HOTĂRÂRE nr. 79 din 24 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2008    În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) La instanţele sau parchetele la care în schema de personal este prevăzut un număr mai mic de 10 judecători, respectiv procurori, evaluarea se face de comisia constituită la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, la parchetul ierarhic superior."2. La articolul 26 alineatul (8), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. când preşedintele comisiei de evaluare este membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate nepermanentă."3. La articolul 26, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) În situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), membrul comisiei de evaluare care este incompatibil va fi înlocuit de membrul supleant, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8) pct. 3, când va fi înlocuit de vicepreşedintele instanţei sau, după caz, de adjunctul conducătorului parchetului."4. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul Superior al Magistraturii comunică, la cererea comisiilor de evaluare, datele relevante pentru activitatea de evaluare din dosarele profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, referitoare la sancţiunile disciplinare rămase definitive şi abaterile de la normele de conduită ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, constatate de Inspecţia judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii."5. După articolul 41 se introduce un nou capitol, capitolul V, cuprinzând articolul 42, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VDispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 42. - Pentru prima evaluare realizată în temeiul prezentului regulament, în anul 2008, prin derogare de la dispoziţiile art. 31, se încheie un singur proces-verbal pentru întreaga perioadă supusă evaluării, în care se menţionează date privind eficienţa, calitatea activităţii, integritatea şi formarea profesională continuă."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Lidia BărbulescuBucureşti, 24 ianuarie 2008.Nr. 79._________