisant este solicitantul sau în cazul care Consiliul European a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din tratatul menţionat în privinţa statului membru al cărui resortisant este solicitantul;".PROTOCOLUL PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI TERITORIALĂ23) Protocolul privind coeziunea economică şi socială se modifică după cum urmează:(a) în tot textul protocolului, cuvintele "coeziunii economice şi sociale" se înlocuiesc cu cuvintele "coeziunii economice, sociale şi teritoriale";(b) preambulul se modifică după cum urmează:(i) primul, al doilea, al cincilea, al şaselea şi al paisprezecelea considerent se elimină;(îi) se introduce un prim considerent, nou, cu textul următor:"REAMINTIND că articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană menţionează, între alte obiective, promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi a solidarităţii între statele membre, că această coeziune este prevăzută printre domeniile de competenţă partajată ale Uniunii, enumerate la articolul 2 C alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,";(iii) al patrulea considerent, devenit al treilea, se înlocuieşte cu textul următor:"REAMINTIND că dispoziţiile articolului 161 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd crearea unui Fond de coeziune,";(iv) la al unsprezecelea considerent, devenit al optulea, cuvintele din final "...şi subliniază importanţa menţionării coeziunii economice şi sociale la articolele 2 şi 3 din tratat" se elimină;(v) la al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea, cuvintele "...,care trebuie să fie creat până la 31 decembrie 1993, ..." se elimină;(vi) la ultimul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.ALTE PROTOCOALE24) În Protocolul privind procedura de deficit excesiv, în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.25) În Protocolul privind Franţa, cuvintele "... în teritoriile sale de peste mări ..." se înlocuiesc cu cuvintele "... în Noua Caledonie, în Polinezia Franceză şi în Insulele Wallis şi Futuna ..."26) În Protocolul privind relaţiile externe ale statelor membre în ceea ce priveşte traversarea frontierelor externe, trimiterea la articolul 62 punctul 2 litera (a) din titlul IV al tratatului se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 62 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.27) În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în partea dispozitivă, ultimul fragment de teză ", în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam" se elimină.28) În Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele "care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu "care sunt anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene".29) La articolul 3 alineatul (3) a doua teză din Protocolul privind importurile în Uniunea Europeană de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze, cuvintele "...prin decizie adoptată cu majoritate calificată" se elimină.30) Protocolul privind articolul 141 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modifică după cum urmează:(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;(b) în dispoziţia unică, după menţionarea articolului 141, se introduc cuvintele "din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene".31) În Protocolul privind regimul special care se aplică Groenlandei cuvintele "Tratatul de instituire a Comunităţii Europene" se înlocuiesc cu "Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene", iar articolul 2 se elimină.32) Protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene se modifică după cum urmează:(a) Denumirea protocolului este "Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei";(b) cuvintele "Nicio dispoziţie din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele de instituire a Comunităţilor Europene ..." se înlocuiesc cu cuvintele "Nicio dispoziţie din tratate, din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice ...".33) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel se modifică după cum urmează:(a) în preambul, primele două considerente se înlocuiesc cu un nou prim considerent, cu textul următor:"REAMINTIND că toate elementele din patrimoniul activ şi pasiv al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului existente la 23 iulie 2002 au fost transferate Comunităţii Europene începând cu 24 iulie 2002,";(b) la articolul 1, alineatul (1) se elimină, iar celelalte două alineate se renumerotează în consecinţă;(c) articolul 2 se împarte în două paragrafe, primul paragraf încheindu-se cu cuvintele "... inclusiv principiile esenţiale.". În plus, acest articol se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf, cuvintele "hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu cuvintele "hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială", iar cuvântul "consultarea" se înlocuieşte cu cuvântul "aprobarea";(îi) la al doilea paragraf, cuvintele "şi procedurile decizionale corespunzătoare, în special în vederea adoptării liniilor directoare..." se înlocuiesc cu cuvintele "Consiliul, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, adoptă măsurile de stabilire a liniilor directoare...";(d) articolul 4 se abrogă.  +  Articolul 2 (1) Articolele din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, din Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii şi din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, se renumerotează în conformitate cu tabelele de corespondenţă prevăzute în anexa la prezentul protocol. Trimiterile încrucişate la articolele din protocoalele menţionate, cuprinse în aceste protocoale, se adaptează în conformitate cu tabelele menţionate. (2) Trimiterile la considerentele protocoalelor menţionate la articolul 1 primul punct sau la articolele protocoalelor menţionate, inclusiv la alineatele sau la paragrafele acestora, astfel cum se renumerotează sau se reordonează prin prezentul protocol şi care sunt cuprinse în celelalte protocoale sau acte de drept primar, se adaptează în conformitate cu prezentul protocol. Aceste adaptări privesc de asemenea, după caz, situaţia în care dispoziţia respectivă se abrogă. (3) Trimiterile la considerentele şi articolele, inclusiv la alineatele sau paragrafele acestora, din protocoalele menţionate la articolul 1 primul punct, astfel cum se modifică prin dispoziţiile prezentului protocol şi care sunt cuprinse în alte instrumente sau acte, se interpretează ca trimiteri la considerentele şi articolele, inclusiv la alineatele şi la paragrafele acestora, din protocoalele menţionate astfel cum se renumerotează sau se reordonează în conformitate cu prezentul protocol.  +  Anexa TABELELE DE CORESPONDENŢĂmenţionate la articolul 2 din Protocolul nr. 1 de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene a Energiei AtomiceA. Protocol privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene
  Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
  Articolul 1 Articolul 1
  Articolul 2 Articolul 2
  Articolul 3 Articolul 3
  Articolul 4 Articolul 4
  Articolul 5 Articolul 5
  Articolul 6 Articolul 6
  Articolul 7 Articolul 7
  Articolul 8 Articolul 8
  Articolul 9 Articolul 9
  Articolul 10 Articolul 10
  Articolul 11 Articolul 11
  Articolul 12 Articolul 12
  Articolul 13 Articolul 13
  Articolul 14 Articolul 14
  Articolul 15 Articolul 15
  Articolul 16 Articolul 16
  Articolul 17 Articolul 17
  Articolul 18 Articolul 18
  Articolul 19 Articolul 19
  Articolul 20 Articolul 20
  Articolul 21 Articolul 21
  Articolul 22 Articolul 22
  Articolul 23 Articolul 23
  Articolul 24 Articolul 24
  Articolul 25 Articolul 25
  Articolul 26 Articolul 26
  Articolul 27 Articolul 27
  Articolul 28 Articolul 28
  Articolul 29 Articolul 29
  Articolul 30 Articolul 30
  Articolul 31 Articolul 31
  Articolul 32 Articolul 32
  Articolul 33 Articolul 33
  Articolul 34 Articolul 34
  Articolul 35 Articolul 35
  Articolul 36 Articolul 36
  Articolul 37 (abrogat)
  Articolul 38 Articolul 37
  Articolul 39 Articolul 38
  Articolul 40 Articolul 39
  Articolul 41 Articolul 40
  Articolul 42 Articolul 41
  Articolul 43 Articolul 42
  Articolul 44 Articolul 43
  Articolul 45 Articolul 44
  Articolul 46 Articolul 45
  Articolul 47 Articolul 46
  Articolul 48 Articolul 47
  Articolul 49 Articolul 48
  Articolul 50 (abrogat)
  Articolul 51 (abrogat)
  Articolul 52 Articolul 49
  Articolul 53 Articolul 50
  B. Protocol privind Statutul Băncii Europene de Investiţii
  Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
  Articolul 1 Articolul 1
  Articolul 2 Articolul 2
  Articolul 3 Articolul 3
  Articolul 4 Articolul 4
  Articolul 5 Articolul 5
  Articolul 6 (abrogat)
  Articolul 7 (abrogat)
  Articolul 8 Articolul 6
  Articolul 9 Articolul 7
  Articolul 10 Articolul 8
  Articolul 11 Articolul 9
  Articolul 12 Articolul 10
  Articolul 13 Articolul 11
  Articolul 14 Articolul 12
  Articolul 15 Articolul 13
  Articolul 16 Articolul 14
  Articolul 17 Articolul 15
  Articolul 18 Articolul 16
  Articolul 19 Articolul 17
  Articolul 20 Articolul 18
  Articolul 21 Articolul 19
  Articolul 22 Articolul 20
  Articolul 23 Articolul 21
  Articolul 24 Articolul 22
  Articolul 25 Articolul 23
  Articolul 26 Articolul 24
  Articolul 27 Articolul 25
  Articolul 28 Articolul 26
  Articolul 29 Articolul 27
  Articolul 30 Articolul 28
  C. Protocol privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene
  Vechea numerotare din protocol Noua numerotare din protocol
  Articolul 1 Articolul 1
  Articolul 2 Articolul 2
  Articolul 3 Articolul 3
  Articolul 4 Articolul 4
  Articolul 5 (abrogat)
  Articolul 6 Articolul 5
  Articolul 7 Articolul 6
  Articolul 8 Articolul 7
  Articolul 9 Articolul 8
  Articolul 10 Articolul 9
  Articolul 11 Articolul 10
  Articolul 12 Articolul 11
  Articolul 13 Articolul 12
  Articolul 14 Articolul 13
  Articolul 15 Articolul 14
  Articolul 16 Articolul 15
  Articolul 17 Articolul 16
  Articolul 18 Articolul 17
  Articolul 19 Articolul 18
  Articolul 20 Articolul 19
  Articolul 21 Articolul 20
  Articolul 22 Articolul 21
  Articolul 23 Articolul 22
  ------